Page 2 - 960703
P. 2

.دندوب یناجنز قاحسا و فوکروز لیما ،نسبوکای دلونرآ امنیس نیا ناکلام .دش حاتتفا تماص یامنیس نارود رد نارهت راز هللا رد ۱۳۰۷ لاس رد ناریا یامنیس نلاس نیتسخن
             یجراخ یاه ملیف ۳۰ ی ههد رخآ ات ناریا امنیس .دوش یم هدیمان زربلا امنیس یلبق نلاس و دوش یم یرادیرخ ناریا امنیس یارب یا هزات نیمز ،یلبق نلاس لباقم ۱۳۱۹ لاس رد  2
             .دش لیطعت نامتخاس ینمیا لیلد هب ۶۰ ی ههد رخاوا رد ناریا امنیس .دزادرپ یم یناریا یاه ملیف شیامن هب ۴۰ ی ههد عورش زا و دهد یم شیامن ار ری هم نیودلگ ورتم یناپمک
                               .میا هدیمان ناریا امنیس ،ناریا نلاس نیتسخن دای هب ار امنیس ی همانزور ناریا یامنیس یربخ تاحفص
                 »بمب« یور یراذگادص زاغآ                                      یاه فرح زا ام یلصا یوجو تسج زورما ی هرامش رد
                                                                   شزرا یوجو تسج رد
                                                                  نامزاــس ســیئر ،ناــیردیح یدــهم دمحم رــیخا
                                                                  یتآ یاه تــسایس درک ماــعا هک دــش زاغآ ،ییامنیــس
                                                                  راوتــسا »یــشزرا« یاه ملیف زا تیامح رب داــشرا ترازو
                                                                  یامنیــس زا فیراعت هک میناد یم کــین اما .دوــب دهاوخ
                                     یگدننك هیهت و یداعم نامیپ ینادرگراك هــب بمب ییامنیــس ملیف نیودت نایاپ اب  یتارییغت شوخ تسد ینارود و تیریدم ره رد یشزرا
                                               .دش زاغآ ملیف نیا یراذگادص یقیقح ینام  یتابث زگره زین یــشزرا نارگامنیس تسرهف و دوــش یم
                                     55 زا سپ ،دوب هدش زاغآ هام تــشهبیدرا ی همین زا هك ییامنیــس ملیف نیا دیلوت  رد یواکجنک یارب دش یا هناهب نیمه .تسا هتشادن
                                     یناقهد مارــهب ات دیــسر نایاپ هب یرلاك دوــمحم تیریدم اــب یرادرب ملیف هــسلج  ،یگیب لیا بیبح اب ندــش ماک مه و موهفم نیا باب
                                     مامتا هب ار ملیف نیا نیودت یگزات هب یناقهد .دنك زاغآ ار دوخ راك رگ نیودت ناونع هب  رظنم زا کــی ره هک یــگیبزورون داوــج و روپ مرک یدــهم
                                     ملیف یراذگادص یدازهش جریا .دوش یراذگادص ی هلحرم دراو ملیف ات هدناسر  ی هراــبرد و حرــطم ار موــهفم نــیا یتــسیچ ،شــیوخ
                                     .دوب لوغشم مه رادربادص ناونع هب ملیف نیا رد یدازهش جریا .دراد هدهع هب ار  عضوم ماعا هنیمز نیا رد داشرا ترازو یاه تسایس
                                     تیاور ١٣٦٦ لاــس رد نارهت ناراب كــشوم یاوه و لاــح اب »بمب« ملیف ناتــساد  نامیپ دیدج ملیف دــیلوت دنیآرف تفرــشیپ ربخ .دندرک
                                     یداعم دوخ طــسوت نادرگراك نــیا یلبق رثا نوچ مــه نآ ی همان ملیف و دوــش یم  .دیناوخب دیناوت یم ور شیپ تاحفص رد زین ار یداعم
