Page 2 - 960701
P. 2

.دندوب یناجنز قاحسا و فوکروز لیما ،نسبوکای دلونرآ امنیس نیا ناکلام .دش حاتتفا تماص یامنیس نارود رد نارهت راز هللا رد ۱۳۰۷ لاس رد ناریا یامنیس نلاس نیتسخن
             یجراخ یاه ملیف ۳۰ ی ههد رخآ ات ناریا امنیس .دوش یم هدیمان زربلا امنیس یلبق نلاس و دوش یم یرادیرخ ناریا امنیس یارب یا هزات نیمز ،یلبق نلاس لباقم ۱۳۱۹ لاس رد  2
             .دش لیطعت نامتخاس ینمیا لیلد هب ۶۰ ی ههد رخاوا رد ناریا امنیس .دزادرپ یم یناریا یاه ملیف شیامن هب ۴۰ ی ههد عورش زا و دهد یم شیامن ار ری هم نیودلگ ورتم یناپمک
                               .میا هدیمان ناریا امنیس ،ناریا نلاس نیتسخن دای هب ار امنیس ی همانزور ناریا یامنیس یربخ تاحفص مدرکن یخوش


      ایای مناخ اب هسنارف ات دنلیات زا                                            نارکا ی هراــبرد ام یــلصا شرازگ زورــما ی هرامــش رد
                                                                  یدمک یاــه ملیف شــیامن فقوت رــبخ و مرــحم ماــیا
                                                                  لاح رد یاــه ملیف نایم رد .تــسا یتآ یاــهزور یط
                                                                  یدمک »نیمراــش و نم« و »رصع 5 تعاــس« ،نارکا
                                                                  یاهزور یــط دــنناوت یم و دنا هدــشن هداد صیخــشت
                                                                  نــیا .دنــشاب ناــبطاخم یارــیذپ ناــنچ مه هدــنیآ
                                                                  یــیاه ثــیدح و فرــح راــظتنا قــبط هــتبلا مــیمصت
                                    ،مافویدوتــسا رد روــن و گــنر حــیحصت و درــفنم امیــش طــسوت نــیودت نــتفای ناــیاپ اــب  یــخرب هــک نــیا هــصاخ .تــسا هتــشاد هارــمه هب ار
                                    رد »ایای مــناخ میراد تــسود ار امــش ام« ییامنیــس ملیف ییاهن ســکیم و یراذــگادص  نــیا ناــنچ مه ،امنیــس تــیلب شورــف یاه تیاــس
                                    و دیسر نایاپ هب لبق یتدم ملیف نیا نیودت.دوش یم ماجنا هسنارف A la plage Studio  .دنا هدرک یدنب هتــسد یدــمک هورــگ لــیذ ار مــلیف ود
                                    تخاس .تــسا هدرک زاغآ ار یناهاک اضرلادبع ملیف یراذگادص نایولع اضریلع یگزات هب  ینادنچ یناوخ مه اــه ملیف نیا تیهام اــب هک یزیچ
                                    رد ویدوتسا زاپ .دوش ماجنا دنلیات رد »هتوکانیچ تاو تیک« طــسوت زین ملیف یقیــسوم  و دــنچ یــسررب یارــب دــش یا هــناهب نــیمه.درادن
                                    نامز ندش صخشم اب و تسا دنلیات روشک رد ملیف یمومع نارکا یارب یزیر همانرب لاح  شوــیراد اــب وــگ و تفگ رد یــمیمصت نــینچ نوــچ
                                            .دوش یم یریگ میمصت ناریا رد ملیف نارکا یارب ،نآ  رــبخ ود نآ راــنک رد .یــجرف اــضردمحم و ناــیئاباب
                                    روشک رد 2017 لیرپآ و یم یاه هام رد »ایای مناخ میراد تسود ار امــش ام« یرادرب ملیف  شــخب هــک یــناهاک اــضرلادبع مــلیف زا یــکی ،مــیراد
                                    روضح اب و تــسا دنلیات و ناریا کرتــشم لوصحم هک یملیف .تــسا هدــش ماجنا دنلیات  عون رد و هدــش یرادرب ملیف دــنلیات رد نآ زا یا هدــمع
                                    زا دعب ناراــطع اضر ملیف نــیا رد .تــسا هتفر نیبرود یوــلج یدنلیات و یــناریا لــماوع  رد .تــسا هدوب یــبیرغ و بــیجع ی هژورــپ شدوخ
                                    »قلطم تحارتسا« و »تــسا یبیجن ناویح بــسا« ،»تهج یب و دوخ یب« یاه ملیف  هب راوــید« ی هژورــپ زاــغآ زا مــیراد یرــبخ زــین نآ راــنک
                                    دیمح ،ناراــطع زج هب .تــسا هدرک یراکــمه یناهاک اضرلادبع اــب راب نــیمراهچ یارــب  دراد دصق هــک ،مدقم ناماــس ینادرگراک هب »2راوــید
                                    یدنلیات رگیزاب یرــسیاچ ایاتین .دنا هدرک یزاب ملیف نیا رد زین ییایح نیما و داژــن خرف  رورم نمض .درــبب نتنآ یور ار شلایرــس مود لــصف
                                    .تسا هدرک یزاب ار ملیف نز یلصا شقن هک تــسا »ایای مناخ میراد تــسود ار امــش ام«  اهب مین ریثأت زا ام زیلانآ دــیناوت یم ،زور هاتوک یاهربخ
                                    رد یناهاک ی هزات ملیف .تسا هدش هتشون یناهاک اضرلادبع طسوت ملیف نیا همان ملیف  زین ار نارــکا رد یاه ملیف یور اهامنیــس تیلب ندــش
                                    دنمتدارا« وا یــلبق ملیف ود نارکا فــیلکت هک دوــش یم شیامن ی هدامآ یدوز هب یــلاح  رــب رد ار یــبلاج رایــسب جــیاتن هــک یزــیلانآ .دــیناوخب
                                        .تسا هدشن صخشم زونه »لااح میراد تقو« و »انیت ،هراهب ،نینزان        .تسا هتشاد


