Page 1 - 960702
P. 1

دیدج ی هرود-1396 رهم 2 هبنش کی
                                               مراهچ و تسیب لاس -9 ی هرامش
                                              1267لسلسم هرامش
                                              ناموت1000    یعاجش اضردمحا :سکع  / »نارهت - سلجنآ سل« زا ییامن رد راشفا زانهم و ییوتسرپ زیورپ
         ریسم رد یقیسوم هاگتسیا                 رترب ینیرفآ شقن 25               »غاد ناتسبات« شورف تفا

          »نارهت-سلجنآ سل«                 21 نرق رد ناهج نز نارگیزاب               زییاپ ی هناتسآ رد


       دزاس‌یم‌یقیسوم‌‌‌رف‌نویامه‌نراک‌،نایسورطپ‌یزاب‌زاغآ یمتاح‌لایل‌و‌شونیب‌تیلوژ‌ات‌نمتروپ‌یلاتان‌و‌نورت‌زیلراش‌زا ریخا‌یاهزور‌نارکا‌زاس‌یتفگش‌»نیمراش‌و‌نم«‌:امنیس‌‌زیلانآ

       راکسا رد تیقفوم یارب »سفن« نیاهج شخپ شلاچ

      ‌وگو‌تفگ‌رد‌یــیابطا‌دــمحم‌‌ ‌؟تــسا‌یللملا‌نیب‌ی‌هدــننک‌شخپ‌ورــگ‌رد‌ردــق‌هچ‌یناهج‌یاــه‌هصرع‌رد‌نارــیا‌یامنیــس‌تادیلوت‌قــیفوت‌‌

