Page 4 - 960701
P. 4

5             ی هراتسرپ یاه ملیف یاشامت لحم ،یناریا یاه ملیف شیامن اب لهچ ی ههد یادتبا زا اما داد یم شیامن ار متسیب نرق سکوف و ایبملک یناپمک ود یجراخ یاه ملیف ادتبا رد سکر امنیس 4
                   .دش هرداصم بلاقنا یادتبا رد اهدعب هک ییامنیس .دش حاتتفا نایدیشر ناردارب تیکلام هب سکر امنیس ،زربلا امنیس رانک رد ۱۳۲۲ لاس رد و نارهت راز هللا ی هلحم رد

               ار سکر ی هبورخم نامتخاس زا یشخب .دنراد سکر امنیس رد ار ناریا یامنیس یاه ملیف نیرت مهم یاشامت ی هرطاخ ناریا یامنیس نابطاخم زا یرایسب .دوش یم ناریا یامنیس
                            .دوش یم میدقت سکر امنیس ی هرطاخ هب امنیس ی همانزور یاه هرهچ ی هحفص .دینیبب ییایمیک دوعسم »سیئر« ملیف رد دیناوت یم

 یماقم دومحم                     یتراشب داهرف                        ماخر هرارش

 یاهزور زا دنم هلگ                   »مانآ« اب                         یگدننک هیهت زا


 یراک مک                       امیس رد                          هملکد ات
 ملیف اب امنیس رد تصش ی ههد طساوا زا ار یرگیزاب ،نویزیولت و امنیس رگیزاب ،یماقم دومحم  نیا .تس»ایمیک« ی هعومجم قلاخ ،راشفا داوج دیدج لایرس نارگیزاب زا یکی یتراشب داهرف  یگدنسیون هب »یذغاک سورع« ملیف اب داتفه ی ههد طساوا زا نویزیولت و امنیس رگیزاب ،ماخر هرارش
 تسین یراک ماجنا لوغشم رضاح لاح رد وا .درک زاغآ یرداق جریا دای هدنز ینادرگراک هب »جارات«  نیا مساسحا« :دیوگ یم »امنیس« ی همانزور هب نآ دروم رد یتراشب و دراد مان »مانآ« هعومجم  یاه لایرس و ییامنیس ملیف دنچ رد یزاب اب نامز مه و دش امنیس دراو یفیس للها تجح ینادرگراک و
 یگدنسیون هب »زمرق لیطتسم« ملیف رد نریخا«: دیوگ یم امنیس هب شملیف نیرخآ ی هرابرد و  ار نامراک لصاح و دــیآ یم نویزیولت هب باذج لایرــس کی اب مه راب نیا راــشفا داوج هک تــسا  ی همانرب اه هبنش جنپ و اه هبنشراهچ نریخا ماخر .درک تیبثت ار هصرع نیا رد شروضح ینویزیولت
 .متــشاد هدهعرب مه ار دــیلوت شخب هــک مدرک یزاــب یناخدیــس نیــسح و نــسح ینادرگراک و  میداد ماجنا ار زیربت هب طوبرم شخب یرادربریوصت ام .درک دنهاوخ دصر نویزیولت نابطاخم  رــس تشپ ار یغولــش یاهزور رضاح لاح رد و دراد نــتنآ یور میــسن ی هکبــش رد ار »طلغ یاــهرواب«
 »زمرق لیطتــسم« عوضوم .درب نامز ملایا رد هام تــشه ،تفه دودح ملیف نیا یرادرــب ملیف  .»میتسه لوغشم نارهت رد اهزور نیا و  یزاب لوغشم یگزات هب«: دیوگ یم امنیــس ی همانزور هب شدیدج یاه تیلاعف ی هرابرد وا .دراذگ یم
               َ
 یدسا یدهم و دنودلاوف هشیدنا ،دنویــسوا یلع .تــسا راوچ لابتوف نیمز نارابمب ی هرابرد  نم«:دراد یم نایب هتفر نیبرود یولج یکرت ی هجهل اب مه وا ایآ هک لاؤس نیا هب خساپ رد یتراشب  تسا رارق و دیسر نایاپ هب نآ یارجا هک مدوب یرهم هیمس ینادرگراک و یگدنسیون هب »مدژک« رتائت رد
