Page 6 - 960703
P. 6

گنرفرهش امنیس .دندوب یناحور ناردارب امنیس نیا ی هیلوا ناکلام .دوش یم حاتتفا گنای سنرت »گنیلریام« شیامن اب گنرفرهش امنیس ،نارهت نارود نآ نردم ی هقطنم رد ۱۳۴۸ تشهبیدرا
       .دندرک اشامت نلاس نیا رد ار ناهج یامنیس گرزب راثآ ناریا یامنیس نادقتنم و یا هفرح نابطاخم زا یرایسب و دش لدب یگنرف یاه ملیف ی هدنهد شیامن مهم نلاس هب یدعب ی ههد کی فرظ 6
        نانچ مه و دش حاتتفا هزات یرامعم اب نآ دیدج نامتخاس ،یلیطعت ههد کی و ۱۳۷6 لاس رد یزوس شتآ زا سپ و داد مان رییغت یدازآ هب و دش هرداصم بلاقنا یزوریپ زا سپ گنرفرهش امنیس
                      .میا هدیمان گنرفرهش ،امنیس نیا هوکش نارود تارطاخ دای هب ار امنیس ی همانزور ناهج یامنیس تاحفص .تسا تیلاعف لوغشم
                        راسکیپ یاه تلکسا                                   اه شک مدآ و اه تلکسا


                                                                   زیگنا تفگش ناروناج                                کیزکم رد                              زیگنا تفگــش ناروــناج« ی هــعومجم نارادــفرط

                                                                  راــظتنا رد هــک تــساه تدم »اــه نآ هاگتــسیز و
                                                                  ندــش هــفاضا و نارــگیزاب ی هراــبرد یدــیدج راــبخا
                                                                  ناروناج« ،ملیف مود تمــسق دیدج یاه تیصخــش
                                                                  هب زور شرازــگ شــخب رد .دنتــسه ،»2 زیگنا تفگــش
                                                                  نیا ناتــساد تایئزج هب میراد یهاگن ،نــیلادد زا لقن
                                                                  یاروکاــس دــیوید نوــچ یــنارگیزاب روــضح ،تمــسق
                                2017 ربماون 22 رد ار »وکوک« یرتویپماک دیدج نــشیمینا تسا رارق ینزید تلاو ییامنیــس ویدوتسا  .مــلیف نارــکا دــیدج خــیرات و نوــسدروگیس راوــگنیا و
                                یل ینادرگراک و هیلوا ی هدیا ساسارب و راسکیپ یناپمک طسوت یدعب هس نشیمینا نیا .دنک رــشتنم  شک مدآ« رد یتوافتم شقن اب نریخا هک نوتیک لکیام
                                ی هچبرسپ ،لگیم ناتساد ،»3 یزاب بابسا ناتساد« ی هیور نامه اب وکوک .تسا هدش هیهت چیرکنآ  یلداه اب ییوگو تفگ رد ،تسا هدش رهاظ »ییاکیرمآ
                                هک ینامز .دوش نیسیزوم دهاوخ یم شا هداوناخ لیامت مغر یلع هک دشک یم ریوصت هب ار یا هلاس 12  زا ،ار شــعونتم یا هــفرح ی همانراک نــیدراگ زا نــمیرف
                                نیمزرس هب ،دریگ یم تــسد رد ،هتــشذگرد یگزات هب هک ار زورک لاد وتــسنرا ،شبوبحم ی هدنزاون راتیگ  لگیم ناتــساد .دنک یم رورم »نمدرب« اــت »ردام یاقآ«
                                ،هتناد ،شگــس و لگیم .دنک یم تاقلام دوخ یتلکــسا ناکاین اب اج نآ رد و دوــش یم باترپ ناگدرم  دیدج نــشیمینا ،چیرکنآ یــل ینادرگراک هــب »وــکوک« رد
