Page 6 - 960701
P. 6

گنرفرهش امنیس .دندوب یناحور ناردارب امنیس نیا ی هیلوا ناکلام .دوش یم حاتتفا گنای سنرت »گنیلریام« شیامن اب گنرفرهش امنیس ،نارهت نارود نآ نردم ی هقطنم رد ۱۳۴۸ تشهبیدرا
       .دندرک اشامت نلاس نیا رد ار ناهج یامنیس گرزب راثآ ناریا یامنیس نادقتنم و یا هفرح نابطاخم زا یرایسب و دش لدب یگنرف یاه ملیف ی هدنهد شیامن مهم نلاس هب یدعب ی ههد کی فرظ 6
        نانچ مه و دش حاتتفا هزات یرامعم اب نآ دیدج نامتخاس ،یلیطعت ههد کی و ۱۳۷6 لاس رد یزوس شتآ زا سپ و داد مان رییغت یدازآ هب و دش هرداصم بلاقنا یزوریپ زا سپ گنرفرهش امنیس
                      .میا هدیمان گنرفرهش ،امنیس نیا هوکش نارود تارطاخ دای هب ار امنیس ی همانزور ناهج یامنیس تاحفص .تسا تیلاعف لوغشم


                                                                    و ریگ نج ،نیرولو
                      اواسوروک ی هیاس ریز                                   اب رت شیپ هک »نیرولو« بوبحم تیصخــش یزاــسزاب
                                                                   رگید یا هدروخ بیرف
                                                                  نارادفرط یارب دناوت یم ،دوب هدش هتخانش نمکج ویه
                                                                  ریدم ،زورما شرازگ رد .دشاب زیگنا ناجیه رایسب ناگول
                                  ییوگ هصق نــحل و یزاــس ملیف توافتم کبــس نویدم امنیــس رد ار شترهــش نوــسردنا سو  اب وگو تفگ رد متــسیب نرــق سکاف یوگنخــس و لــماع
                                  یاهدرادناتسا اب یتح »اه گس ی هریزج« وا دیدج ملیف لاح نیا اب ؛تسا شدرف هبرصحنم  دیدج رگیزاب کــی اب نــیرولو تــشگزاب لامتحا زا یــتیارو
                                  لاــس رد »تــسپادوب گرزب لته« مــلیف زا وا .دــسر یم رظن هــب یفراعتمریغ رــثا مــه ینوــسردنا  یــنامر زا ار »هدروــخ بیرف« ،لاوــپاک ایفوــس .دــیوگ یم
                                  هدنیآ سرام هام اما ،هدرکن قلخ یرگید رثا ،دروآ ناغمرا هب شیارب ار راکــسا یدزمان 9 هک 2014  سابتقا ناــنیلوک .یــپ ســمات ی هتــشون مان نــیمه هب
                                  سکاف یاقآ« زا سپ ملیف نیا .دسر یم نایاپ هب »اه گس ی هریزج« نارکا اب امنیس زا وا یرود  ی هبرجت ،تــنماک ملیف اــب ییوگو تفگ رد و تــسا هدرــک
                                  هک دوب دهاوخ نشوم-پاتسا یاه نــشیمینا رد نوسردنا ی هبرجت نیمود ،»زیگنا تفگــش  ریذپرواب و یلخاد یاه گنج یاضف یزاــسزاب و تخاس
                                       .دنک یم تیاور ار سکر شا هدشمگ گس لابند هب یکرسپ یوجو تسج  رد .دــنک یم تــیاور ار یزورــما ی هدــننیب یارــب نآ ندرــک
                                  سیــسنارف ،یروم لیب هلمج زا یدایز ناگراتــس نــشیمینا نیا یگــشیپادص یارب نوــسردنا  دنتــسم هــب دراد یــهاگن ثروــما لــیرباگ ،زور تــشاددای
                                  یوراه ،ناــبلااب باب ،نوتنیئوــس ادــلیت ،ماهاربیا یراــم .فا ،موــلبدلگ فــج ،دــنامرود کم  نیکدیرف .»تومآ ردپ و ناطیــش« ؛نیکدیرف مایلیو ریخا