                                     »اه جاك یور فرــب« زا دعب یداــعم نامیپ ملیف نیمود نیا .تــسا هدــش هتــشون  تلهم دیدمت ربخ هلمج زا ،هاــتوک ربخ دنچ زور ره لثم
                                     نیا .دراد هدــهع رب ار یداــعم ناــمیپ مــلیف نز یــلصا شــقن یــمتاح لاــیل .تــسا  ی هراونشج و ناریا یامنیــس راتشون نــشج ناوخارف
                                     ردان ییادج« قفوم ی هبرجت زا دعب یمتاح لایل و یداعم نامیپ یراکمه نیمود  یزیلانآ اه نیا رانک رد .دناوخ دیهاوخ ار تقیقحامنیس
                                     ملیف درم یلصا شقن رگیزاب ،ینادرگراك رب هولاع یداعم نامیپ .تسا »نیمیس زا  رگامنیــس ،یــنایم هــنیمهت ی هــمانراک زا میا هتــشاد
                                     هتشاد هدهع رب ار ملیف نیا یلصا یاه شقن یمتاح لایل رانك رد ات تسه مه »بمب«  و یــلم« مــلیف اــهزور نــیا هــک نامروــشک یانــشآ مان
                                     .دنتسه »بمب« ملیف نارگیزاب رگید زین ییاضر بیبح و یراصنا کمایس .دنشاب  .دراد ناریا یاهامنیس ی هدرپ رب ار »شا هتفرن یاه هار
                                     تارطاخ ساــسا رب و درذگ یم نارــهت ناراب کــشوم یاهزور رد »بــمب« ناتــساد  نابطاخم راــمآ ی هرابرد یــبلاج جیاتن هــب زیلانآ نــیا رد
                                     »بمب« ی هژیو یاه هولج و روكد یحارط .هدش هتشون اهزور نآ زا یداعم نامیپ  .مــیا هتفای تــسد شا یزاــس ملیف هــهد راــهچ یــط وا
                                     ،»بمب« ناگدنزاس یزیر همانرب .دوــش یم لماــش ار ملیف نیا دیلوت یلصا شخب  شیامن ی هراــبرد مــیراد یا هزاــت ربخ ،اــهربخ ناــیم رد
                                            .تسا رجف ملیف ی هراونشج رد ملیف نیا شیامن یارب  .دنا هدش فیقوت اما دنتسه زوجم یاراد هک ییاه ملیف

                   ناریا یانمیـــس                                                    هاتوک ربخ                                                                   یراکمه دیدج لصف زاغآ
         ؟تسایس رییغت ریـــسم رد                                              ناتسنمرا و ناریا ییامنیس
                                                                        ییامنیس ملیف ناركا ی هیحاتتفا
                                                                        اب داــبآ دــیهانآ ی هتخاــس »او هــی«
                                                                        ،ملیف لــماوع و نادرــگراك روــضح
       ؟تسا دیلوت یتیامح یاه تسایس رد هزات درکیور ی هناشن ایآ »یشزرا یاه ملیف« زا تیامح موزل و »ناریا یامنیس بسانمان لاح« زا نایردیح ی هیلاگ  ریفــس ،ناتــسنمرا گــنهرف رــیزو
                                                                        ،ناورــیا رد یملاــسا ىروــهمج
     اهرناژ و اه هزوح ی همه رد تسا بوخ هك حیضوت نیا اب .تسا کرتشم  :دیوگ یم ناریا یامنیس رب مكاح یتیریدم یاهدرکیور ندرك فیصوت  یـــــــلیخ نــم« :یرــــــــــباص دــــــمحم  ناتــسنمرا ییامنیــس زكرم سیئر
