Page 3 - 960703
P. 3

3                                         یمتسرایک سابع  نم .یتسین دهعتم هک تسا نیا رد وت داریا دنیوگ یم اه یضعب

                                                           .متسه دهعتم مدوخ هب طقف میوگ یم                 1268 لسلسم هرامش  10 ی هرامش  دیدج ی هرود  96 رهم 3 هبنش ود
                                             بمب


             ناقهد ورسخ | هاگدید

       دقتنم نهذ ی هچیرد زا


       زا تــسا یا هدیزگ تــقیقح رد »دــقن و هیــسن« باــتک
       میداقتنا یارآ زا یا هــنومن ناوــنع هب هک نم یاهدقن
       ییامنور نآ زا زورما و هدــش یروآدرگ امنیــس دروم رد
       یدقن 500-400 رب غلاب نایم زا اهدقن نیا .دوــش یم
       یروآدرــگ ،ما هتــشون هتــشذگ نایلاــس لوــط رد هــک
       لیلد و ما هدرــک باــختنا مدوــخ ار اهدقن نیا .هدــش     یداعم نامیپ :نادرگراک و هدنسیون
       رت یدج مرــظن هــب اــهدقن نــیا هک دوــب نــیا مــباختنا      یقیقح ینام :هدننک هیهت
       هک دوــب یا هــنوگ هب مــه ناــش عونت و دــندوب رــت مهم و     یزعم یدهم :حرط یرجم
       مراودــیما .تــفرگ یمرب رد ار یــفلتخم یاــه هطیح        یرلاک دومحم :یرادرب ملیف ریدم
       هتــشادن فرصم خیرات هک مــشاب هدیزگرب ار ییاهدقن           یناقهد مارهب :رگ نیودت
       یا هــتکن دــقتنم و دــقن یارــجام ی هــنایم رد .دنــشاب      یدیجم بیبح :ساکع
       نیا دــنام یم رود رــظن زا و دوــش یم مــگ نــلومعم هــک  ،یراصنا کمایس ،ییاضر بیبح ،یمتاح لایل ،یداعم نامیپ :نارگیزاب
       نلومعم دقتنم .دراد یــیارآ هچ دقتنم دوخ هک تــسا  ابص ،روپ یمساق هموصعم ،نامیاروپ نیمار ،روپ یکلام رداهب ،یرفص کمایس
       هــچ هــک تــسین ادــیپ و دوــش یم مــگ هــنایم نــیا رد یداعم ناراب و یناهج اشوین ،یهللادبع ایشرا،روپ ییاقآ زورهش ،روپ نیگرگ
       دنتــسه هدننک عناق تایرظن نیا ایآ و هتــشاد یتارظن
       تعاطا هــب مدرم هــک تــسین همان شخب دــقن .هــن ای
       باتک نــیا رد لــیلد نیمه هــب .دنــشاب روــبجم نآ زا                                            شورف زیلانآ
       و اه ملیف ی هرابرد ارم یاه تشاددای زا یا هعومجم
       روخارف هب سک ره و دنناوخ یم فلتخم نازاــس ملیف
       انشآ هنیمز نآ رد نم یارآ اب شیاه تفایرد و یهاگ آ
       ییاه باتک نــینچ اب ههجاوم رد نیا رب انب .دوــش یم
       دقتنم دوــخ ،دــشاب مهم دقن عوضوم هــک نآ زا شــیب
       قیرط نیا هب هدنناوخ .وا یرکف ناهج و تــسا مهم
       ی هرجنپ زا یــنعی .دوــش یم رتانــشآ دــقتنم ناــهج اــب
       اــب نــلومعم اــم .دــنک یم هاگــن امنیــس غاــب هــب دــقتنم
       .میرگن یم یــیاه باتک نــینچ هــب یهابتــشا سردآ
       زاــس ملیف نلاف ی هراــبرد مــینادب مــیهاوخ یم یــنعی
       باتک فدــه هک یــلاح رد ،هدــش هتفگ و هتــشون هــچ
       امنیــس ی هراــبرد دــقتنم رــظن دــینیبب هــک تــسا نــیا
       ناــهج باــتک نــیا لد زا .تــسیچ نازاــس ملیف و
       .امنیــس هب ار مــشرگن عون و دــید ناوــت یم ارم یرــکف
       لااب نادــنچ ناــمز لوــط رد نــم تارــظن هــک اــج نآ زا
       یاــهدقن هــب یــلماکت یــشرگن و دوــش یمن نــییاپ و
       بوــچراچ نایلاــس نــیا رد مــیارآ ،مرادــن مدوــخ
       کی ی هراــبرد مرــظن رــییغت و هدرــک ظــفح ار شدوــخ
       تسا نیا .تسا هدوب کدنا رایــسب نادرگراک ای ملیف
       شزرا زا مــیارب ار ما هتــشون هــک یدقن ،ناــمز رذگ هــک
       حرطم یثحب نــینچ یتقو هتبلا .دزادــنا یمن راــبتعا و
       فیلأت هــب تــسد دقتنم دــشاب رــتهب دیاــش ،دوــش یم
       مجــسنم یــبلاق رد ار شدوــخ یارآ و دــنزب یــباتک
       ثعاب یــنتورف یردق و یــلبنت یردــق اما .دــنک نییبت
       مــهاوخ یمن .مــنزن یراک نــینچ هــب تــسد هدــش
       تکرح مدوــخ زا رــتدوز مــیاه باتک هــک مــشاب یمدآ
       دقن ی هزوح رد یــفیلأت راثآ راــشتنا هب زاین هتبلا .دــننک ینویلیم بطاخم ههد راهچ و ینلایم هنیمهت
       ینتورف و یــلبنت نیا رب دیاب اــما .تــسا راکنا لباقریغ
       رد .دز یــیاهراک نــینچ هب تــسد ناوتب ات دــش هریچ
       مــیاهوگو تفگ و اه هتــشون ریاــس مراد دــصق هدــنیآ

