Page 7 - 960702
P. 7

7                                          2000 /هروتانروت هپزوج/انلام  هــیرگ اه ناتــسروگ رد طــقف ،اــه مدآ زا یــضعب
                                                       قاتا ی هــشوگ ،هــشیمه مه یخرب و دننک یم
                                                                  !نوش ییاهنت


                 1267 لسلسم هرامش  9 ی هرامش  دیدج ی هرود  96 رهم 2 هبنش کی
                            دیدمآ شوخ لگنج هب :یجناموج


            نیدرون لشیم |  تشاددای


       شخب یریگ یار تارییغت

          راکسا نابز یجراخ


       دیدج تــسایر دورو اب تفر یم راظتنا هک روــط نامه
       صرقاپورپ ناگدــنهد یأر زا هــک یلیب ناج ،یــمداک آ
       هک یتارییغت ،تسا هدوب راکسا نابز یجراخ شخب
       شیاه همزمز شیپ اه لاــس زا یریگ یأر متسیس رد
       یریگ یأر متسیس .دش ییارجا هرخلااب دوب هدش زاغآ
       نیودت ناگدنهد یأر راک ندرک رت هداس یارب هک دیدج         نادساک کیج :نادرگراک
               :تسا رارق نیا زا هدش    سانوج کین ،کلب کج ،تراه نیوک ،نوسناج نیاود :نارگیزاب
       یمداک آ هب راثآ لاــسرا تلهم نیرخآ هک ربتکا مود ات گربنزور تاکسا ،زرماس کیرا ،انک کم سیرک :همان ملیف
       یجراخ رــثا ناوــنع 90 دوــش یم یــنیب شیپ ،تــسا      زرچکیپ ینوس :هدننک هیهت یناپمک
       دــنچ رد اــه ملیف نــیا .دوــش هداتــسرف راکــسا هــب     2017 ربماسد 20 :نارکا خیرات
       مادک رــه ؛دنوــش یم یدــنب هقبط فــلتخم تــسرهف
       شــخب نــیا ناگدننک تکرــش هــب اه تــسرهف نــیا زا
       .دوش یم لوحم )یمداک آ ی هخاش 17 زا ینابلطواد(
       هب هک یتــسرهف رد هدــش جرد راــثآ یمامت دــیاب اــه نآ  تایح ناروناج« رد ســیلاو ینزنووک                    نــیا .درــک رــیگ لفاغ ناــسنا جــنر میــسرت
       رد مــلیف شــیامن ود زا یــکی رد ار هدــش هداد اــه نآ »بونج شحو                                تــیمها یا هــفرح ســیون همان شیامن
       دادعت ره دنناوت یم ناگدنهد یأر .دننیبب سلجنآ سل  و اه هنحص زا یــقیفلت نــیلتیاز نــب ملیف                   و دــناد یم بوــخ ار شوــهاب نارــگیزاب
       دنراد لیامت ناشدوخ هک ار تسرهف نیا یاه ملیف زا  لاح نیع رد اما تسا لائرروس یاهادص                        رانک ار اه نیرتهب شیاه ملیف رد هــشیمه
       یارب دیاب نمتح هتیمک نیا یاضعا نلبق( دننک اشامت  مامت رد مه ار یناهنپ مــسیلائر دناوت یم                    ،یمــس شقن رد ینیل ارلا .دراذــگ یم مه
       زا یصخــشم دصرد ،دنوــش نداد یأر هب زاجم هک نآ  طقف نیا و دراد هــگن دوخ رد ملیف لوــط                     شا یگدنز دهاوخ یم هک تساهنت یردام
       ملاعا دوجو اب یمداک آ هتبلا .)دنشاب هدید ار اه ملیف  سیلاو ینزنووک روــضح :دراد لیلد کــی                    ییاپو تسد یب اما دربب شیپ رسدرد یب ار
       یدایز تلااؤــس زوــنه هــک هدرــک رارــقا تارــییغت نــیا  شــش هچب رتخد یپاپــشاه شــقن رد                   .تــسوا تفرــشیپ عــنام شزــیگنا تــقر
       یاــهدزمان نــییعت ی هویــش و اه تــسرهف ی هراــبرد  هبــش یملیف ی هدنپت بلق هک یا هلاــس                    و دراد یــصاخ تــیباذج لاــح نــیا اــب
