Page 6 - 960702
P. 6

گنرفرهش امنیس .دندوب یناحور ناردارب امنیس نیا ی هیلوا ناکلام .دوش یم حاتتفا گنای سنرت »گنیلریام« شیامن اب گنرفرهش امنیس ،نارهت نارود نآ نردم ی هقطنم رد ۱۳۴۸ تشهبیدرا
       .دندرک اشامت نلاس نیا رد ار ناهج یامنیس گرزب راثآ ناریا یامنیس نادقتنم و یا هفرح نابطاخم زا یرایسب و دش لدب یگنرف یاه ملیف ی هدنهد شیامن مهم نلاس هب یدعب ی ههد کی فرظ 6
        نانچ مه و دش حاتتفا هزات یرامعم اب نآ دیدج نامتخاس ،یلیطعت ههد کی و ۱۳۷6 لاس رد یزوس شتآ زا سپ و داد مان رییغت یدازآ هب و دش هرداصم بلاقنا یزوریپ زا سپ گنرفرهش امنیس
                      .میا هدیمان گنرفرهش ،امنیس نیا هوکش نارود تارطاخ دای هب ار امنیس ی همانزور ناهج یامنیس تاحفص .تسا تیلاعف لوغشم

                             یجناموج تشگزاب                                راگدنام شقن 25 و
                                                                      ملیف 25


                                                                  یتــسرهف لاــس رــه ییامنیــس مــهم تایرــشن
                                                                  هــب فــلتخم یاــه هزوح رد امنیــس ناگدــیزگرب زا
                                                                  مــلیف دــص زا ،دــننک یم رــشتنم نادــقتنم باــختنا
                                          مــلیف ی هــلابند زا یدــیدج رتــسوپ زرچکیپ ینوــس یــناپمک  نــیرترب و امنیــس ناــفلؤم نــیرت گرزب اــت خــیرات رــترب
                                          هدرک رشتنم ار »دیدمآ شوخ لگنج هب :یجناموج« ،یجناموج  رد ریاو یدنیا ی هیرشن هتشذگ زور .اه ینیرفآ شقن
                                          ناوجون راــهچ ،یــجناموج مــلیف دــیدج یاــهارجام رد .تــسا  ،دیناوخ یم زورما گنرف رهش رد هک لصفم یــشرازگ
                                          اــب نوزاــمآ لگــنج رد اــه نآ ،دنتــسه یــجناموج یاــیند رــیگرد  ود رد ار نز نارگیزاب رترب ینیرفآ شقن جنپ و تسیب
                                          هجنپ و تــسد یرگید دایز تارــطخ و گرزب یاــهرام ،اــه ندگرک  نیب رد و تــسا هدرمــشرب لــیصفت هــب ریخا ی هــهد
                                          لیدبت یزاب یاه تیصخــش هب دیاب تاجن یارــب و دننک یم مرن  یمتاح اــیل ماــن ،یــنیرفآ شقن جــنپ و تــسیب نــیا
                                          لیدبت عاجش فشاک کی هب )نوسناج نیاود( رــسنپسا ،دنوش  تــیلوژ و »نیمیــس زا رداــن یــیادج«رد یزاــب یارــب
                                          یزاب ار کــچوک ی هغبان کــی شقن )تراــه نیوک( جــیرف ،هدــش  ی هتخاــس »لصا ربارب یپک« رد یزاــب یارــب شونیب
                                          نریک( اــترام و شورــف باتک کی هــب )کلب کــج( ینتب ،دــنک یم  ناریا یامنیس یانشآ ناونع ود یمتــسرایک سابع
