Page 3 - 960701
P. 3

3                                       دامتعا ینب ناشخر  مدوخ رــظن هب هک مــهد ماجنا ار یراک مدرــک شلاــت یــعطقم رــه رد

                                                  نــیا زا مــه یــسرت چــیه و ما هداتــسیا مدوــخ لوــصا یور و تــسا تــسرد
                                                           .موش شومارف تسا نکمم هک متشادن


                 1266 لسلسم هرامش  8 ی هرامش  دیدج ی هرود  96 رهم لوا هبنش
                             ایای مناخ میراد تسود ار امش ام


            یرگسع نایوپ | تشاددای

         هداتفا »سفن« زا


       مهاوخ یسررب ار هتشذگ ی هتفه مهم تاقافتا ،هتفه نیا زا
       هتفه غاد مهم هلئــسم نیدنچ هب عوضوم کی یاج هب و درک
       بختنم ملیف ی هراــبرد دیاب عورــش یارب .تــخادرپ مهاوخ
       مان هب یــلضعم و یفیقوت یاــه ملیف فــیقوت عــفر ،»راکــسا«
             .مینک تبحص »تفه« ی همانرب           یناهاک اضرلادبع :نادرگراک و هدنسیون
       اب ناریا یامنیــس نلاک لئاسم لاسما تــسا رارق راگنا    یناشیورد یدومحم هیمس :حرط یرجم
       یگتخلش زا یربخ و دوش تیریدم ،یشیدنارود و ریبدت         دئوکنوپنیس نوپتاناهت:هژورپ ریدم
       زا دعب .تسین ناگدنریگ میمصت و ناریدم راتفر و راتفگ رد      یبلطم نیعم :یرادرب ملیف ریدم
       بختنم ملیف ،امنیس ی هناخ نشج زیاوج هنلاداع میسقت
       ره عوبطمان یشاوح نودب مه »راکسا« رد تکرش یارب ناریا          درفنم امیش :نیودت
       راک هتشذگ لاس هب تبسن هتبلا لاسما .دش باختنا هلاس          یراظتنا رصان :رادربادص
       ملاعا هک یملیف 10 نایم رد .دوب تحار رایسب باختنا تئیه       چیناپارونارو کاساتان :ساکع
       رایبآ ســگرن »سفن« و یزابهــش زــیورپ »ایرلاام« اــهنت ،دــش   هتوکانیچ تاواتیک :زاس گنهآ
       باختنا ناکما یــللملا نیب هجوت لباق روضح ی هطــساو هب        تیدونآ اسیراپ:دیلوت ریدم
       رد هک دنتشاد ار نابز یجراخ یاه ملیف ریاس اب تباقر و ندش  ولآدرز هتسه و ویدوتسا زاپ کرتشم لوصحم
       ی هدنیامن ناونع هب رایبآ سگرن هدــش شیاتس ملیف تیاهن
       مامت اب »سفن« هنانیب عقاو رظنم کی رد اما .دش باختنا ناریا
       .تشاد دهاوخن راکسا مسارم رد یسناش چیه شتازایتما                                               شورف زیلانآ
       رد هــشیمه یمداک آ یاــضعا هــک نیا لوا ؛مــهم لــیلد ود هــب
       اب ییاه ملیف هــب ناــبز یجراخ مــلیف نیرتهب راکــسا شــخب
       و دننک یم هجوت ییاکیرمآ ییوگ ناتــساد راتخاــس و بولــسا
       ناتساد دض و ییاپورا شنم و هیحور اب ییاه ملیف هب تبسن
       ی هدــنرب راــب ود یداــهرف هــک روــط نامه .دنتــسه اــنتعا یب
