Page 5 - 960701
P. 5

5                                          یرکم مارهش/هبرگ و یهام طقف اهرسپ اما .ننک یم شومارف دوز یلیخ اهرتخد

                                                       .هنوشدای هشیمه اما ندرک شومارف هک ننک یم دومناو                 رتییوت  1266 لسلسم هرامش  8 ی هرامش  دیدج ی هرود  96 رهم لوا هبنش لباتراک یمتاح دمحم                     یماقم دومحم

                                                        زاس همسجم                        یاهزور زا دنم هلگ
                             یناسنا حور شیاتس لابند هب
                                                       رجف ی هراونشج رد                     یراک مک

                           .دــش یفرعم راکــسا یمداک آ هــب ناریا یامنیــس ی هدــنیامن ناوــنع هــب ماجنارــس »ســفن«
                           زین ملیف نادرــگراک رایبآ سگرن رــسمه هک یمــساق نیــسحدمحم ،ملیف نیا ی هدننک هیهت
                           یلاحــشوخ « :داد ناــشن شنکاو نینچ باختنا نیا هب نیلا نآربخ اب وگ و تفگ رد ،تــسه  رثا کی اــب وا .تــسا هتــشاذگ رــس تشپ ار یراکرپ یاــه هام یراــج لاــس رد یــمتاح دــمحم  ملیف اب امنیس رد تصش ی ههد طساوا زا ار یرگیزاب ،نویزیولت و امنیس رگیزاب ،یماقم دومحم
                           راب نیلوا یارب نز زاس ملیف کی هک تــسا تباب نیا زا لوا ی هلهو رد »سفن« باختنا زا نم  زین هدشن شخپ لایرس ود و دشاب رضاح لاسما رجف ملیف ی هراونشج رد دناوت یم ییامنیس  تسین یراک ماجنا لوغشم رضاح لاح رد وا .درک زاغآ یرداق جریا دای هدنز ینادرگراک هب »جارات«
                           .تسا هدــش یفرعم راکــسا هب ناریا ی هدنیامن ناونع هب شملیف ناریا یامنیــس خیرات رد  لایرس یرادربریوصت یاهزور نیرخآ رد« :دیوگ یم امنیس ی همانزور هب وا .دراد همانراک رد  یگدنسیون هب »زمرق لیطتسم« ملیف رد نریخا«: دیوگ یم امنیس هب شملیف نیرخآ ی هرابرد و
                           و یملع ،یــعامتجا ،یگنهرف یاــه هصرع رد یمهم و داــیز لیــسناتپ اه مناخ مدقتعم نــم  و تسا یتبــسانم ی هعومجم کی لایرــس نیا .میرب یم رــس هب یرای شویراد راک »فتاه«  .متــشاد هدهعرب مه ار دــیلوت شخب هــک مدرک یزاــب یناخدیــس نیــسح و نــسح ینادرگراک و
                           ار نامیاه تیفرظ اــم یتقو .درــک هجوت رت شیب تــیفرظ نیا هب دــیاب هک دنراد نارــیا یرــنه  یاه هبرض ی هراــبرد و دراد یــعامتجا ینومضم .دوــش شخپ مرــحم مود ی ههد تــسانب  »زمرق لیطتــسم« عوضوم .درب نامز ملایا رد هام تــشه ،تفه دودح ملیف نیا یرادرــب ملیف
                                                                                                    َ
                           قافتا مرظن هب نیا و دننک یم رــت توافتم ناریا هب ار ناــش هاگن زین اه نآ مینک یفرعم ایند هب  رــسپ شقن رد نم .دوــش دراو هداوــناخ کی هب تــسا نکمم هــک دنک یم تــبحص یــفلتخم  یدسا یدهم و دنودلاوف هشیدنا ،دنویــسوا یلع .تــسا راوچ لابتوف نیمز نارابمب ی هرابرد