     ناریا یامنیس تادیلوت هك دشابن روط نیا و میشاب هتشاد بوخ ملیف  یاه تفرــشیپ ،مرف و اوتحم رد هــك میتــسه ییامنیــس راد ثاریم ام«  لوــبق ار ییامنیــس یاه یدنب میــسقت  ،نادــنمرنه ،یــباراف ییامنیــس داــینب لــماعریدم و
     حرط ی هزوــح رد نمتح اــم ،دوــش سدقم عافد و بلاــقنا هب دودــحم  هدوسرف اه لاس نیا رد هك تسا راوس یراتخاــس رب اما هتشاد یرایسب  رگا اریز ؛یــشزراریغ و یــشزرا لثم مرادــن  رد رــهم لوا ،هبنــش هاگماــش ،نادــقتنم و ناراگــنربخ
      ».میتسه دنمشزرا یاه ملیف دنمزاین مه یعامتجا یاه بیسآ  فلتخم یاه هزوح رد ام روــشك .تــسا یدب رایــسب قافتا نیا و هدــش  ینعی میراد یشزرا یامنیس هك مییوگب  مــسارم نیا رد.دــش رازــگرب ناوریا رهــش وکــسم امنیــس
                        امنیس ی هزوح رد اما دنك زور هب ار دوخ تــسا هتــسناوت تعنص و دیلوت  لاــس هامرهم ».دننك یم لمع شزرا فلاخ و دنتــسه یــشزرا ریغ هیقب  ییامنیــس زــكرم ســیئر »ناــیناخازریم کیناــشوش«
            میبطاخمرپ اما یشزرا یاه ملیف لابند هب  نیمه لیلد هب تعنص -رنه نیا یلصا دربهار .تسا هدادن خر قافتا نیا  دیدج سیئر ی هفراعم مسارم رد هك دوب شیپ لاسراهچ تــسرد و 92  هی« ملیف تخاس رد ناریا اب ىراکمه :تفگ ناتــسنمرا
     هــچ نآ رــت قیقد نــییبت یارــب اــما زاــس ملیف ود نــیا هاگدــید راــنك رد  ی هرابرد روپ مرك ».تــسا یمگردرــس و یفیلکتلاب راچد ،ندــشن زور هب  زا ربخ ات درك حرطم ار تاراهظا نیا یبویا للها تجح ،ییامنیس نامزاس  تسا ناتسنمرا ىامنیس ىارب ىدنمشزرا ی هبرجت »او
     حرط لابند هب ییامنیس نامزاس سیئر ماقم رد نایردیح یدهمدمحم  مه »یــشزراریغ و یــشزرا« هب ناریا یامنیــس تادیلوت یدنب میــسقت  هب رظنراهظا نیا .دهدب ناریا یامنیس تیریدم سأر رد هزات یدرکیور  .دنتسه ملیف نیا ندید راظتنا رد ام مدرم و نادنمرنه و
     زا تیامح ی هزوح اب طبترم ییامنیس ناریدم هنیزگ نیرتهب ،هدوب نآ  نامه رارکت مرظن هب مه اه یدنب میــسقت نیا رب دیكأت« :تــسا دقتعم  نادقتنم ،دش هجاوم نارگامنیس زا یفیط لابقتسا اب هك هزادنا نامه
     اضریلع ،نایردیح ینارنخــس زا دعب زور کی هك صوصخ هب .دوب دــیلوت  یامنیس زورما لکشم و تسا 60 ی ههد هب قلعتم هك تسا ییاه فرح  نسح نوچ مه ییاه هرهچ هك ییاج ات درك ادیپ مه یا یدج و حیرص  مرحم زا دعب »سیداراپ«
     یا هناسر ییوگو تفگ رد مه یباراف ییامنیس داینب لماعریدم شبات  تــسین ییاه ملیف دیلوت و تیامح ،تــفر نورب راکــهار .تــسین ناریا  تاراهظا نیا و دندمآ نادیم هب مه یدغزاروپ میحر نــسح و یــسابع
     نیمأت رد ار دوخ ی هجدوب زا یشخب ،یباراف ییامنیس داینب« :درك ملاعا  .دشاب هتشادن یمدرم بطاخم و دــشاب ناریدم دنسپدروم نفرص هك  نارود ناــیاپ اــت اــما یــبویا .دــندرك فــیصوت »طــلغ« و »ناــینب یب« ار دوش یم نارکا
     هداد صاصتخا سدقم عافد و یملاسا بلاقنا یاه ملیف هب یلام عبانم  لپ« نادرگراك ».میــشاب یتیریدم یاه تخاــسریز حلاصا رکف هب دــیاب  رارصا دوخ عضوم یور ییامنیــس نامزاس تسایر یــسرك رب شا هیکت
     یاهدرکیور زا سدــقم عاــفد گنهرف ی هعــسوت هب مزلا هجوت و تــسا  فیصوت »امنیس« فده نیرت مهم ار »مدرم« تمس هب تكرح »یبوچ  دنك تابثا درك یعــس توافتم یاه هناهب هب مه رگید عــطاقم رد و درــك  یلع ینادرگراك هب »سیاداراپ« ملیف