                                .دنرادرب هدرپ لگیم یگداوناخ یاهزار زا روتکه کمک اب هداعلا قراخ یرفس بیشن و زارف رد دنشوک یم  هک راسکیپ یناپمک و ینزید تلاو ییامنیــس ویدوتسا
                                ینشج .تسا هدــش هتفرگ ماهلا -یکیزکم یلم نــشج -ناگدرم زور زا هک تــسین یملیف نیلوا وکوک  شخب رد ار دوش رشتنم 2017 ربماون 22 رد تــسا رارق
                                ییانشآ یارب شلماوع هورگ و چیرکنآ هک تسا نیا .دنریگ یم هابتشا نیولاه اب ار نآ نلومعم همه هک  تــشاددای شخب رد .دــیناوخ یم زورــما مــلیف یــفرعم
                                ناگدنزاس ،دیآ یمرب هدش رشتنم ی هیلوا ریواصت زا هک روط نآ .دنا هدرک رفس کیزکم هب اضف اب رت شیب  ،نیدراگ دــقتنم یوــیویر زورــما گنرفرهــش ی هحفص
                                مرن هجنپو تسد یدرف هبرصحنم یرصب شلاچ اب یتلکسا یاه تیصخش یرهاظ زنط نتخاس یارب   وــسنوفلآ »یراــج گــنج« ی هراــبرد ار اــشدرب رــتیپ
                                یارب ،دراد یکیزکم یاه تنس رد هشیر هک وکوک رد ناگدرم نیمزرــس قلخ دــسر یم رظن هب .دنا هدرک  تکیدنب یزاب اب یراج گنج .دیناوخ یم نوهیر-زموگ
                                ییایند نیرت گرزب نیا« ،هدننک هیهت، نوسردنا لارد دید زا .دشاب هدوب یراوشد راک راــسکیپ یناپمک  وــتنروت ی هراونــشج رد نونــش لکــیام و چــبربماک
                                                ».هدرک قلخ نونکات راسکیپ هک تسا   ایناتیرب یاهامنیس رد رضاح لاح رد و دمآرد شیامن هب
                                                                          .تسا هتفر هدرپ یور
     وداج ناهج رد لارک مان هب یرورش                                             نپ ناش

                     تسویپ »2 زیگنا تفگش ناروناج« نارگیزاب میت هب »ینهآ تشم« نارگیزاب زا یکی ،یاروکاس

                                                                 ،نوــمیلیو وــیب اــب یدوز هــب راکــسا ی هدــنرب رــگیزاب نــپ ناــش
                     .دننارذگب رــس زا ناــش یرادافو تابثا یارــب یراوــشد یاه نومزآ دــیاب  ناروناج« مود تمــسق هــک نیا هــب هجوت اــب  یارب یلایرــس تخاــس رد »یلاــشوپ ی هــناخ« ی ه دــننک هیهت
                     زا دعب لاــس ود هب طوبرم هصق و تــشذگ دهاوخ سیراپ رد تمــسق نیا  ساــسا رب »اــه نآ هاگتــسیز و زیگنا تفگــش  شقن زونه هک لایرس نیا .درک دهاوخ یراکمه ولوه ی هکبش
                     نارادفرط دیدج ملیف .تسا زیگنا تفگش ناروناج لوا تمسق تاقافتا  دــهاوخن هتخاــس گــنیلور یــک.یج ناــمر  اه ناسنا نیلوا لاقتنا ی هرابرد تسین صخشم نآ رد نپ ناش
                     یرگوداج نوــنف و موــلع ی هــسردم و اکــیرمآ یرــگوداج ی هــعماج اــب ار  ،دنک یم لابند ار یا هناگ ادج ی هصق و دش  .تــسا دیدج یا هرایــس رد یگدنز تارــطخ و خیرم ی هرــک هــب
                      .)دنک یم یفرعم زتراوگاه ییاکیرمآ ی هخسن ناونع هب( ینرومرولیا  رابخا راــظتنا رد تــسا یتدم یتمــسق جنپ ی هعومجم نــیا نارادــفرط  نم« :تــسا هتفگ نپ ناــش اب یراکمه ی هرابرد نومیلیو ویب
                     مود تمسق زا یتایئزج ی هرابرد لبق یدنچ نیلادد هک یشرازگ قبط  هب دیدج یاه تیصخــش ندــش هــفاضا و نارــگیزاب ی هراــبرد یدــیدج  یراکمه تصرف هک نیا زا و منک یم نیسحت ار نپ ناش دادعتسا