                                  و ونوا وکوی ،نوسناهوج تلراکسا ،ربیارش ویل ،نوتسنارک نایارب ،)سکر( نوترون دراودا ،لتیک  امنیــس هــب »رــیگ نج« یاــیند ناــمه اــب اه لاــس زا دــعب
                                                 .تسا هدروآ مه درگ ار گیورگ اترگ  »اه گس ی هریزج« هب زورما ملیف یفرعم .تسا هتشگزاب
                                  یور نــشوم-پاتسا نــشیمینا هب »زیگنا تفگــش سکاف یاقآ« اب نوــسردنا هک یراب نیرخآ  نــشیمینا نــیلوا هــک دراد صاــصتخا نوــسردنا سو
                                  دلاور« ملق هب ینامر زا نشیمینا نآ .دش نشیمینا نیرتهب راکسا یدزمان شراک لصاح ،دروآ  مه زور راــبخا شخب رد .تــسا زاــس ملیف نیا لانیجروا
                                  زاس ملیف لانیجروا نــشیمینا نیلوا »اه گــس ی هریزج« هک یلاحرد ،دوب هدــش سابتقا »لاد  مان هب یدرم« یدئوــس مارد/یدمک تخاس زا یبلاطم
                                  رلیرت رد .تسا هتخاس اواسوروک اریک آ راثآ ریثأت تحت ار نشیمینا نیا ،وا ی هتفگ هب .دوب دهاوخ  نودب« یگدنیامن ،سکنه مات یگدننک هیهت و یزاب اب »هوا
                                  قافتا هدنیآ لاس 20 نپاژ رد ام ناتساد هک میونــش یم ،ملیف یوار »سنو .یب ینتروک« نابز زا  ملیف شخب رد فستنیگایوز یردنآ ینادرگراک هب »قشع
                                  تلاایا یاهامنیــس نارکا هب دودحم تروص هب 2018 سرام 23 »اه گــس ی هریزج« .دتفا یم  نیمود و هیــسور یامنیــس فرط زا راکــسا ناــبز یجراخ
                                                     .دیآ یمرد هدحتم      زکرمت اب »قرش ریسلا عیرس راطق رد لتق« ملیف دنلب رلیرت
                              ن
                                                                     .دیناوخ یم پد یناج تیصخش یور صاخ
     نمکج نودب �یرولو تشونرس                                                سکنه مات
      یگژیو و دیدج رگیزاب اب نیرولو تیصخش یزاسزاب زا یتیارو اب وگو تفگ رد متسیب نرق سکاف یوگنخس و لماع ریدم

                                           دیوگ یم ویدوتسا نیا یاهزیاچنرف
                                                                 دهاوخ شقن یافیا »هوا ماــن هب یدرم« رد یدوز هــب سکنه مات
                                                                 هب قفوم یدئوــس مارد/یدــمک کــی یزاــسزاب هک یملیف ،درــک
                        میزاس یم هک یزیاچنرف ره« :تفگ یتیارو هب سکاف یاهزیاچنرف  و لــماعریدم ردیانــسا یــسیتسا  نینچ مه سکنه .تــسا ملوه سناه ینادرگراک هــب مان نیمه
                        انشآ ییامنیس ناهج کی زا یشخب لوپدد .دشاب لانیجروا دیاب  یزاــس ملیف یویدوتــسا یوگنخــس  مه ار ملیف یگدننک هیهت ناــمزتوگ یرگ دوخ کیرــش یراکمه اب
                        یزیاچنرف مه »ســکیا نادرم« .دوب مــه درف هبرصحنم اما دوــب  ییوگو تفگ رد »متسیب نرق سکاف«  دئوــس زا یگدنیامن هب هتــشذگ لاــس ملوه ملیف .دراد هدهع هب