 کی شقن مه نم .دــش هدافتــسا ملیف رد مه ملایا نارگیزاب زا و دندوب مــلیف یلصا نارــگیزاب زا  .دنراد هجهل اهرتکاراک هک تساه کب شلاف رد و مراد یزاب لاح نامز هب طوبرم یاه شخب رد  و دیآ یم شیپ نز هــس یارب هک تــسا یتاقافتا درومرد شیامن نیا .دورب هنحص یور رهم 20 زا هرابود
 مان اب یسیلپ لایرس کی رد .دوش یم مازعا نمشد مجاهت دروم ی هقطنم هب هک متشاد ار رتکد  مرن هجنپ و تسد دراد دوجو هصق لد رد هک یتاقافتا اب اه تیصخــش رگید لثم مه نم رتکاراک  نآ یارجا شعوضوم رطاخ هب .دنیوگ یم ناش تارطاخ زا و دننک یم تبحص مه اب خزرب ملاع رد اه نآ
 یماقم ».دوش شخپ تسا رارق یماظتنا یورین ی هتفه رد هک متفر نیبرود لباقم مه »مطلات«  لیلد نیمه هب .تسا هدمآرد شمارد نم رظن هب و دراد یگنشق یلیخ ی هصق »مانآ« .دنک یم  رگیزاب ناونع اب شتیلاعف یاه لاس لوط رد هک ار ماخر ».دوش یم دیدمت هرابود رفص و مرحم مایا رد
 و یگدنسیون هب »مطلات« لایرس رد«: دهد یم حیضوت »مطلات« لایرــس رد دوخ شقن ی هرابرد  لاسما هام ید منامگ هب .دوش یم روط هچ یتمسق 70 ی هعومجم نیا لصاح منیبب مرظتنم  شمسا هک ملیف هلت کی«: دهد یم حیضوت و دنک یم هبرجت مه ار یگدننک هیهت اهزور نیا ،میتخانش یم
 دوش یم هئطوت وا هیلع هک مدرک یزاب ار سیلپ گنهرس کی شقن ،نافرط یب دیحو ینادرگراک .»دنک یم ادیپ همادا لاس رخاوا ات و دوش یم زاغآ نآ شخپ  کی ی هرابرد و هدیــسر نایاپ هب نآ یرادرــب ملیف نریخا هــک مدرک یگدننک هیهت ،مــیوگب مــناوت یمن ار
 نیا یرادرب ملیف .دور یــم شیپ لایرــس ناتــساد لکــش نیا هب و دننک رانکرب ار وا دنهاوخ یم و  نایاپ« ،»کــچوک ناــنامرهق« .تــسین غولــش نانچ نآ یتراــشب داهرف ییامنیــس ی هــمانراک  رکف و مشاب هتشاد هدهعرب ار شا یگدننک هیهت تسا رارق هک مه یرگید ملیف .تسا لتق و یریگ ناگورگ
 ی هدنیآ یاه تیلاعف زا یماقم ».تسا هدیسر نایاپ هب هک دوش یم هام راهچ ،هس دودح لایرس  و »بادرــگ« ،»هصمخم« ،»یقیــسوم ی هــبعج« ،»لوا طرــش« ،»طوــلخم ازــتیپ« ،»تــمدخ  صخشم زونه .دراد ییانج یسیلپ نومضم ،موش یم شدیلوت شیپ دراو رگید ی هتفه کی ات منک یم
 ملیف کی داهنــشیپ اهنت و متــسین یا هژورــپ رد یزاب لوغــشم رضاح لاــح رد«: دیوگ یم دوــخ  اب ار وا مدرم زا یداــیز دصرد زونه اما دنتــسه مویدم نیا رد وا یاه هبرجت نیوانع »لاردنیــس«  ی هدنیآ یاه تیلاعف ی هرابرد ماخر ».هن ای مشاب هتشاد روضح رگیزاب ناونع هب مه مدوخ هک تسین
 یراکمه ی هبرجت زا رگیزاب نیا ».متسه نآ ی همان ملیف ندناوخ لوغــشم هک مراد ییامنیس  یلحم ی هجهل اب هک صوصخ هب ،دنروآ یم رطاخ هب »ایرد نیریش یایند« لایرس رد ومع رتکاراک  نم زا هشیمه«:  دیوگ یم دورب یگدننک هیهت تمس هب و دریگب هلصاف یرگیزاب زا تسا رارق ایآ هک نیا و دوخ
 ملیف یاه نادرگراک اب مه نیا زا شیپ«: دیوگ یم یراک مک یاهزور و یلوا ملیف یاه نادرگراک اب  تسا نلایگ رد ۱۳۴۵ لاس دلوتم ،یتراشب داهرف .درک یم تبحص ینیریش هب یکلیگ ینعی دوخ  هب »هتفر اهدای زا« لایرس رد یزاب یارب .مهد یم ماجنا مه یگدننک هیهت یهاگ اما دید دیهاوخ یرگیزاب
