Page 7 - 960703
P. 7

7                                      2003/نوسکجرتیپ/اه هقلح بابرا  یزــیچ نداد تــسد زا نودــب یــتیقفوم چــیه :نروــگارآ
                                                     و ندیــشک جــنر نودــب ،یزورــیپ .دوــش یمن رــسیم
                                                       .تسین نکمم نداد ینابرق نودب ،یدازآ هب ندیسر


                 1268 لسلسم هرامش  10 ی هرامش  دیدج ی هرود  96 رهم 3 هبنشود
                                            وکوک


             اشدرب رتیپ  | تشاددای


        ‌ ‌‌نییاپ‌ژاتلو‌اب‌گنج


       لکــش هب »یراج گنج« مــلیف ناوــنع رد هــتفهن ساــنج
       نارود رد یــناهگان یدرــبن :دــنک یم یــیامندوخ یــبیجع
       .تــسا هداتفا هار هــب هتیــسیرتکلا ناــیرج رــس رب رــصاعم
       و نویزیولت رد نــیا زا شــیپ هک نوــهیر-زموگ وــسنوفلآ
       یراکمه رد یرادرــب ملیف مود دــحاو نادرگراک ناوــنع هب
       زا شیپ وتیرانیا یــج وردناخلا نوــچ مه ینازاــس ملیف اب
       لاــس رد »گرم لاح رد رــتخد و لرا ،نــم« مــلیف تخاــس       چیرکنآ یل :نادرگراک
       نرــق رــخاوا گــنج لااــح ،تــسا هتــشاد تــیلاعف 20۱۵     انیلوم نیردآ :همان ملیف
                                     نوسردنا.یک لاراد :هدننک هیهت
       ،هتیــسیرتکلا ی هــصرع ماگ شــیپ ود ناــیم یــمهدزون ینزید تلاو ییامنیس ویدوتسا ،راسکیپ :هدننک هیهت یناپمک
       اــنب رــس رــب سواــه گنیتــسو جرــج و نوــسیدا ساــموت
       شا هزاــت ملیف رد ار دوــخ طلــسم قرــب متــسیس ندوــمن  ینوتنآ ،ترــب نــیماجنب ،لاــنرب ایــسراگ لــئاگ :اه هــشیپادص
               .تسا هدرک ییامنزاب           لیماک یمیج ،ازونیپسا ایفوس ،سلازنوگ
       ییانــشور اب ار ناهج نوــسیدا ساموت ۱880 ی ههد رد        ربماون 22 :نارکا خیرات
       پــملا اــب بــش رد نــتهنم زا یا هــقطنم هــب ندیــشخب
       ات هک سواه گنیتــسو و درک هدز تفگــش دوخ یکیرتکلا
       نوسیدا ،دوب زاگ عیزوت ی هیاپ رب شراک و بسک نامز نآ نایزا�ب انوس : همج�ت                                    وگ و تفگ
                             ز
       .دناوخارف شلاچ هب نیزگیاج و دیدج یمتسیس حرط اب ار
       گنیتسو و داد یم حیجرت ار قرب میقتسم نایرج نوسیدا
       نیا نایم عازن هک دیشکن یلوط و ار یبوانت نایرج سواه    دوب‌یگقیلس‌یب‌ی‌ههد‌90‌ی‌ههد
       یصخش تایصوصخ و قلاخا و دیاقع رس رب گنج هب ود
       اما یئزج گــنج یاــپ یفداصت روــط هب نیمه و دــش لدــب
       شبیقر رابتعا درک یعس نوسیدا :دروآ نایم هب ار یبیهم
       هاگن رد یکیرتکلا یلدنص و گرم تازاجم زا تبحص اب ار دیوگ‌یم‌شبیشن‌و‌زارفرپ‌و‌عونتم‌ی‌همانراک‌زا‌»ییاکیرمآ‌شک‌مدآ«‌نارکا‌ی‌هناهب‌هب‌نیدراگ‌اب‌وگو‌تفگ‌رد‌نوتیک‌لکیام
       روبع عوضوم نیا زا هنارهام ملیف هتبلا ،دنک راد هکل مومع
       هک هدیا نیا یاقلا ضوــع رد نوهیر-زموگ ملیف .دنک یم  .دوــش یم بارخ زــیچ همه ،دیــشاب هتــشاد یــلام             مامت رد هایــس دعجم یاهوم نآ اــب نوتیک لکــیام
