Page 5 - 960702
P. 5

5                                    )ینامز بحاص نیدرف(یناد یمن هک تسه ییاهزیچ یراک هی دیاب تقو ره هشیمه ... ما یروج نیا نم

                                                           .منک یمن یراک چیه نلصا هعفد هی منکب                 رتییوت  1267 لسلسم هرامش  9 ی هرامش  دیدج ی هرود  96 رهم2 هبنش کی لباتراک تسودنسح نسح                    یناهارف نینزان

                                                        ییارگ ناوج                       املح اب

                            تسا هدش یرت شیب دامتعا نانز هب
                                                       یفارحنا راک هار کی                    نویزیولت رد

                           نیمدون هب ناریا یامنیس ی هدنیامن ناونع هب هک »سفن« ییامنیس ملیف نادرگراک رایبآ سگرن
                           رایــسب عوضوم نیا زا«:تــفگ رهم یرازــگربخ هب ،تــسا هدــش یفرعم راکــسا ی هزــیاج ی هرود
                           لاحشوخ داد یم خر مه مروشک رگید نادرگراک ره یارب قافتا نیا رگا هتبلا .متسه لاحشوخ  ییامنیس رثا 70 زا شیب نیودت هک ناریا یامنیس ی هقباس اب رگ نیودت ،تسودنسح نــسح  لاس لوط رد .دننک یم دودحم امنیس هب ار دوخ هک تسین ینارگیزاب هتسد نآ زا یناهارف نینزان
                           رایسب دنمرنه کی یارب تسد نیا زا یتاقافتا و زیاوج نلومعم هک نیا هب هراشا اب وا .»مدش یم  فلاخرب ناریا یامنیــس رد اه نایرج زا یــخرب نتفرگ لکــش تــسا دقتعم ،دراد هــمانراک رد ار  نیا وا .رتائت ی هنحص یور مــه و نویزیولت باق نایم رد مه ،دید هدرپ یور ار وا دوــش یم مــه
                           نیا زا و متسین انثتسم عوضوم نیا زا مه نم« :درک نایب ،تــسا هدننک لاحشوخ و دنمــشزرا  نایب امنیــس اب وــگ و تفگ رد وا .تــسا نــتفر هــهار یب هــب تقیقح رد دــسر یم رــظن هــب هــچ نآ  شخپ سدقم عافد ی هتفه تبــسانم هب هک »یگدنز کی هوکش« یتبــسانم لایرس اب اه بــش
                           نیا و هدش یفرعم راکــسا هب نز نادرگراک کی ملیف ،لاــسما رگید یوــس زا .ملاحــشوخ قافتا  دنهاوخ یم یــیوگ .تــسا هدــش فیرحت اــم روــشک رد ییارگ ناوج ماــن هــب یزــیچ« :دراد یــم .تساه هناخ نامهم امیس ود ی هکبش زا دوش یم
                           رد نانز تکراشم هتبلا ،هدش یرت شیب دامتعا نانز هب منک یم رکف نیاربانب .تسا یکرابم قافتا  همانرب یب دورو نیا هک تسین مهم ناش یارب و دننک دراو متــسیس هب هطباض نودب ار یا هدع  هب »یگدنز کــی هوکــش« شخپ هک تــس یزور دنچ« :دــیوگ یم امنیــس ی همانزور هــب یــناهارف
                           یاه تیفرظ و »سفن« ملیف هب هراشا اب رایبآ ».تسا هدرک ادیپ شیازفا مه فلتخم یاه هزوح  هب هاگشزومآ دنچ رد هک نیا ی هطساو هب نم .دشاب هتشاد یپ رد مه ار ماگنهدوز جورخ کی  رهم لوا ینعی ،هتشذگ بش زا نم یزاب اما هدــش زاغآ ود ی هکبــش زا ینک سابعریما ینادرگراک
                           و لیخت شیاتــس رد ملیف نیا «:تفگ رهم هب یناهج یاه تباقر رد روــضح یارب نآ یــعوضوم  هب نداد نادیم رگا .مرــبخاب تــسا مکاح هک یعاضوا زا یبوخ هب منک یم سیردت نایوجرنه  هب ار ناریا لامــش عقاو رد تسا هداد رارق روحم ار گنج عوضوم هک هعومجم نیا .دــش عورــش