       نیا دزمان یتح یمتــسرایک سابع اما هدــش راکــسا ی هزیاج
       ربتعم ی هدــننک شخپ کــی هب مود لــیلد .دــشن مه شــخب
       .تــسا نآ دــقاف »ســفن« هــک ددرــگ یمرب یــیاکیرمآ
       لصف رد ملیف یادص و رس رپ روت ییاپرب اب هک یا هدننک شخپ
       یمداک آ یاضعا نایم رد نآ ندش هدید رت شیب ثعاب زیاوج
                   .دوش
       عفر هب اما ناریا یامنیس ریخا هام دنچ ربخ نیرت مهم
       نونکات هتبلا .تشگ یم رب یفیقوت یاه ملیف فیقوت
       ادیپ ار روــسناس غــیت زا یــیاهر ناکــما ملیف 5 طــقف
       راچد و ریگرد ناریا یامنیس زا یمهم یاه ملیف زونه و دنا هدرک
       ملیف 5 نیمه ییاهر بخ اما .دنتسه »روسناس« مهافتءوس
       .دروآ دوجو هب ییامنیس یاضف رد طاشن و دیما زا یا هگر مه
       یدج ثحب ناکما یا هناهب و یلیلد هب مادک ره هک ییاه ملیف
       ملیف ود اه نآ نایم زا و دنروآ یم مهارف ار یعامتجا/ییامنیس
       ؛دنتسه ناریا یامنیــس یاه لاــس نیا یاه ملیف نیرتهب زا
       »متسین ینابصع« و یرایع شونایک داتسا »یردپ ی هناخ«
       ،یلیثمت نایب و نیدامن هاگن کی اب لوا ملیف .نایشیمرد اضر
       رگاشامت نامشچ شیپ رصاعم راگزور رد ار کیرات یا هتشذگ
       مه مود ملیف و دنک یم یزورما و ساسح یا هلئــسم هب لدب
       نیرت مهم ،هداز غاــبص هواک »ایلاتیا ایلاتیا« راــنک رد قارغا یب
       یاه تیساسح ی هدنهد باتزاب هک تساه لاس نیا ملیف
       و هانپ هک یلسن .تــسا »تصش« ی ههد یاه هچب یفطاع
       هــب اــنب مــه نآ زا شــبیصن و درادــن قــشع زــج یــنمأم
       ،یداصتقا یاــنگنت و یــعامتجا رامــش یب یاــه تیدودحم
             .تسا هدوب درد و ییاهنت و تولخ   تفر لااب شورف ،دش فصن تیلب یاهب
       رد شروــضح نارود لوــط رد یــمخفا زورــهب
       دیاــش هــک درــک نآ اــب یراک »تــفه« ی هــمانرب
       .دشاب همانرب یلیطعت وا زا دعب هدیا نیرت لوقعم
       بذج لابند هب هک یناریج نودیرف قفوم ی هرود فلاخرب وا
       دیاــش هــک وــلربگ دوــمحم قــفومان ی هرود و دوــب یرــثکادح     هک دهد یم ناشن ریخا یاهزور شورف زا امنیس ی همانزور زیلانآ
       مقر ار بطاخم بذج رد نویزیولت خیرات ی همانرب نیرت یثنخ          تسا هدوب روآدوس اه ملیف زا یضعب یارب اهب مین حرط
       یامنیــس اب یداقتنا ی ههجاوم رد داــهن انب هزات یا هویــش ،دز
       یداقتنا فرح ره زا اه لاس نیا مامت رد هک ییامنیس .ناریا
       اب ویتاروکد و ینیئزت یدروخرب هشیمه و هدش هتشاد هگن رود  ییاه ملیف و دنا هتشاد اهب مین تیلب حرط ی هجیتن رد ار بطاخم و  124 اب »نیمراش و نم« و یگتفه شورف دشر ناموت نویلیم 190 و  اهب مین اهامنیس تیلب رویرهــش 29 ات رویرهــش 22 زا هتفه کی یط
