Page 7 - 960701
P. 7

7                                      2013 -لسار.وا دیوید -ییاکیرمآ یرادرب هلاک !هش یم عورش نوش نورد زا هشیمه اهدرم تارییغت
                                                      هد یم ماجنا ندروــخ هصغ عقوم نز کی هــک یراک نیلوا یلو
                                                                !هشرهاظ ندرک ضوع


                 1266 لسلسم هرامش  8 ی هرامش  دیدج ی هرود  96 رهم لوا هبنش
                                    اه‌گس‌ی‌هریزج

            ‌ثروما‌لیرباگ‌|‌تشاددای


         نیکدیرف تیاور

         هدز ناطیش یایند زا


       ردپ و ناطیــش« ی هلاــس ۸1 نادرگراک نیکدیرف ماــیلیو
       نامه اــب و تــسا لاح رــس و ملاــس مــه زوــنه ،»توــمآ
       امنیس یایند هب »ریگ نج« دوخ یا هناسفا ملیف عوضوم         نوسردنا سو :نادرگراک
                 .تسا هتشگزاب             نوسردنا سو :همان ملیف ی هدنسیون
       ییوئدیو ساــسا رب هک تــسا یدنتــسم وا دیدج ملیف نیدور تاکسا ،نوسیلا ناگم ،نوسردنا سو :هدننک هیهت
       یرــیگ نج طــبض یاــعدا اــب 201۶ لاــس رد نــیکدیرف زا  ادلیت ،نــسناهوی تلراکــسا ،یروم لیب ،نوتــسنارک نایارب :نارگیزاب
       رــکف رــگا .تــسا هدــش هــتخادرپ و هتخاــس ،یــعقاو نوترون دراودا ،ربیارش ویل،گیورگ اترگ ،ونوا وکوی ،لتیاک یوراه ،نتنیئوس
       ی هدش هدنارورپ ی هخــسن ملیف تــسا نکمم دینک یم       تلاپسد ردناسکلا :یقیسوم
       »هدــشن لح رارــسا« زــیگنا مغ یــمیدق یاه تمــسق نشکادورپ نیدور تاکسا ،زرچکیپ انروپانآ :هدننک هیهت یناپمک
       دینک یم اــعدا رگا یلو .تــسامش اب نلماک قــح ،دــشاب     2018 ربماسد 23 :نارکا خیرات
       ندــید اــب دــینادب دیتــسین واکــجنک مــه یا هرذ اــتح هــک
       دیهاوخ نیطایش و نمیرها دوجو زا یدهاوــش ایآ ملیف
       .دیهد یم بــیرف ار ناتدوخ داــیز لامتحا هب ،هــن ای دید
       هــنیزه مک ی هخــسن ،نــیکدیرف توــمآ ردــپ و ناطیــش                                             وگ و تفگ
       هــب( هــقیقد ۸۶ رد »نــیک ودــنوم« تــیعقاو رــب یــنتبم و
       دیشاب هتشاد داقتعا ناطیش هب .تسا )یهاتوک نیمه
       رد گنهرف رب ار رــش رصنع ریثأت دنک یم کمک ملیف ،هن اــی            یوزنم نانز ی هدش یرپس راگزور
       رد ملیف یاه تمسق رت شیب .دینک کرد یناسنا عماوج
       میقتسم ندز هــسرپ لاح رد نیکدرف هک درذگ یم ایلاتیا
       هک یشیامن هیبــش ،دنک یم تبحص نیبرود هب باطخ
       میقتــسم تبحص ی هویــش رد .دوــش یم تیاور ههادب                      دیوگ‌یم‌»هدروخ‌بیرف«‌تخاس‌ی‌هبرجت‌زا‌تنماک‌ملیف‌اب‌وگو‌تفگ‌رد‌لاوپاک‌ایفوس
       ناوت یمن هــک دراد دوــجو هنایــشحو ی هغلابم یــعون وا
       یزــیچ دــنک یم شلاــت وا .داد لــیلقت یــیوگ کر هــب ار نآ                                  سابتقا »هدروخ بیرف« ،لاوپاک ایفوس ملیف نیمشش
