Page 3 - 960702
P. 3

3                                         ینلاسوتم دمحم  .دــشاب کانرطخ دــناوت یم هاوــخریخ دیفــس شــیر کــی شقن .دیوش

                                                   راک هب توعد یــشقن نینچ یارب هشیمه نآ زا دعب تــسا نکمم نوچ                 1267 لسلسم هرامش  9 ی هرامش  دیدج ی هرود  96 رهم 2 هبنش  کی
                                    نارهت-سلجنآ سل


            یتورم دیعس | تشاددای

         هبرجت و رنه تاجن

          دیدج رصع اب


       هورــگ ناــفلاخم و ناــقفاوم ناــیم هــک یا یــبطقود رد
       ییوگ هک هدمآرد یلکش هب اضف هدش داجیا هبرجتورنه
       دنتسه هشیدنا یامنیس ناگدنیامن هورگ نیا ناقفاوم
       .دننک یم یگدنیامن ار هــشیگ یامنیــس مه نافلاخم و          ناورکاپ انیت :نادرگراک
       نآ هب ندز نــماد رد اه هناــسر هــک تــسا یریوصت نــیا    ناورکاپ انیت ،یربکا یلانآ :ناگدنسیون
       اه لاس نیارد هک ییاه هناسر .دنا هتشاد یرثؤم مهس        یدمحم داشرف :یرادرب ملیف ریدم
       رد هک یا هــتکن .دنا هدوب هــبرجتورنه عفادم تدــش هب   یدمحمریش ناجرم :سابل و هنحص حارط
       هبرجتورنه هورگ راکوزاس هدش عقاو لوفغم نایم نیا       ینیسح یلع ،ناورکاپ انیت :ناگدننک هیهت
       زا تیامح تــهج تلود مادــقا هک نیا رد هنرگو .تــسا         یعاجش اضردمحا :ساکع
       یداع طیارــش رد هــک( هنایوجون و دنمــشزرا یاــه ملیف  ،ربهر نیبوژ ،نایسورطپ ایاهام ،راشفا زانهم ،ییوتسرپ زیورپ:نارگیزاب
       دوــجو یدــیدرت ،تــسا مــنتغم )دــنرادن نارــکا ناکــما  رهوگ و باــنج یلع ،نوموــش لاپ یــناب ،یرای رــیهز ،شــخب نادزی نیریــش
       .ددرگ یمزاب تیامح نــیا ی هویــش هب اهرگا و اما .درادن  .دنتسه ییامنیس ملیف نیا نارگیزاب شیدناریخ
       و دنک یم هراجا ار ییاه نلاــس داشرا ،یلعف لیامــش رد
       ییاه ملیف راک نیا اب .دهد یم رارق نازاس ملیف رایتخا رد
       رضاح نارادامنیــس دوــب لاحم هــک دنا هدمآ هدرــپ یور                                            شورف زیلانآ
       راثآ زا دــصرددنچ نعقاو هک نیا .دنوــش ناــش نارکا هب
       ی هتــسیاش هــبرجتورنه هورــگ رد هدــمآرد شــیامن هب
       هب نتخادرپ هک تسا یا هتکن ،دنا هدوب یتیامح نینچ
       یلصا لکشم .دجنگ یمن تشاددای نیا هلصوح رد نآ
       یاه نلاس ندرک هراجا ناتــساد نیمه هب هبرجتورنه
                .ددرگ یمزاب امنیس
       نداد اــب یفنص یاروــش تــفلاخم شلد زا هــک یــقافتا
       نورــیب هــبرجتورنه هــب گــنهرف امنیــس یاه سناــس
       یلصا نایرج یامنیس نداتسیا ناونع هب نآ زا و دیآ یم
       هک تسا یعیبط .دوش یم دای لقتسم یامنیس لباقم
       نارکا دودحم یاه تیفرظ زا دهاوخب یفنص یاروــش
       تفلاخم مه رگید یوــس زا و دریگب ار هرــهب نیرت شیب
       نیرت مهم زا یکی نداد تــسد زا اب هبرجتورنه ناریدم
       نیا رد .دــسر یم رظن هــب یقطنم تختیاپ یاهامنیــس
       ددرگ یمزاب نایدعــسا نویامه هب هن داریا ،صاخ دروم
       هــب یــلصا لکــشم ؛یدــهلا ملع نیــسحریما هــب هــن و
       یلاح رد .ددرگ یمزاب هــبرجت و رنه ی هیلوا طلغ یحارط
       یزادنا هار مــه یــبویا یاه تــسایس نادــقتنم اتح هــک
       وا تــیریدم یاهدرواتــسد وزــج ار هــبرجت و رنه هورــگ
       هجوت هتکن نــیا هب یــسک رت مک ،دندرک یم بوــسحم
       اه ملیف شیامن یارب نلاس ندرک هراجا راکوزاس هک درک
       مه نارادامنیــس یــخرب هــک نیا اــمک .تــسین تــسرد
       ییاهدنفرت هــچ اب و هــنوگ هچ هک دنتفرگ داــی دوز یــلیخ
       بابک هن و دزوسب خیس هن نرهاظ هک دننک راتفر یروط
       دوخ بــطاخم دناوتن هــبرجت و رنه مــلیف لــمع رد یلو
       ،هورگ نــیا راثآ یاــشامت ریگ یپ نادــنم هقلاع .دــبایب ار زییاپ ی هناتسآ رد »غاد ناتسبات« شورف تفا
       یاــشامت ناکــما ندــشن مهارف زا یــتایبرجت بــلغا
       نیمه شلیلد هک دــنراد هبرجت و رــنه یاه ملیف یخرب
       .تسا یا هراجا یاه نلاس رد یشخرچ یاه سناس
       تــسا هتفــشآ ینارکا میتــسه شدهاــش زورما هــچ نآ
