Page 4 - 960703
P. 4

5              ی هراتسرپ یاه ملیف یاشامت لحم ،یناریا یاه ملیف شیامن اب لهچ ی ههد یادتبا زا اما داد یم شیامن ار متسیب نرق سکوف و ایبملک یناپمک ود یجراخ یاه ملیف ادتبا رد سکر امنیس 4
                   .دش هرداصم بلاقنا یادتبا رد اهدعب هک ییامنیس .دش حاتتفا نایدیشر ناردارب تیکلام هب سکر امنیس ،زربلا امنیس رانک رد ۱۳۲۲ لاس رد و نارهت راز هللا ی هلحم رد
               ار سکر ی هبورخم نامتخاس زا یشخب .دنراد سکر امنیس رد ار ناریا یامنیس یاه ملیف نیرت مهم یاشامت ی هرطاخ ناریا یامنیس نابطاخم زا یرایسب .دوش یم ناریا یامنیس
                            .دوش یم میدقت سکر امنیس ی هرطاخ هب امنیس ی همانزور یاه هرهچ ی هحفص .دینیبب ییایمیک دوعسم »سیئر« ملیف رد دیناوت یم

 دنولیلج زیگنچ                    یموصعم هناورپ                       تداعس میرم

 یوداج« یجورخ زا                   لایرس رد روضح                       ی هراونشج یرواد


 متسین یضار »ادص                   »بوشآ«                          یکسورع رتائت
 ار نموین لپ و ودنارب نولرام یاه ملیف ،دنراد هرطاخ شیاه ملیف اب هک یناسک یارب شیادص ندینش  هب ناریا یامنیــس نینچ مه و شدوخ لــسن یا هفرح و توــسکشیپ نارگیزاب زا یموصعم هناورپ  وا .میروآ یم داــی هب ینویزیولت یاــه هعومجم اب رت شیب ار ،نوــیزیولت و امنیــس رگیزاب ،تداعــس میرم
 دعب و تسا هدرک زاغآ رتائت اب ار شتیلاعف دنولیلج زیگنچ هک دسرب رظن هب بلاج دیاش .دنک یم یروآدای  رثکا اب و دــش یم بوــسحم راکرپ نارگیزاب زا هاجنپ و تصــش ی ههد رد یــموصعم .دیآ یم باــسح  .تسا هدناسر نایاپ هب امیس موس ی هکبش رد ار داژن کین وزرب ی هتخاــس »یرچنپ« لایرس یگزات هب
 ،دنولیلج صرق اپ و رپ نابطاخم .تسا هتفرگ رس زا ار یرولبود 77 لاس زا ،هدوب رود ناریا زا هک اه لاس زا  رصان و یرقابریم دوواد ،فاــبلمخم نــسحم ،یلماعردص لوــسر لثم مان بحاص یاــه نادرگراک  هامرویرهش لیاوا ات و دش عورش هامریت زا ماهم نارهم یگدننک هیهت هب یتمسق ود و لهچ لایرس نیا
 اشامت نویزیولت نتنآ یور »ادص یوداج« ی همانرب یاه یبرم و نارواد زا یکی ناونع هب ار وا لبق یتدم  یرت مک یاهراک وا زا و میتسه نآ دهاش رت مک رضاح لاح رد هک یقافتا .تسا هتشاد یراکمه ییاوقت  :دیوگ یم امنیس هب شریخا یاه تیلاعف درومرد تداعس .دوب شخپ لاح رد امیس موس ی هکبش زا
 وا .تسا نامیشپ دوخ روضح زا و درادن تیاضر نآ یجورخ زا یلیخ دنولیلج هک یا همانرب .دندرک یم  ار دوخ یراک مک لیلد وا .دنک یم راک رت مک اما هتشاد یزاب داهنشیپ هک نیا دوجو اب یموصعم .مینیب یم  ،هعومجم لماوع تساوخ هب انب هنافسأتم هک متسه کیدوزیپا یلایرس رد یزاب لوغشم اهزور نیا«
 یبوخ یجورخ هنافسأتم اما دوب بوخ »ادص یوداج« ی همانرب« :دیوگ یم »امنیس« هب هراب نیا رد  تحارتسا یمک مهاوخ یم هک نیا لیلد هب .منکن راک مهد یم حیجرت« :دیوگ یم »امنیس« هب روط نیا  و تسا یفلتخم یاهدوزیپا لماش لایرس نیا هک نیا زج .متــسین نآ تایئزج نداد حیضوت هب رداق