               .تساجرباپ ییاهن     تبث و راکسا یدزمان تقایل وا .تسایؤر                          )ولافار کرام( ،یرت شردارب اب هک یا هطبار
       عیزوت نلاوئــسم و یمومع طباور ،یبایرازاب ناریدم  رگیزاب نیرت ناوج ناونع هب شمان ندش                       لاــح نــیع رد و ینتــشاد تسود دراد
       نیا یرــیگ یأر رد دــنناوت یم ســپ نیا زا مــه اــه ملیف  تشاد ار مهم دروآ تسد نیا بسک یارب                   امنیس رد یملیف رت مک .تسا بارطضارپ
       مهم قاــفتا هژیو هب رــییغت نیا .دــننک تکرــش شخب  هتــسناوتن رگید ملیف نیا زا دعب هک ن آ اب و                 ردارب و رهاوخ کــی نیب ی هطبار هتــسناوت
       هــک یناــسک زا یرایــسب هــک ارــچ تــسا یراذــگریثأت و  تقو زوــنه اما ،دــنک رارــکت ار شــتیقفوم              درف هبرصحنم و بــیجع هزادــنا نــیا هب ار
       یناــسک دــنراد ناــهج یامنیــس زا یــبوخ تخانــش   .دراد یرایسب                               اب ار یمــس جــنر و درد یــنیل .دــنک رــیوصت
       یاه ملیف تاــغیلبت و شــخپ ی هزوح رد هــک دنتــسه                                        ملیف نیا .دنک یم راکشآ نیشنلد یراقو
       دنناوت یم کش نودب و دنتسه لاعف راکسا رد رضاح »تمدخشیپ« رد اردواس انیلاتا                            لسن نز نارگیزاب نیرت گرزب زا یکی هب ار وا
          .دنشاب شخب نیا یارب یبوخ نارواد  ،اولیــس نیتــسابس هایــس یدــمک رد                               .درک لیدبت شدوخ
       هلمج زا .تسا قباس لثم نانچ مه نیناوق زا یضعب  دهعتم یتمدخ شیپ شــقن رد اردواــس
       رد طقف هتشذگ یاه لاس لثم اه ملیف شیامن هک نیا  شیامرفراک هــک یدیدج ناراکــمه دورو اــب هــک دوــش یم رهاظ  »لاویه« رد نورت زیلراش  »قشع« رد اویر لئوناما
       یریگ یأر مود ی هــلحرم رد اــما .تــسا سلجنآ سل  ناراکمه دریگ یم میمصت وا .دتفا یم رسدرد هب ،هدرک مادختسا  میرگ رطاخ هب هن ،میروآ یم اــج هب »لاویه« رد یتخــس هب ار نورت  لــشیم »قــشع« ملیف اب اما .دوب هناــسفا کی شیپ اه ههد اویر
       یاه ملیف ییات 9 تسرهف ندش یعطق زا سپ ینعی  دوــش یم قــفوم اردواــس و دــهد یرارــف و دناــسرتب ار شدــیدج  نورت هک رــطاخ نیا هــب هکلب شا یرــهاظ یاــهراتفر و نیگنــس  اه لاس نیا رذگ رد شدادعتسا هک درک تابثا رگید راب کی هکناه
       دادــعت رد ،یــیاهن دزــمان 5 ملاــعا زا شــیپ و هدــیزگرب  تیصخــش هنانز یاهایؤر ی هدــش بوکرــس یــشرانآ ییابیز هب  نیا .تــسا هدرک ساــسحا ار نیلیآ مــشخ و یگدنامرد نقیمع  یاهزور رد شرسمه هک رامیب ینز شقن رد وا .تسا هدرکن لوفا
       یعیــسو تارییغت هتیمک نــیا ی هدــنهد یأر یاــضعا  رد شا هــنارگ تواضق ی هرــیخ یاــه هاگن اــب وا .دــنک رــیوصت ار  لثم یهاتوک تاظحل رد راکــسا رد هدش نیــسحت ینیرفآ شقن  هک دزاس یم ار یتیصخش ریوصت ،دنک یم تبقارم وا زا یگدنز رخآ
       تسرهف ،رت شیب یارآ یروآ عمج اب ات داد دهاوخ خر  لــیدبت مــلیف ی هدــنرب گرــب هــب ،دوــش یم اــپ هب هــک یــیوهایه  دنک یم یعس نیلیآ نآ رد هک ییوشتسد یندنامدای هب ی هنحص  میخو طیارش دوجو اب هک ینز ،هدارا اب مه و تــسا هدننکش مه