 تسا لاس راهچ هس دودح .دنتسه رتدعتسم ناوج یاه نادرگراک منک یم رکف ،ما هدرک راک یلوا  یسانشراک ی هتخومآ شناد وا.درک زاغآ نلایگ رتائت رد ۱۳۶۹ لاس زا ار شیامن ی هصرع رد یزاب و  عورش نم شقن زونه تسا کیدوزیپا هک نیا لیلد هب اما ما هدرک تبحص مه نایمارهب مارهب ینادرگراک
 صتخم امنیس و دننک یم مرن هجنپ و تسد یراکیب و یراک مک لکشم اب ام ناراکمه ی همه هک  نایاپ زا سپ و ۱۳7۶ لاس و تسا نارهت دحاو یملاسا دازآ هاگشناد زا ینادرگراک و یرگیزاب دشرا  یتوص باتک تروص هب ار راعشا زا یرــس کی هک مهد ماجنا مهاوخ یم مه هملکد کی .تسا هدــشن
   ».دنا هدوبن راکیب تقو چیه و دننک یم راک مادم هک هدش یرامش تشگنا دادعت .دش ریوصت ی هصرع دراو یرت یدج روط هب شتلایصحت  ».تشاد مهاوخ یقیسوم ی هزوح رد سمش امین یاقآ اب مه یراکمه کی .میروآ یمرد


 :نسنا�یم
   ز                          هرابود رادید                              نیچلگ ردان
 نکمم�یغ                       ماـــــش تقو هب                               یاه هنارت ی هدنناوخ و »اه لگ« ی همانرب یادص شوخ درم
                                                                 »زار« ،»راهبون« ،»مش یمن هچب هگید نم« نوچ یراگدنام
                                                                 جوا .تسبورف ناهج زا مشچ یگلاس 8۱ رد »رحس غرم« و
 رداک کی رد یناریا گنلپزوی زا تیامح رد یمتاح لایل و ینارهت هیده دیسر نایاپ هب ایک یمتاح میهاربا ییامنیس ی هژورپ نیرخآ یرادرب ملیف  نایم رد هــک ییاج .دوــب یــسمش 5۰ ی هــهد رد وا تــیلاعف
                                                                 دوخ یارب ناریا یتنس و یزاوآ یقیسوم ناگدنناوخ نیرتهب
                                                                 ی هداوناخ اب نیچلگ ردان .تــشاد صاخ یهاگیاج و اضما
                                                                 رادلد اــیدان دای هدنز ردــپ :تــشاد کیدزن تبــسن زین امنیــس
 مــلیف یــمدرم نارــکا تــشذگ هــک یا هبنــش جنپ :یــیازریم زاناــس  داعبا اب اه لاــس نیا نــکمم یاه هژوــس نیرتزیگنارب تیــساسح زا  گــنج زا ســپ هــهد هــس ،اــیک یمتاح مــیهاربا :یروــشاع فوــئر  یانــشآ مان رــگیزاب ود ،نــیچلگ هــناجرم یوــمع و نــیچلگ
 سیدرپ رد یناریا گنلپزوی نیپمک عفن هب »باوخ گر« ییامنیس  دوب رظتنم دیاب ،تسا هتشاذگ تسد یللملا نیب و یلخاد فلتخم  دناوت یم مــه زوــنه ،دــمآ رــب نآ لد زا هــک ییامنیــس و هلاــس تشه .دوب ناریا نویزیولت و امنیس
 ندــش هــتخورف و مدرــم لابقتــسا اــب .دــش رازــگرب تــلم ییامنیــس  رایسب دیدرت یب هک یملیف .دمآ دهاوخ نوریب نآ زا هنوگ هچ هک دید و  و جوا اب هــک یرناژ یــسررب یارب صوصخ هب .دــشاب هجوت نوــناک رد
 ،دش یم عورش ۱۹:۳0 تعاــس هک مسارم نیا لوا نلاــس یاه تیلب  نآ هب نویسایس ات اه ییامنیس زا و تفرگ دهاوخ رارق تواضق دروم  دیاش نایم نیا رد و هداد همادا شتایح هب ناریا یامنیــس رد دورف