       راــچد ار هــبرجت و رنه یاــه ملیف ناراد تــسود هــک  هدوب ریخا یاهزور نارکا زاس یتفگش ،»نیمراش و نم« دهد یم ناشن امنیس ی همانزور زیلانآ
       دنب مین نارکا نیمه رگید یوــس زا و دنک یم یمگردرــس  دنک ظفح ار دوخ شورف یدوعص دنور هتسناوتن هیلوا یاه ینیب شیپ فلاخ رب »غاد ناتسبات« و
       هجاوم یفنص یاروــش یعیبط تفلاخم اب یا هــناخ لگ
       ندرک هراجا یاج هب تلود هک دوب نیا لح هار .دوش یم
       درــک یم یرادــیرخ ییامنیــس ،اــه سیدرپ یاه نلاــس  رد اهامنیس نارکا ی هدیدپ .دهد شیازفا ار ششورف مرحم هام رد  یدمحم دماح ملیف .تشاد شورف تفا ماجنارس شنارکا ینایاپ  ییلااب شورف اب هک دوــب یا یعامتجا یاه ملیف زا »غاد ناتــسبات«
       نآ رد زــکرمتم تروص هب هــبرجت و رنه هورــگ راثآ ماــمت ات  ی هتفه هب تبسن هک یملیف .دوب »نیمراش و نم« هتشذگ ی هتفه  هک دوب هــتفه نیا اــهنت و تــشاد یدوعص شورــف لبق ی هتفه اــت  دش یم ینیب شیپ شتاغیلبت مجح هب هجوت اب و درک زاغآ ار شنارکا
       قوتاپ هب دوز یلیخ ییامنیــس نینچ .دیآرد شیامن هب  مود ی هبتر هب و تــشاد شورف دــشر ناموت نویلیم 257 هتــشذگ  لودج بلاج دروم .درک تفا هتشذگ ی هتفه هب تبــسن ششورف  ود زا دعب اما ملیف نیا .دشاب لاسما شورفرپ یعامتجا یاه ملیف زا
       دــش یم .دــش یم لــیدبت امنیــس یدــج نادــنم هقلاع  334 اب ناوج دبمار »راگن« .دیسر اهامنیس یگتفه شورف لودج  اب هک یملیف .تسا للهاتمعن دیمح »باوخ گر« اما یگتفه شورف  .هدش هجاوم شورف تفا اب موس ی هتفه رد ،یدوعص شورف هتفه
       نوچ یا هــنیزهرپ و لــصاح مک زکرم سیــسأت یاج هب  لودج نیــشنردص ناــنچ مه ،هتفه رــخآ شورف ناــموت نوــیلیم  یدوعص شورف ،نارکا مهدفه ی هتفه رد شدودحم یاه نلاس  لامتحا دــشاب هتــشاد همادا هدنیآ ی هتفه رد رگا هک یــشورف تفا
       یرادیرخ یارــب یا هجدوب فیدر ،امنیــس یلم هــسردم  هب دناوت یم دــنور نیا ی هــمادا اب و تــساهامنیس یگتفه شورــف  نویلیم 51 دــشر اب هتشذگ ی هتفه هب تبــسن شــشورف و هتــشاد  تسد زا ار شا یهورگرس نارکا مراهچ ی هتفه رد ملیف نیا هک نیا
       ار دیدج رــصع یامنیــس نلثم و داد صاــصتخا امنیــس  .دسرب اهامنیس 96 لاس شورف لودج یلااب یاه هبتر  دناوت یم »باوخ گر« دنور نیا همادا اب .تسا هدوب هارمه یناموت  یاه هتفه رد هک تسا یملیف رگید »نادیسکا« .دراد دوجو دهدب
       یارب ناکم نیرت بــسانم مه زونه هک تفرگ رایتخا رد لبق ی هتفه هب تبسن شورف تفا ای دشر یگتفه بطاخم یگتفه شورف هتفه رخآ شورف شیامن یاه هتفه امنیس دادعت هدننک هیهت هدننک شخپ  ملیف مان
          .دوش یم بوسحم هبرجت و رنه یاه ملیف
       یامنیــس ی هدنپت بلق 60 ی هــهد رد هــک دــیدج رصع 99,000,000+   95,000 682,000,000 334,000,000 2   70    ناوج دبمار ملیف تیاده راگن
       نانچ مه یلو هداتفا قنور زا تساه لاس ،دوب توافتم 257,000,000+    47,000 476,000,000 158,000,000 2   60   هدازدمص فسوی ملیف افوکش نیمراش و نم
       ناتــسودامنیس قوتاپ هب هرابود هک دراد ار تیلباق نیا 182,000,000+  20,300 345,000,000 151,000,000 1   35   نیب کین دمحم ملیف تیاده شا هتفرن یاه هار و یلم
       یگراوآ زا مــه هبرجت و رنه ،دیدج رصع اب .دوــش لیدبت 143,000,000- 70,600  294,000,000 153,000,000 13  40   یدمحم رهچونم نازاس ملیف نادیسکا
       هــک دوــش یم یدــنرب بــحاص و دــنک یم ادــیپ تاــجن
       نادنم هقلاع یژلاتسون و هرطاخ اه لاس شا هناوتشپ  103,000,000-    55,300  270,000,000 137,000,000 3  49   یگیبزورون داوج ناریملیف غاد ناتسبات
                  .تسامنیس          79,500,000-    49,000  215,000,000 83,000,000 8   56   یریدم نارهم ناریملیف رصع 5 تعاس
                               78,000,000-    51,700  207,000,000 85,000,000 6   50    یریم رایزام ناریملیف ادیآ و اراس
                               51,000,000+    16,500  151,000,000 43,000,000 13  17   للها تمعن دیمح ناریملیف باوخ گر
                     ربخ          11,000,000+    23,800  144,000,000 33,500,000 7   33   هافش اضردمحم یرنه ی هزوح دعب زور کی و تسیب