       ،دندوب رینپ و دراک لثم مه اب سواه گنیتسو و نوسیدا  نمتب تــسا نکمم مدرک یم رــکف نــعقاو ناــمز نآ              سورب شــقن رد اهدعب و دوــن ی هــهد یاــه یدمک
       شیامن کیتامارد یا هنوگ هب ار اه نآ نایم دربن تقیقح رد  مــه روــط نیا رــگا اــتح ،دــشابن قــفوم ناــنچ نآ         تساه تدم نوترب میت »نمتب« یاه یرس رد نیو
       شخبدوس یا هلماعم ماجنا رد ود نیا هکارچ ،دهد یم  یراج تیقلاخ زا یــشخب متشاد تسود ،دش یم                   شروــشرپ باذج یاه مــشچ یلو ؛هدرک رــییغت هک
              .دندوب رظن مه رگید کی اب  یارب اضف نآ رد ندوب .مشاب نوترب میت یاه ملیف رد                  ،ربکت اب شنتفر هار و دوــب هک تــسا نامه مه زونه
       شقن یاــفیا سواــه گنیتــسو شقن رد نونــش لکــیام   ».تسا باذج رایسب نم                           نامه ،اه هجنپ رس رب نانکزاورپ و هتخارفا یا هنیس
       نوــسیدا و دراد یللجم یگدنز هک یراد هیامرــس ،دنک یم  زا یرثا لاس 16 یارب نبیرقت ،»دید زا جراخ« زا دعب            یشقن ،میا هدید وا زا »نمدرب« رد هک تــسا یزیچ
       هنابآمردلق یراتفر اب و رت جازمدنت یدرم ،چبربماک تکیدنب ؟دوب هداتفا یقافتا هچ ،میدیدن امش                  شقن درم رگیزاب نــیرتهب بولگ ندلگ ی هزــیاج هک
       نلالاد اــی گنج نایچ تاکرادت زا زــگره تــسا ممصم هــک  هــک نیا لوا ،تــشاد دوــجو هلئــسم ود عــقاورد«           یگدنز ریــسم .دروآ ناغمرا هب شیارب ار یــنامرهقربا
            .دنکن لوبق یلوپ اه ناسنا ناج  و یــلومعم یــگدنز .مــنک تحارتــسا متــساوخ یم                  یــنیب شیپ لــباقریغ هــشیمه نوــتیک یا هــفرح
       ییاشامت و کبس بحاص یملیف »یراج گنج« تیاهنرد  هدش هتسخ یفرط زا و مراد تسود ار هرمزور یاهراک                 لکــش ای یدعب شقن دیناوت یمن تقو چیه :هدوــب
       هدش هدیشک ریوصت هب یبلاج یاه تیعقوم رد هک تسا  زا ، یمیدق یاــه هقح نامه نداد ماــجنا زا ،مدوــب               رد »رداــم یاقآ« مــلیف رد .دــینزب سدــح ار وا یزاــب
       ،تاظحل یخرب رد نوهیر-زموگ یزاس ملیف کبس .تسا  زا ار مقایتــشا .هــنحص رد مدوــخ یادــص ندینــش                یزاب ار یراد هــناخ ردــپ شقن نوتیک ،1983 لاــس
       یا هناسفا یتیفیک هب نتفای تسد رد هک یششوک تهج زا  .متشادن طابترا یــسک اب رگید و مدوب هداد تــسد              دوب یدرف هب رصحنم ی هدــیا دوخ ناــمز رد هک درــک
       .تخادنا ونیتنروــس ولوئاپ داــی هب ار نــم ،دراد هــنوگارپا و  هناهاگ آ هــجیتن رد .مدوــب هدــش هــناگیب مدوــخ اــب     یتخانــش چیه راگنا هــک دــش رهاظ نآ رد یروــط و
       هچ نآ یاپ هب دیاــش چبربماک و نونــش یاه ینیرفآ شقن  نعقاو و مداد رــییغت ینورد تروــص هب ار زــیچ همه  دوخ ینامرهقربا یاوه و لاح رد هک ،نمدرب یلصا  دصق نوتیک مه راب نیا دیاش .تسا هداتفااپ شیپ  رد وا .درادــن هناخ رد نادرــم یا هــشیلک یاــهراک زا
       رد و دشاب هدیسرن میراد غارــس اه نآ زا رگید یاه ملیف رد   ».داد هجیتن  رانک 3 نمتب ینادرگراک زا نوترب هک ینامز ،هدش قرغ  :دیوگ یم خساپ رد .دنک نامریگلفاغ هتشاد  شقن رد یرگید حاورا اب ،نوترب میت »سیوج لتیب«