 دندوب یدارفا ،دندرک فرصم یدایز یژرنا و دندیشک تمحز و دندوب هدمآ هک یناسک ینعی .تشادن  رد« :دهد یم حیضوت ،تسا هتفر نیبرود لباقم نآ رد یگزات هب هک یلایرس نیرخآ ی هرابرد وا ».منک  و امنیس ،نویزیولت رد یزاب رب هولاع تداعس ».ما هدوب شقن رگافیا نآ یاه شخب زا یکی رد اهنت نم
 لیلد نیمه هب .دنریگب دای ار راک نیا دنتشاد تسود و دندوب هلبود ی هزوح ناقشاع زا ندیدش هک  هدش مامت نم یزاب دوش یم یزور دنچ و مدرک یزاب یریزوروپ ریما ینادرگراک هب »بوــشآ« لایرــس  و یرتائت یاهداهنشیپ زا وا .دراد دوخ ی همانراک رد زین ار ینادرگ کسورع و ینادرگراک ی هقباس ،رتائت
 .دریذپب ار اه نآ هک دشاب ییاج و دوش ناشریگ تسد بولطم ی هجیتن کی رخآ تسد دنتساوخ یم  لایرس عوضوم .دنتسه لایرس هدنام یقاب یاه سناکس طبض لوغشم نانچ مه هورگ اما .تسا  هب یدایز یگتسبلد هک تداعس .تساه نآ زا یکی باختنا و هعلاطم لاح رد هک دیوگ یم شا ینویزیولت
 لثم نقیقد و تشادن یزیچ ناگدننک تکرش یارب هقباسم نیا عقاورد .میدوبن یقافتا نینچ دهاش اما  اما تسا یگنج لایرس کی تفگ دوش یمن .دتفا یم قافتا رهشمرخ رد هک تسا گنج عورش ی هرابرد  حیضوت روط نیا هزوح نیا رد شریخا یاه تیلاعف دروم رد ،دراد یکسورع رتائت صوصخ هب و رتائت ملاع
 ریگ نابیرگ هک یلام لئاسم لیلد هب اما دش یم ارجا رتهب همانرب شاک یا .دوب ییامزآ تخب تیلب کی  ،نادابآ ،تیلاو ناتسوب رد و هتشاد یدایز یاه نشیکول »بوشآ« لایرس ».مینیب یم نآ رد ار گنج  یکسورع رتائت یللملا نیب ی هراونشج یتامدقم یاهراک ماجنا لوغشم دنمورب هیضرم هارمه« :دهد یم
 مناد یمن اما دــش قفوم شخپ ظاحل زا همانرب .دــشن ارجا دیاب هک روط نآ ،دوــش یم اه هژورپ ی همه  نیا .تسا هدش یرادربریوصت یلازغ ییامنیس کرهش و سدقم عافد ییامنیس کرهش ،رهشمرخ  تداعس .دوش یم رازگرب راب کی لاس ود ره و هتشاذگ رس تشپ ار هرود 16 لاح هب ات هراونشج نیا ».متسه
 میدشن هجوتم تقو چیه ام ینعی .دندرک یم ینکشراک مه ششخپ رد هک دمآ دوجو هب یلکشم هچ  سابع و دوش یم بوسحم جوا یا هناسر یرنه نامزاس لایرس و ملیف زکرم دیدج لوصحم ،لایرس  نیبزاب ،رواد ناونع هب هراونشج نیا رد« :دیوگ یم یکسورع رتائت ی هراونشج رد دوخ تیلوئسم ی هرابرد
 روضح همانرب نیا رد رگید هک دنولیلج ».دوش یم شخپ ینامز هچ نقیقد »ادص یوداج« ی همانرب  زا یمیهاربا اویش و جارــس کلام ،هدنخرف ناملــس ،تین کاپ دومحم ،ثرومهط شوایــس ،یلازغ  ی هراونشج ».دوب دهاوخ هراونشج ریبد هرود نیا رد دنمورب هیضرم و مراد روضح دنمورب رانک رد رواشم و
 ناگدننک تکرش هب تبسن »ادص یوداج« نارواد هناریگ تخــس ی هویش ی هرابرد تــشاد دهاوخن  داتفه ی ههد طساوا زا ار ینویزیولت یاه هعومجم رد یزاب یموصعم .دنتــسه نآ یلصا نارگیزاب  نیمهدفه هدنیآ لاس ناتسبات تسا رارق ،دش رازگرب 95 رویرهش هک نارهت یکسورع رتائت یللملا نیب