       راو»توشیک ند« ی هویش بخ اما .تسا هتشاد داقتنا و دقن  دنوش یم کیدزن ناش نارکا نایاپ هب مشش ی هتفه زا نتشذگ اب هک  یگتفه شورف شیازفا ناموت نویلیم 155 و بطاخم دشر دصرد  ی هتفه ود اــت حرط نیا مدرــم لابقتــسا تروص رد دوــب رارق و دــش
       یزاب و شدوخ یطارفا ی هیحور لیلد هب نامز رذگ رد یمخفا  روط هب اه ملیف نیا بلغا .دنا هتشاد حرط نیا رد ار قیفوت نیرت مک  .دنا هتشاد حرط نیا زا ار دوس نیرت شیب  تقفاوم هــب هجوت اب و یــلیلحت چیه نودــب .دنک ادــیپ همادا رــگید
       و تفر هــهار یب هب )یتــسارف دوعــسم( ازناپ وچناــس حاضتفا  و دنا هتــشاد بــطاخم و شورــف تــفا ،مــجنپ ی هــتفه زا یــعیبط  شورف شهاک ناموت نویلیم 223 اب »نادیسکا« ملیف ود لباقم رد  هددوس زا دوش یم ،اج نیمه ات حرط نیا ی همادا اب نارادامنیــس
       ار وا یصخــش تــینابصع دندــش قــفوم یــمخفا ناــفلاخم  مه یرــت شیب تــفا اب حرــط نیا ندــشن ارــجا تروــص رد اــسب هچ  ناموت نویلیم 141 اب »رصع 5 تعاس« و بطاخم شهاک دصرد 9 و  دنناوت یم رــتهب ،اــما ماــقرا و راــمآ .دــش نــئمطم حرــط نیا ندوــب
       ناریا یامنیــس اب دروخرب رد شهجوت لباق شنم نیزگیاج        .دندش یم هجاوم  هک دندوب یــیاه ملیف بــطاخم شهاک دــصرد 9 و شورــف شــهاک  یاه ملیف نایم رد .دنهد ناــشن ار حرط نیا تسکش ای تیقفوم
       شا هنیک و ترفن و یدنت رب همانرب هب همانرب مه یمخفا .دننک  حرط ی هجیتن رد هدش نارکا هزات یاه ملیف شورف یلااب دــشر ایآ  دوجو نیا اب .دنا هتشادن بطاخم و شورف دشر حرط نیا لابند هب  اهب مین تــیلب حرــط زا نــلماک اــه ملیف زا یدادــعت نارــکا لاــح رد
       اه هام ،همانرب »دازام« هک دناسر ییاج هب ار راک و دوزفا اه مدآ هب  یفنص یاروش نلاوئسم نارادامنیس هب ینشور مایپ ،اهب مین تیلب  یاه ملیف .تساه ملیف نارکا یاه هتفه ،لودج نیا مهم شخب  تیلب تمیق ندــش فصن دوــجو اب هــک نیا بلاج .دــنا هدرک دوــس
       یقاب یــسک یارب یا»کرت ام« و دورــب نیب زا نآ ناــیاپ زا لــبق  شیازفا هابتشا تسایس هجوتم ماجنارــس ایآ و درک دهاوخ لقتنم  هجیتن رد و هتشذگ ناش نارکا زا هتفه نیرت مک هک هدش نارکا هزات  دشر هتــشذگ ی هتفه یط اه ملیف نیا یگتفه شورف ،اهامنیــس
       زا دعب هام شــش لااح و دــش رتروفنم زور هب زور همانرب .دنامن
       تیلوئــسم تــسین رضاح سک چیه ،یمخفا ی هرود ناــیاپ ؟دش دنهاوخ اهامنیس یاه تیلب تمیق یپ رد یپ  شورف دشر نیرت شیب ،دنا هدیدن ار اه نآ نابطاخم زا یرایسب زونه  بطاخم دشر دصرد 94 اب »راگن« ملیف .هتــشاد یا هظحلام لباق
        .دیایب رانک نآ زا لصاح یماندب اب و دریذپب ار همانرب ی هرادا   زا دعب بطاخم دشر دصرد  زا دعب یگتفه شورف دشر  29 ات رویرهش 22 زا بطاخم دادعت  15 زا بطاخم دادعت