                     ی هرابرد رت شیب هصق ی هلابند ،درک رــشتنم »زیگنا تفگــش ناروناج«  ملیف نیا مود تمسق ی هدنزاس میت هرخلااب هتشذگ زور .دنتسه ملیف  دراو لاسما »نیلوا« لایرس .».ملاحشوخ هدمآ شیپ میارب وا اب
                      یارب مه رودلبماد سوبلآ یاپ ینعی نیا و دوب دهاوخ دلاو لدیرگ رارف  یدیدج تیصخش دورو ی هرابرد یربخ راشتنا اب ،هتشذگ لاــس قفوم  ۴ لنچ و ولوه ی هکبــش یراکمه اب و دوــش یم دیلوت ی هلحرم
                             .دش دهاوخ زاب هصق هب تویت هب کمک  .دنداد نایاپ راظتنا نیا هب گنیلور ییوداج یایند هب  هدنیآ هام .دش دهاوخ شخپ 20۱۸ لاس رد )دنلریا و ناتسلگنا(
                      ناروناج یاــه ملیف یرــس ی هراــبرد اــه یواکجنک زا رــگید یــکی  شرورش یروتارپما نتخاس رد دیاب یناسک ،دلاو لدنیرگ نتفرگ تردق اب  لاویتسف رد نپ ناش یرنه تیلاعف رمع کی یارب یتشاد گرزب
                         و رهــش کریــس تایئزج ،اــه نآ هاگتــسیز و زیگنا تفگــش  مان هب تسا یدرف دیدج یاه تیصخش نیا زا یکی .دننک یهارمه ار وا .دش دهاوخ رازگرب یلو لیم ملیف
                           شیپ یدنچ ،رــنراو ناردارــب .دوب نآ نارــگیزاب  لایرــس رورــش شقن رد ار وا راب نیرخآ هــک یاروکاــس دیوید یزاب اــب لارــک
                            یرــس رد هــک دــندرک شاــف یا هــبحاصم رد  رــشتنم هدنزاــس میت هک یتایئزج زا .میا هدید سکیلفتن »ینهآ تــشم«
                            کریــس رد ییاه شقن دیدج رگیزاب ود دعب  سوبع و زاورپدنلب هک نیا زج میرادن وا ی هرابرد یدایز تاعلاطا دنا هدرک
                                   .تشاد دنهاوخ  دنک یزاب ار وا شقن یاروکاس تسا رارق هک نیا نتفرگ رظن رد اب یلو .تسا
                            نــیا ی هدــننک هیهت نــمیه دــیوید  یاروکاس نوچ ،دیایبرد راک زا یباذج تیصخش تشاد راظتنا ناوت یم سکورب لم
                             پد یناج باــختنا ی هرابرد هــعومجم  گنج رد مدیدید ار وا هک یراب نیرخآ و تــسا طلــسم یمزر یاهرنه هب
                             رــه :دوــب هــتفگ شــقن رد یزاــب یارــب  .دش رهاظ بوخ لورام یایند نامرهق اب
                             دلاو لدنیرگ شــقن هب رت شیب ردق هچ  دهاوخ تابثا لمع رد و تسین فرح دح رد نعطق لارک یاه یزاورپدنلب
                             هچ هک میدرک رکف ،میدش یم کیدزن  رــس هک ار یــسک ره و دراد نتفگ یارب وداج یایند رد ییاه فرح هک درک
                              راک زا یــبوخ هب ار نآ دــناوت یم یــسک  )نیمدر یدا( ردنمکسا توین ینعی نیا و درب یم نیب زا دریگب رارق شهار
                              دنمرنه کــی پد یناج .درواــیبرد  زا وا ی هژیو تردق لباقم رد دناوتب هک دننک ادیپ ار یسک دیاب شنادحتم و
                              یاه تیصخــش .تــسا یــعقاو  رگیزاب ندش هفاضا ربخ نلامتحا یدوز هب هجیتن رد .دنک تظفاحم اه نآ  راکسا ی هدنرب سکورب لم هک تــسا یمان ،یدمک گرم نارود
                              رد هک هدرک یزاب ار یا هداعلا قراخ  ی هتسد رد یرکیپ لوغ نامرهق تیصخــش شقن یافیا یارب یدیدج  رضاح ی هرود هب ،یس یب یب ۴ ویدار اب شریخا ی هبحاصم رد
