Page 2 - 960702
P. 2

.دندوب یناجنز قاحسا و فوکروز لیما ،نسبوکای دلونرآ امنیس نیا ناکلام .دش حاتتفا تماص یامنیس نارود رد نارهت راز هللا رد ۱۳۰۷ لاس رد ناریا یامنیس نلاس نیتسخن
             یجراخ یاه ملیف ۳۰ ی ههد رخآ ات ناریا امنیس .دوش یم هدیمان زربلا امنیس یلبق نلاس و دوش یم یرادیرخ ناریا امنیس یارب یا هزات نیمز ،یلبق نلاس لباقم ۱۳۱۹ لاس رد  2
             .دش لیطعت نامتخاس ینمیا لیلد هب ۶۰ ی ههد رخاوا رد ناریا امنیس .دزادرپ یم یناریا یاه ملیف شیامن هب ۴۰ ی ههد عورش زا و دهد یم شیامن ار ری هم نیودلگ ورتم یناپمک
                               .میا هدیمان ناریا امنیس ،ناریا نلاس نیتسخن دای هب ار امنیس ی همانزور ناریا یامنیس یربخ تاحفص
                  ریسم رد یقیسوم هاگتسیا                                      یناهج شخپ لضعم


                                                                      و یناریا ملیف
                     »نارهت-سلجنآ سل«                                     نامز مه یناهج نارکا هب هجوت اب زورما ی هرامــش رد

                                                                  یــهاگن ،روــشک زا جراــخ رد یــناریا مــلیف دــنچ
                                                                  اب نارــیا یامنیــس طابترا لاور و دــنور هــب میا هتــشاد
                                                                  صخشم روط هب ،همادا رد و یناهج ناگدننک شخپ
                                                                  رد ناریا ی هدنیامن »ســفن« ملیف تیعضو ی هرابرد
                                                                  دیاب ملیف نیا هک ارچ .میا هتفگ نخس راکسا مسارم
                                                                  دوخ یناهج نارکا رتدوز هچ ره یمداک آ نیناوق قبط
                  .دراد رگیزاب نيا ريخا یاه لاس یاه شقن اب یدایز توافت هك هداتفا قافتا  هب »نارهت -ســلجنآ سل« مليف ىقيــسوم تخاــس ىدوز هب رفنويامه نراك  میدیشوک لیلد نیمه هب .دــشخب یناماــس و رــس ار
                                       اب رفنويامه ىراكــمه نيموــس نيا .دنك ىم زاــغآ ار ناورــكاپ انيت ىــنادرگراك  نیا رد لــیخد فانصا مامت غارــس هب ناــم شرازگ رد
                              نایسورطپ ایاهام یزاب زاغآ .تسا »داتفا قافتا بش همين« و »موناخ« ىاه مليف زا دعب ناوركاپ  ایوج اه نآ زا ار ریــسم نیا نوچ و دنچ و میورب ارجام
                  .دنتسه »نارهت -سلجنآ سل« ىلصا نارگیزاب راشفا زانهم و یيوتسرپ زيورپ                ار نویزیولت و امنیــس رد دیلوت زا هزاــت ربخ ود .میوــش
                  زاغآ زورما زا نايــسورطپ ایاهام ىلصا یاه سناكــس یرادرب مليف نينچ مه یدمک یامنیس هب ییوتسرپ تشگزاب  یکی :دناوخ دیهاوخ نات یور شیپ تاحفص رد زین
                  رد هك تــسا یا هزات دادعتــسا ربهر نیبوژ ،نارــگیزاب نيا راــنك رد .دوــش ىم  ود ات و دــش زاغآ هاــم دادرم طــساوا ناورــكاپ اــنيت ی هزاــت مــليف یرادرــب مليف  ی هتخاــس »نارــهت-سلجنآ سل« مــلیف ی هراــبرد
                  پآدنتسا ناونع هب هك یرگیزاب .دنك ىم شقن یافیا »نارهت -سلجنآ سل«  »نارهت -سجنآ سل« رد یزاــب اب یيوتــسرپ زيورپ .دراد همادا رگید ی هتفه  هک »او هلیگ« لایرــس دیلوت ربخ یرگید و ناورکاپ اــنیت