                 ؟تسا داشرا ی هیغلابا فلاخ مرحم هام رد »نیمراش و نم« و »رصع 5 تعاس« نارکا ایآ                        هاتوک ربخ
                                                                   رازس یادوس رد توکس
                                           نفطل
                                                                        ینادرگراک هب »توکس« هاتوک ملیف

                                        اــــــم هب                     یسررب رازس یمداک آ یاضعا طسوت 2018 هیوناژ 30 ات 2
                                                                        یدمص شوــنرف و یرگــسع یــلع
                                                                        ی هلحرم رد هاــتوک مــلیف 24 نــیب
                                                                        رازــس یمداک آ زــیاوج یــیاهن همین
                                                                        هاتوک ملیف نیا .تفرگ رارق هسنارف
                                                                        خیرات زا رگید هاتوک ملیف 23 رانک رد

                                                                  هاتوک ملیف نیرتهب ییاهن دزمان 5 تیاهن رد ات دش دهاوخ
                                     !دـیدنخن                         .دوش باختنا اه نآ نیب زا 2018 رازس ی هزیاج یناتساد
                                                                  ربارب هیوناژ 31 ،2018 رازس هزیاج دزمان هاتوک ملیف جنپ مان
                                                                       .دش دهاوخ یفرعم هام نمهب 12 اب