       دنر ی هدنــشورف هــک هتبلا و دــنک نــیقلت بــطاخم هــب ار                                  .یپ سمات ی هتــشون ماــن نیمه هب تــسا یــنامر زا
       یا هدننک هکوــش یاهرامآ نــیکدرف .تــسا یتــسد هریچ                                     ملیف تخاس ی هیام تسد نیا زا شیپ هک نانیلوک
       تصش روشک رد ییایلاتیا نویلیم مین زا شیب ،دهد یم                                        یزاب و لگیس ناد ینادرگراک هب 1971 لاس رد یرگید
       و تسا هدنز ناطیــش راگنا .دنا هدــش هدز نج ینویلیم                                      زکرمت اب ار هصق لاوپاک .تــسا هدش دووتــسیا تنیلک
       مه یرــس نادرگراک .راک لوغــشم ایلاتیا رد تقو ماــمت                                     یزور هنابــش یا هــسردم رد نز یاه تیصخــش رــب
       هک یلاح رد و دــنز یم یــس ید نتگنشاو نوات جروج هب                                      اکیرمآ یلخاد یاــه گنج ی هنایم رد اــینیجریو رد
       لاــس 4۵ ساراک ردــپ هک یــفورعم یــنتب یاــه هلپ یور                                    لا و تسناد نتسیرک ،نمدیک لوکین .دنک یم وگزاب
       ام اب هداتــسیا ،دــش هتــشک نآ یور »ریگ نج« رد شیپ                                      نامهم نابزیم لاوپاک ی» هدروخ بیرف« رد گنینف
       هک یقافتا دــنک یم دومناو راک نــیا اــب و دیوگ یم نخــس                                   نادرگرس و یمخز یزابرــس :دنوش یم یا هدناوخان
            .تسا هتشاد تیعقاو هداتفا اج نآ                                           لرــف نــیلاک و 1971 ی هخــسن رد دووتــسیا تــنیلک(
       ار نآ دــنا هدید ار رــیگ نج هــک یناــسک زا یرایــسب                                    رد ملیف شیامن نیب ی هــلصاف رد لاوــپاک .)2017 رد
       هتخاــس لاح هب اــت هک دــنناد یم یــملیف نیرت کانــسرت                                    تنماک ملیف ی هیرــشن اب نئوژ هام رد نآ نارکا و نــک
       »یــناور« نــم ی هدــیقع هــب هــک نیا اــب .تــسا هدــش                                   یرصب ی هــبنج یریگ لکــش دنور زا و درــک وگو تفگ
       ،دراد یرت شیب تیمها تشحو یامنیس رد بتارم هب                                          دید ی هــیواز رییغت و لگیــس ناد مــلیف رــیثأت ،مــلیف
       راــثآ زا یا هدــمع تمــسق رــب مــه ار »رــیگ نج« رــیثأت اــما                                      .تفگ نانیلوک ی هصق
       ناطیــش هب ریگ نج .تــفرگ هدیدان ناوــت یمن رــناژ نــیا
       هــک درــک داــجیا یا هــلزلز ؛دیــشخب سوــملم یروــضح                                         یرصب یحارط ،لوا مدق
       نیکدیرف لااــح و دراد همادا ناــنچ مه شــیاه هزرل سپ                                     هــشیمه لوا مدــق ،هــصق کــی ندرــک وــگزاب یارــب