                           نیا و تسا ناریا یامنیس دیدج لسن ی هدنیامن زاس ملیف نیا رگید فرط زا .تسا یتبثم  کی ناونع هب دناوت یم نم هاگن زا و دراد تمسق 10 لایرس نیا .ما هدش رهاظ هداوناخ گرزب  کی شقن مه نم .دــش هدافتــسا ملیف رد مه ملایا نارگیزاب زا و دندوب مــلیف یلصا نارــگیزاب زا
                           .تــشاد دیما ناریا یامنیــس هب ناوتب دوــش یم ثعاب و تــسا مارتحا لباق نم رظن هب مــه  :دنک یم هفاضا دوــخ یاهراک رگید ی هرابرد یمتاح .»دوــش هتخانــش ینویزیولت بوخ راک  مان اب یسیلپ لایرس کی رد .دوش یم مازعا نمشد مجاهت دروم ی هقطنم هب هک متشاد ار رتکد
                           دوــش یمن نم رظن هب ار یناــسنا حور نیا و دراذگ یم شیامن هب ار یناــسنا حور »سفن« ملیف  یرادربریوصت نم یزاب هب طوبرم یاه تمسق هتبلا هک مراد دیلوت تسد رد یرگید لایرس«  یماقم ».دوش شخپ تسا رارق یماظتنا یورین ی هتفه رد هک متفر نیبرود لباقم مه »مطلات«
                           نآ اب ناوــتب دوــش یم ثعاب و تــساهزرم زا رتارف یناــسنا هاگن .درک دودحم ایفارغج کــی رد  .دریگ یم رارق نتنآ یور لاسما رخآ منامگ هب هک دراد مان »نیموکحم« رثا نیا .تــسا هدش  و یگدنسیون هب »مطلات« لایرس رد«: دهد یم حیضوت »مطلات« لایرــس رد دوخ شقن ی هرابرد
                           ،کدوک کی هاگن ی هچیرد زا ایند و هناکدوک هاگن و کدوک صوصخلا یلع .درک یرادنپ تاذ مه  ی هنایم رد منامگ هب و دراد یا هناگ ادج نارگیزاب تمسق ره و تسا کیدوزیپا لایرــس نیا  دوش یم هئطوت وا هیلع هک مدرک یزاب ار سیلپ گنهرس کی شقن ،نافرط یب دیحو ینادرگراک
                           »سفن« مه یفرط زا .تــسا یرادنپ تاذ مه لباق و رــیذپرواب ایند ی همه یارب نم رــظن هب  ی هبرجت کــی زا ،ینویزیولت رــگیزاب نــیا تیاهن رد .»تــسا هدروــخ دیلک لاــسما ناتــسبات  نیا یرادرب ملیف .دور یــم شیپ لایرــس ناتــساد لکــش نیا هب و دننک رانکرب ار وا دنهاوخ یم و
                           باختنا ی هتیمک یاهرایعم ی هرابرد نم .تــسه زین یناــسنا حور نیا شیاتــس لابند هب  رافغ امین ینادرگراک هب »رایلد« ییامنیس ملیف رد« :دهد یم ربخ و دنک یم دای مه ییامنیس  ی هدنیآ یاه تیلاعف زا یماقم ».تسا هدیسر نایاپ هب هک دوش یم هام راهچ ،هس دودح لایرس
                           فیرش یعوضوم ،هنادنم تزع یحلص مه نآ ،حلص نایب مناد یم اما مرادن یقیقد تاعلاطا  و دراد یعازتنا یناتساد ،رثا نیا .مراد هدهع رب ار یلصا یاه شقن زا یکی و ما هدرک یزاب یرون  ملیف کی داهنــشیپ اهنت و متــسین یا هژورــپ رد یزاب لوغــشم رضاح لاــح رد«: دیوگ یم دوــخ
                           نیا .تسا حلص یگدنز یارب داهنشیپ نیرتهب هک دنک یم هراشا عوضوم نیا هب ملیف .تسا  مانهب ،راجح ارتیم اب هبرجت نیا رد .دنک یم نامهم توافتم یاوه و لاح کی هب ار بطاخم  یراکمه ی هبرجت زا رگیزاب نیا ».متسه نآ ی همان ملیف ندناوخ لوغــشم هک مراد ییامنیس
                           تاجن ار وا لیخت و ایؤر اما ،دشاب یفلتخم یاه یتخــس رد دیاش هصق کدوک دیوگ یم ملیف  رد هک منک هراــشا نیا هب مناوت یم اهنت مدوخ شقن ی هرابرد و ما هدــش یزاب مه ... و رکــشت  ملیف یاه نادرگراک اب مه نیا زا شیپ«: دیوگ یم یراک مک یاهزور و یلوا ملیف یاه نادرگراک اب