                                                                       »انیل«

                                                                   دش نارکا ناتسناغفا رد

               داد ربخ نارکا لاح رد یاه ملیف بیکرت ددجم رییغت لامتحا زا »امنیس« اب وگو تفگ رد یجرف اضردمحم            یزاــب اــب »اــنیل« ییامنیــس مــلیف
                                                                        ،هتفه یادتبا زا یمیهاربا ابیسح
     ملیف اما دندش هتــشاذگ رانک تبون زا یدمک نصخــشم یاه ملیف  مه »نادیــسکا« .دوــش راذگاو رگید یاــه ملیف هب مــه نآ هدــنکارپ  هلاــس رــه تنــس :یرــباص دــمحم  یاهامنیــس رد ار دوــخ شــیامن
     دوخ نارکا تبون رد ،دوبن یدمک ملیف هک نآ لیلد هب نیمراش و نم  هب تبون اما .درک یظفاحادخ نارکا زا ،تشاد هک یبوخ شورف مغر هب  یرادازــع ماــیا اــب ناــمز مه هــک تــسا  »انیل« .تسا هدرک زاغآ ناتسناغفا
     نم« یاه تیلب شورف و ملیف تاغیلبت ی هرابرد نایئاباب ».دنام یقاب  ملاعا ،ملیف ی هدننک شخپ یپیترس یلع،دیسر هک »رصع 5 تعاس«  هب یحیرفت زــکارم ی هــیلک ،مرــحم هام  یــنادرگراک ی هــبرجت نیتــسخن
     ؛دهد یم حیضوت هنوگ نیا مه »یدمک ملیف« ناونع اب »نیمراــش و  لیلد نیمه هب و دوبن »یدمک« مه ادتبا زا یریدم نارهم ملیف درک  مارتحا هب و هدمآرد لیطعت همین تلاح  نادرگراک ،یلوسر نیمار دنلب ملیف
     دوش یم رــشتنم یزاجم یاضف رد طلغ هب هک یرابخا لوئــسم ام«  یخرب ار ملاعا نیا !دوش یمن ییامنیس نامزاس ی هیغلابا لومشم  اب بــسانتم ار دوخ نیتور یاــه همانرب یراوگوــس یاه نییآ ییاپرب  ار نآ یــگدننک هیهت هک تــسا دنله نکاــس یناتــسناغفا
     هک تسا یگداوناخ و یعامتجا رثا کی نیمراش و نم ملیف .میتسین  یخرب و دنتسناد مرحم مایا رد ملیف نارکا رارمتسا یارب دیهمت کی  زا ریغ هب رــتائت یارجا .دننک یم لــیدعت روــشکرب مکاح یاوه و لاــح  ملیف یراذگ هیامرس و هتــشاد هدهعرب یقیقح شوایس
     ملیف نعقاو اما دریگب مه هدنخ بطاخم زا گولاید دنچ دح رد دیاش  نارهم ملیف زا ناشراظتنا نساسا هک نابطاخم درکیور ی هطساو هب  .دوش یم فقوتم یقیسوم یاه ترسنک و لیطعت ینییآ یاه شیامن  .تسا یلوسر نیدرف و یدمحا دمحمدیس ی هدهعرب
      ».دوش یمن ییامنیس نامزاس ی هیغلابا لومشم و تسین یدمک  نلماک ،دوب هدشن هدروآرب امنیــس نلاــس رد ندیدنخ یارب یریدم  دوخ یاج مه یدمک یاه لایرس و ینویزیولت حرفم یاه همانرب اتح  تلم نایم یتــسود یلصا درکیور اــب ار یناتــساد »انیل«
                        ی هناماــس رد مه و تاغیلبت رد مه ملیف ،همه نیا اب .دــش هتفریذپ  .دنهد یم یتبسانم یاه همانرب هب ،امیس یاه هکبش روتکادنک رد ار  نیا یلصا شقن .دنک یم تیاور ناتسناغفا تلم و ناریا
         یفنص یاروش رظن راظتنا رد ییامنیس نامزاس  هضرع »یدــمک« ملیف ناونع هب ناــنچ مه »تکیتامنیــس« شورف  رــس هب یفیلکتلاب کی رد نانچ مه امنیــس اما اه هزوح نیا نایم رد  دراد هدهعرب یناتسناغفا رگیزاب ،یمیهاربا ابیسح ار ملیف
     نم« و »رصع 5 تعاــس« ملیف ود ی هدننک شخپ تاراــهظا دوجو اب .دوش یم یشورف تیلب نآ یارب و هدش  یاه ملیف نارکا یارب هژیو دیهمت زا تبحص اه لاس یخرب رد .درب یم  ی هتخاس »قــشع بعکم رتم دنچ« رد راب نیلوا ار وا هک
     وگو تفگ لابند هب نانچ مه ییامنیــس نامزاــس ایوگ ،»نیمراــش و       غلابا هب دــیهمت نیا رگید یاه لاــس رد و دیآ یم نایم هب یتبــسانم  .میدید یدومحم دیشمج
     قیداصم رت قیقد نــییعت یارب شیامن یفنص یاروــش اب تــسشن و !نیمراش بیجع دروم  .دوش یم هصلاخ نارکا بیکرت زا یدمک یاه ملیف فذح یارب روتسد
     .تــسا مرــحم هاــم رد یدــمک یاــه ملیف نارــکا عــنم ی هــیغلابا  دروم مرحم مایا رد شنارکا رارمتسا هک یریدم نارهم ملیف فلاخرب  یارب مرحم یاوه و لاح اب بــسانتم یاه ملیف دوبن رد مه لاــسما  »یسنج بلاقنا« دولناد