 دیاب ام زیچره زا لبق و دندوب دادعتسا اب ناگدننک تکرش ی همه« :دهد یم حیضوت و دنک یم داقتنا  ینادرگراک هب »ناوج سیلپ« لایرس .درک زاغآ یرهاط زورهب ینادرگراک هب »نلاد هتخوس« لایرس اب  شا یمیدق راکمه و تسود ،دنمورب هیضرم هارمه ار یدایز نایلاس تداعس .دنک رازگرب ار دوخ ی هرود
 زا ام راظتنا .میتفرگ یم یلیئارسا ینب یاهداریا عقاوم رت شیب رد ،نارواد ام اما .مینک قیوشت ار اه نآ  شقن یافیا هب نآ رد وا هک دروآ باــسح هب ییاه لایرــس نیرت فورعم زا ناوت یم ار مدقم سوریــس  هلمج زا .تسا هدوب امنیس ی هدرپ رب و نویزیولت رد ینیشنلد و راگدنام راثآ قلخ شلصاح و هدرک یرپس
 دنولیلج ».دننک یم راک هفرح نیا رد تسا لاس 15 ای 10 اه نآ راگنا هک دوب دایز یدح ات ناگدننک تکرش  هام یاه بــش رد 91 لاــس رد یموصعم هک دوب یلایرــس نیرخآ »ناهنپ زار« ی هعومجم .تخادرپ  »اه شوم ی هسردم« و »ات هب ات یاه هصق« ،»ابیز هاگشیارآ« ،»هگرزب ردام ی هنوخ« هب ناوت یم راثآ نیا
 .دوش یم هتشاذگ فلتخم یاه تیاس رد هک تسا 2017 لاس یاه ملیف ی هلبود لوغشم اهزور نیا  .تشاد کی ی هکبش نتنآ یور ناضمر  .دروآ تسد هب ددجم یراکمه نیا زا یبوخ ی هبرجت هک تسا راودیما وا .درک هراشا


 زا ریدقت                              هراتس                                          رتییوت

 هبنش یچراکش                     ؟دوش یم داتسا
 تمواقم و راثیا ی هزوح نارگامنیس عمج رد نایریصن یلع زا لیلجت یرگیزاب یمداکآ یزادنا هار لابند هب ییایح نیما  هنکن لایخ ،هدــنخب شدوخ هب مدآ هــبوخ یلیخ«:یرایرهــش انون  و لوفا ،رــگید فرط زا و دوــش یم هــشیگ قــنور لیلد رــگیزاب کی هــک  ییایح نیما طسوت یرگیزاب یمداک آ یزادنا هار ربخ :یناعنک اراس
  هلمج دنچ نیمه نلامتحا .»همهم یلیخ هنکن لایخ ،هدش یسک  ملیف رد یزاب وا هک نیا زا دعب .تسا هدرک هبرجت مه ار ندــشن هدید  نــقافتا ،دزــیگنارب اــم نــهذ رد ار اــه»هنوگ هچ« هــک تــسین یزــیچ
  زا شا یگلاــسدنچوداتشه رد و شیپ هامود یکی ی هبحاصم رد هک  یاهدمایپ اب ،تفریذپ ار »لاط یاه هدلاق« ثیدح و فرح زا راشرس  مینزب شتیلاعف لاس 26 رد وا ی همانراک هب یرس دنک یم نام باجم
  یاقآ گرزب شنم و مارم نتخانش یارب دنک یم تیافک دش هدینش وا  هک دش هجاوم مدرم زا یشخب و اه یفنص مه بناج زا یدنیاشوخان  هدننک عناق زا رــظن فرص هک مینک ادــیپ یلیلاد ناماه»ارچ« یارــب و
  شقن همه نــیا و قح هب لــیلجت و ریدقت هــمه نیا زا دــعب ،امنیــس .دییاپن یرید هتبلا  هچ رخآ تسد و دنتسه لصفم و ددعتم ،ناش ندوبن ای ندوب
  رگا هتبلا ،نویزیولت و امنیس ی هرطاخ رد هدرک تبث هک درف هبرصحنم  خلت یلیخ شقن کی رد ار یــیایح یتقو شیپ لاــس دنچ ؟»هن هک ارچ« مییوگب هک دشاب نکمم اسب
  هدشن مدآ ریگتسد یفاک ردق هب شنخس و قلاخا شوخ لاح زورما ات  ناماه یلیخ مــیدید ناورکاپ اــنیت ملیف ،»موــناخ« رد  رد یزاــب اــب هــک تــسا یــنارگیزاب دودــعم زا یــیایح
  شرطاخ هب و تــسه و هدوب شیامن قــشاع نایریصن یلع .دــشاب  مود ی همین رد رــگیزاب نیا یدج یاه شقن داــی هزات  رد دوجوم یاهرناژ ی هــمه نبیرقت هژورپ 70 دودــح