                  نيتسخن »نارهت -سلجنآ سل« و دنك ىم تيلاعف روشك زا جراخ رد نيدمك  یدادعت هك یرگیزاب .هدرك شقن یاــفیا یدمك مليف کی رد اه لاــس زا دعب  یلگنج ناخ کچوکازریم تازراــبم و یگدنز ی هرابرد
                  رغصا روضح ،مليف ديلوت تاكن رگید زا .دوش ىم بوسحم وا یرگیزاب ی هبرجت  یياه مليف رد یزاب اب و دوب یدمك یامنيس رد شیاه شقن نيرتراگدنام زا  رد مه ار هاتوک رابخا هــشیمه لثم .دوــش یم هتخاس
                  ىگدننك هيهت ناوركاپ اــنيت .دوب مليف نيا یرادربادص زور کی و یدروهاــش  »کــلومرام«و »3 یــيايموم« ،»ىــفرب مدآ« ،»تــسا نــم اــب ىــليل« نوــچ  اه نیا راــنک رد .دــینک رورــم دیناوت یم تاــحفص نــیا
                  ىگدنسیون و دراد هدهعرب ىنيسح ىلع تكراشم اب ار »نارهت -سلجنآ سل«  رد یزاب زا دــعب و 87 لاــس یيوتــسرپ .دروآ تــسد هب یدایز یاــه تيقفوم  یاه ملیف لوزــن و دوــعص دنور هب میا هتــشاد یــهاگن
                  .تسا هدش ماجنا یربكا ىلانآ و ناوركاپ انيت طــسوت کرتــشم تروص هب نآ  و 83 لاس زا یيوتسرپ زيورپ .تفرگ هلصاف یدمك یامنيس زا »نوناق باتك«  راــظتنا زا رود دوــعص و رــیخا یاــهزور یــط هدرــپ یور
                  ىاه هتخاس اب و دوش ىم هتخاس یزتناف -یدمك رناژ رد یيامنيس مليف نيا  یزاب یدمك مليف کی رد اهنت زورما ات »کلومرام« ی هقباس یب تيقفوم زا دعب .»نیمراش و نم« ملیف شورف
                             .تسا توافتم ناوركاپ نيشیپ  توافتم شقن کی اب اما یدمك یامنيس هب یيوتسرپ تشگزاب .تسا هدرك

                                   شخپ شلاچ                            ملیف ود یتبسانم عیزوت
                                                                              هاتوک ربخ                                     سفن نیاهج                              یاــهرنه هــسسؤم لــماعريدم

                                                                        ی هضرع و راشتنا زا هروــس یريوصت
                                                                        تبــسانم هــب »اــه یيلایو« مــليف
                                                                        لاــبرك« و سدــقم عاــفد ی هــتفه
                                  تیقفوم یارب                           ی هسامح »خيرات کی یايفارغج لابرك« دنلب دنتسم :درك
                                                                        تبسانم هب »خيرات کی یايفارغج
                                                                        هفاضا و داد ربخ اروشاع و مرحم مایا

                                                                  ،تــسخن زاف رد .دناــشك ىم ريوصت هب زاــف ود رد ار اروــشاع
                                                                  سپ ات ادتبا زا )ع( نيــسح ماما ىــسامح تكرح رب یرورم
                                             راکسا رد                  ىگنوگچ ،یدــعب زاــف رد و دراد اروــشاع زور رد تداهــش زا
                                                                  مرحم هام رد ار ناهج رد فلتخم یاه گنهرف رد یرادازع
                                                                  یيامنيس نامزاس لوصحم دنتسم نيا و دنك ىم ىسررب
                                                                  ىنيسح باهش هك تسا ىملاسا بلاقنا یرنه ی هزوح