                           مــسا هب یروــشک یبلط گنج دورب نیب زا وا لیخت دوــش یم ثعاب هک یزیچ اهنت .دهد یم  هشیمه« :دنک یم دیک أت نینچ مه یمتاح دمحم .»ما هدش رهاظ زاس همسجم کی شقن  تسا لاس راهچ هس دودح .دنتسه رتدعتسم ناوج یاه نادرگراک منک یم رکف ،ما هدرک راک یلوا
                           یگرزب دادیور رد ملیف نیا روضح یارب یتبثم تاکن اه نیا ی همه منک یم رکف .تــسا قارع  نم یارب تیساسح نیا مدش راکرپ رگ ا اتح و منک ظفح ار میاه باختنا تیفیک مراد یعس  صتخم امنیس و دننک یم مرن هجنپ و تسد یراکیب و یراک مک لکشم اب ام ناراکمه ی همه هک
                                              .دشاب راکسا نوچ     .»موش هدید و مورب نیبرود یولج یتمیق ره هب تسین رارق هکارچ،دراد دوجو  ».دنا هدوبن راکیب تقو چیه و دننک یم راک مادم هک هدش یرامش تشگنا دادعت


                                                                            :نسنا�یم
                            یاه یخوش هدرخ                                                     ز
                                !یرهوش و نز                                       نکمم�یغ
                                هناودنخ نیرخآ رد ناوج دبمار نامهم نایرهاوج راگن              رداک کی رد یناریا گنلپزوی زا تیامح رد یمتاح لایل و ینارهت هیده                           .تــسا نآ رــیگرد اــهزور نــیا ناــیرهاوج ردــپ هــک یا یراــمیب  ی هیلوا ربخ ندــش تسد هب تسد و شخپ زا:روپ عیفــش نافرع .دنریگب رارق مه رانک رد  مــلیف یــمدرم نارــکا تــشذگ هــک یا هبنــش جنپ :یــیازریم زاناــس
                           مــشخ نایرهاوج .دور یــم مه یزاــجم یاــضف تمــس هب ثحب  ،ینایاپ تمسق رد شروضح ات هناودنخ رد نایرهاوج راگن روضح  ییامنیــس سیدرپ نیلوئــسم زا و دــمآ نــس یور هب ینارهت هــیده  سیدرپ رد یناریا گنلپزوی نیپمک عفن هب »باوخ گر« ییامنیس
                           زاــین زا ناــشن ار یزاــجم یاــضف یاــه تنماک رد هدــش هتشابنا  لصاح دننیبب ات دندوب رظتنم هــمانرب نیا صرق اپ و رپ نارادفرط  و درک رکــشت »باوخ گر« مــلیف لماوع و للها تــمعن دــیمح ،تــلم  ندــش هــتخورف و مدرــم لابقتــسا اــب .دــش رازــگرب تــلم ییامنیــس
                           ترهــش زا هــشیمه نم« :دیوگ یم وا .دناد یم اه مدآ نیب طابترا  .دــمآ دهاوخرد بآ زا هــچ ،شرــسمه زا ناوــج دــبمار یــنابزیم  نیا رد هــک تــسوا راختفا ثعاب درــک نایب یلاحــشوخ زارــبا نــمض  ،دش یم عورش 19:30 تعاــس هک مسارم نیا لوا نلاــس یاه تیلب
                           نآ رد دوجوم مــشخ و یزاجم یاضف رد روــضح و ما هدوب یرارــف  یا هدع .دوــب توافتم اــما ینابزیم نــیا شــخپ زا ســپ اــه باتزاب  یتاحیضوت هب همادا رد وا .دراد روضح نازیزع نیا رانک رد و مــسارم  نارکا نیا یارــب و مــسارم نیا هب ار دوــخ رگید نلاــس تلم ســیدرپ
                           یدیدج کرد هــب زورما اما .درــک یم هدرزآ لد نــیا زا شیپ ار نــم  یــگداوناخ و داــش ار نآ یــخرب و دــندرک فــیصوت سوــل ار هــمانرب  تــسا مهم یلیخ نم یارب«:تفگ و تخادرپ نیپمک نیا دروم رد  لاــیل ،یــنارهت هــیده نوــچ یــفلتخم نادــنمرنه .داد صاــصتخا