                        عونت لصا تــیاعر اب ار شــیاه تیفرظ مــیراد تــسود هک تــسا  اب »نیرولو« تیصخــش یزاــسزاب لامتحا هک درک ملاعا یتیارو اــب  مولع یمداک آ هب نابز یجراخ ملیف راکسا شخب رد تباقر یارب
                        لیدبت زیاچنرف کــی هب دناوت یم مــه نمزگنیک .مینک ناــحتما  ناراداوه هک دوــب 2017 لاــس لیاوا .دراد دوجو دیدج رگیزاب کــی  مه ،دش مه راکسا دزمان تیاهن رد و یفرعم ییامنیس یاهرنه و
                        هتخاس روصم ینامر ساسا رب نمزگنیک هک تسا تــسرد .دوش  ملیف رد دوخ بوبحم تیصخش اب اه لاس زا دعب نیرولو تیصخش  نیرتهب راکسا شخب رد مه و نابز یجراخ ملیف نیرتهب شخب رد
                        و تــسا ناو ویتم ی هزادنا یب تیقلاخ ی هداز عقاو رد اما هدــش  نابطاخم یوس زا مه تسناوت هک یرثا .دندرک یظفاحادخ ناگول  رد نابز یجراخ مــلیف نــیرت شورفرپ ملیف نــیا .یزادرــپ هرهچ
                            .»دریگب شیپ رد هدنیآ رد یبوخ ریسم دناوت یم  هب نمکج وــیه .دوــش ور هبور یبوخ لابقتــسا اب نــیدقتنم مــه و  اپورا ملیف زــیاوج رد هتــشذگ لاــس و دوب 20۱6 رد هدحتم تلااــیا
                           یزاسزاب لامتحا ی هرابرد ردیانسا یاه تبحص هتبلا  17 یط و ییامنیس ملیف 9 رد تــسناوت وا ؛دیشخب تیوه نیرولو  یدئوس ی هخسن .تسا هدرک تفایرد ار یدمک نیرتهب ی هزیاج
                           نیا یانعم هــب نموزل ،تواــفتم یرگیزاب اــب نیرولو  زا یکی هب ار نآ و دراد هگن هدنز امنیس رد ار نیرولو تیصخش لاس  59 یدرم ،هوا ی هرابرد دراگسلا فلور یزاب اب »هوا مان هب یدرم«
                            تخاــس رظتنم نانیمطا اب میناوت یم هک تــسین  .دنک لیدبت روصم یاه ناتــساد یایند رد اه هرهچ نیرتراگدنام  رجاهم ی هداوناخ کی یتقو هک تــساورغرغ و زیرگ مدرم ،هلاس
                             رــظن هــب رــت شیب ،میــشاب دــیدج »نــیرولو«  ناگول ملیف نارکا زا لبق دوخ یاه هبحاصم نیرخآ رد رگیزاب نــیا .دنک یم رییغت شا یگدنز ،دوش یم هیاسمه وا اب یناریا
                             یاــه هنیزگ هدرــک شلاــت ردیانــسا دــسر یم  دوب دهاوخ نیرولو شــقن رد وا ی هبرجت نیرخآ نیا هک درــک ملاعا
                              نــیا ی هــمادا یارــب ســکاف یور شــیپ  و تــسا یعطق یظفاحادخ نیا هک داد ناــشن »ناگول« ی هــصق و
                              ی هرهچ یظفاحادخ دوجو اب ار هعومجم .دوب نیرولو اب نمکج رفس رب یناشخرد نایاپ کش نودب
                               .دراذگب زاب سکیا نادرم زیاچنرف یلصا  یرایسب ضیقن و دض یاهربخ زورما هب ات ناگول ملیف نارکا نامز زا
                               نــیا تــیمها ،تــسا ملــسم هــچ نآ  شوگ هب دیدج رگیزاب کی اب ملیف هعومجم نیا یایحا ی هراــبرد
                                نادرــم« یاــیند رد تیصخــش  نیا هب ،ددرگرب امنیس هب یدیدج رگیزاب اب نیرولو رگ ا .دیــسر یم پد یناج
                                دسر یم رظن هب دیعب و تسا »سکیا  و »دناب زــمیج« نوــچ ییاه تیصخــش عمج هب هــک تــسا ینعم