     یگیب لیا بیبح غارس اتسار نیمه رد ».تسامنیس تیریدم رد ىدج  نآ ،دــش مدرم و بطاخم ناــم فده یزور رــگا« :تــسا دقتعم و هدرــك  لاسراهچ زا سپ و لااح .دنك یمن رارقرب اه یدنب هتــسد نیا اب یطابترا  یدنب هتسد رد یتدم هك یناشطع
     نامزاس ی همانرب تایئزج زا رت شیب یمك ات میتفر یباراف داینب ماقم مئاق  هضرع امنیس بوچراچ رد مه ار دنمــشزرا یاهاوتحم میناوت یم تقو  عمج رد و ییامنیس نامزاــس سیئر ماقم رد نایردیح یدهمدمحم  بوــسحم یــفیقوت یاــه ملیف
     هب ای سدقم عافد و بلاقنا اب طبترم تادیلوت زا تیامح یارب ییامنیس  راچد و دنك یم رود ارجام لصا زا ار ام اوتحم زا تكرح هــشیمه اما ،مینك  هدرك حرط ار یتوافتم تاراهظا ،تمواقم و راثیا ی هصرع نارگامنیــس  دوش یم هتفه ود دودح ،دــش یم
     رد یگیب لیا .مینادب »یشزرا تادیلوت« ییامنیس نامزاس سیئر ریبعت ».میوش یم یگدزاوتحم  یبسانم لاح نآ تیلك و تسین ام لآ هدیا ،روشك زورما یامنیس« ؛تسا  ملاــعا اــب و هدــش فــیقوت عــفر هــك
     هك تسا نیا ام عضوم و فرح لصا« :دیوگ یم »امنیــس« هب هنیمز نیا       ی هنیمز رد هك یــیاه ملیف و یــشزرا دنمتردق یاه ملیف دادعت .درادــن  زا دــعب تــسا رارــق مــلیف نادرــگراك
     نیع رد و تیفیكاب راثآ سدقم عافد و بلاقنا یامنیس ی هزوح رد دیاب اهرناژ ی همه یارب اما تسا یرورض تیامح  یگرزب رطخ و درد نیا هك تسا مك دوش یم هتخاس ام یلصا تاعوضوم  شیامن هب اهامنیس رد لاس ود زا دعب ،مرحم لوا ی ههد
     عافد اه نآ زا ناوت یم یتخس هب هك یراثآ هن دوش دیلوت بطاخمرپ لاح  صوصخ هب نارــیا یامنیــس راكرــپ ناگدــننك هیهت زا یــگیبزورون داوــج  یشزرا یاه هزوح رد رثؤم یاه ملیف زا تیامح ام تسخن تیولوا .تسا  اه هیحلاصا هك هداد ربخ راب نیلوا یارب یناشطع .دیآرد
     حیرــشت رد ییامنیــس نامزاــس ریدم نیا ».دنرادن مه یبطاخم و درك  »یــشزرا تادیلوت« بیكرت زا هدافتــسا ی هرابرد مه ریخا یاه لاــس رد  هداس توافت کی نفرص تاراهظا نیا ایآ ».تسا سدقم عافد هلمج زا  ی هدکــشناد سیئر یرایدنفــسا باهــش تروــشم اــب ار
     بلاقنا ،تمواقم یامنیس« یصصخت یاروش لیکــشت هب درکیور نیا  هك تسا نآ یانعم هب بیكرت نیا ایآ« :دیوگ یم و دراد یداقتنا یعضوم  سأر رد درکیور رییغت زا یا هناــشن ار نآ دیاب ای تساه هژاو زا هدافتــسا رد  و نــیودت هراــبود شــملیف و هدرــك ارــجا امیــسوادص
     زا« :دیوگ یم و هدرــك هراــشا یباراف ییامنیــس داینب رد »سدقم عافد و  هك تسا نیا تیعقاو ؟تسا شزرا دقاف ناریا یامنیس تادیلوت ریاس  یفیرعت هب ندیسر ضرف شیپ اب ؟درك دادملق ناریا یامنیس تیریدم  داجیا ملیف رد هك یتارییغت وا .تــسا هدــش یراذگادص
     نیا رد یهارمه و روــضح یارب هزوــح نیا اب طبترم فلتخم یاــهداهن  یارب دنمشزرا یراثآ مه یعامتجا تاعوضوم اب طبترم یاه ملیف اتح  میقتسم تیامح راکهار نعقاو ایآ »یــشزرا یامنیــس« یارب کرتــشم  یناتــساد طخ هب تارییغت نیا اما دناد یم دایز ار هدــش
     یگنهامه مــه و دوــش نییعت اه تیولوا مــه اــت میا هدرك توــعد اروــش  اه یدنب میسقت نیا دنب رد ناوت یمن یلیخ و دنتسه ناریا یامنیــس  اــشگهار ناریا یامنیــس یارب دناوت یم تادیلوت تــسد نیا زا یــتلود .تسا هدرکن دراو یا همطل