                                          اه نآ اما ،دوــش یم لیدبت نوزامآ یوج گنج کی هب زین )نلیگ  بوــبحم مــلیف مود تمــسق .دروــخ یم مــشچ هب
                                          دنوش یم ور هب ور یتاعوضوم اب ،دنوــش یم یزاب نیا ریگرد یتقو  رد یدوز هــب 1995 لاــس لوــصحم »یــجناموج«
                                          رد هک یرگید نارگیزاب هلمج زا .دنا هتشادن ار شراظتنا نلصا هک  تاــعاطا .دــش دــهاوخ نارــکا اکــیرمآ یاهامنیــس
                                          ،سانوج کین هب ناوــت یم دنراد روضح یجناموج دیدج مــلیف  یــفرعم شــخب رد دــیناوت یم ار مــلیف هــب طوــبرم
                                          ناگروــم و فــلوو ســکلا ،نمــسیا نوــسیدم ،نــیلب شوــیراد  یــتارییغت .دــیناوخب گنرفرهــش ی هــحفص زورــما
                                          هب ،دیدمآ شوــخ لگــنج هب :یــجناموج مــلیف .درک هراــشا رــنرت  یــجراخ شــخب راکــسا یرــیگ یأر متــسیس رد هــک
                                          ،انک کم ســیرک یــسیون همان ملیف و ندــساک کیج یــنادرگراک  ییارجا راب نیلوا یارب لاــسما ،تــسا هداتفا قافتا
                                          خیرات رد تــسا رارق رکنیپ فح و گربنزور تاکــسا ،زرماــس کیرا  و ربخ نیا تایئزج تــشاددای شخب رد و دوــش یم
                                              .دوش نارکا )۱۳۹۶ رذآ ۲۹( ۲۰۱۷ ربماسد ۲۰  .دینک لابند دیناوت یم ار شا یلامتحا تاریثأت
                 یمتاح لایل و شونیب تیلوژ ات نمتروپ یلاتان و نورت زیلراش زا
                                                                  نراد
     21 نرق رد ناهج نز نارگیزاب رترب نییرفآ شقن 25                                     یکسفونرآ


      »لصا ربارب یپک« رد یزاب یارب شونیب تیلوژ و یداهرف رغصا »نیمیس زا ردان ییادج« ملیف رد شا ینیرفآ شقن یارب ،یمتاح لایل  و مشخ هب »حون« و »هایس یوق« نادرگراک یکــسفونرآ نراد
                                                                 شا هتخاس نیرتدیدج یاشامت زا دعب نارگاشامت تینابصع
                    دنتسه ریاو یدنیا نادقتنم نابختنم نایم رد یمتسرایک                    یزاب اب هناسانش ناور رلیرت نیا .داد ناشن شنکاو »!ردام«
                                                                 یاهامنیس رد هتشذگ ی هتفه زا مدراب ریواخ و سنرلا رفینج
                                                                 نیرتدب ،نابطاخم یجنسرظن رد و دــش نارکا اکیرمآ رسارس
     وا هداوــناخ هک تــسا ینز ،اگو راب نــیا .تــسا هتخاــس یگنانز زا  نآ زا .هدــش هتــشون لاــس نایم نانز یارب نردــم یامنیــس رد  دنمتردق یاه شقن دوبمک ی هرابرد   ۴۸ زاــس ملیف .درک تفایرد ار »روکــساامنیس« تیاــس زایتما
     للاقتسا دنک یم یعــس شتــسود گرم یپ رد و دنا هدرک درط ار  و تسا ناهج یامنیــس تعنص ماهلا عبنم مه هک ییاه شقن  و رــصاعم یامنیــس رد ناــنز یارــب  ادتبا نامه زا هــتفگ شریخا هبحاصم رد یــیاکیرمآ ی هلاــس