  شا هداوناخ ناــمز زا یا ههرب رد اــتح هدرک اهر ار اــهزیچ یــلیخ  ؛میداتفا داتشه ی ههد لوا ی همین و داتفه ی ههد  مه ،یدمک مه ؛تسا هدرک هبرجت ار ناریا یامنیس
   ،بان و راگدــنام ، ناــشخرد ،روــشرپ یاه لاــس نیا زا دــعب .ار  اب »مــحازم« رد وا یدــج نــلماک یزاــب لااــح نــقافتا  ،یعامتجا مه و سدقم عافد مه ،ماردولم و سنمر
   »دازرهــش« باــق ناــمهم ار شرــنه شــیپ تــقودنچ نــیمه  تشاددای نیا هیام تــسد هک یربخ نیمه ندناوخ  هدیدنخ ییایح اب نبلاغ هک ماع بطاخم هک دنچره
   . نارــیا رــنه یاــقآ گرزب ،رلااــس ناوید یاــقآ گرزب دــش و درــک  رثا نیا رد یــیایح .دوــش یم یعادت اــم نهذ رد هدــش  و دــسانش یم یدــمک رــگیزاب ناوــنع هب ار وا ،تــسا
   دیوگ یم رتائت ی هنحص هب زونه هک نارادبرــس »حراش یضاق«  رگیزاب شدزــمان دوــبن یــضار هــک دوــب قــشاع درــم کــی  :دنا هدوب یدمک مه وا یاه ملیف نــیرت شورفرپ هتبلا
    نیلوا رد ،راــب نیمدنچ یارــب تــسین مولعم ،»هاگــنابرق«  نوریب شگنچ زا ار وا هصرع نیا دوب دقتعم هکارچ ،دوش ...و »اه یجارخا« ،»امک« ،»یگنز ی هریاد«
      لیلجت دروم هژیو روط هب شــش و دون هامرهم زور  اب هصق رتخد و دش مه روط نیمه نقافتا و دروآ یم  اــب مــه تــشحو رــناژ رد اــتح یــیایح
         روطارپما« رد یزاب تباب ، دریگ یم رارق  یط ییایح نیما.درک جاودزا رگامنیس کی    یــلعدمحم ی هتخاــس »یرــیثا«
          هدننک هیهت هــک یملیف . »مــنهج  یا هیشاحرپ یاهزور هتشذگ یاه لاس        یزیچ و هتــشاد روضح یداجس
           و روــضح زا شــنادرگراک و  یاه بیــشن و زارف و هدــنارذگ رــس زا ار     رــطاخ هب هــک هدرــک هــبرجت ار
           رد ناــش ملیف ندــش هدــید  اما .تــسا هدرک هــبرجت ار یرایــسب         یامنیــس رد ندــنام روــجهم
           فرــصنم رــجف ی هراونــشج  و تــسا یــیایح نــیما مــه زوــنه          تصرف یرگیزاب رــت مک ناریا
            هک ینشج رد .دندوب هدــش  .هدــشن میلــست و هدیــشکن ســپ            .دراد نآ رد ار دوــخ شیامزآ
            روهــشم یاــه هرهچ نآ رد  تسناوت یم وا ی همانراک یشاوح             زا یــلیخ رد یــیایح نــیما
            نیسحدمحم ریظن یرگید  .درواــیبرد اــپ زا ار یرــگیزاب رــه           لــمکم شــقن رد اــه ملیف
            ،یبیعــش زورهب ،نایودهم  شیپ زا رت هزیگنا اــب راب ره وا یــلو          قاــفتا نــیا و هدــش رــهاظ
            نیــسحم لاغ  ر ا د رــس  .درــک ور هزاــت یــگرب و تــشگرب          هــک هداد خر یــنارود رد
            روــضح ...و رورــپ بیغ  یرــگیزاب یاــه هرود  لااــح             رگیزاب ناوــنع هب شدوــخ
             هژــیو رــیدقت .دنتــشاد  هاگــشناد یراکــمه اب یــیایح            شهاگیاج یــلصا شــقن
