Page 1 - 960704
P. 1

ناـــــموت 1000         @cinema_np

                                                      1269لسلسم هرامش - مراهچ و تسیب لاس -11 ی هرامش -دیدج ی هرود-1396 رهم 4 هبنش هس
                                                            ّ

     لوا ناگدننک هیهت                               ناربلد رس
                                                                 یاشفا

                          ن
             تسب �ب رد                                      دزــــی رد    یدنه نسحدمحم:سکع / »ناربلد ّ رس« رد هدوتس تاداسلا نیتم و دنمجرا وزرب          همان مهافت کی بیجع ماجنارس زا »امنیس« یریگ یپ             97 ناضمر لایرس ی هنحص تشپ زا »امنیس« یصاصتخا شرازگ


       ،یلوا ملیف ناگدــننک هیهت ی هراــبرد ییامنیــس نامزاــس ی هیغلابا
                                                        .»نامرف‌یور‌ولج‌نآ ‌ی‌هزاــت‌لایرــس‌نــشیکول‌،دزــی‌نــمحرلا‌دجــسم :یــناعنک اراــس
       لاــبند هب ناگدــننک هیهت یلاع یاروــش اــیآ   ؟تــسا هدش یــیارجا    ‌یاه‌بش‌هب‌طوبرم‌یرادازع‌یاه‌هچراپ‌اب‌دجسم‌ناتسبش‌یاضف ‌لاس‌یاه‌هام‌نیلوا‌زا‌هک‌یا‌هعومجم‌؛تسا‌یفیطل‌نیسحدمحم
                                             ‌.میا‌هدیسر‌شرازگ‌یارب‌هصق‌یاجک‌رد‌میمهف‌یم‌و‌هدش‌هتسارآ‌ردق ‌هتخاــس‌97‌لاــس‌ناضمر‌هام‌رد‌شــخپ‌یارب‌و‌هدروــخ‌دیلک‌یراــج
       نارــیا یامنیــس رد دــیلوت ی هــخرچ رد رــت شیب نــتفرگ تردــق       ‌،لماوع‌و‌دنریگب‌ار‌ظعاو‌ینارنخس‌هب‌طوبرم‌سناکس‌کی‌تسا‌رارق ‌،دیلوت‌رد‌هلصوح‌و‌رــبص‌و‌ینأت‌نیمه‌،راک‌یاج‌نیمه‌ات‌و‌دوــش‌یم
                                             ‌،دنمجرا‌وزرب‌زا‌لکشتم‌یلصا‌نارگیزاب‌.دنناشن‌یم‌فص‌هب‌ار‌نارورنه ‌.تسا‌»ناربلد‌رس«‌درف‌هب‌رصحنم‌یگژیو
       اــب یــگدننک هیهت تــیلاعف تراک لداــبت رد نلالاد شــقن    ؟تــسا    ‌رد‌نایمئاق‌داهرف‌و‌یبساک‌دمحم‌،یتمعن‌خرف‌،یناطلس‌شخبناهج ‌یلگ‌هاک‌یاــه‌هچوک‌سپ‌هــچوک‌لد‌زا‌دــیاب‌دجــسم‌هب‌ندیــسر‌یارب
                                             ‌هنوگ‌تحیصن‌ی‌هتکن‌کی‌ربنم‌یور‌ظعاو‌.دنا‌هتسشن‌ولج‌یاه‌فص ‌هک‌تــسا‌دایز‌ردــق‌نآ‌اــضف‌نــیا‌رد‌زــیچ‌همه‌تــمدق‌و‌یرذــگب‌دزــی
                      ؟دوــش یم رــت گنررپ دــیدج هــیغلابا     ‌و‌دننک‌یم‌کرــت‌ار‌دجــسم‌مخا‌اب‌یتمعن‌و‌یناطلــس‌،دنک‌یم‌ناــیب‌ار ‌نایم‌زا‌وردوــخ‌کی‌رب‌راوــس‌یراد‌هک‌نیا‌زا‌یرــیگ‌یم‌نادــجو‌باذع
