روزنامه‌ی سینما

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلوع سبز هنر

مدیر مسئول: فریدون جیرانی

جانشین مدیرمسئول: احسان ظلی‌پور

مدیر اجرایی: حمید پنداشته

سردبیر: خسرو نقیبی

دبیر تحریریه: علی مسعودی‌نیا

مدیر فنی و هنری: آرش شریف‌کیان

طراح نام‌واره: زنده‌یاد مرتضی ممیز


روزنامه سینما