       ،دــشاب تــسناوت یم هک روط نآ ملیف نیا ژاتلو ،عومجم  ؟تــسیچ ینورد تارییغت زا ناــتروظنم نــقیقد و  درک در ار هژورپ رد یراکمه مه نوتیک ،دش هتشاذگ  یلیخ هک نم یارب یلو دشاب روط نیا تسا نکمم«  یزاب مه ســیوید اــنیج و نــیودلاب کــلا ،لــمکم
                  .تسین لااب           ؟اهارجام ینهذ ی هبنج  درم شقن زا تسا نکمم هک دمآ شیپ لاؤس نیا و  رایسب نشکا رلیرت ،موش یم هتسخ زیچ همه زا دوز  رگیزاب ،نمدرب رد .داد هــئارا یناــشخرد یزاــب و دوب
                            نعقاو هک نیا ندرک ادیپ ،اه نآ دروم رد ندرک رکف« ؟دشاب هدش هتسخ یشافخ  ».تسا باذج  نوریب هرجنپ زا مــلیف نایاپ رد هــک دوب یــشیرپ ناور
                            و یهاوخ یمن ار ییاهزیچ هچ و یتــسه هچ لابند  لبق یبوخ هــب رگید ملیف« :دــیوگ یم هراــب نیا رد وا  یدمک یاــهارجا اــب ندــش روهــشم زا دعب نوــتیک  .دش دیدپان و تفر
                  هاتوک رابخا    اه نیا ؟مــسرب هلحرم نآ هب مناوت یم روــط هچ نم  هب ییاج زا و مدوــب هدــش هتــسخ یروــبص زا .دوــبن  یاــه شقن هــب ،80 ی هــهد رد شا  هداــعلا قوف  یدرم زا وــگو تفگ لوط رد وا نادــنخ و داــش رهاظ
                            ».دراد جایتحا یدایز شلات و طابضنا و مظن هب  کانتــشحو نیا و متــشادن لمحت باــت رگید دــعب  هدرــک کرت داــتعم شــقن رد لوا -دروآ ور کــیتامارد  ناهنپ هــبحاصم زا ار دوــخ یراز یــب تــقو چیه هــک
           لایرس و زلیند یل         هقلاع یدــمک یارــجا هــب رــت شیب نوــتیک ،لــیاوا  مکاح یدب رایــسب ی هقیلــس 90 ی ههد رد .تــسا  زا یکی هــک نــمتب رد سپــس و »رایــشوه و کاــپ« رد  ردق نیا رــگا متح روــط هب ؛دوــب دیعب ،تــسا هدرــکن
                                                                      ترهش جوا رد ،تــشاد تــسود ار ندوب هجوت زکرم
                                                        اــهزور نآ ســیفآ سکاب یاــه تیقفوم نــیرت گرزب
                            زا یــضعب ناوــت یم مه زوــنه و یرــگیزاب اــت تــشاد
                                          .مدوــب نآ زا یــئزج مــه نــم هنافــسأتم و ،دوــب
          اه لیماف و اهدورس          .درک ادــیپ تــنرتنیا رد ار وا بــلاج یاه پآدنتــسا  و اه تج اــب همه ؛اه هدیــسر نارود هب هزات ی هــنامز  هب هتخانــشان یــمان زا لاــس جــنپ ضرــع رد وا .دوــب  ناکــم لقن اــناتنوم هــب و اــهر ار یا هــفرح یــگدنز
                            :هدرکن یرییغت نادنچ وا هک تسا نیا مهم ی هتکن  اه نیا مامت و دندــش یم هتخانــش ناــشاه ییاراد  لماک روــط هب نوتیک نــمتب .دــش لدب هراتــس کی  شخب رد مک تــسد دــسر یم رظن هب یلو .درــک یمن
                                                             ِ
             شرافــس »ســک اف« ی هکبــش  یفارح یتفلچ اپ و تــسد دوجوم هب ،هــنحص یور  اما ،مداد یم راعــش مه نم عقاورد .دوبن نم یزاــب  .داد رییغت ار دوویلاه یاه ملیف نانامرهقربا ی هرهچ  نمدرب زا دعب .درب یم تذل نآ زا شیراک یگدنز مود