                              .دنا هدــش راگدــنام هماع گــنهرف .دشاب لارک یارب ییاتمه هک دینش میهاوخ هصق بوخ یاه تیصخش  ،یتیارو زا لــقن هب رهم یرازگربخ شرازــگ هب ،سکورب .دهد یم
                              تــسا یا هداــعلا قوف رــگیزاب وا  تیصخــش ،زرابم نیا دندقتعم هعومجم نیا نارادفرط زا یــضعب هتبلا  یــضعب اــی »ناوــج نیاتــشکنارف« دیاــش مــنک یم رــکف« :تــفگ
                              رارــق هــک میلاحــشوخ یــلیخ اــم و  تسا رارق دوب هدــش ملاعا نلبق هک یریگب هزیاج ،دوب دهاوخ نوــسمیرگ  اما .دندــش یمن هتخاــس زورما طیارــش رد مه رگید یاــه ملیف
                             پد .دــنک اــفیا ار شــقن نــیا وا تــسا  هک اج نآ زا یلو دوش یفرعم »2 اه نآ هاگتسیز و زیگنا تفگش ناروناج« رد  دوــش هتخاــس تــشادن ناکما »رو هلعــش یاه نیز« منئمطم
                             نیمه هب ،تــسا یقلاخ و سرتن رگیزاب  میناوت یمن ،نارورــش زا ای تــسا هصق نانامرهق زا وا هک میناد یمن زوــنه  رگیزاب نیا ».میا هدش یسایس یا هناقمحا زرط هب ام زورما نوچ
                            و بــلاج رــیثأت هــک مــیدز سدــح رــطاخ  روط نامه رگ ا .هن ای مینک باــسح وا یور میناوت یم هک میــشاب نئمطم  فلتخم تاساسحا هب دیابن هک تسا تــسرد« :تسا دقتعم
                             تیصخــش نــیا یور یدرــف هب رصحنم  نوسمیرگ شقن نوــسدروگیس راوگنیا هک مدینــش اهربخ رد رت شیپ هک  یارب اه تیدودحم نیا اما دناسر بیــسآ توافتم یاه هورگ و
                                  ».تشاذگ دهاوخ  یلو .دنک هــلباقم لارک اب دناوتب درــک روصت ناوت یم ،دــنک افیا مــلیف رد ار  کزان طخ کی یور تسا روبجم یدمک .تسین بوخ یدمک
                             ناروناج یرادرــب ملیف رــضاح لاــح رد  هدیشک ییوداج یایند نیا هب ریگب هزیاج کی ارچ هک تساج نیا لاؤس  .دنک رطخ و دورب هار
                              نایرج رد ناتسلگنا رد 2 زیگنا تفگش  خساپ نلامتحا ،درک دهاوخ تکرح ناتساد رتسب رد روط هچ و دوــش یم
                              ،نــیمدر یدا ،پد یــناج و تــسا  هب یــلصا رورــش یتیصخــش تــشگزاب اــب یمیقتــسم طاــبترا لاؤــس نــیا
                               روــط نیمه و نوــسرتاو نــیرتاک          .دراد ناتساد
                                رد رودلبماد شقن رد ولا دوج  کی »اه نآ هاگتسیز و زیگنا تفگش ناروناج« هک میتسناد یم زین لبق زا
                                 راک لوغــشم هژورــپ نــیا  3 یارب دوخ ی هــمانرب زا گنیلور .یک .یــج هک ارچ دوب دهاوخ هناگ هــس
                                  نارکا خیرات و دنتسه  همان ملیف نتــشون گنیلور هک درک دییأت مه ستیی و دوب هداد ربخ ملیف زنوسراپ میج
                                  ربماون هــب مه مــلیف  رتروپیر دووــیلاه شرازــگ قبط .تــسا هدناــسر مامتا هــب ار مود تمــسق
                                   ادــیپ رــییغت 2018  ار ردنمکسا تون ملیف تیصخش یگدنز ی همادا ،مود تمسق ناتــساد
                                    .تسا هدرک  نارگوداج و ردنمکسا هک ینامز ؛داد دهاوخ همادا خلت و کیرات ینارود رد
      یفروم نیلیک                                                      هدنیآ ی هتفه زا اهزاب لایرس بوبحم تیصخش رپوک نودلش