                                5,500,000+    10,800  82,000,000 19,000,000 8   19   یناخیلع للهادبع ملیف ایوپ نکن نم شفک وت اپ
       یاهدقن هدیزگ زا ییامنور             2,000,000+    5,800  44,000,000 13,500,000 6   20  روپرگسع یدهمدمحم رهم یامیس ناجام

          ناقهد ورسخ                 5,000,000+     327   8,500,000 7,000,000 1    17   یدعس دیعس  ابص میسن یهام ی هچایرد

     اــب ناــقهد ورــسخ ییامنیــس یاــهدقن ی هدــیزگرب ی هــعومجم
     رد هامرهم 3 هبنــشود زور 17:30 تعاــس رد »دــقن و هیــسن« ناونع                      دش رشتنم کتامنیس یزییاپ یاه ملیف لودج
     ،نارگامنیــس روضح اب امنیــس ی هناخ داد هلا فیــس دای هدنز رلاات
     دهاوخ رازــگرب ناگدنــسیون و نارــشان ،یرنه و یگنهرف نلاوئــسم              هب یــسراف ســیون ریز اــب و یــلصا ناــبز هــب اکــیرمآ و دــنلانف  شیاه ملیف ی همانرب رصاعم یاهرنه ی هزوم کتامنیــس
     زا یکی ناونع هب ار ناقهد یاه هتشون دیناوت یم باتک نیا رد .دش               هب« ناوــنع اــب موــس شخب زــین و یملاــسا دــیجم شــشوک  لودــج نــیا تــسخن شــخب .درــک رــشتنم 96 زــییاپ رد ار
     یروئت میظع یاهرــسدرد ی هرابرد ام رصاعم نادقتنم نیرت مهم                 دازرف اــضردمحم شــشوک هب »قلاخ یناتــسادریغ یوــس  18 لماــش »هاگــن کی ،نارــیا یــبرجت دنتــسم« ناوــنع اــب
     دوعسم ،یردان ریما نوچ ینازاس ملیف راثآ و ناریا یامنیس رد فلؤم              یلوصحم و دــنله ،اکیرمآ ،لــیزرب یاهروــشک زا ملیف 5 هک  مــیهاربا زا یــیاه ملیف اــب ،تــسا نارــیا یامنیــس زا مــلیف
     و لدریــش نارماک ،یــیاوقت رــصان ،یحیــسم میرک ژوراو ،یــیایمیک             ،یــناوتیل ،کــچ ،هیــسور ،ناــملآ یاهروــشک زا کرتــشم  امنهر نودیرف ،یبیصن بیصن ،یوایمیک زیورپ ،ناتسلگ
     دوش یم طوبرم زین باتک رگید شخب .دیناوخب یمتسرایک سابع                  روضح .دوش یم لماش ار سیلگنا و هسنارف ،یلامش ی هرک  .یرتنلاک زوریپ یعــس هب »نارگید« و ینلاصا اضردمحم و
     اه هدلاج ریظن ییاه ملیف دقن و ناهج یامنیس زا یراثآ یسررب هب               »هاگن کــی ،ناریا یبرجت دنتــسم« شــخب راثآ یاــشامت و  دوخ رب ار »امنیــس رد مــسیلامینیم« ناونع هک مود شخب
       .رگید صخاش ملیف دنچ و طایح هب ور هرجنپ ،دنریم یم زین                           .تسا ناگیار و دازآ  ،هــسنارف ،نپاژ یاهروــشک زا تــسا ملیف 12 لماــش ،دراد
   1   2   3   4   5   6   7   8