      ‌ود‌ناتــشگنا‌ی‌هزادنا‌هب‌ناریا‌یامنیــس‌خیرات‌رد‌:یدمحم‌رهچونم‌‌ ‌دــیوگ‌یم‌»سفن«‌رتهب‌یــناهج‌نارکا‌یارب‌اه‌همانرب‌تایئزج‌زا‌»امنیــس«‌اب
      میرادن‌امنیس‌تعنص‌هب‌یا‌هفرح‌هاگن‌ناریا‌رد‌:هدازیلع‌ناجرم‌‌ ‌دوب‌هنانیب‌عقاو‌»نادیسکا«‌یناهج‌شخپ‌؛میرادن‌قفوم‌یناهج‌نارکا‌تسد     مزلا ملیف باختنا تئیه رد ،میدوب هدرک تساوخرد رت شیپ ام« :دیوگ یم  ییامنیــس ملیف کی ی هــضرع دــنیآرف رد یدــیلک یــشقن ار هدــننک شخپ  سناش اه لاس نیا رد یرایسب یناریا یاه ملیف و دنتسین مک یللملا نیب  یزــیربت لاــمک هاگــن زا :یرــباص دــمحم
     مه ناریا یامنیــس یللملا نیب هقباــساب یاه هدننک شخپ زا یــکی تــسا  هدافتسا ی هزوح رد ناریا یامنیس تیعضو ی هرابرد هدازیلع ».مناد یم  اما دنا هدرک ادیپ ار روشک زا جراخ نایناریا یارب یا هقطنم و دودحم نارکا  ملیف باختنا تئیه یاضعا زا یکی ناونع هب
     ی هدننک شخپ نیا ».دادن خر قافتا نیا هنافسأتم اما دشاب هتشاد روضح  رــکف هــچ نآ فلاــخرب« :تــسا دــقتعم مــه یــجراخ یاــه هدننک شخپ زا  یجراخ ربتعم یاه هدننک شخپ یوــس زا اه ملیف ینابیتــشپ ی هنیمز رد  راکــسا رد ناریا یامنیــس یــگدنیامن یارــب
     راثآ یخرب قیفوت دهاش رت شیپ رگا ام« :دیوگ یم ناریا یامنیس یللملا نیب  رد ار نیا .تسا گنر مک ناهج ییامنیس یاه هصرع رد ام روضح مینک یم .دنا هتشادن یدنلب لابقا ناریا یامنیس تادیلوت نلومعم  نادیم نیا رد »سفن« ملیف تیقفوم ،2018
     ادتبا زا راثآ نیا میا هدوب راکسا دننام یناهج یاه نادیم رد ناریا یامنیس  سایقم رد .میوگ یم ناریا یامنیس یدیلوت یاه ملیف دادعت اب هــسیاقم  دنناوتب شناگدننک هیهت ای هدننک هیهت رگا« ؛تــسا طرــش کی هب طورــشم
     دناوت یم یا هدننک شخپ .دنا هتــشاد یللملا نیب یوق یاه هدننک شخپ  لاس کی رد یدیلوت ملیف 15 نعومجم دیاــش هک ناتسهل دننام یروشک میرادن امنیس هب یتعنص هاگن  هک تسین راظتنا زا رود ،دننک مهارف نآ یجراخ شخپ یارب یبسانم طیارش
     یامنیس داصتقا و امنیس تعنص رد هک دشاب ملیف کی تیقفوم نمضتم  یبوخ رایسب رامآ یناهج یاه هراونــشج رد ملیف ود روضح ،دشاب هتــشاد  جراخ رد ناریا یامنیــس یناریا یاه هدننک شخپ زا یکی هدازیلع ناجرم  شخپ یارب بسانم طیارش ندروآ مهارف ».دتفیب نآ یارب یبوخ تاقافتا
     رد هدننک نییعت رصنع نیرت یلصا هدازیلع ».دــشاب هتشاد یمهــس ناهج  یاهروضح راــمآ ،ملیف 80 زا شــیب هنلااــس دــیلوت اب ام روــشک رد اــما تــسا  باختنا تیمها ی هرابرد »امنیس« اب وگو تفگ رد هدازیلع .تــسا روشک زا  ی هرابرد هک »سفن« ملیف ی هرابرد طقف هن هک تسا یتاکن زا یکی ،یجراخ
     نارکا تیفرظ زا یریگ هرهب یارب ناریا یامنیــس طیارش یزاسدرادناتسا  یناهج یاهدرادناتسا اب دنچره رظن نیا زا .تسا کدنا نام یا هراونشج  کی« :دیوگ یم ناریا یامنیــس تادیلوت یارب یللملا نیب ی هدننک شخپ  .درادن یتیعوضوم ساــسا زا ییوگ ،ناریا یامنیــس تادیلوت زا یرایــسب
     نیا رد و دــناد یم امنیــس هب یتعنص و یداــصتقا تــسرد هاگــن ار یــناهج  و یداصتقا رظن زا اما میرادن للملا نیب شخپ ی هنیمز رد یدایز ی هلصاف  یسک هک تسا یلوصحم ،نارکا زا شیپ ات و دوش یم دیلوت هک ینامز ات ملیف  یامنیــس زورما یاضف رد یا هدننک شخپ ای و هدننک هیهت ،زاــس ملیف رت مک
     هنیمز نیا رد و میشاب هتشاد یا هفرح هاگن دیاب همه« :تسا دقتعم هنیمز  یتعنص هاگن زونه ام هنافسأتم .میراد یرت شیب رایسب یاه تیفرظ یلام  دــسر یم شا یعقاو هاگیاج و روهظ ی هصنم هب ینامز و درادــن علاطا نآ زا  یمومع نارکا و دیلوت ناوخ تفه زا روبع یارب ینز هناچ اب ناــمز مه ناریا
     ».تسین ناراذگ تسایس و ناریدم و هدننک هیهت ،زاس ملیف نایم یتوافت  یگدنیامن یارب »سفن« ملیف باختنا ی هرابرد هدازیلع ».میرادن امنیس هب  هچ بوخ هدننک شخپ کــی طــسوت زج ،هئارا نیا .دوــش هئارا نارکا رد هــک  یللملا نیب ی هــضرع یارب یحرط و همانرب ،روــشک لخاد یاهامنیــس رد
     2 هحفص رد همادا            ،باختنا نــیا دنیآرف زا داــقتنا نمض مه 2018 راکــسا رد نارــیا یامنیــس  شقن رظنم نــیا زا .دــتفا یمن قافتا یــناهج ی هــصرع رد هــچ و لــخاد رد  ی هزوح رد لاعف یناریا یاه هدننک شخپ هتبلا .دراد دوخ ییاهن لوصحم