     ییامنیس نامزاــس یا هفرح یامنیــس لکریدم یجرف اضردمحم  یور یاه ملیف بیکرت رد رت بیجع دروم اما تفرگ رارق اه هناسر هجوت  یفنص یاروش زا یا هیغلابا رد ییامنیس نامزاس اهامنیس رد نارکا
     :دیوگ یم و دــنک یم هراــشا عوضوم نــیا هب »امنیــس« اب وــگو تفگ رد  یحارط و نارگیزاب بیکرت زا هک یملیف .تسا »نیمراــش و نم« هدرپ  نارکا بیکرت زا یدمک یاه ملیف مرحم مایا رد هک تساوخ شیامن دش دودسم
     رت شیب ،دش رداص شیامن یفنص یاروش هب باطخ هک یا همانشخب«  یوس زا هدشرشتنم یاه لوق لقن و یتاغیلبت یاهرزیت ات هتفرگ رتسوپ !تسا هدرک ادیپ یبلاج تشونرس ارجا رد غلابا نیا ؛دنوش فذح
     رب رارق مه قــیداصم ی هرابرد .هــیغلابا هن تــشاد یروآدای ی هبنج  یریدم نارــهم ملیف دننام و تــسا رایع مامت یدــمک کی ،لــماوع   قــیداصم هورــگراک روتــسد رــبانب
     ار رظندم یاه ملیف یتاسلج رد شیامن یفنص یاروــش هک دش نیا  .تشاذگ رانک یدمک فیرعت لومش زا ار نآ یتحار نیا هب ناوت یمن ؟اه یدمک مادک  دولناد کنیل ،هــنامرجم یاوتحم
     چیه مان هب یا هراشا همان شخب رد مه لیلد نیمه هب .دنک صخشم  رد نآ یاــه تیلب و دراد هــمادا ناــنچ مه مــلیف نارکا ،هــمه نیا اــب  یاروش هب ییامنیــس نامزاس روتــسد یا هناسر راــشتنا اب نامز مه  روتــسد ات یــسنج بلاقنا دنتــسم
     یاروش یاضعا روضح اب یا هــسلج یرازگرب زا یجرف ».دشن یملیف  نابطاخم سرتسد رد نانچ مه ،تکیتامنیــس شورف ی هناماــس  یأر اه هناــسر ی هدرــپ یور یاــه ملیف رب یرورــم اب و نارــکا یــفنص  تسا هدش لاعفریغ هورگراک ددجم
     عوضوم نیا ددجم یسررب ی هرابرد )زورما( هبنش زور رد نارکا یفنص  ،ناریملیف لماعریدم یپیترــس یلع فلاــخرب هک نیا بلاج .تــسا  و نم« ،»نادیــسکا« ،»2رــبنع گــنهن« یاــه ملیف نارــکا نایاپ هــب  .درادن راــشتنا ی هزاجا ملیف نیا و
     هب مه اه ملیف مان ددجم یسررب زا سپ و موزل تروص رد تفگ و داد ربخ  »نیمراش و نم« شخپ هک ملیف افوکش لماعریدم نایئاباب شویراد  رظن زا طقف هــن هک ییاه ملیف ،دــنداد »رصع 5 تعاــس« و »نیمراــش  نیرت هزات یــسنج بلاقنا دنتــسم
     رد یو .دش دهاوخ ملاعا شیامن یفنص یاروش هب یقادصم تروص  چیه ییامنیــس نامزاــس هیغلابا نیا ضقن ی ه رابرد دراد هدهعرب ار  لیلحت و بــطاخم ی ههجاوم هــب هجوت اــب هک یناتــساد لکــشورس  یسنج یاه یدازآ ؛ایدم نامرآ هسسؤم رد هدش دیلوت رثا
     هبنش زور تاسلج زا سپ نارکا بیکرت رییغت لامتحا ایآ هک نیا هب خساپ  یریگ یپ هب خــساپ رد اما مه نایئاباب .دوب هدرکن هئارا مه یحیضوت  زا .دــنتفرگ یم یاــج »یدمک یاــه ملیف« ی هتــسد رد ،نادــقتنم  رد ام زورما« هلمج حرــط اب و دهد یم شیامن ار نارــیا رد
     رد هک یتروص رد و دراد دوجو نآ لامتحا هلب« :تفگ مه دراد دوــجو  هام کی زا« ؛دریگ یم یپیترــس اب هباشم یعضوم »امنیــس« راگنربخ  نارکا طخ نایاپ هب لبق اه تدم »2ربنع گنهن« اه ملیف نیا نایم  شیپ لاس تسیود زا برغ هک میتسه یریسم یادتبا
     ».درک میهاوخ مادقا نمتح میسرب یصخشم ی هجیتن هب هنیمز نیا  ،دــش مرحم نارکا زا یدــمک یاه ملیف فذــح رب میمصت هک شــیپ  یاه سناس کت ات دوب یا هناهب نفرص غلابا نیا نتعیبط و دوب هدیسر  هب ار رطخ گنز »تسا هدرک یط یسنج یاه یدازآ هار رد
                                                                  توافتم یهاگن اب یسنج بلاقنا دنتسم .دروآ یمرد ادص
                                                                  شلات ایناپــسا و هسنارف ،دنله مدرم یــسنج تــسیز هب
                                   تفر »2راوید هب راوید« غارس »2ربنع گنهن« زا سپ مدقم      .دنک رت کیدزن برغ یایند هب تبسن ار بطاخم دنک یم
                                      اه لاس نیا هب لاس دص                   یقیسوم یلاها ینیشن مه