                                نوــچ یــبلط هاج یویدوتــسا  قبط .دوــب دهاوخن نــمکج هب قلعتم رــگید و هتــسویپ »نــمتب«
                                 ندیــشک رانک اب دهاوخب سکاف  ،دوــش یم هدینــش نیرولو ی هصق ی همادا ی هرابرد هک یراــبخا
                                 یزادرــپ هصق زا نــمکج وــیه  و تــسا نمکج ویه اب هرکاذم لاح رد سکاف یویدوتــسا سیئر
                                 یــبوبحم تیصخــش یارــب  یارب طیارــش هک هدرک ملاعا ،دنک تفایرد یفنم خــساپ مه زاب رگ ا
                                  .دشکب تسد نیرولو نوچ  اب »نیرولو« صوصخ هب و »سکیا نادرم« ی هعومجم یزاــسزاب  زا یسابتقا »قرش ریسلا عیرس راطق رد لتق« ملیف دنلب رلیرت نیمود
                                  نودــب هــک یتیصخــش       .تسایهم دیدج یرگیزاب   روط هب رلیرت نیا .دش رشتنم هتشذگ زور ،یتسیرک اتاگ آ فورعم رثا
                                  ار دوــخ تیبوبحم کــش  سکاف لــماع ریدم ناوــنع هب تــسین یدایز تدــم هــک ردیانــسا  متــسیب نرق یناپمک رــثا نیا رد پد یــناج تیصخــش هب صاــخ
                                   نوــیدم یداــیز دــح اــت  لیامت ی هرابرد یتیارو اب شیوگو تفگ رد ،هدرــک زاغآ ار شتیلاعف  تچر مان هب یرتسگناگ شقن رد پد .تسا هدرک ادیپ صاصتخا
                                   اــب یــلو تــسا نــمکج  ره« :تفگ تواــفتم یرگیزاب اب نیرولو تخاــس هب ویدوتــسا نیا  نارفاــسم ی همه هک تــسا یلتق ینابرق هک دراد روضح ملیف رد
                                   لاــمتحا لاــح نــیا  راکسا رد »ناگول« هک درک ینیب شیپ هتبلا و ».تسا نکمم یزیچ  هصق هاگ آراک ،ورآوپ لوکره زا پد ملیف رلیرت رد .دنک یم ریگرد ار راطق
                                   نــیزگیاج رــگیزاب دراد  اب ار کیسلاک ییوگ هصق هتــسناوت« هک ارچ دــش دهاوخ هدید مه  اه همانزور رد ...ناهانگ یب ریگ ماقتنا« :دسرپ یم انارب تنک یزاب اب
                                   شــقن نــیا یارــب     .»دنک بیکرت ینامرهقربا تیباذج  :دهد یم خساپ هاگ آراک و »؟هن رگم ،دننک یم فیصوت روط نیا ار وت
                                   هــب یا هــبرجت دــناوتب  یامنیس هک ییاهویدوتسا اب تباقر رد ریخا یاه لاس رد سکاف  :دیوگ یم و ددــنخ یم باوج رد تچر »؟یهانگ یب امــش لااح و«
                                    زا رت توافتم بتارم  لباق اما تواــفتم راثآ دراد یعــس ،دنا هدرک هضبق ار یــنامرهقربا  نامر زا ییامنیــس سابتقا نیموــس نیا .»یا هزــماب وت ردــق هچ«
                                    »نــمکج« هــچ نآ  ملیف و »نــمزگنیک« ،»ناگوــل« ،»لوــپدد« .دــنک دیلوت یــیاکتا  ییامنیس ی هخسن نیلوا ،تسا ۱9۳۴ لاس هب یتسیرک فورعم
                                    دیــشک ریوصت هــب  یدوز هب هک »دیدج یاه تتنویم« مان هب نوب شاج ینامرهقربا  و تخاس ۱9۷۴ لاــس رد تمول یندیــس ار یهاگ آراک ی هصق نیا