       باــتک بــلاق رد و مــهدب یناماــس و رس مــک مک مــه ار هدوب بطاخمرپ هراومه وا هک دهد یم ناشن نادرگراک نیا یاه ملیف نابطاخم دادعت زا امنیس زیلانآ
                  .منک رشتنم
                                   تسا هتشاد ینویلیم کی بطاخم دادعت اب ملیف کی مک تسد شتیلاعف زا ههد ره رد و

                     ربخ      قافتا هب بیرق بــلغا زا رــتلااب یبطاخم راــمآ اــب »نزود« مــلیف ینلایم هــنیمهت یزاــس ملیف ی هــمانراک رد بطاخم  شورف  نارکا لاس  ملیف مان بطاخم ساسارب هبتر
                            ی هرابرد نادرگراک نیا یعامتجا یاه مارد زا هنومن نیلوا .دراد رارق 90 و 80 ی ههد رد هدش نارکا یاه ملیف
                            ،بطاخم دادعت نیمه اب هک یملیف .دش هجاوم ییلااب لابقتسا اب 70 ی ههد رد هک نانز یعامتجا تلاضعم 3,014,000 776,000,000 1378 نزود 1

        ناوخارف تلهم دیدمت           یاه ههد یــسررب رد .دیــسر یم ناموت درایلیم 30 زا شیب یــشورف هب ،دوب هدــش نارکا یراج لاــس رد رگا 2,730,000 97,629,000 1371 ؟ربخ هچ هگید 2
                                                         1,900,000
                                                                       سب شتآ
       ناریا یامنیس راتشون نشج          و بطاخم بذج رد نادرگراک نیا تیلاعف عطقم نیرت قفوم 70 ی ههد ینلایم هنیمهت تیلاعف فلتخم 1,542,000 1,517,000,000 1385 قلاط یاه هچب 3
                            .دش هتخاس ههد نیا یادتبا رد ،ینلایم هنیمهت بطاخمرپ ملیف نیمود »؟ربخ هچ هگید« .تسا شورف
                                                                   1369
                                                             25,640,000
                                                                              4
                            بطاخمرپ ملیف نیموس .تفای تسد بطاخم رازه دصتفه و نویلیم ود هب هک نادرگراک نیا یدمک نیلوا 1,130,000 5,500,000,000 1393 2سب شتآ 5
                            لیدبت و دش نارکا 85 لاس هک »سب شتآ« لوا تمسق .تسا یدمک ملیف کی مه زاب ینلایم ی همانراک
                            هب نارکا یاه هنایم رد شقاچاق ی هخــسن رگا اسب هچ و دش ناریا یامنیس یدرایلیم ملیف نیتــسخن هب 1,003,000 24,100,000 1370 گرم و قشع 6
                            90 ی ههد زا ملیف کی و 60 ی ههد زا ملیف کی .دیسر یم مه نیا زا رتلااب رایسب ینابطاخم هب ،دمآ یمن رازاب 830,000 1,300,000,000 1388 راتسارپوس 7