       دید دیاب .دــنک ادیپ یرت قیقد یاــنبم اهدزمان ییاهن          .دوش یم  ام یارب یکش یاج نورت و دریگ یم لکش ،دنک بترم ار شرهاظ  .دراد رایتخا رد ار شراتفر لرتنک نانچ مه شا ینهذ و یمسج
       دنیآرف ندــش رت قیقد هــب دــناوت یم تارــییغت نــیا اــیآ               .تسا هدش لیدبت لاویه هب وا :دراذگ یمن یقاب
       رد قیلاــس عونت ندرک گنررپ روط نیمه و یریگ یأر     »لصا ربارب یپک« رد شونیب تیلوژ                   »خرس لگ کی نوچ یگدنز« رد رایتوک نویرام
              .ریخ ای دنک کمک یمداک آ   داتــسا ،یمتــسرایک یاه ملیف زــیگنا تریح یاــه یگژیو زا یــکی »ایلوخیلام« رد تسناد نتسیرک  تسناوت یم فایپ تیدا ،یوــسنارف گرزب ی هدنناوخ یگدنز
       زییاپ مهم ملیف ود ،راکــسا رد هدمآ شیپ تارییغت اب  زا ار اــهتنا یب تاــساسحا تــسناوت یم هــک دوب نــیا یناریا دــیقف  تسناد نتسیرک لاح رییغت رد هیرت نوف سرلا ینامزلارخآ مارد  لیدبت نوــیزیولت رد لاتنام یتناــس کیفارگویب مــلیف کی هــب
       .دــنا هداد رــییغت ار دوــخ نارــکا زاــغآ خــیرات ،لاــسما  لقع نآ رد دــیاب نلوصا هــک دــشکب نوریب صاــخ یاــه تیعقوم  اب و دور یمرد هروک زا تعرس هب ملیف عورــش اب .دوش یم هصلاخ  هدرک دنمــشزرا ار ملیف یاــه هنحص کت کت راــیتوک اما دوــش
       رد یبار وــگرام یزاــب اــب »اینوت ،نــم« یــشزرو یدــمک  رد یــندرکنرواب یــتراهم یمتــسرایک .دــشاب هدــش هرــیچ لد رــب  هصق هب یتوافتم تــیعضو اب دعب و دوــش یم ریگرد شا هداوــناخ  ی هدنناوخ یگدنز ،راکــسا رد وا ی هدش نیسحت یزاب .تــسا
       وا ردام شقن رد ینج نوسیلا و گنیدراه اینوت شقن  بطاخم هب دــناوت یم رگیزاب مادــک هک تــشاد مهم رما نیا کرد  لبق لثم مــه راب نیا و -هدــش کیدزن ایند ناــیاپ - ددرــگ یمرب  اب شا یریگرد و شدرد و جنر یاه لاــس ات جوا زا ار یا هناــسفا
       نارکا ،تسا هدــش باختنا وتنروت ی هراونــشج زا هک  تیلوژ .دراد رارــق فلتخم تیعقوم ود رد ناــمز مه هــک دــناروابب  اب ات تــسا هدامآ ،هدــمآ نوریب دنلبرــس مغ نایب ی هــبرجت زا هــک  فایپ یاه شکمــشک هب رایتوک .تــسا هدرک هنادواج دایتعا
       یدیل« دودحم نارکا .دنک یم زاغآ ربماسد 8 زا ار دوخ  هک یا هرهچ ود نــیب زرم ییابیز هــب مان یب ینز شقن رد شوــنیب  رد تــسناد یناور یاه تلاح رییغت .دیایب رانک دیدج تــیعضو  هدیشخب یریظن یب یــساسحا قمع ملیف تاظحل یمامت رد
       و نانور اــشرس یزاــب اب گیورگ اــترگ ی هتخاــس »درــب  تروص ی هزادنا هب شتروص و دنکش یم مه رد ار دریگ یم دوخ هب  یرگیزاب سلاک کی دوخ ،ملیف فراعتمان و بیرغ یاــضف لوط  هتسناوت اه نیسیزوم ی هرابرد یا همان یگدنز ملیف رت مک .تسا
       یدایز تــخب دوــش یم هتفگ هک مــه فلاک تم یروــل  قــشاع وا ایآ .تــسا کرد لباقریغ تاــساسحا زا راــشرس ازیلانوم  نیا یافیا نیا یارــب قح هب نک ملیف ی هراونــشج رد وا .تــسا  نویدم ار نیا ،مــلیف و دــشاب ناــشخرد و باذج هزادنا نیا ات
       ربماون 3 زا ربماون 10 یاج هب ،دنراد لاــسما راکسا رد  ؟دروایبرد ار قشاع یاه مدآ یادا تــسا دلب بوخ طقف ای تسا  هب وا .درک تفایرد ار نز رگیزاب نیرتهب ی هزیاج ناشخرد شقن .تسا رایتوک
                .دش دهاوخ نارکا     رمع کی یارب ینیرفآ شقن نیمه لاح ره هب یلو دناد یمن یسک  .تسا میهس »ایلوخیلام« قلخ رد هیرت نوف ی هزادنا