                              اهب مین یاه تیلب    اهب مین یاه تیلب   )اهب مین تیلب ی هتفه(رویرهش رویرهش 22 ات رویرهش  نارکا یاه هتفه دادعت  ملیف مان
                                %124        ناموت نویلیم 155      83,561        37,290     2    نیمراش و نم
                  اه هناسر رد         %94        ناموت نویلیم 190      145,395       74,887      2      راگن
                                %29         ناموت نویلیم 16      6,671        5,160      2     ناجام
                                          ناموت نویلیم 90
         ییامن نویسیزوپا               %11       ناموت نویلیم 101 شورف تفا   60,421       54,351     3    غاد ناتسبات
                                                                         6
                                                                 56,604
                                %2
                                                       56,619
                                                                              ادیآ و اراس
     اب یتــشاددای رد زوــین ناهج یارــگ لوصا تیاــس   %9-      ناموت نویلیم 223 شورف تفا   69,879        77,124     13    نادیسکا
     هب مادقا لاس یــس ناریا یامنیس یایفام« رتیت     %9-       ناموت نویلیم 141 شورف تفا   50,067       54,975      8    رصع 5 تعاس
     یرثوک ناراــب هب،»تــسا هدرک یــبلاقنا نارگامنیــس یزاــس کاپ
                   .تسا هتخات
     هب رجاهت و »ییامن نویسیزوپا« ی هنیمز رد ناریا یامنیس شآ«
     هک ناوج رــتخد نآ هک دوــش یم روــش ردق نآ ،»یرگ یبلاقنادض« ناتسهل رد »ضرامت«            اه تسرپرس یب یارب »میگ یمن غورد مه هب ام«
     هک یدادیور ره رد و تسا روشک نیا یامنیس رد »بوخ نژ« رهظم
     یملاسا یروهمج راثن ییازسان هکلب و هیانک و شین دوش یم رضاح         ایــسآ ی هدــنیامن اــهنت ناوــنع هــب»ضرامت«      »میگ یمن غورد مه هب ام« یناوخ هــمان شیامن
     یارجام« تخاس تباب ار وا نایودهم هب باطخ یتیئوت رد ،دنک یم         .دــنک یم تکرــش ناتــسهل ی هراونــشج رد        لاــیل روــضح اــب و یــیلاع دــمحم یــنادرگراک هــب
     مهتم خیرات ندرک ریوصت !»هفرط کی« هب و هئطخت اراکشآ »زور مین        ناونع هب تــسبآ دبع ینادرگراک هــب ملیف نیا       هامرهم لوا زورما ...و رذآزوریف اسلا ،یرادروخرب
     رد هک تخاس یم یملیف تــسیاب یم نایودهم ،ییوگ وت .دنک یم          ی هقباــسم شــخب رد ایــسآ ی هدــنیامن اــهنت      .دوــش یم رازگرب تــسرپرس یب ناکدوــک عفن هب
     ار لحم شورف یلاقاب نلاــف هک ار یمنهج ی هــقرف کی یاــضعا نآ       یــهار ARS INDEPENDENT لاویتــسف            داینب یراکــمه اــب »مــشش سح« یرنه هورــگ
     و درک یم ســیدقت ... و دنتــسب یم راــبگر هب شیر نتــشاد مرــج هب     ایند رسارس زا ملیف شش اب و دوش یم ناتسهل        هبنش ار یناوخ همان شیامن نیا فیرش ی هیریخ
     رگیزاب مناخرتخد لد ات درک یم تیاور اه نآ دید ی هیواز زا ار خیرات     رد رهم ٩ ات 4 زا لاویتــسف نیا .دنک یم تــباقر     رد تــسرپرس یب ناکدوــک عفن هــب هام رــهم لوا
                   .»دوش داش                         .دوش یم رازگرب ناتسهل              .دنک یم رازگرب تلم ییامنیس سیدرپ
   1   2   3   4   5   6   7   8