                                                                     .تسا نآ یوار ناريا یامنيس حرطم رگیزاب
                ؟تسا یللملا نیب ی هدننک شخپ ورگ رد ردق هچ یناهج یاه هصرع رد ناریا یامنیس تادیلوت قیفوت
                                                                    یاهدنتسم یفرعم

     نيا رد رــضاح یياهن مــليف ۵ باختنا یارــب هتيمك نــيا رظن ملاــعا رد  هب« :دیوگ ىم و دراد ىــبلاج رــظن مه »راكــسا« دــننام یــياهدادیور رد کی ی هحفص زا همادا نارهت هاتوک ملیف ی هراونشج
     یا هناسر یزاس نایرج رد دناوت ىم اهنت ىجراخ ی هدننك شخپ ،شخب  یادج دیاب ار راكسا ای و یيامنيس یاه هراونشج ثحب هدنب ی هديقع میشاب هتشادن ناریا یامنیس تیفرظ زا رتلااب راظتنا
     مليف ۵ نآ نايم رد باختنا رد و ىنایاپ ی هلحرم رد و دشاب هتشاد شقن  مليف کی ی هدننك شخپ .مــينك ىــسررب ىجراخ یاه هدننك شخپ زا  نيا هك نارــيا یامنيــس ی هقباــساب ی هدننك هيهت یدمحم رهچونم  شخب رد دنتــسم هاــتوك مــليف ۱۲
     ی هدننك شخپ کی و دوش ىم هدننك نیيعت اضعا ی همه رظن هك تسا  یيارجا و یداصتقا ناوت زا دیاب ىتاصتخم نينچ رد یراذگريثأت یارــب  اه هناسر رد ،»ناديسكا« شمليف نيرت هزات ىللملا نیب ناركا ربخ اهزور  نيمراهچو ىــس للملا نیب ىلصا
     ىناتــسود رظن فلاخرب نيا .دــشاب نيرفآ شقن دناوت ىم ردق ىجراخ  تسا یيلااب ی هنیزه فرص مزلتسم نيا و دشاب رادروخرب یيلااب رايسب  ی هدننك شخپ باختنا ی هلوقم هب توافتم ىهاگن ،اما دــش رــشتنم  هب نارهت هاــتوك مليف ی هراونــشج
     ی هدننك شخپ مه ىنایاپ لحارم هب نديسر یارب دننك ىم ركف هك تسا ».تشاد ىناريا یاه مليف زا ىتيفرظ نينچ راظتنا ناوت ىمن و  هب »ناديسكا« ىجراخ ناركا دنیآرف ی هرابرد یدمحم .دراد ىجراخ  نيا رد.تــخادرپ دنهاوخ تــباقر
     سفن باختنا اب« :دنك ىم ديكأت یيابطا ».تسا هدننك نیيعت ىجراخ        ی هدننك شخپ ناتسود زا ىكی ار مليف نيا شخپ« :دیوگ ىم »امنيس«  ىفلتخم یاهروــشك زا هراونــشج
     ناركا رب یرت شیب زكرمت راكسا رد ناريا یامنيس ی هدنیامن ناونع هب تسین هدننک نییعت نابز یجراخ راکسا رد هدننک شخپ  ناــيم زا هــك هــتفرگ هدــهعرب تــسا روــشك زا جراــخ مــيقم هــك ىــناريا  ،دــنله ،ناــملآ ،هيــسور هــلمج زا
     کی ندرــك ادیپ اب مــينك ىم شلاــت و تــشاد ميهاوخ اكــیرمآ رد مــليف  ار »سفن« یيامنيس مليف ىللملا نیب شخپ تيلوئسم یيابطا دمحم  و تشاد یرت هنانیب عقاو داهنشیپ ،دوب ام یور شیپ هك ىتاداهنشیپ  نيا زا ىــخرب .دــنا هدرك تكرــش یراــثآ ...و ناتــسراجم
     یرت شیب کمك مه مليف ندش هدید دنور هب ىجراخ ی هدننك شخپ  هناسانشراكريغ یاهرظنراهظا ىخرب دقتنم هك یيابطا .دراد هدهعرب  هب ار ايلارتــسا و اداناك ،ىلامــش یاكیرمآ رد مليف ناركا ليلد نيمه هب  ،هرــك لوــصحم »اــه همان نــيرخآ« :زا دــنترابع اــه مليف
     صوصخ هب ىــجراخ ی هدننك شخپ هــك تــسا نيا تيعقاو اما مــينك  رد مليف نــيا ىــللملا نیب نارــكا طیارــش نوــماریپ ىــعلاطا یب رــس زا و  هب ىناريا نازاس مليف ىهجوت مك ی هرابرد یدمحم ».میدرك راذگاو وا  لوصحم »ىسدنه متیر« ،هيسور لوصحم »نيمزريز«
     زايتما دناوت ىم دنچره ،ناديم نيا رد سفن تيقفوم یارب یياكیرمآ  :دیوگ ىم مليف نيا طیارش ی ه رابرد »امنيس« هب خساپ رد ،تساه هناسر  هكارچ مرادن لوــبق ار ىهجوت مك« :دیوگ ىم اــما ىناهج ناركا تيفرظ  ،دنله لوصحم »دشاب بش راذگب« و »ناپوچ« ،ناملآ