                           مدع هب شنکاو مــشخ نیا .مدیــسر هدش هتشابنا مــشخ نیا زا  رکــشت همانرب هب نایرهاوج ندمآ زا ادــتبا نامه دبمار .دنتــسناد  رانک و دیدوبن تواــفت یب امــش ،دندوبن توافت یب ناتــسود نیا هک  ،یراصنا کمایــس ،ییابطابط زاــنط ،للها تــمعن دیمح ،یــمتاح
                           ناــیم نــیا رد مــه »راگــن« مــلیف زا ».تــساه مدآ ناــیم لــماعت  شیب .مدمآ وت رطاخ هب« :دــیوگ یم خــساپ رد نایرهاوج و دنک یم  هطساو یب میراد یمرب هک ییاه مدق یارب شاک یا اما .میتسه مه  زین یناــساول هدژم و دنتــشاد روضح مــسارم نیا رد نایروفغ نارهم
                           دندقتعم ود رــه نایرهاوج راگــن و ناوــج دبمار .دوــش یم یداــی  یارب ار تزور و بش لاس دنچ نیا رد مدوب دهاش رگید سک ره زا  مییوگب یزیچ و میــشاب ام نمتح دیابن نمازلا ینعی .مینک تکرح .دوب همانرب نیا یرجم
                           کی ار نایرهاوج راگــن ،ناوج دبمار .دوب یتخــس رایــسب ملیف هک  مأوت نایرهاوج بناج زا هلمج نیا نتفگ ».یتــشاذگ همانرب نیا  تسد هب ار نوفورکیم وا زا سپ زین یمتاح لایل ».دتفیب هار یتکرح ات  مــلیف نــیمود و للها تــمعن دــیمح مــلیف نــیمراهچ »باوــخ گر«
                           تخس نیمه و دوش یم یضار تخــس هک دناد یم »رغچ« رگیزاب  هک تسا دقتعم نایرهاوج .همانرب رد نارضاح قیوشت اب دوش یم  هب و متــسه اج نیا هــک ملاحــشوخ یلیخ مه نــم«:تفگ و تــفرگ  هک نیا اب و تــسا »یلوپ یب« ییامنیــس مــلیف زا سپ وا بــطاخمرپ
                           رد نایرهاوج .هدرــک لیدبت هژیو یرــگیزاب هب ار وا شندــش یضار  ییاه نیپمک دادعت هــب« :دیوگ یم و هدوب راذــگرثا هناودنخ  ».مدش میهس ینارهت هیده شزرااب راک نیا رد یلکش  ،دراد خــلت یــنومضم مــلیف نــیا »یــلوپ یب« فلاــخ
                           شدوخ زا یــئزج ،شقن ره یارــب داد ناــشن هبحاصم نــیا  هب .دــینک هاگن تــفرگ لکــش لصفراهچ نــیا رد هــک  زور اــب نامز مه لاــسما هاــم رویرهــش مــهن ،نــیپمک نــیا  شیاشامت یارب ار یرایــسب نابطاخم هتــسناوت
                           تسا لایس هک یتیصخــش .دنک یم هفاضا رتکاراک هب ار  هب لاح هــب ات همانرب کــی اب مدرم ی هــطبار مرــظن  و مدرــم رــظن بــلج فدــه اــب یــناریا گــنلپزوی یــلم  ملیف بیکرت .دناــشکب امنیــس یاه نلاــس هب
                           زا ندیرپ« مارآ لاــهن اــت »چیه« یندــشن مار رــتخد زا  .دوش یم رتدنت همانرب متیر ».هدوبن لکــش نیا  تاجن یارــب اه نآ یاه کمک بذــج یارــب شلات  اب ناریا یامنیــس ناتــسبات نیا هدننیبرپ

                                    .»مک عافترا         .یزابادا ات یناوخ بل زا ؛دروخ یم دیلک اه یزاب  رد هــک ییایــسآ گــنلپزوی ناگدــنامزاب نــیرخآ  هک یــناریا گــنلپزوی زا تــیامح نــیپمک
                           »راگــن« هــک یــیاهزور رد ،تاکــن نــیا رــب هولاع  .دوــش یم بآ اه یزاب نیح رد ناــیرهاوج خــی  هدلاق ۵٠ زا رــت مک اهنت و دننک یم یــگدنز ناریا  رــس رــب یــنارهت هــیده یعــس هــب راــب لوا
                           ،تسا ناریا یامنیس شورف لودج نیــشنردص     میــشاب هدیــسر »دنق هبح هــی« دنــسپ زا راگــنا  ناروــت ی هــقطنم رد اــه نآ تــیعمج زا  نیرخآ بورغ قافتا دــش ،داتفا اه نابز