     ظفح رایسب یاه یراوشد نتشاذگ رس تشپ یپ رد ار شا یحور  .یناشخرد تیقلاخ نینچ رارکت یارب یشلاچ مه  هــک یزیگنارب هــشقانم هاگ رــیوصت  شــنکاو و دــش دــهاوخ زــیگنارب ثحب شــملیف تــسناد یم
     هب شذفان ی هریخ هاگــن اب ار ملیف ییاهنت هــب و دور شیپ و دــنک      هتــشون رایــسب ،هدــش قلخ رــیخا یاه لاــس یامنیــس رد ناــنز زا  شسرپ تسشن رد .دوب دهاوخ یفنم دص رد دص نارگاشامت
     نز کی« رد اگو :دــیوگ یمن غورد مــلیف ناوــنع .دــشک یم شود  »یفخم باتفآ« رد نوئیود نوئج  قلخ مــه یداــیز یاــه شقن رــیخا ی هــهد ود رد اــما .دــنا هتفگ و  ملیف نیا یاشامت زا دعب تسا نکمم رگم« :تفگ وا یخساپ و
     .تسا یزیگنا تفگش نز هملک یعقاو یانعم هب »زیگنا تفگش  ناــشخرد یاه ینیرفآ شقن زا رــپ گــنود گناچ یــل یامنیــس  و ناگدنــسیون هک نیا اب .دندرک تــکرح هیور نیا فلاخ هک دندــش  تشم راگنا ؟دیهدن ار زایتما نیرت نییاپ و دینک کرت ار نلاس
                        باــتفآ« رد نوــئیود نوــئج ی هزادــنا هــب مادــک چیه اــما تــسا  رد اما دننک یم قلخ ار دنمتردق یاه تیصخــش نیا نازاــس ملیف  6۷ هک تــسا یلاح رد نیا ».مکحم یتــشم ؛دیــشاب هدروخ
            »دنلاهلام ی هداج« رد ستاو یموئان  مسجت وا یگدنز کاندرد ریــسم رییغت .تــسین رگناریو »یفخم  و دنشخب یم ناج اه تیصخش نیا هب هک دنتسه نارگیزاب تیاهن  »زوتیموت نــتار« تیاــس رد ار ناــشرظن هک یــنادقتنم دــصرد
     یاه تیعقاو و دووــیلاه یاهایور ی هراــبرد یددــعتم یاه ملیف  هــشیمه هک ییاه یدژارت هک دروآ یــم نامدای هب و تــسا هودنا  نادقتنم .مینک عوجر اه نآ هب هرابدنچ و هرابود ام دنوش یم ثعاب .دنتسه هارمه »!ردام« ملیف اب دنا هدرک رشتنم
     چنیل دیوید راکهاش لثم مادک چیه اما تسا هدش هتخاس نآ خلت  روط هچ ،دــنتفا یم قاــفتا نارــگید یارــب طــقف مینک یم روــصت  مکی و تسیب نرق رد نانز رترب ینیرفآ شقن جنپ و تسیب ،ریاو یدنیا
     .تــسا هتــشادن مه رانک ار ود ره ستاو یموئان ناــشخرد یزاب اــب  رد یزاب یارــب نوئج .دزادنیب اــپ زا مه ار ام دــناوت یم یناــسآ هب .دنا هدرک یروآدرگ بیترت نودب ار
     شا هلاخ ی هــناخ هب وا ،هدیــشخب حور یــتب تیصخــش هب ســتاو  لحم رهش هب شکچوک رــسپ اب هارمه هک ینیگمغ ی هویب شقن
     دوش یم )گنیراه ارول( ینز یگدنز زار و زمر ریگرد و هدرک ناکم لقن  ی هزیاج دزــمان ،دنک یم ناکم لقن شا هتــشذگرد رــسمه دلوت »وا« رد رپوه  لبازیا
     ی هداج« زا ســپ ســتاو .تــسا هدرک شوــمارف ار شا هتــشذگ هــک  نیا یافیا رد نوــئج .دــش نک ی هراونــشج نز رگیزاب نــیرتهب  .دکشخ یم ولگ رد هک دوش یم زاغآ یا ههقهق اب نفوهرو لپ »لا«
     بلغا ییاه تیصخــش شقن رد و دــش یگرزب ی هراتــس »دــنلاهلام  نامه اب ار وا تاــساسحا یمامت مــه ام هک دنک یم یراک شــقن  و هتخود مــشچ ،باــق نورــیب یــیاج هب زاــب نامــشچ اــب یا هــبرگ   تکیدنب