                           رد ام ور نیمه زا .میا هتشاد یتلایخت و اهایؤر دوخ یگدنز زا یا ههرب رد ام ی همه ،تــسا حلص  لسن .میا هدز هبرض نانآ هب تقیقح رد دشاب صخشم و قیقد یزیر همانرب نودب ناوج لسن  شقن نیا ندروآ رد یارب .ما هدش رهاظ یبونج نز کی شقن رد مه نم و دنک یم لصو بونج
                           یگدنز رد ار یسایس و یعامتجا گرزب قافتا ود هک میریگ یم یپ ار کدوک کی یاهایؤر ملیف نیا  هتسویپ و هتسهآ دیاب امنیس رد دناد یمن و دنک یط هبش کی ار هلاسدص هار دهاوخ یم ناوج  منامگ هب متــشاد هک یبوخ نارواــشم کمک اــب اما دوبن یا هداــس راک و متــشاد یم هجهل دــیاب
                           ولج ملیف نیا رد وا اب ام هک دراد عوضوم نیا هب یتواضق نودب و هنافرط یب هاگن و دنیب یم دوخ  هداتفا امنیس ینف ناراکردنا تسد ناج هب هک غرمیس بت مان هب یبت ،نینچ مه .درک تکرح  تــسود ار مرتکاراک و مراد ماــن »املح« لایرــس نیا رد .مــیایب رب راک ی هدــهع زا مــشاب هتــسناوت
                           یکدوک ؛دوش یم لیدبت رتسکاخ هب کدوک یاهوزرآ گنج عوقو یپ رد هراب کی هب اما ،میور یم  ام و تــسا یتخــس راک امنیــس یصصخت و ینف روما دروم رد یرواد هکارچ ،تــسین یبوخ بت .»متشاد
                           ریز وا یاهوزرآ ناهگان هب اما دشاب شروشک و دوخ یگدنز یارب یمهم ی هرهم تــسناوت یم هک  .»دراد لاکشا نام یرواد یاه هویش  :دراد یم نایب ،دید میهاوخ رتائت رد ار وا کیدزن ی هدنیآ رد ایآ هک لاؤس نیا هب خساپ رد یناهارف
                           شیاه تبحص نایاپ رد نادرگراک نیا ».تسا حلص شیاتس رد »سفن« نیاربانب ،دنام یم اهراوآ  تسا هدرکن لوبق ار یرگید ملیف نیودت »یرارف« زا دعب ارچ هک نیا هب خــساپ رد تــسودنسح  رتائت راک .موش هجاوم زیگنا هسوسو داهنــشیپ کی اب هک نیا رگم مرادن یمیمصت نینچ نلعف«
                           یاقآ ی»هدنشورف« هک نیا هب هجوت اب« :درک ناونع راکسا رد »سفن« تیقفوم ناکما ی هرابرد  .دنرب یم جنر لاذتبا و ندوب یحطــس زا هک منک نیودت ار ییاهراک مناوت یمن« :دراد یم ناــیب .»دوب لوغشم نآ هب دتمم روط هب ناوت یمن هک دراد ییاه یراوشد
                           یتخس راک هصرع نیا رد تباقر هک نیا و درک بسک ار راکسا ی هزیاج هتشذگ لاس یداهرف رغصا  ندنادنخ روز هب یارب ثبع یاه شلات و ینعم یب یاهزنط نامه ،تفاخس نیا زا نم روظنم  یراثآ رد یزاب وا .داد ربخ زین ییامنیس رثا کی رد دوخ یزاب لامتحا زا نینچ مه یناهارف نینزان
                           ملیف کی تخاس ورگ رد اهنت یا هزیاج نینچ ندرب اما ،میشاب قفوم میناوتب مراودیما ،تسا  نیا رد و منک ظفح ار مدوخ راک تیفیک مهد یم حیجرت .تساوتحم یب یاه ینارپ هکت ای مدرم  ی هناخ« رد یناهارف .دراد همانراک رد ار ...و »یردپ ی هناخ« ،»تقوم« ،»رت کیدزن« نوچ مه
                           نتشاد و یجراخ یاه نارکا لاثم یارب .تسا مزلا نآ یارب مه یرگید تاقافتا و تسین بوخ .»مریذپ یم ،تیفیک نیمه طرش هب دوش داهنشیپ نم هب مه لایرس ای هاتوک ملیف رگا نایم  طوبرم یراج نرق یاه لاس نیلوا هب وا یزاب و تسا هدش رهاظ هداوناخ ردام شقن رد »یردپ
                           تسا ییابطا یاقآ ی هدهع رب ام یللملا نیب شخپ دنچ ره .تسا زاین مه یجراخ بوخ یناپمک  ار اهنآ نیودت تسودنسح هک دنتسه یمهم یاه ملیف هلمج زا »اراــس« و »ردام« ،»نوماه«  هورگ رد زــین ار یناهارف ی هــبرجت نیا ناوت یم و هدــش فیقوت عفر یــگزات هب ملیف نــیا .دوــش یم