                           ینامز مــجح نیا اــب یا همانرب نــتفای صاــصتخا  زا .»مــینک یم یــگدنز راــبود اهنت« دازرهــش هــب  رد هدــش تظافح ی هــقطنم(       .ناتسبات هبنش جنپ
                           ی هناسر نتنآ زا هدافتــسا تهج ار یا هدع یادص  یرس کی دروم رد راگن زا .یشوگیزاب هب شمارآ  و نانمــس یاه ناتــسا زرــم       ینارهت هــیده هــک دوب یراــب نیلوا نــیا
                           یارب هک یقافتا .هدروآرد ملیف کی غیلبت یارــب یلم  ار شساسحا ات دوــش یم هدیــسرپ صاخــشا زا  هدنام یقاب )یوضر ناسارخ        و باق کــی رد ود رــه یمتاح لاــیل و
                           مه »یمهرود« رد نیا زا شیپ و دهد یمن خر لوا راب   .دنک ناــیب اه نآ ماــن ندینــش تــقو .درک راک هب زاغآ ،تسا            رارق مه راــنک مــسارم کی یارب
                           یریدم نارهم غیلبت ی هطساو هب یشاوح نیا دهاش      زا ،دیآ یم ناینایک و ینایــسپ مان  مــسارم نــیا زا شــیپ زور ود         یرــبخ ناــساکع و دــنتفرگ
                           .مــیدوب شــنارکا لاــح رد مــلیف یارــب        زا .دوش یم دای یکین هب اه نآ  یا هبنــش هس بــش رد ،زــین             نیا رــیوصت تــبث یارــب ار
                           دیابن دــندقتعم یخرب هــک یا هــتکن           ناــشراک یارب هک یــتیمها  یاــه هورگ ،تــشذگ هــک               یامنیس راتــسارپوس ود
                           ییاهرتکاراک و تفرگ هدرــخ نآ هب              رد ناــش شقن زا .دــنلئاق  و »تــلاپ« یقیــسوم                 .دندروآ قوش رس رب ناریا
                           دــبمار و یرــیدم نارــهم دــننام             .روــشک نــیا رــتائت خــیرات  یاضف رد »یهاماد«                 رد رــت مک هــک یرــیوصت
                           ی هطــساو هب دوــخ ناوــج                مه شردپ زا ناــیرهاوج  ی هــعومجم زاــب                    هدید نارــیا یامنیــس
                           تاعاس نیا هب ناشیاه ییاناوت                یارــب وا« :دــنک یم داــی  یخیرات -یــگنهرف                  هــک ارــچ .دوــش یــم
                           شزرا امیس روتکادنک زا صاخ                 و یزاین یب لبمــس نــم  تــیامح رد نارواــین                   زرا مــه شــقنود
                           صاــصتخا و دنا هدیــشخب                  دشابن رگا .تسا تردق  روضح اــب یــناریا یاــهزوی زا               راــثآ رد نــلومعم
                           هــب نــتنآ زا شــخب نــیا                 تخــس یــلیخ اــیند  ،نیپمک نیا یوــنعم ردام                  یروــج ییامنیــس
                           نادنچ اــه نآ راــثآ غــیلبت                زا ناوــج ».دوــش یم  ارــجا هــب یــنارهت هــیده                 دوــش یمن هدــیچ
                           .تسین داریا لحم مه                     .دــیوگ یم یراــمیب     .دنتخادرپ                       راتــسارپوس ود هــک        یلیلج دیحو                              یرایع شونایک                             رایبآ سگرن