                            نادرگراک نیا ات دنراد رایتخا رد ار ینلایم هنیمهت ی همانراک بطاخمرپ یاه ملیف مجنپ و مراهچ یاه هبتر 633,000 449,500,000 1384 یدایز نز 9
                             .دشاب هتشاد همانراک رد بطاخم رفن نویلیم کی زا شیب اب ییاه ملیف شتیلاعف ی ههد راهچ ره رد 538,000 293,780,000 1382 مجنپ شنکاو 8
                            ینلایم هنیمهت ی هزات یاه هبرجت دهد یم ناــشن فلتخم یاه ههد رد ینلایم هنیمهت یاه ملیف شورف
                            لابند هب هاگره و هدش هجاوم نابطاخم یلااب لابقتسا اب هراومه یدمک و یعامتجا یاه مارد تخاس رد 454,000 933,000,000 1389 باسح هیوست 10
     تلهم دیدمت زا ناریا یامنیــس راتــشون نــشج ریبد یمیعن رغصا  دون و دص اهنت اب »رــفن ود ام زا یکی« .تــسا هتــشاد بطاخم شزیر ،هدوب شیاه ملیف رد اهوگلا نیا رارــکت 427,000 196,000,000 1380 ناهنپ ی همین 11
     .داد رــبخ رگید هاــم كی یارب نــشج نیا هــب راثآ ی هــئارا ناوــخارف  هیوست« و »ناهنپ ی همین« ،»هآ ی هناــسفا« نوچ ییاه ملیف رانک رد لودج نیا یاهتنا رد بطاخم رازه 310,000 6,400,000 1370 هآ ی هناسفا 13
     یارب نمجنا یاضعا ی هدرتسگ یاضاقت هب هجوت اب :تفگ یمیعن  .دنا هدوب ینلایم ی هتشذگ یاه ملیف رد قفوم نومضم ای مرف کی زا یرارکت یگمه هک دراد رارق »باسح 182,000 11,500,000 1374 وداکاک 12
     رگید هام كی تدم هب هک دش هتفرگ میمصت ،دادیور نیا رد روضح  .دراد ار هــشیگ یارب هدننکریگ لفاغ ملیف کــی تخاــس ناوت یعطقم ره رد هدرک تباث اما یــنلایم هــنیمهت 190,000 515,000,000 1390 رفن ود ام زا یکی 14
     نیا رد روضح هب هک یناتسود نیا ربانب ،میشاب یلاسرا راثآ یاریذپ  یکی هب لیدبت ینلایم یدعب ملیف تسا نکمم ،دشاب ماکان نارکا رد »شا هتفرن یاه هار و یلم« رگا یتح
     رد هک ناشراثآ دنراد تصرف هام رهم 30 ات اهنت ،دنتسه لیام تباقر        .دوش وا ی همانراک یاه ملیف نیرت شورفرپ زا 14,883,000 11,645,549,000 عومجم
     تایرشن رد 95 لاس رویرهش ٣١ ات ١٣٩٢ لاس رهم لوا ینامز ی هزاب
     ای رثا كنیل ،فا ید یپ هخسن تروص هب ار هدش رشتنم اه تیاــس ای
     رتفد( نشج ی هناخریبد هب ،ید یو ید ای ید یس یور نآ ریوصت
     نابایخ( امنیس ی هناخ كی ی هرامش نامتخاس رد عقاو )نمجنا       »ءاسن لگ« یرادرب ملیف نایاپ     نارهت هاتوک ملیف ی هراونشج یناتساد یاه ملیف