                                        ».تسا هزوح نیا یاه نیرتهب زا یکی وا و          .تسا هتشاد هدهعرب تیلاعف ههد هس یط                .تسشن اشامت هب هبرجت و رنه


                                       ینیسح باهش
                                               طسو ی هقبط نکاس


                                                دوش یم اجکان یمقم


                                                ییامنیس رابخا رگید یلا هبلا هک دشاب یلومعم نلماک دیلوت ربخ کی تسناوت یم ربخ نیا .دیسر نایاپ هب »اجک ان نامیقم« یرادرب ملیف
                                                هناگیب رارق و مارآ اب هک یدرم .دشک یم کدی نادرگراک ناونع هب ار ینیــسح باهش مان »اجکان نامیقم« نوچ .تــسین اما ،دوــش یم مگ
                                               ،شتیلاعف نارود یادتبا رد نژیسکا ی همانرب یارجا زا :هدرک ییامزآ عبط یمویدم ره رد و هدیود همه زا رت شیب اه لاــس نیا رد .تــسا
                                               .هتشگزاب هنحص یور »فارتعا« شیامن اب هرابود شا ییوجشناد نارود قایس هب مه رخاوا نیا و ییامنیس یاه ملیف و اه لایرس رد روضح
                                              نیا ینایاپ یاه بــش تازاوم هب -یربخ قلطم توکــس رد -یرادرب ملیف .هدــش هتــسب فارتعا رتائت رخاوا زا شا هفطن مه »اجک ان نامیقم«
                                              ینادرگراک دیشوک دوخ یلبق راک رد ینیسح باهش.هدیسر نایاپ هب یرادرب ملیف هسلج 31 اب و هام کی زا رت مک ینامز رد و هدش عورش شیامن
                                              »طسو ی هقبط نکاس« ملیف نتخاس اب ار رگیزاب ناونع هب دوخ ینتفاین تسد رهاظ هب یاهوزرآ ات دوب یتصرف لابند هب دیاش و دشاب ارگ هبرجت
                                              یاه هژورپ نآ زا ملیف .دندوب یا هروطــسا ای نیدامن ،روهــشم ییاه هرهچ اه نآ یمامت هک رتکاراک دنچ شقن رد یزاب :دــشخب ققحت اج کی
                                              یزاب هاوخان هاوخ هک دوب هدش هدیچ یروط هتبلا مه زیچ همه .مینیب یم مک ناریا یامنیــس رد ار شهباــشم هک دوب یصخــش یلیخ یلیخ
                                              یملیف رگید راب ،رتائت ینادرگراک رد دوخ تردق ندیشک خر هب زا سپ لااح ینیسح .شینادرگراک رنه ات دمآ یم مشچ هب رت شیب ینیسح باهش
                                                 ی هدنرب گرب هشیمه لثم هک تــسا یعیبط .دوش رت شیب شیارب نادرگراک ناونع تیمــسر راب نیا دیاــش ات تــسا هدرک ینادرگراک
                                                    یلایخ اب دناوت یم لااح و هدرک تبث شا همانراک رد ار ینامرآ ییاه تیقفوم و تسا بوبحم :تسوا دوخ ینیسح باهش
                                                                      .دشاب شیرنه یاه یبلط هاج لابند هب هدوسآ
                                                       زا .هتشاد یراکمه ی هبرجت اه نآ اب نیا زا شیپ هک هتسج هرهب یلماوع زا نارگیزاب یریگراک هب رد ینیــسح
                                                                        ِ
                                                        رایدزیا زانیرپ ات درــک یزاب »هبنــشراهچ« رد ار ینیــسح دوخ یصاع و ناوج ردارب شقن هک شیورد نامرآ