      تفاخس ات یمان شوخ زا ؛یماغرض ات ایرآدمتعم زا                               ونیچاپ و ودنارب زا راز یب     یناهج درادناتسا هب یبای تسد یارب دازرهش شلات
                یــصوصخ رواــب .تــسین یــمومع رواــب اــیرآ دمتعم یرــیوصتلا عونمم     .مدرــک یرود اــهادا زا و مراد راک و رــس تــیعقاو اــب       ی هدــعاق هــک دــیوگ یم نارگامنیــس اــم هــب »دازرهــش«
                ماب کی و اــه فیرحت و اــه ضیعبت ،لکــشم .تــسا یلفحم یاه هناــسر      یارــب نــفرص یــهاگ فــلتخم رــصانع رارــکت نــینچ مه        بــطاخم یارــب یــیوگ هصق شــنم و لایرــس تخاــس
                یزاــب اــب »یــشاب زپشآ« لایرــس نرــیخا هــک نیا نــمض .تــساهاوهود و   رد .تــسین یصاخ یانعم یاقلا یــپ رد و تــسا ییابیز          توافتم ،دراد جاور امنیس رد هک هچ نآ اب ردق هچ ،هوبنا
                ؟دنریوصتلا عونمم دــییوگ یم روــط هچ ...دــش شخپ ایرآ دمتعم مــناخ      اما ،تــشاد یرت شیب شقن مرف دیاــش ما هتــشذگ راثآ          ندــش هدید گرزب ی هــبرجت یــپ رد »دازرهــش« .تــسا
                و یــگداوناخ ظاــحل زا نارــیا یامنیــس یاــهورین نیرت ملاــس زا یــکی اــیرآدمتعم  نم .مدرک زیهرپ هلئــسم نیا زا »هپاناک« و »یردپ ی هناخ« ملیف رد  زین اــم یامنیــس دیاب هــک تــسا یهار نــیا و تــسا مدرــم طــسوت
                یاــه تیلاعف هــب یــطابترا نوــیزیولت رد وا یرــیوصتلا عوــنمم و تــسا یــمان شوخ  ،دــش رود ناوت یمن رنه سفن زا .متــسه راز یب رنه شیامن زا     ،دننک یم بیقعت ار ناــهج زور یاه لایرــس هک یــنانآ .دنک یط
                 روضح زا یرثا هدنب نویزیولت کیتامارد یاه شخب رد هک نلعف .درادن وا یسایس      نولرام یزاب .متسه راز یب راثآ رد رنه ندیــشک خر هب زا اما       ی هعومجم کــی زا یا هــکت لایرــس تمــسق ره هک دــنناد یم
                 هب نویزیولت .دییامرفب دینیب یم امش رگا .منیب یمن یهللا بزح نایرج کی رثؤم    هرخــسم نــم یارــب نوــسلکین کــج و وــنیچاپ لآ ،ودــنارب      رد نآ یاهتنا رد دــیاب هک لزاپ کــی زا یتاعطق ،تــسا رت گرزب
                   یتفاخس .تساهراکایر و اه نامرآ یب و اه بــساک ریخــست رد هدمع روط       یرگیزاب رد رــنه زا یناــشن هنادواج نیو ناج اما ،تــسا        هدز تفگــش رظتنم بطاخم کــنیا .درک تواــضق شدروم
                     هنافــسأتم دــش مکاح امیــسوادص رــب یــماغرض یاــقآ ی هرود رد هــک    ناج لثم یسک .تــسا راکهاش و دهد یمن ناــشن دوخ            نیا هدنزاس میت زا هک یتخانــش اب نم و تــسا ددجم ندش
                     یاهدقن دروم دیاب یلم ی هناسر ناونع هب امیسوادص .دراد همادا        رگیزاب ۷ .دشکب خر هب ار شرنه هک دهاوخ یمن مه دروف          هب رایسب ،مراد نآ نادرگراک و هدنــسیون نصوصخ و لایرس
                     یلصف تاعیاــش رــس رب درز یاه لاجنج اب .درــیگب رارق یرت یدج       .دــننک یم شــقن یاــفیا یــیامن تردق زا رود هــب نارــیا رد    ی همان هتفه(.مراودیما ناتــساد ی همادا رد رگید یتفگش کی
                            )امنیس یآ(.داتفا دهاوخن یصاخ قافتا                           )رهم(                                )دازرهش
   1   2   3   4   5   6   7   8