       ندوب یعقاو هب مدرم رواــب قمع تومآ ردپ و ناطیــش اب  ،ناش تیصخش و نهذ ندرک زومرم یاج هب و موش  میدرک یعــس .دوــش توافتم اضف ،دننک یم ضوــع  فیرعت نآ یاهرتماراپ ی هطساو هب دناوت یم روط هچ  .تسا ریواصت یاوه و لاح و گنر نییعت و یزاساضف
       هک یرواب ،دواک یــم ار یرــیگ نج و نمیرها ،رــش یورــین  منک یم رــکف .منک هــیکت اه نآ یناــسنا ی هــهجو رــب  اما دــشاب نارود نامه هب قلعتم اه سابل و وم لدم  لثم ییاهزیچ کمک هب ار رناژ نیا میدرک یعس .دوش  ییاه یــشاقن غارــس »هدروخ بیرف« تخاــس یارــب
       هتــشاد یندــشنراکنا شقن نآ داــجیا رد مــه شدوــخ  هــصق نــیا نز یاه تیصخــش یــلصا ی هلئــسم  هتشاد یزورما ی هدننیب یارب مه یرصب تیباذج  یاه هیواز و اه سابل ،اه نادعمش ،گرزب یاه هزاورد  هک متفر یــفلتخم عــبانم و یــلخاد گــنج نارود زا
                   .تسا       ،دنا هدــش شراچد هــک تــسا یضقانت و یــگدیچیپ  یرگید ی هنوگ هب مه لگیس ناد ی هخــسن .دشاب  ،ملیف ی هدرــپ نیرخآ رد .مــینک یزاــسزاب نــیبرود  و اه ملیف .درــک یفرعم رادرــب ملیف ،دروــس هل پیلیف
       اــب ،توــمآ ردــپ و ناطیــش یرــیگ نج دنتــسم ندــید اــب  هک یراتفر اب ناــش ینورد ی هتــساوخ نیب یضقانت  ی ههد یاضف .دنک داجیا ار بیکرت نیا هدرک یعــس  عمش اب رت شیب یزادرپرون و دوش یم رت کیرات اهاضف  یلخاد یاه گنج رگتیاور هک ار یددعتم یاه سکع
       سپ رد مــه زوــنه هــک میوــش یم انــشآ یــیاه ییایلاتیا  ی هیواز زا نقیقد نم عقاو رد .دور یم راظتنا اه نآ زا  هک یتیصخــش صوصخ هــب دراد یــصاخ یداــتفه  رییغت و دوش یم رتاز شنت نیبرود یایاوز ،هدش ماجنا  مدرک یــسررب ناکدوک و نانز هــب هژیو هجوت اب دــندوب
       نورق گــنهرف و رواــب رذــب ناــش نردم و یزورــما نــهذ .مدرک هاگن هصق هب لگیس ناد فلاخم  کی لماک ی هنومن ملیف رد دنک یم یزاب گنینف لا  یریواصت .دنک یم ادیپ یرصب یلکش ناتساد دنور رد  ادیپ یارب نوتسلگا مایلیو یاه سکع نصوصخم
       زا یــشخب یریگ نج و ناطیــش .تــسا هدنز ییاطــسو                .تسا یداتفه ی ههد رتخد  تحت تدش هب مراد یبونج یاضف زا منهذ رد نم هک  رد .درک ام هب یگرزب کمک ریواصت یاضف و گنر ندرک
       یاهزیچ اما .تــسا هشتآود کیلوتاک روــشک نیا حور  نانیلوک نامر زا نتفرگ ماهلا                 .تسا »هتفر دابرب« ریثأت  هیهت فلتخم ریواصت یواح ینتلوب یدعب ی هلحرم
       زا هناکریز نــیکدیرف هــک تــسه نیب نیا رد مــه یــمهم  ،مدوب هدــید ار لگیــس ناد ملیف هــک نیا هب هجوت اــب دووتسیا تنیلک و لرف نیلاک توافت   دروب دووم نیا .دنیوگ یم دروب دووم نآ هب هک مــیدرک
       ،»ریگ نج« رــیثأت هــب وا .دور یــم هرفط اــه نآ هب فارــتعا  اب اما .دوب هتسب شقن منهذ رد اهاضف زا یلک ریواصت  تیصخش توافت منیب یم ار دووتسیا تنیلک یتقو نردم یایند و خیرات زا یقیفلت ،سابل یحارط  ،یزادرــپرون یارب هک دوــب ییاهریوصت مامت لماــش