                                                         هک رثا نیا نارگیزاب ی هیقب .دنروآ یم اج هب ،دابق رسمه ،نیریش مان اب ار وا همه هتشذگ لاس ود رد هک
                                                         .یملسم دیهان و رظن هلازغ ،نایچتعاس دمحا :زا دنترابع تسا ییویدیو شیامن ی هناورپ یاراد
                                                          یوــسنارف تیمــشا لــئوناما »اــیند ود یارــسنامهم« هــمان شیامن زا یتــشادرب ار مــلیف ناتــساد
                                                          هاگان هب هک تسا یناوج ی هرابرد و تــسا یلخاد نآ یاه سناکــس ی هدمع شخب هک دنناد یم
                                                          رت شیب هچره اما تساجک تسین مولعم هک بیرغ ییارس نامهم ؛دوش یم ارس نامهم کی دراو
                                                           و گرم نیب ییاج رد ناوج هک دوــش یم راکشآ رت شیب دوش یم لمأت ارــس نامهم تاصتخم رب
                                                           تایبرجت ندز دنویپ لاح رد وا هک دز سدح ناوت یم باختنا نیمه زا.تسا هتفرگ رارق یگدنز
                                                                          .تسا شیوخ ییامنیس و یرتائت
                                                            رد یرگیزاب فقس« :دوب هدرک دیک أت شیاه هبحاصم رد اهراب نیا زا شیپ ینیــسح باهش
                                                            نکاس« ،دوخ لوا ی هتخاس رد وا ».دنک یمن عانقا ار وا و تسا هاتوک وا یارب ناریا یامنیس
                                                            .دنک ارجا ار یعونتم یاه شقن دناوتب ات دروآ مهارف شدوخ یارب یرتسب ،»طسو ی هقبط
                                                            .دزادرپ یم توافتم شقن 38 رد یزاب هب »طسو ی هقبط نکاس« رد وا .دش مه قفوم
                                                            هب هنوگرادــشه یــتلاح اه لاــس نیا رد و درــک رذــگ نآ زا یگداــس هــب دــیابن هــک یا هــتکن
                                                             و بلاط ناــنچ شدوــخ یاه هتفگ قــبط ینیــسح باهــش هک تــسا نیا هتفرگ دوــخ
                                                             هب هدش ثعاب وا یارب بسانم شقن و کاروخ دوبن .تــسین ندرک ینادرگراک قاتشم
                                                             اما درادن یلاکشا دوخ یدوخ هب اه ندیشک کرس نیا .دشکب کرس رگید یاه شخب
                                                             ینیسح باهش یاهدرادناتسا رد رگیزاب دنچ :دریگ یم لکش ام نهذ رد مه یلاؤس
                                                             رگید یاه تیلاعف هــب توافتم یاه شقن دوــبن تلع هب هک مــیراد نام یامنیــس رد
                                                             ار ینیسح باهش طــسوت هدــشن یزاب یاه شقن ترــسح هدنیآ رد ؟دنروآ یم یور
                                                                              ؟دروخ میهاوخن        گنهرف شویراد                             گنریب نژیب                              هدروآرف یضترم
