Page 1 - 960701
P. 1

یوزنم نانز ی هدش یرپس راگزور


                                                        دیوگ‌یم‌هدروخ‌بیرف‌تخاس‌زا‌تنماک‌ملیف‌اب‌وگو‌تفگ‌رد‌لاوپاک‌ایفوس

                                                    ناگراتس گنج ی هزات تمسق ریواصت راشتنا                                                        تفر لااب شورف ،دش فصن تیلب یاهب


                                                            ‌ دهد‌یم‌ناشن‌ریخا‌یاهزور‌شورف‌زا‌امنیس‌ی‌همانزور‌زیلانآ
                                                             تسا‌هدوب‌روآدوس‌اه‌ملیف‌زا‌یضعب‌یارب‌اهب‌مین‌حرط‌هک‌

                                                     ایای مناخ اب هسنارف ات دنلیات زا
                                                    ‌ینف‌لحارم‌رد‌یناهاک‌‌اضرلادبع‌ملیف‌نیرت‌هزات‌»ایای‌مناخ‌میراد‌تسود‌ار‌امش‌ام«
                                                    ام هب نفطل

                                                            !دیدنخن
      1266لسلسم هرامش -8 ی هرامش  - دیدج ی هرود-1396 رهم لوا هبنش

      نادیهش رلااس یراوگوس مایا ندیسرارف
      داب تیلست نایعیش مومع رب


                                                     مرحم هام رد »نیمراش و نم« و »رصع5 تعاس« نارکا ایآ
                                                                  ؟تسا داشرا ی هیغلابا فلاخ

    چیناپارونارو کاساتان :سکع  / »ایای مناخ میراد تسود ار امش ام« رد ناراطع اضر و داژن خرف دیمح      بطاخم عومجم شورف عومجم هبنش جنپ شورف هبنشراهچ شورف هبنش هس شورف نلاس  زور ملیف مان
                                       تسا تکیتامنیس تیاس یاهرامآ یانبم رب لودج                     هشیگ
      238,000 1,357,000,000 110,000,000 84,000,000 127,000,000 70 16 راگن
      1,350,000 10,700,000,000 54,000,000 40,000,000 45,000,000 40 94 نادیسکا
      125,000 740,000,000 51,000,000 46,000,000 76,000,000 60 16 نیمراش و نم         مرحم نارکا یاهرگا و اما
      157,000 1,100,000,000 50,000,000 29,000,000 45,000,000 49 23 غاد ناتسبات
      70,500  450,000,000 48,000,000 45,000,000 59,000,000 35 9 شا هتفرن یاه هار و یلم
      370,000 2,650,000,000 31,000,000 22,000,000 38,000,000 50 44 ادیآ و اراس  مهم ی هتکن اما تسا ثحب دروم نانچ مه اه ملیف یخرب  دوجو نیا اــب .دنداد ربخ »2ربنع گنهن« و »نادیــسکا«  مرحم ماــیا رد یدمک یاــه ملیف ندــشن ای ندــش نارکا
      1,280,000 9,400,000,000 30,000,000 22,000,000 31,000,000 56 62 رصع 5 تعاس  مود ی هــبتر رد نارکا زور 94 زا دــعب »نادیــسکا« روــضح  هب هجوت اب :درک ملاعا ناریملیف لماعریدم یپیترس یلع  ییامنیــس یاه هناــسر یاضف رد هتــشذگ یاهزور یــط
      619,000 5,600,000,000 15,000,000 10,000,000 13,000,000 17 97 باوخ گر  رد یدمحم دماح ملیف و تساهامنیس ی هنازور شورف  نآ شیامن ،تــسین یدمک یریدم نارــهم ملیف هک نیا  داــشرا ترازو هتــشذگ لاور دننام .هتفرگ رارق ثحب دروم
      171,000 1,300,000,000 12,000,000 9,500,000 16,000,000 33 43  دعب زور کی و تسیب  اب هک یملیف .دوــش یم فقوتم شنارکا یتیعقوم نینچ  یوگنخس ،دعب زور کی .تشاد دهاوخ همادا مایا نیا رد  یرادازــع مایا رد یدــمک یاــه ملیف نارــکا تــیدودحم
      189,000 1,720,000,000 6,000,000 6,000,000 9,000,000 19 58 نکن نم شفک وت اپ  نانچ مه مرحم یرادازع مایا زا دعب دناوت یم لابقتسا نیا  »نادیــسکا« نارکا فــقوت اــهنت شیامن یفنص یاروــش  ای فقوت زا اه هناــسر ساــسا نیمه رب و درک ملاعا ار مرــحم
       12,500 75,000,000 5,000,000 2,500,000 6,500,000 20 13 ناجام
       1,900  9,000,000 2,000,000 2,000,000 1,800,000 17 9 یهام هچایرد . دشاب اهامنیس درس لصف رد نارکا یارب یبسانم ی هنیزگ  ندوبن اــی ندوب یدــمک .درک ملاــعا ار »2رــبنع گــنهن« و  ،»نیمراش و نم« ،»رصع 5 تعاس« یاه ملیف نارکا نایاپ
   1   2   3   4   5   6