       .دنک یمن یا هراــشا مدرــم نــهذ رد رواــب نــیا موادــت رب  ی هرابرد یرت شیب یاهزیچ ،نانیلوک باتک ندناوخ  زا نــم تــشادرب و لگیــس ناد ی هخــسن رد زابرــس  یگدنز اوزــنا رد هــصق نز یاه تیصخــش هک اــجنآ زا  هدیا ام هــب اه هنحص زا یخرب یــحارط و یزــیمآ گنر
       هیجوت یارب هک درک مــهارف ار یناهج کاروخ »رــیگ نج«  ،اه گولاید نتــشون رد و مدرک فــشک اه تیصخش  میناد یم ام ،لگیــس ملیف رد .دوش یم راکــشآ هصق  هدش هتسش اهراب نتعیبط ناش یاه سابل ،دننک یم  نلماک یرصب ظاــحل هب ملیف متــساوخ یم.داد یم
           .دراد زاین ناطیش هب شیاه یگتفشآ  ملیف نیودت و ناتساد یلک حرط راتخاس یریگ لکش  ی هطساو هب نوچ ،تــسا یرورــش تیصخــش وا هک  نمومع اه سابل گنر لیلد نیمه هب تسا هنهک و  یناهج دیاب هک ارچ ،دشاب هتشاد یتسیلاروتان ییاضف
        ز
      نایزا�ب انوس :مجرتم            یاضف و رفسمتا اما .درک نم هب یدایز رایــسب کمک  یاــهزیچ باــق زا جراــخ یادــص و اــه کب شلف  زا هک ییاه هرترپ هب .دنز یم یدیفس هب و تسا وحم  ریوصت اه تیصخــش دــید ی هــیواز زا هــنانز و فــیطل
                            ،اه هناخ .دش داجیا نشیکول ریثأت تحت ملیف یلصا  اما .تسا هدــش نامریگتــسد وا ی هرابرد یرت شیب  نتعیبط بخ هک ،میدرک عوجر هدش تبث نامز نآ  داضت گنج زابرس یاوه و لاح اب هک ییاضف .دش یم
                            .هتفر و گنر یاه سابل اب ینانز و طولب یاه تخرد  دیناوت یمن .تسا رتزومرم وا تیصخش نم ملیف رد  ی هزوم ویــشرآ هب مه یرس .دنتــسه دیفس و هایــس  ناتساد فطع ی هطقن یتقو .دشاب هتشاد یدیدش
                  هاتوک رابخا    ینامز ی هرود ره یزاسزاب یارب منک یم رکف تیاهن رد  هــچ و تــسیچ شــیاه هزیگنا هــک دیــشاب نــئمطم  نآ یاه سابل یحارط و اــه هچراپ ات مدز نتیلپورتم  ار بطاخم هــنانز فیطل یاضف نــیا دتفا یم قاــفتا
                            دوجو اب هــک تــسا نیا دراد تیمها هک یزــیچ اهنت  .تــسا هدــش لــیدبت هژــبا هــب رــت شیب ،دــهاوخ یم  رد مادــم اهرتخد هک نیا هــب هجوت اــب .مــنیبب ار هرود .دنک یم ریگ لفاغ
        راکسا‌رد‌دنتسم‌کی‌اب‌ناویات       اب هک مینک قلخ یرثا ،یخیرات تیعقاو هب یراداــفو  دوــش یم دراو هک زابرــس ،هصق زا لگیــس سابتقا رد  هدافتــسا دنلب یاه نماد زا دنتــسه ندرک راک لاح »هتفردابرب« ریثأت و یبونج کیتوگ رناژ
                                          سابتقا رد .دهد یم لکش رییغت سوباک هب یزتناف
                            و رت یناسنا و دشاب هتشاد طابترا مه رصاعم ی هنامز
                                                        عقوم هک یتقو ات میدز ار گرزــب یاهرنف دیق و مــیدرک
                               .دشاب مهف لباق یزورما بطاخم یارب  کیدزن رت شیب اه نز تیصخش هب مدرک یعس دیدج  ار ناــش یاه سابل هــمه و دــسر یم ماــش یــنامهم  هصق هک نیا هب .مدرک رکف یلیخ یبونج کیتوگ رناژ هب