                    نابش و ناطلس ندش مسلط                     زمرق طوطخ تیباذج نتفر نیب زا                »هللاراث« ملیف دیلوت رب بلاقنا ربهر دیکأت
                  اتح دیدن یرهم یب مدرم بناج زا »نابــش و ناطلــس« لایرس       ی همه و تــسا هدــش دوکر راچد نویزیولت تــسا یتدم هنافــسأتم    زا دیورب هکلب ،دینزب شتآ و بآ هب ار ناتدوخ اهنت هن« :دندومرف بلاقنا ربهر
                  لایرس نیا اه لاس نآ رد .دــش هدید دیاب هک هچ نآ زا رت شیب      دــیاب عــقاو رد ؛دــخرچ یم یرارــکت تاــعوضوم یور اــه همانرب  هک ینامز ».دینک مهارف ار »للهاراث« ملیف تخاس طیارش هدش مه گنس ریز
                  هلبود روــشک رــسارس رد فــلتخم یاــه هجهل و اــه شیوگ هــب     طوطخ ینامز .درــیگب تروص نوــیزیولت هاگن رد گرزــب یلوحت     زا سپ ،میدیسر اقآ ترضح تمدخ )ع(نامیلس کلم ملیف شیامن یارب
                  ،نویزیولت بــناج زا داد خر رــگا مــه یرــهم یب .دــش شخپ و      و هــعماج رد یــعامتجا و یــسایس لئاــسم ی هراــبرد یزــمرق   کلم ملیف تخاس هب تبسن ناــشیا تبحم و فطل راهظا و ملیف شیامن
                  کی ندمآ دوــجو هب و راک ی هــمادا زا عنام هــک دوب داــشرا و یگنهرف نارازــگراک  ینامز اما تشاد تیباذج نام یارب زمرق طوطخ نیا هک میتشاد نویزیولت  عنام یا هدع میدرک ضرع ؟دیتخاــسن ار )ع(نیسح ماما ملیف ارچ دندومرف )ع(نامیلــس
                 زا دــش یم هــیهت یرــگید روــشک رــه رد لایرــس نــیا .دندــش یــگنهرف ناــیرج  زا .تــفر نیب زا مــه اــه تیباذج نــیا ،دــش هتــسکش زمرق طوــطخ نــیا هــک  تسا نیا رد امــش یبلق یاضر هک مینادب رگا ،دوــش هتخاــس ملیف نیا دنتشاذگن و دندــش
                    یاه هناــسفا هــب هک دــش یم لااــب ی هــجدوب اــب یاه لایرــس هــلمج  یعامتجا عوــضوم چیه هک دینیب یم ار یــعامتجا یاه هکبــش یفرط   نیا مینز یم شتآ و بآ هب ار نامدوخ دوــش هتخاس )ع(نیسح ماما ملیف هک
                     ناــیم رد و ما هتخاــس ییامنیــس مــلیف 12 .دــنزادرپ یم یــلم    هدــشن هتخادرپ نآ هــب و دــشابن اــهاضف نآ رد رــگید هــک تــسین  )ع(نیسح ماما و ام نیب یدهع کی )للهاراث( ملیف نیا .میزاسب ار ملیف
                      زونه .تــسا نیرتزیزع میارب »مــسلط« نم ملیف نیلوا اه نآ       عابــشا هبنج نیا زا بطاخم یاهزاین رت شیب نیاربانب ؛دــشاب       رب یهلا یاــضق رگا .دوــش ماجنا دیاب ام معز هــب دهع نیا و تــسا
                      .تــسا شوــخ نیریــش ناــج و دراد ناــج لاــس 30 زا ســپ       امنیس و نویزیولت رد رگید راب ار لئاــسم نیا رگا و تــسا هدش       قیفوت نیا هک میزاسب ار ملیف نیا ام هک دشاب هدش ردقم نیا
                      مدع نیا و دــنا هدرک تداــع ییوگخــساپ مدع هب نیلوئــسم       زاین دــیاب رضاح لاــح رد نویزیولت .دــنز یم ســپ ار نآ ،دــنیبب     ام نیب یــهلا یاضق رگا اــما ،مینک یم رکــش ار ادخ تــمعن و
                      گنهرف و تداــع کــی هب لــیدبت هــمه ناــیم رد ییوگخــساپ       .دــشاب نیمه نویزیولت لکــشم دیاــش .دــنک کرد ار هــعماج         دزــن تــکرح نــیا دــشاب هــتخادنا هــلصاف ناــم یاهوزرآ و
                                )سلاپ یو یت( .هدش                            )امنیس امنیس(                       )مینست(. دنام دهاوخن رجا یب دنوادخ
   1   2   3   4   5   6   7   8