 نارکا نیا یارــب و مــسارم نیا هب ار دوــخ رگید نلاــس تلم ســیدرپ  ییاه هرهچ روضح اب هک »ماش تقو هب« .داد دنهاوخ ناشن شنکاو  ییامنیس هنوگ نیا هب ار شا یرادافو همه زا شیب ایک یمتاح دوخ
 لاــیل ،یــنارهت هــیده نوــچ یــفلتخم نادــنمرنه .داد صاــصتخا  نارگیزاب اهنت ناونع هب رــف یزاجح یداه و نایدیمح کباب نوچ  و دزاس یم نامرهق و دنک یم رکف گنج هب زونه وا .تسا هدرک تباث
 ،یراصنا کمایــس ،ییابطابط زاــنط ،للها تــمعن دیمح ،یــمتاح  و فلتخم یاه نشیکول رد یرادرب ملیف بئاصم و نآ رد یناریا درم  رییغت زین وا ،طیارش رییغت ی هطــساو هب لاس یــس نیا یط هک نیا اب داژن خرف دیمح
 زین یناــساول هدژم و دنتــشاد روضح مــسارم نیا رد نایروفغ نارهم  زا ،هدوب زاسربخ زورما ات رگید یشاوح یرایسب و شا یتینما لئاسم  یرایــسب یاه هیــشاح و اهربخ دناوت یم شا هزات ملیف رــه اما هدرک
            .دوب همانرب نیا یرجم  یامنیس شورف یاه سناش زا یکی ناونع هب دناوت یم زورما نیمه  ندروخ دیلک زا نلومعم هک ییاه هیــشاح .دــشاب هتشاد هارمه هب
 مــلیف نــیمود و للها تــمعن دــیمح مــلیف نــیمراهچ »باوــخ گر«  ایک یمتاح مــیهاربا .دوــش بوــسحم مه دــعب یاه لاــس رد نارــیا  شیاه ملیف نارــکا نیرخآ زا ســپ اهزور ات و دنوــش یم عورــش هژورپ
 هک نیا اب و تــسا »یلوپ یب« ییامنیــس مــلیف زا سپ وا بــطاخمرپ  ملیف ره نارکا هک درادن نتفگ اما ،دزاسب دب ای بوخ ملیف دناوت یم  زورما هــب ات زین اــیک یمتاح ی هتخاــس نیرخآ .دــننک یم ادــیپ هــمادا
    ،دراد خــلت یــنومضم مــلیف نــیا »یــلوپ یب« فلاــخ  اهزور نیا .دنیــشن یم نارــیا یامنیــس رابخا ردــص رد وا زا یا هزاــت  ،»ماــش تقو هب« یرادرب ملیف ؛تــسا هدوــبن انثتــسم هدعاق نیا زا
     شیاشامت یارب ار یرایــسب نابطاخم هتــسناوت  رد ار اــیک یمتاح هک یملیف- »مــیهاربا باوــخ« دنتــسم دیناوت یم  هرخلااب دوب هدــش زاغآ نآ یرادرــبریوصت دادرخ لیاوا زا هــک یملیف  ییامنیــس ملیف رد یزاــب یارــب اــهزور نــیا هــک داژــن خرف دــیمح
      ملیف بیکرت .دناــشکب امنیــس یاه نلاــس هب  هبرجت و رنه هورگ رد ار -تسا هدرک لابند »چ« ملیف ی هنحص تشپ  لاــسما رجف ی هراونــشج رد یوــق لاــمتحا هــب و هدیــسر نایاپ هــب  سیدناپآ یحارج لمع یارب ،درب یم رس هب لیزرب رد ، ،»سازگت«
       اب ناریا یامنیــس ناتــسبات نیا هدننیبرپ  هک یمیرک دوــمحم یــنادرگراک هب یدنتــسم .دینیــشنب اــشامت هب  عوضوم زا یسک رت مک دیاش ،اما .دوب میهاوخ نآ زا ییامنور دهاــش  یسکع دوخ مارگاتسنیا ی هحفص رد وا .دــش ناتسرامیب یهار
       هک یــناریا گــنلپزوی زا تــیامح نــیپمک  نویلیم ۱00 و درایلیم 7 ی هنیزه اــب وا ی هتفگ هب  شنکاو شا هزات ملیف هک ،دوــش ریگ لفاغ ایک یمتاح ی هزات ی هژورپ  هک نیا لثم« :تــشون و درک رشتنم ناتــسرامیب تخت رد دوخ زا