                                  اه‌هناسر‌‌رد تسا تکیتامنیس تیاس یاهرامآ یانبم رب لودج                  هشیگ

     هنت کی ات درادن روضح رگید روپ یلقلام لوسر لثم یزاس ملیف  تاقافتا ی هرابرد یشرازگ سراف یرازگربخ                 دش ی درایلیم مین و کی » راگن«
     و دشاب هتشاد شقن سدقم عافد یاه ملیف یفیک یاقترا رد  و گنهرف ترازو یلامتحا یاه ییاج هباج و
     وحن هب یــسدقم عافد یاه ملیف رامــش هک نیا زین مود توافت  نارهت یرادرهــش یرــنه یگنهرف نامزاــس  ،هنازور شورف لودج موس ی هبتر رد نتشاد رارق دوجو اب »نادیسکا« .دسر یم  رد ملیف نیا ،هــشیگ رد »نیمراش و نم« ییامنیــس ملیف طــسوتم عورــش زا دعب
     اب تیرثکا نانچ مه هک نیا اب .تــسا هتفای شیازفا یرادانعم  .درک رشتنم  مایا نیا زا دعب تــسین صخشم و دوــش فقوتم شنارکا مرحم مایا رد تــسا رارق  نویلیم 61 اب هعمج زور و دوب دهاش شورف رد ار ییلااب دشر شنارکا مود ی هتفه
     یداقتنا و لاؤسرپ یهاگن سدقم عافد هب هک تسا ییاه ملیف  نامزاس رد زین یتاقافتا ،داــشرا ترازو رد تارییغت اب نامز مه  نیرت مهم لودــج یاه هنایم رد .رــیخ ای دــشاب هتــشاد همادا شنارکا نددــجم  تسا راب نیلوا هک یا هبتر .دیسر هنازور شورف لودج مود ی هبتر هب شورف ناموت
     نیا ی هلعــش ات تــسه زین ییاه هقرج کوــت و کت اما ،دــنراد  یــخرب و تــسا ناــیرج رد نارــهت یرادرهــش یرــنه یــگنهرف  کیو تــسیب« نتــشاذگ رــس تشپ و »باوخ گر« شورف ی هرابود دــشر ،قافتا  نم« ندیسر لامتحا دنور نیا ی همادا اب و دسر یم نآ هب »نیمراش و نم« ملیف
     یاــه ملیف ناــیم زا .دورــن یــشوماخ هــب ور ناــهگان هــب غارــچ  قافتا سکعرب و نامزاس نیا هب داشرا ترازو زا اه ییاج هباج  یاه هار و یــلم« هدــش نارکا هزات یاه ملیف زا .تــسا ملیف نیا طــسوت »دعب زور  اب »راگن« ملیف .دراد دوجو مه امنیــس هنازور شورف لودج ردص هب »نیمراــش و
     اه نیرت صخاش ،رخآ مدق هاجنپ و سرخ ،1359 ،هکلم دقتنم  یگنهرف نامزاس تیریدم رد تارییغت هب هجوت اب .داتفا دهاوخ  ناموت نوــیلیم 500 هــب و دراد رارــق لودج یاــه هنایم رد ناــنچ مه »شا هــتفرن  شورف هب اهامنیــس شورف لودج ینیــشنردص ظفح و شیلااب شورف ی همادا
                   .دنتسه  هب کیدزن هاگن هک یدایز ناریدم نلامتحا ،یرادرهش یرنه       .تسا هدیسر شورف  شورف ناموت درایلیم 2 هب هتفه رخآ ات نلامتحا و دیسر ناموت درایلیم مین و کی
                       تارادا ای امیس وادص هب دنراد هعومجم نیا نیشیپ تیریدم