                                     نابطاخم یارــب  یپ رد سکاف دنهد یم ناشن یگمه ،دمآ دهاوخ اهامنیــس هب  لتق« .دش دیلوت 200۱ لاس رد نویزیولت یارب نآ ی هخسن نیمود

                                     مــــــــــــــــــــــــــــهارف  یاه یگژیو« ردیانــسا ی هتفگ هب هک تــسا ییاهزیاچنرف قلخ .دور یم هدرپ یور ربماون ۱0 زا »قرش ریسلا عیرس راطق رد
                                       .دزاس  صاخ یاه یگژیو نیا ی هرابرد ردیانسا .دنشاب هتشاد »یصاخ

      فستینگایوز یردنآ
       »قشع نودب« یاه یراوشد                                               چنیل دیوید


      راکسا هب ندیسر یارب       ناونع هــب ار فــستنیگایوز یردــنآ یــنادرگراک هــب »قــشع نودب« مــلیف ،هبنــش جنپ زور هیــسور           ییامنیس یللملا نیب ی هراونشج ی هرود نیمجنپ و تسیب
       ییامنیــس یاهرنه و موــلع یمداک آ هــب ناــبز یجراخ مــلیف راکــسا شخب رد دوــخ ی هدــنیامن             هام رد ،تسا روهــشم »جیمیا ارمک« هب هک یرادرب ملیف رنه
       هدرپ یور نک ی هراونــشج یمسر شخب رد لاــسما یم هام رد راب نیلوا ملیف نیا .درک یفرعم                 دهاوخ رازگرب چنیل دیوید راثآ شیامن اب ناتــسهل رد ربماون
       نز ناتساد »قشع نودب« .دــش هراونــشج نیا نارواد تئیه ی هژیو ی هزیاج ی هدنرب و تفر                  ناهج ییامنیــس ربتعم یاهدادیور زا »جــیمیا ارمک« .دــش
       ،دوش یم دیدپان ناش هلاس 12 رــسپ یتقو اما دنوش ادج مه زا دنهاوخ یم هک تسا یرهوــش و                 نادنچود یــتیمها هژیو یهاگــشیامن اب لاــسما هک تــسا
       تقو ی هتیمک 2011 لاــس رد .دنوــش هارمه مه اب شندرک ادــیپ یارب هک نآ زــج دنرادن یا هراــچ             ناونع اب هاگشیامن نیا رد .دراد چنیل دیوید ناراداوه یارب
       رد دقتنم یا هرــهچ هــک ار فــستینگایوز ی»اــنلا« راکــسا رد روــضح یارــب هیــسور ملیف باــختنا           دیوید یصخــش ی هعومجم زا یراــثآ »یــیایوپ و توکــس«
       هک درک وا نیزگیاج ار فوکلاخیم اتیکین ملیف و تشاذگ رانک ،دوش یم هتخانش هیسور یامنیس                  هسنارف یرنه یاه یرلاگ هب قلعتم یتاعطق هولاع هب چنیل
       هتیمک راک تیفافش مدع زا یربخ یسنارفنک رد فستینگایوز .داتفا هار هب یرایسب یاه لاجنج                  یرنه تــیقلاخ نارود اــت دــنریگ یم رارــق مــه راــنک ناــملآ و
       هتیمک یریگ میمصت رد گــنهرف ترازو یاــه تلاخد ی هرابرد وا یاه یرگاــشفا و درک تــبحص                 ۴00 هاگــشیامن نیا رد .دوــش رورم »یبآ لمخم« نادرــگراک
       زاس ملیف 25 رضاح لاح رد و دش ربارب ود اضعا دادعت :دــش هتیمک راتخاس رد یتارییغت هب رجنم               ،سکع ،گــنربآ ،نغور گــنر یــشاقن راثآ لماــش یرنه رثا
       راثآ نداتــسرف هب هیــسور لیامت مدع .دــنراد هدهع هــب ار هیــسور ی هدنیامن باــختنا ی هفیظو             و هاتوک یاــه ملیف ،یراــجت یاه یهگ آ ،یقیــسوم تاــعطق
       .دراد شروشک یسایس یعامتجا یاضف هب وا یداقتنا هاگن رد هشیر ،راکسا هب فستینگایوز                     .دریگ یم رارق ناگدننکدیدزاب دید ضرعم رد گنهامن
   1   2   3   4   5   6   7   8