             هــب ار دــیدج لایرــس ود تخاــس  دوخ لائرروس یایند رد ار امش هک دوش یم لیدبت  یارب یــشزرا یب یلیخ تاعوضوم .دوــب نم اب قح  و دوب ملیف نیا یارــب یزیگنارب ثحب باختنا وا اما  ی همانزور ی هیریرحت ریبد شقن رد ،2015 لاــس رد
             و نادرــگراک ،هدننک هیهت زــلیند یل  ،یعبط خوش نیا شدوخ ی هدیقع هب .دنک یم قرغ ».دوب هدش مهم همه  یارب هک ینیگمــشخ یاه همان هوبنا رد نارادفرط  دش رهاظ »تیلا تاپــسا« ملیف رد بلاگ نوتــسوب
             نوــیزیولت یاــیند روهــشم قــلاخ  و رهاوخ ماــمت و ما یردام ی هداوناخ« :تــسا یثرا  نادــنچ هــن یاــه شقن رد نوــتیک ،نــمتب زا دــعب  دنتشاد دیکأت ،دنتشون یم رنراو ناردارب یویدوتسا  ؛درک تــفایرد ار مــلیف نیرتهب راکــسا ی هزــیاج هــک
             ی هقباــس هــک زــلیند .تــسا هداد  کیلوتاک هبنج نیا ،دنتسه هزماب نعقاو میاهردارب  تنک و رگنیز هلش ناج راثآ رد -دــش رهاظ یــشزرااب  هجوتم اه نآ ؛تسا بیرغ و بیجع یدایز نوتیک هک  یاه هورگ نیرت یمیدق زا یکی ناتــساد ،ملیف نیا
       رد ار »راتسا« و »ریاپما« یاه لایرس تخاس و یگدننک هیهت  ناتــستورپ ،یردپ فرط یلو .تــسا نم یدــنلریا  »هناگدنچ« هــلمجزا ،فلتخم یاــه یدمک و انارب  یارب ار وا لــیلد نیمه هب نقیقد نوترب هک دندوبن  یارب هنیزگ نیرتهب وا .دنک یم تیاور ار یراگن همانزور
       یراکمه اب »یزوریپ« مان اب یلایرس تسا رارق ،دراد همانراک ».دنتسین خوش مه یلیخ ،یدنلتاکسا  اه شقن نآ لوبق اب ایآ مسرپ یم وا زا .سیمار دلوراه  رد اهدعب نوــترب ؛تــسا هدرــک باــختنا شقن نــیا  یدنرب هب ار دلانود کم هک یدرم -کارک یر شقن
       ی هرابرد نآ ناتــساد و دزاــسب سکاف یارب ســیرب نیلوج  »ردام یاقآ« زا دعب هک دراد فــسأت یاج نم رظن هب  دیایب نوریب نمتب ی هیاس ریز زا هتساوخ یم ندمع  شنامشچ رد یا یندشن مار یورین« :تفگ هراب نیا  ی هدــش هدید رت مک ملیف رد -درــک لــیدبت یناهج
       ار هدش شومارف یدورس هورگ دهاوخ یم هک تــسا یرسپ  .درکن یزاب زویه ناج زا یرت شیب یاــه یدمک رد  ؟دیدنسپ یم ار اه همان ملیف نعقاو ای  ،دراد زاین هاگن نیا هب ...دزاس یم نمتب وا زا هک دراد  شــک مدآ« رد وا .دوــب 2016 لاــس رد »راذــگ ناینب«
       »دیما قرش« زین لایرس نیمود .دنادرگزاب شجوا نارود هب  یاه هبرجت« :تــسا هدــیقع مه نــم اب مه لکــیام  باذج مــیارب هک مداد یــم ماــجنا ار یراک ،ود رــه«  ».تسین یلکیه یوق درم نوچ  نارکا ربماتپــس 15 زا هــک اــستنو لکیام »ییاکیرمآ
       ی هعماج رگراک ی هــقبط یداژن دنچ یاضف رد و دراد ماــن  یاقآ« همان ملیف یتقو دیوگ یم و ».دــش یم یبلاج ».دوب  نیرت باذج زا یکی نوترب نمتب یرس زا ملیف نیلوا  رومأم یرلاه نتسا شقن ،هدرک زاغآ ار دوخ یناهج
                                                              ِ
                 .درذگ یم اکیرمآ   ملیف دیاب شدوخ زویه درک یم رکف ،دناوخ ار »ردام ؟ هدرک لوبق ار یشقن لوپ یارب طقف تقو چیه ایآ و  هک تــسا یزاــس ملیف خیرات ی هنیزهرپ یاه ملیف  .دنک یم یزاب ار ایس صوصخم
                            یمیت اب هتشادن یا هقلاع وا اما دنک مه ینادرگراک ار  مه نآ هب ،منکن رکف دمآرد هب هک تــسین روط نیا«  رد ی ا هدــمع مهــس نوتیک ی هناکریز ینیرفآ شقن  زا هــشیمه هــک یرــگیزاب یارــب تیصخــش نــیا