                                       .تسا یفاک رگیزاب                       »تسوپ ریز« رد نسناهوج تلراکسا
                                                       »یتقوم 12 « رد نسرلا یرب  دوویلاه رد یرگیزاب ی همانراک نتخاس یارب ییاهنت هب دادعتــسا
                                      »ردام« رد اجایه میک
                  هاتوک رابخا    ،»نابزیم« مــلیف رب یا همادا »رداــم« رد اج ایه میک تیصخــش  12 رد ار ســیرگ تیصخــش ،دروآ یمن نابز رب هک یتاملک اب نــسرلا  راکشآ یارب ییاه شقن ندرک ادیپ دادعتسا زا رت مهم ،تسین یفاک
                                              یاه هچب اب راک سیرگ لغــش .دنک یم ییاــشامت و باذج ،یتقوم
                                                                 تیصخش زا یا هناگ هــس اب نسناهوج تلراکــسا .تــسا نآ ندرک
         ملیف نیرت شورفرپ »نآ«         هک دراد شدوــجو رد یرــش رــصنع وه نوــج گــنوب ی هتخاــس  .دندرگرب ناش یعیبط یگدنز هب دنهاوخ یم هک تسا هدید بیسآ  نیا هب تسناوت )تسوپ ریز و یــسول ،وا رد( ناــسناریغ یتادوجوم
                                                                 یا هنوگ هب شدرــس تیباذج اب ار مادک ره و دنک ادیپ تــسد مهم
                                              ی هتشذگ یتقو اما تسا راوشد یفاک ی هزادنا هب تیعضو نیمه
                            ملیف .دوــش ریگرد وا اــب دنکن تأرــج سک چیه دوــش یم بجوم
         امنیس خیرات کانسرت          رد یقیقد ی هــعلاطم مه و تــسا ییانج دولآزمر رثا مــه گنوب  ،وا .دوــش یم رــت هدیچپ تــیعضو مــیریگب رــظن رد مــه ار ســیرگ  ار اه تیصخــش یناــسنا ی ههجو ناوــت یم یبوخ هــب هک درــک اــفیا
                            دوش یم رهاظ یا هنوگ هب گنوب ملیف رد میک .یگداوناخ یگدنز
                                              شنتفریذپریثأت نلباقتم و نارگید رب سیرگ تیصخش یراذگریثأت
                                                                 رزیلگ ناــتاناج راکهاــش رد وا یرــگیزاب ی هــلق جوا .درک ساــسحا
                            ار اه هاگن و دریگ یم یرگید تیصخــش ره زا ار بطاخم هجوت هک  دنک یم ریوصت یریظن یب ییابیز و تیساسح اب ار فارطا تاقافتا زا  هناگیب ، ناوت یم شا یناسنا رهاظ ریز لاح همه رد .دریگ یم لکش
             شراـــــــــظتنا هــک روــــــط نامه      .دنک یم شدوخ بوکخیم      .تسا هدرک راوشد و خلت ار شیاشامت هک  یحور ی هچیرد هک ینامشچ .درک ساسحا شنامشچ رد ار ندوب
             ییاــــــــمنیس سابتقا ،تــفر یم                                             .تسا هدیچیپ و درف هب رصحنم
             ی هـــــــتشون »نآ« ناــــــــــــــتساد    »یکج« رد نمتروپ یلاتان       »لاویه ینامهم« رد یرب لاه
             تــسناوت »گــــــنیک نــــــــفتسا«  ی هــنومن ،یراــیعم رــه اــب نــیرلا وــلباپ ی هتخاــس یــکج  تــسوپ نیگنر نز رگیزاب نــیلوا هک دوــب یملیف لاوــیه یــنامهم
             مــلیف نــیرت شورف رپ هــب لــیدبت  یاه یگژیو زا مادک چیه اما تسا یزاس ملیف رد یا هداعلا قراخ  ینارنخس نآ ات داد تصرف یرب لاه هب و دناسر راکسا هب ار امنیس