        رــس رــب یــنارهت هــیده یعــس هــب راــب لوا  دنتــسم نیا .تــسا هدــش هتخاــس ناــموت  یــشقن هب و هقطنم تیعضو و »شعاد« ی هدیدپ هب تــسوا حیرص  راب نیا و لیزرب راب نیا و موــش یرتسب راب کی یلاس تسا ردقم
        نیرخآ بورغ قافتا دــش ،داتفا اه نابز  یارــب اه شــسرپ یرایــسب هــب دــناوت یم  ملیف .دراد و هتــشاد اه لاــس نیا بهتلم هنایمرواخ رد »ناریا« هک  مزیزع ردارب ،ولئاپ واوژ حارج رتکد یاقآ زا منک یم رکشت ...سیدناپآ
            .ناتسبات هبنش جنپ  راکوزاــس زا ندروآرد رــس واکجنک هک اــه نآ  ملیف ،ایک یمتاح .تــسا مرح ناعفادم ی هرابرد ایک یمتاح ی هزات  نوم مرتحم و بوخ ریفس و نایرماع بوخ ی هداوناخ ،یمیحر ریما
        ینارهت هــیده هــک دوب یراــب نیلوا نــیا  خــساپ دنتــسه اــیک یمتاح یزاــس ملیف  و هدرب همتاخ هب ینیگنس نشکادورپ اب ناریا و هیروس رد ار شا هزات )نیلا نآ ربخ( »...و نایئاقس رتکد یاقآ لیزرب رد
         و باق کــی رد ود رــه یمتاح لاــیل و  ی هتفه زاغآ اــب دنتــسم نیا نارکا .دهدب  دنیانــشآ هثداح نادیم رد شا یکینکت و ینف یاهارجا اب هــک اه نآ
          رارق مه راــنک مــسارم کی یارب .تسا هدش عورش سدقم عافد    زا یمهم شخب .دنشاب ریگ مشچ و هزات ییاهزیچ رظتنم دنناوت یم
           یرــبخ ناــساکع و دــنتفرگ                  ی هرود .تسایک یمتاح یاه ملیف هب هتسباو ام گنج یامنیس
           نیا رــیوصت تــبث یارــب ار                   یــیاه هژورپ لماــش بــلغا هــک زــین اــیک یمتاح نیــسپاو
           یامنیس راتــسارپوس ود                       نارادفرط ،تسلااب یاه هنیزه اب ینلاوط و نیگنس هدازدمحا یلع
           .دندروآ قوش رس رب ناریا                       هتــشاد اه ملیف ی هژوــس روخارف هــب یــنافلاخم و
            رد رــت مک هــک یرــیوصت                      ی ههد ی هنومن ود »دراگیداب« و »چ« ؛تــسا
            هدید نارــیا یامنیــس                          تسد نیا زا ایک یمتاح یامنیس یدون
            هــک ارــچ .دوــش یــم                          هــتفر هتفر هــک یراــثآ ؛دنتــسه
             زرا مــه شــقنود                               مــه رت یــسایس راگــنا
             راــثآ رد نــلومعم                                . دن وــش یم     زا ؛مربخ یب نم و دش رشتنم زورما ملیف ید یو ید ی هخسن«
             یروــج ییامنیــس                                    مــلیف      ناونع هب .مربخ یب هدش یحارط مملیف یارب هک یتشز رتسوپ
             دوــش یمن هدــیچ                                   ،وا ی هزات     یاهروــسناس زا یربخ ملیف رگ نیودت و هدنــسیون ،نادرگراک
             راتــسارپوس ود هــک                                 یکی یور      زا یراک ،دنتسین و دندوبن لئاق میارب یقح ،متشادن ملیف دیدج
                                                                 فلؤم قح ،دنک یمن درخ هرت میارب مه یسک ،دیآ یمنرب متسد