     یرارقرب رد یبیرغ یــیاناوت وا اما .دــش رهاظ مدق تباث و دــنمتردق  یامنیــس مهم نارــگیزاب زا یــکی نوــئج .مینک هــبرجت تــظلغ  لــشیم .تــسا عوــقو لاــح رد یراــجنهان قاــفتا هــک مــیمهف یم چبربماک
     تاظحل و دراد چــنیل درــف هب رصحنم ییامنیــس ناــهج اــب طاــبترا .تسا یبونج ی هرک  هلمح وا هب هک یمجاهم اب یریگرد زا سپ )رپوه لبازیا( لاس نایم
     هک دنک یم هدنز ار قایتــشا و یروابان ،لاصیتــسا زا یزیگنا تریح      دیمهف دوش یمن و هدش هریخ فقــس هب و هداتفا نیمز یور ،هدرک
          .تساتمه یب و لیصا هملک یعقاو یانعم هب    »اهراصح« رد سیوید لاویاو  راب کی هناروسج یشقن رد رپوه .هدز ناجیه ای تــسا هدز تشحو
                        یور هــشیمه ،شــقن زا غراــف هــک تــسا یــنارگیزاب نآ زا ســیوید  رضاح لاــح نارگیزاب نــیرت گرزب زا یــکی هــک دنک یم تاــبثا رــگید
           »ایؤر کی رب یا هیثرم« رد نیتسرب نلا  اــب هــشیمه هــک نیا دوــجو اــب .دوــش یم رــهاظ ناــشخرد ی هدرــپ  دروآ تــسد نیا و دــسر یم نایاپ هب وا ی هدنخ اب ملیف .تــسایند  ماــقم رد نوــیزیولت و امنیــس نارــگیزاب روــضح هــمادا رد
     دنک یم ارجا نانچ ار شقن هک دوش یم ادیپ یرگیزاب هاگدنچ زا ره  نیرت هداس ،دشخب یم اه تیصخــش هب هک یتیناسنا و یــشوهزیت .تسامنیس ی هدرپ رب وا ی هنایاورنامرف روضح  سانــشرس رگیزاب چبربماک تکیدنب تبون لااح یــگدننک هیهت
     نلا .داد صیخــشت ناوت یمن ار امنیــس و تیعقاو نیب زرم رگید هک  لزند لباقم »اــهراصح« رد اــما دنک یم ییاــشامت مــه ار اــه شقن  .دنک هبرجت ار یگدننک هیهت راب نیلوا یارب هک تسا ییایناتیرب
     نیمه زا یــکی یکــسفونرآ ی»ایؤر کــی رب یا هــیثرم« رد نیتــسرب  ار وا یاه ییاناوت یــمامت هک درک افیا ار یــشقن هرخلااب ،نتگنــشاو »شکب ار لیب« رد نمروت اموا  چبربماک ،دیاگ .یو.یت.یپ.یآ زا لقن هب و نیلادد شرازگ هب
     رد نیتــسرب .تــسا هدرک تبث امنیــس خــیرات رد ار اــه ینیرفآ شقن  یا هداوناخ یاکــتا ی هطقن ،زر شــقن رد سیوید .دنک یم راکــشآ  ،دنتسین مک هدرک قلخ ونیتنارات هک ییانثتسا یاه تیصخش  دنسانش یم »کولرش« لایرس رد یزاب یارب ار وا همه زا شیب هک
     شهاک یارــب هک نویزیولت هــب داتعم یــنز ،برافدلوگ اراــس شــقن  یتسرپداژن اب ناــشرورغ ی ههجاوم ریثأت تحت شنادرم هک تــسا  نارگیزاب ناــهنپ یاه هبنج فــشک رد هک یــصاخ ی هحیرق اــما  رد یکدوک« ماــن هب یــنویزیولت یــملیف یــگدننک هیهت یــگزات هب
     یکانــسرت لکــش هب ار اراــس یبیرختدوخ ،هدروآ ور ردــخم هــب نزو  هک ییاج -تیصخــش فــطع ی هطقن زا .دــنا هدمآرد اــپ زا مــکاح  ؛دراد اــه نآ یارــب هژــیو یــیاه شقن نتــشون و شا هــقلاعدروم  ی هکبــش زا یدوز هــب تــسا رارق هک هــتفرگ هدــهع هب ار »ناــمز
     اــب تیصخــش یــناور تــیعضو رــییغت .دــنک یم رــیوصت هــنوگرامیب  شــنورد ی هدــش بوکرس تاــساسحا ناــیب هــب ناــبز هرــخلااب زر  یا هزادــنا ات »نــشکیف پلاپ« اــب .تــسوا دادعتــسا نــیرت گرزب  رگیزاب ناونع هب مه شدوخ وا ،دوــش شخپ ناو یس.یب.یب