            »تسلا« قلاخ              .دنک راک دندوب ناوج رایسب همه هک  شخب یور یدایز زکرمت رگا یلو -مهد یم تیمها  تیصخــش ،ناگیر فلاخرب یلو .دراد نآ تیقفوم  رایــسب هدوــب نادرــگور یــلومعم یاــه شقن

         ددرگ یمرب نویزیولت هب                                           یزیسروکسا نیترام

             ی هدنــسیون ،فوــل ِ دنیل نــمی ِ د                                   ایفام ی هرابود داحتا
             لاس دنچ زا سپ ،»تسلا« لایرس
             تخاــس یارــب وا یــب چا اــب هراــبود
             ناــمر نــیا زا یدــیدج ساــبتقا                                 درم« سکیلفتن دــیدج ملیف ی هــنحص تــشپ زا یریواصت هتــشذگ زور
             تــسپ رد وا .دــنک یم یراکــمه                                  یرادرب ملیف .دش رشتنم ،یزیــسروکسا نیترام ینادرگراک هب »یدنلریا
       ی هتسشنزاب نانامرهق زا یکی زا یگزات هب دوخ یمارگاتسنیا                            ترــبار و تــسا ناــیرج رد کروــیوین رــکنوی رد اــهزور نــیا هژورــپ نــیا
       درک ییامنور »نوزاــم سیلوه« ماــن هب باتک نیا یــمیدق                             نیا ی هنحص رد رــگید راب کــی یــشپ وج و یزیــسروکسا نیترام ،وریند
       نامر نیا دیدج ینویزیولت ی هخــسن رد دــسر یم رظن هب و                             لبق لاــس 22 هب رفن هــس نیا یراکــمه نیرخآ .دــنا هدمآ مــهدرگ مــلیف
       زورما هب ات 2015 لاس زا .دشاب یلصا یاه تیصخش زا یکی                              درم .۱990 »بوخ یاقفر« رد رت شیپ و »ونیزاک« رد ۱9۵۵ رد ددرگ یمرب
       یراکمه نیا دروم رد یــیاهربخ ینامز عطقم نیدنچ رد                               ناتساد و تسا یزیسروکسا یارب یرتسگناگ رناژ هب یتشگزاب یدنلریا
       ییامنیس ی هخسن ساسارب یدیدج لایرــس دیلوت یارب                                شقن رد ونیچاپ لآ لتق یارجام رد هک تسا یا هفرح یلتاق ی هرابرد نآ
       یمسر و یعطق مادک چیه هتبلا هک دش یا هناسر نانابهگن                              سیئر ،هلاــس 62 افوه .دوــش یم هدیــشک شیپ شمان ،اــفوه یمیج
       اب و 2009 لاــس رد رــثا نیا ییامنیــس هخــسن نیرخآ .دوــبن                          تسود اب تاقلام زا دعب ۱97۵ لاــس رد هک دوب اکیرمآ نارگراک هیداحتا
       دسر یم رظن هب .تــسا هدــش دیلوت ردیانــسا کز ینادرگراک                            .دشاب هدش هتشک دسر یم رظن هب و تشگنرب هناخ هب رگید دوخ کیدزن
       یارــب یبــسانم یاــه نیزگیاج لاــبند هــب نلاا زا وا یــب چا                         ملیف نارگیزاب رگید لاوــناک یباب و ونیچاپ لآ ،ونامور یر ،لــتیک یوراه
       یرثا اهنت نونکات و ددرگ یم »تخت و جات یزاب« اسپ نارود                             قیقد روط هب زوــنه »یدنلریا درم« نارکا خیرات .دنتــسه یزیــسروکسا
       .تسا نانابهگن ،دوش هتخاس تسا رارق نامز ساسارب هک                                  .دوش شخپ 20۱8 لاس رد دور یم راظتنا یلو هدشن ملاعا
   2   3   4   5   6   7   8