     ددجم داقتنا اب یيابطا ».تسين هدننك نیيعت نمتح اما دوش بوسحم  طیارش اب ىمليف ناريا یامنيس لاس ره تسين رارق هك مينكن شومارف«  جراخ شخپ ،مدوخ یاهراك زا ىهجوت لباق شخب ی هرابرد هدنب لقالا ... و ناتسراجم لوصحم »هابتشا کی ناوات«
     »سفن« مليف تيعضو ی هرابرد ىسانشراكريغ یاهرظنراهظا ىخرب زا  .دنك باختنا راكسا مسارم رد ىگدنیامن یارب یداهرف رغصا یاه مليف  ىناريا یاه ىنولك هــب دودحم اه ناركا نــيا هك ما هتــشاد مه روــشك زا

     لماك روط هب نابز ىجراخ یاه مليف راكــسا ناتــساد« :دنك ىم ديك أت  اب ىبيجع زرط هب لاس ره رد ناريا یامنيــس ی هدنیامن ره هنافــسأتم  مه ىناريا یاــه هدننك شخپ روظنم نيا یارب و تــسا روــشك زا جراخ »یلا ی هرابرد« نارکا
     یبایزرا ی هتيمك یاضعا هك اجنآ زا و تسا ىلصا یاه شخب زا توافتم  نلصا نيا و دوش ىم هــسیاقم یداهرف یاقآ قفوم یاه مليف طیارــش  ی هدننك شخپ ناتروظنم رگا اما .دننك تیافك مليف کی یارب دنناوت ىم
     یياكیرمآ حرــطم یاه هدننك شخپ ىــتح ار ناــبز ىجراخ یاــه مليف  هار ی هــشقن ادتبا زا ام مه »سفن« مليف یارب .تــسين ىتــسرد قافتا  یامنيــس خيرات رد منك ىم ركف تــسا ىناهج ناركا یارــب ىللملا نیب هیکرت رد
     دناوت ىمن ىجراخ ی هدــننك شخپ هلحرم نيا رد ،دنــسانش ىمن مه  هار ی هشقن نامه ساــسارب و ميتــشاد ىناهج ناركا یارب ىصخــشم  و میرادن قــفوم ی هــنومن مه تــسد ود ناتــشگنا ی هزادــنا هب نارــيا
     یزاــساضف و تبثم یاهدقن شرافــس اب نتیاهن .دــشاب هدننك نیيعت  ی هدننك شخپ نــساسا هك نيا رب ديك أت اب یيابطا ».مــينك ىم تكرح  رازاب رد لاعف یاه هدننك شخپ نساسا هك تسا نيا مه رما نيا ليلد  مــليف دــيلوت زا ســپ لاــس تــشه
     زا توافتم نيا و دننك حرطم لفاحم رد ار مليف مان دنناوت ىم یا هناسر  یاه مليف راكــسا شخب رد یا هدننك نیيعت شقن دــناوت ىمن ىجراخ  تيفرظ و دندنسپ ىمن ار ناريا یامنيــس تلاوصحم ی همه ىناهج  ی هتخاــس »ىــلا ی هراــبرد«
     رد مليف کی تيقفوم رد ىجراخ ی هدننك شخپ کی هك تــسا ىشقن  یوــس زا اه مليف شــخب نيا رد« :تــفگ ،دــشاب هتــشاد نابز ىــجراخ  ار ىناهج ی هــصرع رد یداصتقا ی هــفرص هب نورقم نارــكا یارــب مزلا  یارــب مــليف نــيا ،یداــهرف رــغصا
           ».دنك افیا دناوت ىم راكسا ىلصا یاه شخب  نتعيبط هك دنوش ىم لابرغ سانشان نلماك وضع 4۰ ای 3۰ اب یا هتيمك  قيفوت یارب ىناهج ی هدننك شخپ ريثأت ی هرابرد یدمحم ».میرادن  نارــك ا هــيكرت رد راب نيتــسخن
                                                                        مليف ۶ یراج ی هتفه رد .دوش ىم
                                                                        یور هــيكرت یاهامنيــس رد دــیدج
                                                                  ی هتخاس »ىلا ی هرابرد« هك دنور ىم یا هرقن یاه هدرپ
                                       دسر یم یلازغ کرهش هب رهشایکردنب زا »او هلیگ«     و هتشون »ىلا ی هرابرد«.تساه نآ زا ىكی یداهرف رغصا
                                                                  یا هرقن سرخ ی هزياج ی هدنرب یداهرف رغصا ىنادرگراك
                              نویزیولت باق هب ناخ کچوکازریم تشگزاب                   رد نيلرب مليف ىللملا نیب ی هراونشج ىنادرگراك نيرتهب