                                             ‌بیترت‌نیا‌هب‌؛دوش‌یم‌رادیدپ‌یبساک‌و‌دنمجرا‌وزرب‌ی‌هرهچ‌رد‌ینارگن
                                                               ‌هب‌یگزات‌هب‌رهــش‌نیا‌دتفا‌یم‌تداــی‌.یوــش‌یم‌در‌تلاصا‌همه‌نــیا
                                                    !»دنور‌یم‌ول‌هصق‌نانامرهق‌و‌اه‌نمدب ‌قح‌وا‌هب‌،نادرگراک‌اب‌ندش‌ملاک‌مه‌زا‌لبق‌و‌هدیسر‌مه‌یناهج‌تبث
     ‌،دننک‌یم‌تیلاعف‌هدننک‌هیهت‌ناونع‌هب‌اهنت‌هک‌یناگدننک‌هیهت‌هک‌تسین ‌کی‌لوصحم‌ناوتب‌دیاــش‌ار‌هیلوا‌ی‌هقرج ‌:دنک‌یم‌هراــشا‌یمهم‌ی‌هتکن‌هب‌ام‌اب‌شیوگ‌و‌تفگ‌یاهتنا‌رد‌یفیطل ‌امک‌،دــشاب‌هدرک‌باختنا‌یرادرــبریوصت‌یارب‌ار‌اج‌نیا‌هــک‌یهد‌یم
                                             ‌کی‌.میا‌هدرک‌شودخم‌تساه‌تدم‌مه‌ار‌تیناحور‌یعقاو‌ی‌هرهچ«
                                                               ‌هتشذگ‌نم‌زا‌یلاــس‌و‌نــس‌لاح‌ره‌هب«‌:دیوگ‌یم‌مه‌شدوخ‌هک‌نیا
     ‌هکلب‌دنریگ‌هدــهعرب‌ار‌لوا‌یاه‌ملیف‌یگدننک‌هیهت‌دنــشاب‌هتــشادن‌هزاجا ‌یــفنص‌تــسشن‌کــی‌رد‌یهافــش‌قــفاوت ‌ی‌هصق‌رد‌.تسا‌مهم‌شیارب‌وربآ‌و‌دناــشوپ‌یم‌ار‌یدزد‌کی‌،یناحور ‌ار‌یگدنز‌لحم‌رهــش‌و‌هداوناخ‌زا‌یرود‌اه‌هام‌یارب‌هک‌مریذپ‌یم‌رگا‌و
     ‌زا‌شیاه‌تبحص‌دییأت‌یارب‌دیرف‌».تساه‌ییاناوت‌و‌اه‌تیولوا‌زا‌تبحص ‌نمجنا‌و‌ناــنادرگراک‌نوناک‌یاــضعا‌نایم ‌نم‌و‌دتفا‌یم‌قافتا‌زور‌50‌رد‌ارجام‌لک‌.دنراد‌شقن‌یدارفا‌نینچ‌نم ‌.دراد‌میارب‌یا‌هژیو‌تیمها‌هژورپ‌نیا‌هک‌تسانعم‌نیا‌هب‌منک‌لمحت
     ‌.»تسام‌شیپ‌مه‌دون‌دمآ‌دص‌هک‌نوچ«‌؛درک‌هدافتسا‌لثملا‌برض‌نیا ‌نارــیا‌یامنیــس‌ناــنادرگراک-‌هدننک‌هیهت ‌زا‌هتبلا‌هک‌ییاه‌فرح‌،منزب‌ار‌مــفرح‌نامز‌تدم‌نیا‌رد‌ما‌هدرک‌یعــس ‌مدرک‌ساسحا‌اما‌دوب‌هدش‌هتشون‌نارهت‌فارطا‌یارب‌ادتبا‌ناتساد‌نیا
     ‌یمومع‌طباور‌زا‌لقن‌هب‌یمسر‌یربخ‌راــشتنا‌اب‌اما‌دعب‌هتفه‌کی‌تسرد ‌یاه‌یجورخ‌زا‌یکی‌و‌دش‌رازگرب‌هامدادرم‌16‌هبنشود‌هک‌یتسشن‌.تسناد ‌نم‌.متخاس‌یم‌ار‌»تعرس«‌ملیف‌متشاد‌یتقو‌،مدز‌یم‌مه‌74‌لاس ‌تیاور‌ار‌ناتساد‌مناوت‌یمن‌تیوه‌یب‌ی‌هدش‌ضوع‌تختیاپ‌نیا‌رد
     ‌ی‌هیلک«‌؛تفرگ‌دوخ‌هب‌توافتم‌یلکشورس‌هیلوا‌ی‌هدیا‌ییامنیس‌نامزاس ‌دیکأت‌لکــشت‌ود‌ره«‌؛دــش‌یا‌هناــسر‌هنوگ‌نیا‌،دیرف‌دادرهم‌زا‌لقن‌هــب‌نآ ‌تکرب‌ارچ‌ناترظن‌هب‌.منک‌یم‌رکف‌یداصتقا‌دسافم‌هب‌هک‌تساه‌تدم ‌.دنا‌هدش‌مگ‌نارهت‌یرهش‌تفاب‌رد‌دجاسم‌هک‌تسا‌نیا‌تیعقاو‌.منک
