Page 1 - 960703
P. 1

ناـــــموت 1000         @cinema_np
                                                       1268لسلسم هرامش - مراهچ و تسیب لاس -10 ی هرامش -دیدج ی هرود-1396 رهم 3 هبنش ود


                                                   زا تیامح موزل و »ناریا یامنیس بسانمان لاح« زا نایردیح ی هیلاگ
                                                   یتیامح یاه تسایس رد هزات درکیور ی هناشن ایآ »یشزرا یاه ملیف«  ؟تسا ناریا یامنیس رد دیلوت زا تلود

                                                  ناریا یانمیـــس
                                                               ریـــسم رد

                                               ؟تسایس رییغت

                                                  یتیامح درکیور حیرشت نمض »امنیس« اب وگو تفگ رد یگیب لیا بیبح
                                                  یاه ملیف یولج :دیوگ یم سدقم عافد و بلاقنا اب طبترم یاه ملیف زا
                                                             تفرگ میهاوخ مه ار هزوح نیا رد تیفیک یب
                                                دنک یمن لح ناریا یامنیس زا یلکشم ییاوتحم تیامح :روپ مرک یدهم
                                                   سدقم عافد و بلاقنا یاه ملیف زا دیاب تلود :یگیبزورون داوج
                                                                           دنک تیامح

    یدیجم بیبح :سکع  / »بمب« ملیف ی هنحص تشپ رد ی داعم نامیپ ییلاط تصرف راظتنا رد اه یفیقوت

                     دهدب تساوخرد دراد زوجم سکره :شیامن یفنص یاروش سیئر
        ینویلیم بطاخم ههد4 و ینلایم
          هدوب بطاخمرپ هراومه وا هک دهد یم ناشن نادرگراک نیا یاه ملیف نابطاخم دادعت زا امنیس زیلانآ
              تسا هتشاد ینویلیم کی بطاخم دادعت اب ملیف کی مک تسد شتیلاعف زا ههد ره رد و
             ناقهد ورسخ نهذ ی هچیرد زا                دیوگ یم ،دوش یم ییامنور زورما هک »دقن و هیسن« شا هزات باتک زا راک هنهک دقتنم


       تسا تکیتامنیس تیاس یاهرامآ یانبم رب لودج                  هشیگ

       بطاخم عومجم شورف عومجم  هبنش شورف نلاس  زور ملیف مان  هب »شا هتفرن یاه هار و یلم« ییامنیس ملیف ندیسر
                                 نیرت مهم ،اهامنیس ی هنازور شورف لودج مود ی هبتر
        280,000 1,562,000,000 65,000,000 70 18 راگن  نویلیم 31 هبنش زور ،هدش شنارکا ی هتفه نیمود »بمب« یور یراذگادص زاغآ
                                 دراو هک ملیف نیا .دوب اهامنیس ی هتفه لوا نارکا قافتا
        93,000  539,000,000 31,000,000 35 11 شا‌هتفرن‌یاه‌هار‌و‌یلم
        1,270,000 10,785,000,000 26,000,000 40 96 نادیسکا  دصناپ زا ششورف نتشذگ اب ات تشاد شورف ناموت
        152,000 823,000,000 22,000,000 60 18 نیمراش‌و‌نم  هنازور شورف لودج مود ی هــبتر هب ناموت نویلیم دش یا هزات زاف دراو »بمب« ینف لحارم یداعم نامیپ ملیف ،نیودت نایاپ اب
        173,000 1,178,000,000 20,000,000 49 25 غاد‌ناتسبات  ملیف یارب شورف دــشر نیا رگا .دــسرب اهامنیس
                                 دناوت یم ملیف نیا ،دشاب هتشاد همادا ینلایم هنیمهت
        1,233,000 9,462,000,000 16,000,000 56 63 رصع‌5‌تعاس                          نییاپ ژاتلو اب گنج
                                 .دسرب ناموت درایلیم کی شورف هب هدنیآ ی هتفه یط
        380,000 2,697,000,000 15,000,000 50 45 ادیآ‌و‌اراس
                                 اب شا هدنام یقاب یاه سناس و اه نلاس اب »نادیسکا«
        628,000 5,636,000,000 9,000,000 17 99 باوخ‌گر  ،دراد رایتخا رد ار لودج موس ی هبتر ناموت نویلیم 26
        180,000 1,319,000,000 7,000,000 33 45 ‌دعب‌زور‌کی‌و‌تسیب  و نم« .دوش فقوتم شنارکا ادرف تسا رارق هک یملیف نوهیر - زموگ وسنوفلآ ی هزات ملیف » یراج گنج« ی هرابرد اشدرب رتیپ تشاددای
        14,000  84,000,000 3,000,000 20 15 ناجام  ی هتفه زا رت مک یشورف اب »غاد ناتسبات« و »نیمراش
                                 لودج یاه هنایم رد ناموت نویلیم 20 و 22 اب هتشذگ
        191,000 1,729,000,000 2,000,000 19 60 نکن‌نم‌شفک‌وت‌اپ                      شقن یارب نداد ناج
                                 رد للها تمعن دیمح »باوخ گر« .دنراد رارق شورف
        2,800   13,500,000 1,500,000 17 11 یهام‌ی‌هچایرد
                                 یاه هنایم رد نانچ مه شنارکا زور نیمدص ی هناتسآ
         400   4,100,000 600,000 6 4  یهام‌ی‌هچایرد
                                 و درایلیم جنپ هب ششورف و دراد رارق شورف لودج
        33,000  253,500,000 500,000 12 39 سگرن‌لصف      .تسا هدیسر ناموت نویلیم دصشش    ناریا یامنیس صخاش نارگیزاب ی هرابرد امنیس ی همانزور یگتفه ی هزات نوتس
   1   2   3   4   5   6