     یقافتا نیا .درــیگب تروص اه یراك یزاوم زا یرــیگولج یارــب یبــسانم  دریذپ یمن مه ار »ناریا یامنیس لاح ندوب دب« یتح یگیبزورون ».دوب ؟تسیچ هزوح نیا رد ییامنیس نامزاس ناریدم یعقاو عضوم ؟دشاب
     رد یگیب لیا ».میا هدوب هجاوم نآ اب رت مك اه لاس نیا مامت رد هك تسا  ناریا یامنیــس رد فلتخم یاهرناژ رد هچ نآ هدنب رظن هب« :دیوگ یم و دیآ یم یدوز هب »وا«
     هب رگا اتح اروش نیا رد« :دنك یم هراشا مه یمهم ی هتکن هب هنیمز نیا  و امنیــس هداوناخ ی هــمه شلات و تــمحز لوــصحم ،دوــش یم دیلوت دشاب »مدرم« دیاب امنیس فده ِ
     ،تسا دیلوت یارب مزلا یاهدرادناتسا دقاف رثا کی هك میسرب هجیتن نیا  شلات نآ یارب میراد همه و تــسا ییامنیــس نامزاــس یاه تــسایس  صوصخ هب یتیریدم یاه هبرجت هك تسا یزاس ملیف روپ مرك یدهم  )هناخ( و ِ ا ییامنیس ملیف نادرگراك
     تسین هنوگ نیا و درك میهاوخ یریگولج نآ دیلوت زا و ییاسانش مه ار نآ  ،تسین یــشزرا هك نآ لیلد هب تادیلوت نیا تفگ ناوت یمن و مینك یم  ریخا عضاوم ی هرابرد وا .دراد دوخ ی همانراك رد زین ار یفنص ی هزوح رد  هورــگ رد یدوز هــب شــملیف هــك
     لماك تیامح دروــم ملیف ،یــشزرا یاوتحم کی باختنا فرــص هب هك  ی هرابرد اما یگیبزورون ».تسین بوخ اه نآ دیلوت زا ناریا یامنیس لاح  لاح« ی هرابرد نایردیح هاگن دییأت نمض ،ییامنیس نامزاس سیئر  یــمومع شــیامن هــب هــبرجت و رنه
     یاه ملیف یخرب زا داــینب تیامح وغل زا یباراف ماــقم مئاق ».دریگب رارــق  ،سدقم عاــفد و بلاــقنا ی هزوح اــب طبترم تادــیلوت زا تــیامح موزــل  تادیلوت« زا تــیامح درــکیور ی هراــبرد ،»نارــیا یامنیــس بــسانمان  ملیف نــیا :تــفگ ،دــمآ دــهاوخرد
     و دهد یم ربخ مه ریخا یاه هام یط تخاــس تسد رد یسدقم عافد  نمتح« :تسا دقتعم و دراد روپ مرك یدهم زا توافتم یعضوم و درکیور  هك نیا لیلد مرظن هب« :دهد یم خــساپ »امنیــس« هب روط نیا »یــشزرا  رغصا !هعماج هب تــسا یرادــشه
     زاــس ملیف ی همانراك هب دیاب نمتح تیامح یارب« :دیوگ یم نتحارص  نیا مه اهراب .دراد تلود میقتــسم تیامح هب زاین هزوح نیا تادیلوت  یشزرا ای رخاف یاه ملیف دوبمك هن ،تسین بوخ ناریا یامنیس لاح  نارــكا ی هناتــسآ رد داژن یفــسوی
     هداد سپ ار دوخ ناحتما هك ییاه نآ مینادب و میشاب هتشاد هجوت مه  هب دورو ناوــت یصوصخ شخب نــساسا هكارچ میا هدرك حرطم ار هتکن  چیه اه لاس نیا مامت رد .تسا یتیریدم یاهراتخاس ندوب هدوسرف هك  و ِ ا ملیف عوضوم هب هراــشا اب هبرجت و رنه هورگ رد شملیف
     ماجنارس هب تاعوضوم نیا رد ار یدنمشزرا و روخرد رثا دنا هتسناوتن و  یارب مزلا یتیامح ی هــجدوب هك ییاهداهن دیاب و درادــن ار نادیم نــیا  تروص ناریا یامنیس یتیریدم یاه تخاسریز رد یا یدج یرگنزاب  ریگ همه هعماج رد یگداوناخ تنوشخ هك نیا نایب اب )و ِ ئ(
     هداد سپ ناحتما یاه مدآ دیابن .تسا صخشم ناش فیلکت ،دنناسرب  یلام ینابیتشپ طبترم یاه ملیف زا ،دنراد ار اه هزوح نیا رد یزاس ملیف  کی زا ناریا یامنیس زورما هدش ثعاب هك تــسا تیعقاو نیا و هتفرگن  رد زاس ملیف دیاب هك دنرواب نیا رب یا هدع :تفگ ،تسین