       زردنیلاب یکیپ دیدج لصف                                                ی هعومجم نیا .یگلاــس 9 رد راب نیا اما ،دیآ یم نویزیولت هب

                                                                 عــقاو رد دراد ماــن »ناوــج نودلــش« هــک دــیدج یــنویزیولت
                                                                 .ینتشاد تسود ی هغبان نیا یکدوک نارود هب تسا یکب شلف
                                                                 ژاتیمرآ نایا هک دسر یم رظن هب روط نیا هیلوا یاهرظنراهظا زا
       ناتساد زا یشخب ،ریوصت نیا راشتنا اب هارمه هتشذگ زور »زردنیلاب یکیپ« ییایناتیرب بوبحم لایرس ناگدنزاس         هد زنوسراپ میج .تسا هدش رهاظ بوخ شقن نیا رد هلاس ۸
       هام شش زا ار دوخ یارجام ،مراهچ لصف ،ناگدنزاس ی هتفگ قبط .دندرک رشتنم ار لایرس دیدج لصف لوا دوزیپا          ینویزیولت ی هعومجم قلاخ یرول کاچ توعد شیپ لاــس
       رد »یبلش ساموت« ینعی ناتساد یلصا تیصخش هک ییاج ؛دنک یم زاغآ موــس لصف رخآ دوزیپا تاقافتا زا سپ            نودلش شقن رد یزاب یارب ار »گنب گیب یروئت« قفوم یدمک
       نایم هب تبحص »زردنیلاب یکیپ« هورگ یشاپورف زا نآ رد هک دنک یم تفایرد زومرم یا همان سمــسیرک دیع بش          زنوسراپ .دش هنادواج نویزیولت رد شقن نیا اب و تفریذپ رپوک
       ساموت ،اه نآ هــب زردنیلاب یــکیپ نانمــشد ندــش کیدزن اب هک هدمآ نینچ تاعلاطا نیا ی هــمادا رد .تــسا هدمآ     دوخ تیصخــش رت ناوج هخــسن هــب شــیاه شنکاو نــیلوا رد
       یم راک هــب دوخ لزلزتم ی هداوــناخ تاجن و ماــهگنمریب یاــه نابایخ هب تــشگزاب یارب ار دوــخ شلات مامت یبلــش    نیــسحت ار ناوج رــگیزاب درــک لمع ناوج نودلــش لایرــس رد
       زا رگا« :تفگ ما.فا یدوت ییویدار ی هکبــش اب شدیدج ی هبحاصم رد یفروم نیلیک ،لایرــس یلصا رگیزاب .دریگ        ،ما هداد ناج نآ هب اه لاس هک یشقن رد نایا ندید« :دنک یم
       ییاه هداوناخ نینچ تورث نداد ناشن فرص ار دوخ زکرمت مامت لبق لصف ،مینک هاگن هیضق هب یرتسگنگ ی هبنج           یهارمه .مراد یلد مه ساــسحا وا اب .تــسا راذگریثأت رایــسب
       راک هب ییاه هداوناخ نــینچ ی هــشیر ندیــشک ریوصت هب یارب ار دوخ یژرنا مامت دیدج لصف هک نآ لاــح، دوب هدرک      ».تسا یدنیاشوخ ی هبرجت هدرک قلخ نایا هک ینودلــش اب
       ی هدنسیون هک دوب شیپ یدنچ ».میوگب دیدج لصف ی هرابرد مناوت یم هک تسا یزیچ مامت نیا .تسب دهاوخ             هب شا هــقلاع زا یــلکیو تنمنیترتنیا اــب وــگو تفگ رد زنوــسراپ
       ی همان ملیف یور راک هک دوب هدرک ملاعا »نیلادد« یربخ هاگیاپ اب هبحاصم رد »تیان نویتسا« ینعی لایرس یلصا        هک ما هدرکن شوــمارف« :دنک یم هفاضا و دــیوگ یم مه یرگیزاب
       نیا .دوب دهاوخ نآ لصف نیرتهب رثا نیا مراهچ لصف ،لایرــس ناگدنزاس ی هتفگ هب .تــسا هدرک مامت ار 4 لصف         یروآداــی نایا یاــشامت و دوب زــیگنا ناجیه زیچ هــمه ردــق هچ
             .تشاد دهاوخ روضح زین دیدج لصف رد »یدراه مات« هک درک دییأت نینچ مه هدنسیون                      ».تساه یشوخ نآ مامت یارب یکچوک
   1   2   3   4   5   6   7   8