             ی هدش نیسحت دنتــسم ناویات
             ناوــنع هب ار »هاــتوک پــگ«
             رد تکرــش یارــب شا هدــنیامن                              نوسناج نیر
             یــجراخ مــلیف نــیرتهب تــباقر
             راکــسا یــمداک آ هــب 2018 ناــبز                               ‌نیرخآ‌زا‌یریواصت‌راشتنا
       رد راــب نــیلوا یا هــقیقد 88 دنتــسم نــیا .درــک یــفرعم
       ملیف ی هراونشج نیمتفه و تصش ی»اماروناپ« شخب                                  »ناگراتس‌گنج«‌تمسق
       ملیف نیرتهب »یدت ی هزیاج« و دش یناهج نارکا نیلرب
       تخاــس اب گناوه نــچ ییوه .درــک تــفایرد ار دنتــسم
       و کاندرد ی هتشذگ زا روبع یارب شــشلات ،دنتسم نیا                             و هدناــسر نایاپ هــب ار »یادــج نــیرخآ :ناگراتــس گــنج« ی هژورــپ نوــسناج نیر
       .تسا هدیشک ریوصت هب ار شردام اب شا هطبار یزاسزاب                             رد نوــسناج .میــشاب ملیف رلیرت نیلوا راــشتنا رظتنم دــیاب اهزور نــیمه ینعی نیا
       یعون هب دنلب دنتسم نیا ،»رتروپیر دوویلاه« شرازگ هب                            ناــشراک اــیند نــشکادورپ تــسپ مــیت نیرت شوک تخــس« :تــشون شرــتییوت
       پگ« .تــسا شردام و گناوه رات و هریت ی هطبار یواکاو                            و ینزید زا یرــثا قــلخ هب کــمک یارب شــمیت شلاــت زا و ».دنا هدناــسر ماــمتا هــب ار
       گناوه ردام یبهذم هتــشذگ هب یبقن نینچ مه »هاتوک                             اب ملیف زا یدــیدج یاــه سکع هعومجم ،نیا رــب هولاع .درــک رکــشت ملیف ساکول
       نینچ مه و هناتــسود و یفطاع طباور تایئزج و دنز یم                            تیصخــش و )اگیوب ناج( نیف ،)یــلدیر یزید( یر لــثم ییاه تیصخــش روضح
                                                                             ُ
       رــیوصت هــب ار بــیاغ بــلغا یرداــم ناوــنع هب وا شــقن                        »ناگراتس گنج« مهن تمسق .تسا هدش رــشتنم )نرت یرام یلک( زر ملیف دیدج
       هقباــسم شخب رد نیا زا شــیپ »هاــتوک پگ« .دــشک یم                           .دش هدرپس زماربآ یج.یج تسد هب ینادرگراک تمس زا ورورت نیلاک جارخا زا سپ
       هدمآرد شیامن هب هپیات ییلاط بسا ملیف ی هراونشج                              و تــشاد دنهاوخ روضح مهن تمــسق رد کازیآ راکــسا و یلدیر یزید ،اگیوب ناج
       هبنش کی یمداک آ زیاوج یادها مسارم نیمدون .تسا                              :ناگراتس گنج« .درک دهاوخ افیا ملیف رد یهاتوک شقن مه تیول ندروگ فزوج
          .دوش یم رازگرب 2018 سرام مراهچ بش                                      .دورب هدرپ یور 2017 ربماسد 14 رد تسا رارق »یادج نیرخآ
   2   3   4   5   6   7   8