                ».مینك ناحتما ددجم ار  یا هغدغد ناــیردیح یاقآ و اــم ی هغدغد نــمتح رظنم نیا زا .دــننك  »یتصش ی ههد« اب ناریا یامنیس نادرگراك نیا ».دربب جنر یمگردرس  دوــش ریگارف نارحب کــی هعماج رد اــت دــشاب نیا راظتنا
                                                                  ی هدیقع هب اــما دزاــسب ملیف لضعم نآ ی هرابرد دــعب و
                               دنا هدادن یفنص یاروش هب نارکا تساوخرد نونک ات هدش فیقوت عفر ملیف 5 زا کی چیه .درادن یریثأت و شزرا رگید نتخاس ملیف عون نیا نم
                               ییلاط تصرف راظتنا رد اه یفیقوت                      رد تکرش تلهم دیدمت

                                                                  تقیقح امنیس ی هراونشج
                               رد یرایسب ار ریخا یاه لاــس رد ناریا یامنیــس یلاجنج ملیف 5 فیقوت عفر ربخ یمــسر ماعا دنچره
                               شیامن یفنص یاروش یوگنخس ماعا ربانب اما ،دنا هتفرگ اهامنیــس ی هدرپ رب راثآ نیا ییامنور مکح  زا یــعمج تـــــــــــــــــساوخرد اــب
                               یاضاقت ،دنا هدش ییامنیس نامزاس زا شیامن ی هناورپ بسک هب قفوم نونکات هک راثآ نیا زا کی چیه  نازاــسدنتسم و ناگدــننك هیهت
                               یجرف اضرماغ .دنا هدرکن هــئارا شیامن یفنص یاروــش هب ار نارکا ی هخرچ هب یمــسر دورو یارب دوخ  رد تكرش تلهم ،ناریا یامنیــس
                               هک یفیقوت یاه ملیف« :درک ماعا و حرطم انلیا یرازگربخ اب ییوگو تفگ رد هتــشذگ زور ار تاراهظا نیا  نیمهدزای یلم ی هقباسم شخب
                               ی هرابرد وا ».دــننک هئارا اروــش نیا هب ار دوخ نارــکا تــساوخرد دنناوت یم ؛دنا هتفرگ شیامن ی هــناورپ  یــللملا نیب ی هراونــشج ی هرود
                               هک یملیف ره« :تــفگ ،دنا هتفرگ شیامن زوــجم یگزات هب هک یــفیقوت یاه ملیف نارکا تــیعضو نیرخآ  مــهدزناپ اــت »تــقیقح امنیــس«
                               نونکات اــما دریگب رارــق نارــکا ی هــخرچ رد و ددــنبب ار دوــخ دادرارــق دــناوت یم ،هــتفرگ شــیامن ی هــناورپ  یــمومع طــباور ملاــعا ساــسا رب.دش دــیدمت هاــمرهم
                               ».دنا هدرکن هئارا نارکا یارب یتــساوخرد ؛دنا هتفرگ شیامن ی هناورپ هک یفیقوت یاه ملیف زا مادک چیه  موــمع ،تــقیقح امنیــس یــللملا نیب ی هراونــشج
                               ،)نایشیمرد اضر( »متسین ینابصع« ملیف جنپ دیلوت لماوع هک تــسا نآ یانعم هب یمسر ماعا نیا  یرادا تــقو ناــیاپ اــت نازاــسدنتسم و ناگدــننك هیهت
                               ،)ینیــسح هاش مارهــش( »رــتخد ی هــناخ« ،)یفــسویریما نــسحم(»ینتشاد تسود یاه لاغــشآ«  تاصخــشم هك دنراد تــصرف 96 هاــمرهم 15 هبنــش زور
                               هب دورو یارــب یمــسر مادقا زونه )یناــشطع یلع( »سیاداراپ« و )یراــیع شوــنایک(»یردپ ی هــناخ«  هراونشج تیاس بو یور ار دوخ دنتسم راثآ نیرتدیدج
                               .دنتسه فیقوت ی هرود زا سپ ییامنور یارب ییاط میات راظتنا رد و دنا هدرکن یمومع نارکا ی هخرچ .دننك تبث www.irandocfest.ir یناشن هب
   1   2   3   4   5   6   7