       امنیس خیرات رد لاــس گرزب یدنب هدر یاراد کانــسرت  قباس لوا یوناب شقن رد نمتروپ یلاتان روضح نودب زاس ملیف  اشیتل شقن رد وا .دنک تبث راکــسا خیرات رد ار شا یندنامدای هب
       1973 لاس لوصحم »ریگ نج« ملیف ندز سپ اب و دوش  .تــسشن یمن راب هب ،شا یگدنز نارود نــیرت کیژارت رد اکــیرمآ  ،هدش مادعا )نوتنروت باب یلیب( کنه طسوت هک ینادنز ی هویب
       کانــسرت یاه ملیف نیرت شورفرپ تــسخن هاگیاج رد  دوخ یرگیزاب زا یتوافتم حطــس یدنک یکج شقن رد نمتروپ  ییاهنت و هودــنا زا راــشرس هک دوــش یم رگ بیرخت یا هــطبار دراو
       اب ریگ نج مــلیف .تفرگ رارــق لاــس گرزب ینــس ی هجرد  هک یرگیزاب زا مه نآ ،میا هدیدن نیا زا شیپ هک دنک یم راکشآ ار  هدرک قیرزت اــشیتل ی هتشگرس حور هب هک یــشنت اب یرب .تــسا
       رد تسناوت و دــش هتخاــس یرلاد نویلیم 12 ی هجدوب  هتشاذگ شیامن هب ار شدادعتسا ی همه یملیف ره رد هشیمه  خیرات یسح راجفنا یاه هنحص نیرتدیدش و نیرت گرزب زا یکی
       دشاب هتــشاد یناهج شورف رلاد نویلیم 441 لاــس نآ  یکج رد یــسرت چیه یب و تواــفتم ،هدــیچیپ نــمتروپ .تــسا  رگیزاب ره ای یرب درک روصت ناوت یم یتخس هب .دزاس یم ار امنیس
       درایلیم 1 ربارب شورف نازیم نیا ،2017 لاــس خرن هب هک .تسا ریظن یب شا هجهل و دوش یم نادواج  .دنک قلخ ار یزیچ نینچ هرابود دناوتب یرگید
         .تسا رلاد نویلیم ود و تصش و دصتشه و
       هدرک زاــغآ ار دوــخ نارــکا هاــم نیا لــیاوا هک مــلیف نــیا »یکیرات رد هدنصقر« رد کرویب  »دور یم هار رتخد« رد نسرام نآ
       .تــسا ییامنیــس یاهدروکر بترم نتــسکش لاح رد  تــسا یروک و اهنت ردام .تــسین یا هدیچیپ تیصخــش املــس  نابز هــب مه هملک کــی اتح »دور یــم هار رــتخد« رد نــسرام نآ
       تــسخن ی هتفه ی هدــننک هریخ شورــف اــب مــلیف نــیا  اب ار شراوشد یرگراک یگدنز دناوت یم شا هناکدوک یگداس اب هک  رد یا هداعلا قراخ یــیاناوت نینچ یرــگیزاب یتقو اما دروآ یــمن
       کانــسرت ملیف نیرت ش ورفرپ هب لیدبت تــسناوت دوخ  رت شیب وا ،دوــش یم رتدب عاضوا هچ ره .دنک لمحت یزادرپایؤر  دهاوخن ندز فرح هب یزاین نــساسا ،دــشاب هتــشاد شتاکرح
       زا دعب .دوــش امنیــس خیرات رد نارــکا تــسخن ی هــتفه  هب مهتم ناونع هب یتقو تیاهن رد و دوش یم قرغ شتامهوت رد  یرنه یرــثا هب ار دــنلب یوــئدیو کیزوم کــی نــسرام .تــشاد
       سابتقا نیرت شورفرپ هب لیدبت تسناوت زین دروکر نیا  دیدپان شیاهایؤر رد ،دــنک یم فارتعا هدــشن بکترم هک یمرج  هتخاــس ملیف یارب هک یقیــسوم موبلآ اــتح هک دــنک یم لــیدبت
       یلاح رد نیا .دوــش »گنیک نفتــسا« راثآ زا ییامنیــس  طقف و طــقف هک تــسامنیس رد یــبای مک تیصخــش .دوــش یم  رتخد شقن رد نــسرام .دهد یم رارق عاعــشلا تحت مه ار هدــش
       هلصاف »نیوولاه« اب رگید ی هتفه شش اهنت هک تــسا  کی نآ هــیرت نوف ســنرلا و دنک اــفیا ار نآ تــسناوت یم رــفن کــی  نآ یصاخ یدیق یب اب اما تــسا هــشیلک تیصخــش کی زا رتارف
       زرم زا یتحار هب خــیرات نآ رد دناوت یم ملیف نیا و مــیراد      .درک ادیپ ار رفن  .دنک یم درف هب رصحنم هدرپ یور ار شروضح هک دنک یم افیا ار
          .دنک روبع یگناخ شورف رلاد نویلیم 300
   2   3   4   5   6   7   8