                                                                  هچب راتسرپ کی زومرم ندش دیدپان ناتساد ،۲۰۰۹ لاس
                                                                  ی هرابرد« مليف.دنك ىم تیاور ناريا لامش هب یرفس رد ار
                              رد یراــج ی هتفه رخآ ات یروــشاع نلادرا یــنادرگراک هــب »او هلیگ« یــنویزیولت لایرــس یرادربریوصت :نیاعنک اراــس  ۱۰ تسرهف رد و دمآ رد شیامن هب اكیرمآ رد ۲۰۱۵ لاس »ىلا
                              نیا .دنریگ یم رــس زا ار دوخ راک نارــهت رد زور ۱۰ ،رــهم مود ی هتفه زا هورگ و دــسر یم نایاپ هب )نلایگ( رهــشایکردنب  دقتنم ليوك کج طــسوت یدلايم ۲۰۱۵ لاــس رترب مليف
                                             .دوش یم تبث یلازغ ییامنیس کرهش رد اه سناکس  .تفرگ رارق سرپدتيشوسآ یرازگربخ یيامنيس
                              بلاج ی هتکن و دوش یم هتخاس یلگنج ناخ کچوک ازریم ،ناریا رصاعم خیرات راذگرثا تیصخش ی هرابرد »او هلیگ«
                              اهرتکاراک زا کی چیه هک تسا نیا ،هدش تیاور روــشک لامش رد نآ مظعا شخب هک هعومجم نیا صوصخ رد  یلاوح رد هسرپ« تباقر
                              دوش هدامآ ییامنیس ی هخسن کی رد ادتبا یتمسق 8 ی هعومجم نیا تسانب .دننک یمن تبحص یلحم نابز هب
                              یاه هکبش زا یکی هب یتمسق 8 لایرس کی بلاق رد دعب و دوش هئارا رجف ملیف ی هراونشج رد تکرش یارب دناوتب ات ینانوی ی هراونشج رد »نم
                              نآ یسونزاب اما هدمآ رد شراگن هب یروشاع ملق هب »او هلیگ« .دوش هدرپس )امیس لوا ی هکبش نلامتحا( ینویزیولت
                              دنترابع نارگیزاب ریاس و دنک یم یزاب ار ناخ کچوک ازریم شقن یبیعش زورهب .تسا هداد ماجنا داژن بارت نیسح ار  ىلاوح رد هسرپ« یيامنيــس مليف
                              ایرپ ،ییاطع یلع ،یمشاه نیسحریما ،زادرپ نیمز یدهم ،یبجر نارهم ،هاگپ اضردیمح ،یردنکــسا هراتــس زا  هب ىناطلس هلازغ ىنادرگراك هب »نم
                               .یدومحم دیون و دیشمج دیدج ملیف رابت یناغفا رگیزاب ینیسح هراتس نینچ مه و قیدص نیسحریما ،ناینادرم  ىللملا نیب ی هراونشج نيمتشه
                                .دریگب رارق یتبسانم ینامز ی هزاب کی رد تسین رارق نآ شخپ و ددرگ یمرب دادرخ 28 هب یرادربریوصت عورش .تفای هار نانوي »bridges«
                                        .تسا هتشاد هدهع رب ار هعومجم نیا ی هنحص یحارط ،ینامیا داژن رغصا  ىلاوح رد هــسرپ« یيامنيس مليف
                              هدش دیلوت و هتخاس ناخ کچوک ازریم و لگنج تضهن عوضوم اب رخاف رثا هس ،لایرس و ملیف ی هزوح رد نونک ات  ىناطلــس هلازغ ىنادرگراك هب »نم
                                   .تسا لدیوق ریما موحرم »لگنجرادرس« و »ناخ کچوکازریم« ینعی رثا ود نادرگراک هک تسا  شخب رد راب نيا دوــخ ىللملا نیب یاهروضح هــمادا رد
                              و یدوعسم رصان یادص اب هک رثا نیا گنهامن .تخاس ۶۶ لاس رد یمخفا زورهب زین ار »یلگنج کچوک« لایرس  Bridges International Film« ی هراونشج ی هقباسم
                                   .تفرگ رارق مومع هجوت دروم رایسب نامز نآ رد ،دش هتخاس ینامزریم دمحمدیس یزاس گنهآ  شیامن هب دوش ىم رازگرب نانوي روــشك رد هك »Festival
                                                                            .دمآ دهاوخ رد
   1   2   3   4   5   6   7