     رد رگیزاب .دوــش یم راکــشآ نیتــسرب یزاب رد یروآ تریح تایئزج  نآ زا .دــنک یم دوــخ نآ زا اــهتنا اــت ار مــلیف ســیوید -دــنک یم زاــب  یــسک اما درک راکــشآ ار نــمروت تیصخــش تخــسرس ی هــبنج  نای زا ینامر ساــسا رب »نامز رد یکدوک« .دراد روضح ملیف رد
     مامت اجک نیتــسرب دیمهف ناوت یمن هک دوــش یم مگ نانچ شقن  اما دنا هدش هتشون رتائت ی هنحص یور ارجا یارب هک ییاه هنحص  تعاــس راهچ دناوتب نمروت یدوز نــیا هــب درک یمن یــنیب شیپ  ۱9۸۷ لاس رد راب نیلوا هک هدش هتخاس مان نیمه اب ناویا کم
     شلاچ کی کش نودب اراــس .دوش یم زاغآ اجک زا اراــس و دوــش یم  ار نآ امنیس ی هدرپ یور تاملک هب تاــساسحا لیدبت اب سیوید  یعقاو یوج گنج کی لــثم هفقو یب ،۲ و ۱ شکب ار لیب  ماــمت  یناپمک ی هدهع هب لایرس نیا دیلوت و یگدننک هیهت .دش رشتنم
     هک هدش اریذپ ار نآ یدهعت اب نیتــسرب و تــسا رایع مامت یرگیزاب .تسا هدرک هنادواج  یکیزیف یاه ییاناوت زا هتــشذگ نمروت .دــشخردب هنحص یور  نیا ناتساد .تسا چبربماک هب قلعتم هک هدوب »چرام یناس«
             .دراذگ یم اج رب هدنهد ناکت یریثأت             یزنط ،تــکرح رد یــتفاطل ،دراذــگ یم شــیامن هب هــک یــبیجع  مگ ناهگان هــک تــسا هلاــس 5 یکدوک ناتــساد رگ تیاور ملیف
                               »زیگنا تفگش نز کی« رد اگو ایند  زا یــکی هــب ار وا هــک دراد یرواــب لــباقریغ یدــنب نامز و راــتفر رد .دراذگ یم وا ردام و ردپ یور یدایز ریثأت قافتا نیا و دوش یم
         »ینک باسح نم یور یناوت یم« رد ینیل ارلا  نــیرت مهم زا یــکی »زیگنا تفگــش نز کــی« رد اگو لاــیند یزاــب .تسا هدرک لدب نشکا یامنیس نانامرهق نیرت گرزب
     اــب ار ناــبطاخم و نادــقتنم ناگرــنول تــنک یــیایلوخیلام مــلیف  ییایلیــش زاــس ملیف .تــسامنیس خــیرات یاــه ینیرفآ شقن
     رد شدرــف هبرصحنم یــیاناوت و یــندنامدای هب یاــه گولاید  یناــشخرد ریوصت »ایرولگ« زا دــعب رگید راــب کی ویلل نیتــسابس »نمدرا ینوت« رد رلوه اردناس
                                          و مامت یکیزیف و یــساسحا یزاب اب سنیا شقن رد رلوه اردناــس
                                          کشینومیس رتیپ ناشخرد روضح اتح دوش یم قفوم شلامک
             »...ییادج« رد یمتاح لایل                  و یقطنم یتیصخش زا ار سنیا مارآ مارآ و دراد لرتنک رد ار شقن نوسین مایل
                                          ادتبا نامه زا رــلوه .دهد رارــق عاعــشلا تحت ار شردپ شــقن رد
                                          راو هناوید اب و دــشک یم نوریب شا یدج یایند بلق زا ،لوقعم
                                          زج یا هراــچ هک درــب یم شــیپ ار ســنیا ییاج اــت تــیاور ندــش
                                          .دــشاب هتــشادن یگناوید ندیــشک شوــغآ رد و ندــش میلــست