     اب یبلطم رــشن اب دامتعا ی همانزور  هجوتاب رگید یوس زا .تفر دنهاوخ رگید یگنهرف یاهداهن و بطاخم عومجم شورف عومجم  هعمج شورف نلاس  زور  ملیف مان
     یمتــسرایک دــش بوــخ« رــتیت  مهم یاه تــسپ رد یلادتعا یگنهرف ناریدم بلغا هک نیا هب 118,000 1,497,000,000 140,000,000 70 17      راگن
     اه تداــسح دــشر زا »تــشذگرد   ،یرادرهش یگنهرف یاه شخب رد روضح یارب ،دنراد روضح 145,000 801,000,000 61,000,000 49     17     نیمراش و نم
         .درک داقتنا فنص ره قفوم دارفا هب تبسن  دنچ دارفا نیا .دیخرچ دهاوخ اه یتکراشم تمس هب اه هاگن 1,270,000 10,759,000,000 59,000,000 60 95 نادیسکا
     نمتح دنام یم هدنز رگا نوچ .درم یمتسرایک دش بوخ هچ  دنا هدش یداصتقا و یصوصخ یاضف دراو رت شیب ،تسا یلاس 121,000 1,158,000,000 58,000,000 40 17 غاد ناتسبات
     یدوخ ی هعماج هجوت دروم هک درک یم هئارا یبوخ یاهراک زاب  شــخب دراو ،یــصوصخ شــخب رد ناــشاه قفوم نــتعیبط و 86,000 508,000,000 58,000,000 35 9 شا هتفرن یاه هار و یلم
     هیام یب نادوــسح یاــه هدقع زاــب و تــفرگ یم رارــق یــناهج و  .دش دنهاوخن یرادرهش یگنهرف 362,000 2,682,000,000 32,000,000 50 44    ادیآ و اراس
     تحاضف و شحف یاهدابدنت ضرعم رد ار وا و دش یم هدوشگ              1,233,000  9,431,000,000 31,000,000  56      62     رصع 5 تعاس
     ناگتفر ،كلم نیا رد تفگ دوشب دیاــش و داد یم رارق تمهت و  ،ارذــگ رورــم کــی رد دنورهــش ی هــمانزور
     یقلاخا حلاصا .شاــخرپ ی هتــسیاش ناگدنز و دنهزنم و كاــپ  دروم ار نآ خیرات و سدقم عافد یامنیس 603,000 5,618,000,000 18,000,000 17 97   باوخ گر
     یتقو ؟تــسیک اــب قلاــخادب و داــسف زا وــلمم ی هــعماج نــیا  یراج ی ههد یامنیس و داد رارق یــسررب 161,000 1,312,000,000 12,000,000 33 43  دعب زور کی و تسیب
     تورث هب هدوــلآ و راتفرگ ،هــعماج یقلاخا ناــیبرم و ناــحلصم .دناوخ یداقتنا ار 180,000 1,727,000,000 7,000,000  19      58    نکن نم شفک وت اپ
     راظتنا ،دــننام یمزاب دوخ یلصا راک زا و دنوــش یم تــسایس و  سدــقم عاــفد یامنیــس بــلاغ تاــنایرج ،دوــن ی هــهد رد 7,800 81,000,000 6,000,000 20 13 ناجام
            .تسا ماخ لایخ یحلاصا هنوگره  هک نیا تسخن .مهم توافت ود اب ؛هدش لابند داتشه ی ههد 2,500 12,000,000 3,000,000 17  3     یهام ی هچایرد
   1   2   3   4   5   6