     نیرتهب یلصا شخب ی هتشر 6 رد نشج نیا .دنهد لیوحت )راهب
     شرازگ نیرتهب ،ییامنیــس یوــگ و تفگ نیرتهب ،ییامنیــس دــقن  دنلب ی هتخاــس نیلوا »ءاــسن لگ« یناتــساد دنلب ملیف یرادرب ملیف  للملا نیب یلصا شخب هب هتفای هار یناتساد هاتوک یاه ملیف یماسا
     نــیرتهب ،ییامنیــس تــشاددای و هلاقمرــس نــیرتهب ،ییامنیــس  هب.دیــسر ناــیاپ هــب یــحلاص ادــیو یگدنــسیون هــب لگ یــنمچ راتــس .دش ملاعا نارهت هاتوک ملیف ی هراونشج نیمراهچو یس
     ٣ و ییامنیــس یــلیلحت ی هــلاقم نــیرتهب ،ییامنیــس ی هــمجرت  دمحم یلع ،خاد دیعــس یزاــب اب مــلیف نــیا ،رــهم یرازــگربخ شرازگ  یناتساد هاتوک ملیف 29 نمجنا للملا نیب روما ریدم ،یمیهف دمحم
     وگ و تفگ و تشاددای ،شرازگ ،دقن نیرتهب ،یبنج شخب ی هتشر     ییومع ادیو و یدمحم دوعسم ،یتنیز یقاس ،یبجر هناگی ،شنمدار  ی هراونشج للملا نیب یلصا شخب هب هتفای هار یاه ملیف ناونع هب ار
     یاه شخب و اه تیاــس ،تلاــجم نیرتهب ،نوــیزیولت ی هزوــح رد  یرادرب ملیف کــچرق یزپرجآ یاــه هروک لحم رد هاــم کی تدم هــب  ،هیسور ،هسنارف نوچ مه ییاهروشک زا هک درک یفرعم مراهچو یس
     شخب و ینویزیولت یاه همانرب و اه همانزور ،اه یرازگربخ ییامنیس  یللملا نیب ناگدــننک شخپ زا یــحلاص ادیو و لگ ینمچ راتــس .دــش  راــثآ لماــش لــلملا نیب یــلصا شــخب .دــنا هدرک تکرــش ...و دــنله
     دناوت یم هدننک تکرش ره و دش دهاوخ رازگرب زنط و روتاکیراک ،سکع  و هتشاد تیلاعف دنتسم و هاتوک ملیف ی هصرع رد رت شیپ هک دنتسه  یبرجت و ییامنایوپ ،دنتسم ،یناتساد بلاقرد یجراخ نازاس ملیف
     یمیعن.دنک لاسرا رثا هس هتشر ره رد و تکرش هتشر ود رد رثکادح   ناتساد ی هصلاخ رد .دنا هدرک بسک یناهج ی هصرع رد ار یزیاوج  یناتساد ملیف نیرتهب هب وروی 3000 غلبم و هراونشج سیدنت .تسا
     نــشج نیمجنپ جیاتن :تفگ نــشج نیا یرازگرب نامز ی هراــبرد   زا سپ ناغفا ناوج جوز ءاــسن لگ و دمم لگ :تــسا هدمآ »ءاــسن لگ«  .تفرگ دهاوخ قلعت للملا نیب یلصا شخب
     زیاوج و ملاعا یمــسارم یط هام رذآ لیاوا ناریا یامنیــس راتــشون  لوغــشم یزپرجآ یاه هروک زا یکی رد نارــیا هب ینوناقریغ ترــجاهم  30 ات 25 نارهت هاتوک ملیف یللملا نیب ی هراونــشج نیمراهچو یس
               .دش دهاوخ ادها ناگدیزگرب                      ...و دنوش یم راک هب      .دش دهاوخ رازگرب یوسوم قداصدیس یریبد هب یراج لاس هامرهم
   1   2   3   4   5   6   7   8