             ناــیریصن یــلع  زا  رنه و گنهرف یدربراک -یملع                هــب .تــسا هدوــب اراد ار
             دوــب یا هژــیو شــخب  نیا ناــیاپ رد .دوــش یم رازگرب             رگیزاب نــیا ،اــه نیا زا رــیغ
            لــیلجت مــسارم رد هــک  کردــم نایوجــشناد اــه هرود              رد ار یتوافتم یاه هرود
            ی هــصرع نادــنمرنه زا  و گــنهرف ترازو زا کرتــشم               دوــخ یا هــفرح یــگدنز
           هارمه هــب هــک تــمواقم و راــثیا  هاگشناد و یملاــسا داشرا            معط وا ؛تــسا هدنارذگ
          تادــیلوت نــیرتدیدج زا یــیامنور  گنهرف یدربراک -یملع                هدیــشچ ار ندوــب هراتــس
          رد- حــتف تــیاور یــگنهرف داــینب .دننک یم تفایرد رنه و              دوــش یم روــط هچ دــناد یم و


  دازآ یفیس نامحر                      ناوج دبمار

                  نارکا نامز رد ربج             میدوب نیرت هدننیبرپ رامآ قبط
            دهد یم ار نامز داهنشیپ ،شیامن یفنص یاروــش      دــصرد ۷۱ دودــح اــب ،هداد اــم هــب نوــیزیولت هــک یراــمآ قــبط
            هدــننک شخپ هــک دــش هتخاــس یا هــنوگ هــب اــضف و  زا دعب و میا هدوب نویزیولت ی همانرب نیرت هدننیبرپ ،رگاــشامت
            و دــندرک نارــکا نــیا هــب باــجم ار راذگ هیامرــس و  نم .دنتــشاد رارق روپ یــسودرف لداع »دون« و »یــمهرود« ام
            دوشن نارکا ملیف رگا هک دش یزاساضف یا هنوگ هب     تسود نیا زا لاؤس مرظن هب و متشادن ییامندوخ دصق مه
            یاضف امنیــس رد شــخپ یاضف .دــبای یمن نارــکا ناکــما رگید  [...] دوب هدــش هدیــسرپ هدننک کیرحت یوحن هــب )روپدیــشر اضر( منینزان
            هک دوب نیگنــس ردق نیا یرابجا یاضف نیا .تــسا یا هدیچیپ  )ییابیکــش(ورسخ اب »زبــس ی هناخ« لایرــس نتم یناوخرود رد راب نیلوا
            هتشادن لاسما نارکا مدوب رضاح و دوشن نارکا ملیف متفگ نم  نتم و دوب هتسشن یلدنص یور شدوخ کبس هب هک یتقو و مدش ور هبور
            یاروــش یاــضف رــیثأت تحت شــخپ و راذگ هیامرــس اــما میــشاب  مدیمهف هک ینامز و مدوب هدــش شبوذجم یباــسح دناوخ یم ار
            درک ملاعا نحیولت مــه یرنه ی هزوح اتح .دــنتفرگ رارق یفنص  یــلیخ مراد وا اــب کرتــشم سناکــس یداــیز رایــسب دادــعت هــک
             یاهامنیس خرچ دیاب و تــسا مهم ام یارب ملیف شورف هک    اهنت هن هــک درک یراک هقیقد دــنچ ضرع رد نم اب وا .مدیــسرت
              ملیف ود هــک یــنامز اــت و دــخرچب یداــصتقا ظاــحل هــب اــم  نام نیب یا هطبار یوــحن هب هکلب درک انــشآ یزاب عون اب ار نم
               دــشن رضاح یرنه ی هزوح دــشن جراخ نارکا زا یدمک     ربخ(.میدــش لیدبت یــمیمص تــسود ود هــب هــک درک داــجیا
                 )سراف یرازگربخ(.دهدب ام ملیف هب امنیس                     )نیلا نآ
   1   2   3   4   5   6   7   8