                                                                 اه نیا ».تسا کشک مه اه نیا ی همه و رثا بحاص مارتحا و
 رایبآ سگرن                     ناینایک اضر                                 )نیلا نآربخ(.تسا »یمتا بلق ردام« نادرگراک یاه هیلاگ
 یناهج درادناتسا هب یبای تسد یارب دازرهش شلات         راکسا هب لاسرا یارب سفن بسانم طیارش
    ی هدــعاق هــک دــیوگ یم نارگامنیــس اــم هــب »دازرهــش«   دناوت یم راکــسا یــمداک آ یاضعا یارــب هــک دراد یــتازایتما »ســفن« یرافغ ربکا
     بــطاخم یارــب یــیوگ هصق شــنم و لایرــس تخاــس       دیاب راکــسا هــب ملیف یــفرعم رد .دــشاب هتــشاد یرــت شیب تــیباذج
     توافتم ،دراد جاور امنیس رد هک هچ نآ اب ردق هچ ،هوبنا     رارق یــمداک آ یاــضعا هجوت دروــم دــناوتب هــک دــش یم باختنا یرــثا
     ندــش هدید گرزب ی هــبرجت یــپ رد »دازرهــش« .تــسا      هتــشاد یرت شیب سناــش یــجراخ یاــه ملیف اــب تــباقر رد و درــیگب
      زین اــم یامنیــس دیاب هــک تــسا یهار نــیا و تــسا مدرــم طــسوت  رد هــک مــینک یــسررب و میــسانشب ار یــمداک آ ی هــقئاذ دــیاب ســپ دــشاب
       ،دننک یم بیقعت ار ناــهج زور یاه لایرــس هک یــنانآ .دنک یط   ار ییاه ملیف هــچ و هدوــب یــساسا هــچ رب اــه نآ باــختنا اه لاــس نیا  یگدنز رد هــچ ،هک وا .دوــب هاــتوک ربخ .تــشذگرد یراــفغ رــبکا
       ی هعومجم کــی زا یا هــکت لایرــس تمــسق ره هک دــنناد یم    باختنا ملیف ییاپورا ی هراونشج کی یارب دوب رارق رگا .دنا هدیزگرب  و مارآ یگدنز ،شا یرنه تیلاعف و راک نارود رد هچ و یصخش
       رد نآ یاهتنا رد دــیاب هک لزاپ کــی زا یتاعطق ،تــسا رت گرزب  زا شیب ناــیم زا دیاب اــم .میدرک یم هــجوت یرگید طباوض هــب ،مینک  نیرخآ .درک هبرجت زین ار نینچ یگرم ،تشاد ار یا هیــشاح یب
       هدز تفگــش رظتنم بطاخم کــنیا .درک تواــضق شدروم         زا یخرب .مــیدرک یم باختنا هدــش نارکا و هدــش هتخاــس ملیف ۱۰۰  »نارویتوموکول« و »رجنر« نوچ ییاه ملیف رگیزاب ینیرفآ شقن
       نیا هدنزاس میت زا هک یتخانــش اب نم و تــسا ددجم ندش       دعاوق ساــسارب ار یدادیور نینچ رد روضح طیارــش نلصا اه نآ  هک تسا »یلها لتاق« ملیف رد ،»هناحیر« ینویزیولت لایرس و
       هب رایسب ،مراد نآ نادرگراک و هدنــسیون نصوصخ و لایرس       زا یتسرهف هب یسررب زا سپ تیاهنرد و دنتــشادن راکسا طباوض و  یدیدج ریما رانک رد ار یهاتوک شقن یلیرت هدننار کی شقن رد
       ی همان هتفه(.مراودیما ناتــساد ی همادا رد رگید یتفگش کی      »سفن« ،»اه ییلایو« ،»باوخ گر« ملیف راهچ سپس و ملیف ۱۰  نیرخآ یاــشامت هــب ات دادــن شتلهم لــجا هــک وا .دــنک یم اــفیا
                    )دازرهش                            .میدیسر »ایرلاام« و    .تشذگرد هتشذگ ی هتفه ،دنیشنب امنیس ی هدرپ رب شملیف
   1   2   3   4   5   6   7   8