                                                                    »مزر مزب« رد امنیس و

                                  ار امنیــس رد هــشیگ حــتف و بــطاخم بذــج  اب ،دوــش دازآ رــگا اه لاــس نــیا هــب لاــس دص«  رادید نییآ نــیمود و هاجنپ و دــص
                                  مود لصف دیلوت شیپ یدوز هب هدرک اج هباج  رد ار هلاــس ۱۰ یرــهم یب نــیا خــساپ ،تردــق  اب »هبرجت و رــنه« ییامنیــس هورــگ
                                  ار »راوــید هب راوــید« یــنعی دوخ قفوم لایرــس  ناماــس شــنکاو نــیا ».داد دــهاوخ نارــکا  مزــب« ییامنیــس دنتــسم حاــتتفا
                                  راب نیلوا یارب هک لایرس نیا .درک دهاوخ زاغآ  یط ییامنیس ملیف 5 فیقوت عفر ربخ هب مدقم  ینادرگراک هب رثا نیا .دش اپرب »مزر
                                  ناضمر هام اــت زورون مایا زا رمتــسم تروص هب  عفر هب زونه هک ینادرگراک .دوب هتشذگ یاهزور  29 هاگماــش ینیسح دیحودیــس
                                  تبــسانم ود رد شــخپ و دوــب نــتنآ یور ۹۶  تسا راودیما شا هدنام قاحم رد ملیف لکشم  و یقیسوم یلاها روضح اب رویرهش
                                  ی هناوتشپاب ،درک هبرجت ار امیس بطاخمرپ  ناریدم بیکرت رد لوحت و رییغت ره اب نامز مه و  .تفر هدرپ یور امنیس ی هزوم سودرف نلاس رد امنیس
                                  دــیدمت مود لــصف یارــب لابقتــسا نــیمه  و راــظتنا ییامنیــس یرظنراهظا اب ییامنیــس  ،روپراطع درا ،ریرــس دمحم ،رایبآ سگرن ،ینابرق اضریلع
                                  رد ار یبطاخمرپ یاه لاس مدقم .تسا هدش  اما مدقم ناماس .دنک یم یا هناسر ار دوخ دیما  ،نایفیرش دیعــس ،یحایر نــسح ،جارس نیدلا ماــسح
                                  یرس ایآ دید دیاب و دنک یم هبرجت امنیس و امیس  طقف هن نانچ مه ،هلاس ۱۰ راظتنا نیا مغر هب  نانامهیم هلمج زا یرــظن یدهم و نایگنهاــش دیمح
                                  یرس تیقفوم دناوت یم شقفوم لایرس مود  .تسا راکرپ مه نویزیولت باق رد هک امنیس رد  .دندوب »مزر مزب« ییامنیس دنتسم زا ییامنور نییآ رد
                                    ؟دنک رارکت ار شا ییامنیس ملیف مود  یاهدروکر »2رــبنع گــنهن« اــب یگزات هــب هک وا  .تسا 60 ی ههد رد یناریا یقیسوم ملیف نیا عوضوم


                                                      رد ناریا ناسیون ییامنیس لسن هس

       یصوصخ شخب ییامنیس هلجم
   1   2   3   4   5   6   7