                       تفایرد ار ناــبز یجراخ مــلیف نیرتهب راکــسا یداــهرف هچرگ  دح نیا ات یفطع طاقن هک دنتــسه یرامــش تشگنا یاه ملیف  وتنروت ی هراونشج ی هیشاح رد شیپ یدنچ هک نوسین مایل
                       یــنامز .دوــب هزــیاج تــفایرد هتــسیاش زــین یــمتاح اــما ،درــک  و ماگــنه هبان دورو زا .دــنراذگ یم شــیامن هــب ار هدــننکریگ لفاغ  لوا شقن اب ،دنک یم یظفاحادخ نشکا یایند زا درک ملاعا
                       دریگ یم مــیمصت وا ،دــهد یمن هــمادا تــکرح هــب وا رــسمه هــک  رد سنیا هــک یا یــنامهم اــت نتــسویه ینتیو ی هــنارت بــیجع  »درک دوبان ار دیفس خاک هک یدرم :تلف کرام« مان هب یملیف
                       نلماک یحطــس رد یــگداوناخ یاــه یگدیچیپ و دــنک تــکرح  ار تاــظحل نــیا کــت کت رــلوه اــما ،دــهد یم بــیترت شا هــناخ  کرام« .تسا هدرک زاغآ ار مارد یامنیــس هب تشگزاب ریــسم
                       ملیف یاکــتا ی هــطقن هــب یــمتاح .دــنک یم دــس ار وا هار دــیدج  .دنک یم یندنامدای هب و رواب لباق  ار تیگرتاو ییاوــسر تاعلاطا هــک یا.یب.فا روــمأم »تلف
                       شفارطا لرــتنک دهاوخ یم هــک ممصم ینز ،دوــش یم لیدبت                هلاس 65 رگیزاب تشگزاب یارب یبسانم شقن رظن هب ،درک اشفا
                       دــیآ یم نورــیب یدــیماان زا ماجنارــس وا .درــیگب تــسد هب ار »ایرولگ« رد ایسراگ انیلوئاپ  نادرگراک نمسدنل رتیپ .تسا شزیگنا هرطاخ یاه شقن هب
                       و ددــنب یم ســح نــیا ی هــئارا رد طارــفا عوــن رــه رــب ار هار اــما  ،ویلل نیتسابس راذگریثأت ملیف ی هراتس شقن رد ایسراگ انیلوئاپ  شرف یرازــگرب زا دــعب هتــشذگ زور تلف کراــم ی هدنــسیون و
                       تیصخش نیا ی هئارا یارب یناــشخرد دعب وا یریذپ فاطعنا  ینز وا .تــسا یلاــس نایم یاه نارحب ی هداــعلا قراخ مــسجت  تیعضو و هصق تهابش ی هرابرد ملیف شیامن نیلوا و زمرق
                       و تــهب و نیگمــشخ یاــه هاگن .دــنک یم داــجیا یداــهرف  هک دوش یم انشآ یکیتنامر درم اب و تسا هتشگرس و هقلطم ،اهنت  تیمها هب مه نوسین و درک تبحص اکیرمآ رد یسایس ینونک
                       شــیارب ار یــگدنز دــنهاوخ یم هــک یناــسک رــبارب رد شــتریح  ایسراگ .دنک ادیپ هرابود ار شا یگدنز ریــسم دنک یم کمک وا هب  .درک هراشا زورما یایند رد نآ ترورض و یشهوژپ مسیلانروژ
                       ی هدنپت بــلق وا .دزاــس یم ار وا دــنمتردق یزاــب ،دننک راوــشد  یا هنوگ هب ،قایتشا و هودنا زا یبیرغ قیفلت اب ار ایرولگ تیصخش  و دمآرد شیامن هب وتنروت ی هراونــشج رد راب نیلوا ملیف نیا
                                  .تسا یداهرف ملیف  ی هدننکریگ لفاغ یدــنب نایاپ یارب زیچ همه هک دــنک یم قلخ .دنک یم زاغآ ربماتپس 29 زا اکیرمآ یاهامنیس رد ار دوخ نارکا
                                          هک تسا ییاه شقن نیرت گرزب زا یکی ایرولگ .دوــش هدامآ ملیف
   1   2   3   4   5   6   7   8