     ‌زا‌همان‌یفرعم‌اب‌نفرص‌ییامنیس‌یاه‌ملیف‌لوا‌یگدننک‌هیهت‌نایضاقتم ‌ی‌‌هدــهع‌هب‌تــسا‌رــتهب‌لوا‌ناــنادرگراک‌یاــه‌ملیف‌یــگدننک‌هیهت‌دــندرک ‌یراج‌روــشک‌نیا‌یاه‌کناب‌زا‌ابر‌هبــش‌لوپ‌نوچ‌؟هــتفر‌روــشک‌نیا‌زا ‌و‌افص‌نامه‌اب‌،تسا‌لبق‌لاــس‌لهچ‌یاه‌مدآ‌لاح‌ام‌ی‌هصق‌لاح
                                                                              ِ
     ‌دنیآرف‌رد‌امنیس‌ی‌هناخ‌یاه‌تیلوئسم‌لیذ‌ناگدننک‌هیهت‌یلاع‌یاروش ‌».دنا‌هتــشاد‌ینادرگراک‌ی‌هبرجت‌نــلبق‌دوخ‌هک‌دریگ‌رارــق‌یناگدننک‌هیهت .»دراذگ‌یم‌یقاب‌ار‌شبرخم‌تارثا‌هک‌تسا‌یهیدب‌و‌هعماج‌نیب‌دوش‌یم ‌ناهفصا‌و‌نیوزق‌،ناشاک‌لثم‌یرگید‌یاهرهش‌هب‌ام‌.اه‌تیمیمص
     ‌تخاس‌ی‌هناورپ‌تفایرد‌تــساوخرد‌دنناوت‌یم‌،یفنص‌فیلاکت‌شریذپ ‌طباوض‌رد‌رییغت‌یارب‌هزات‌ی‌هدیا‌کی‌زا‌ناشن‌اما‌هداس‌رهاظ‌هب‌طرش‌نیا ‌روط‌نیا‌اما‌دنهد‌یمن‌ول‌ام‌هب‌ار‌هصق‌هورگ‌یاضعا‌زا‌کی‌چیه‌نعبط ‌دوب‌لاــس‌30‌مه‌مدوخ‌.درک‌یمن‌اــنغا‌ارم‌مادک‌چیه‌اما‌مــیدز‌رــس‌مه
     ‌اب‌یراکمه‌ناکما‌ناگدننک‌هیهت‌زا‌هورگ‌نیا‌تسا‌یهیدب‌.دننک‌ییامنیس ‌دنچره‌.تــشاد‌امنیــس‌ینادرگراک‌نادیم‌هب‌اــه‌سفن‌هزات‌دورو‌طیارــش‌و ‌دقن‌کی‌تسا‌رارق‌دوــش‌یم‌نامریگتــسد‌یفیطل‌یاه‌تبحص‌زا‌هک ‌کمک‌میمصت‌نیا‌نتفرگ‌هب‌شندش‌یناهج‌تبث‌.مدوب‌هدماین‌دزی
     2 ی هحفص رد همادا ‌».تشاد‌دنهاوخن‌ار‌ییامنیس‌لوا‌راک‌نادرگراک ‌انعم‌نیا‌هــب‌رما‌نــیا«‌دوب‌هدرــک‌دــیکأت‌ناگدــننک‌هیهت‌یلاع‌یاروــش‌رــیبد ‌نایب‌تــیناحور‌ی‌هــچیرد‌زا‌هــک‌میــشاب‌دهاــش‌ار‌یــعامتجا‌حــیرص ‌کت‌کت‌.دوب‌ریظن‌یب‌نیا‌و‌هدش‌ظفح‌رهش‌یتنس‌تفاب‌اج‌نیا‌.درک
                                                           .دوش‌یم ‌یزیچ‌نیا‌هب‌دش‌یمن‌تیاور‌دزی‌رد‌هصق‌نیا‌رگا‌دندقتعم‌ام‌نارگیزاب
                                                                        .»میدیسر‌یمن‌میراد‌نلاا‌هک
     تسا تکیتامنیس تیاس یاهرامآ یانبم رب لودج               هشیگ    ‌ار‌سابل‌نیا‌تــسا‌راب‌نیمود‌یارب‌هک‌دنمجرا‌وزرب‌،راک‌یناحور‌اــما‌و ‌و‌موــش‌یم‌ملاک‌مــه‌دنتــسه‌ناوجون‌بــلغا‌هــک‌لایرــس‌نارورــنه‌اــب
                                             ‌یکمن‌هد‌زنط‌ملیف‌رد‌هک‌یزیچ‌نآ‌اب‌دراد‌دیکأت‌هتبلا‌دص‌و‌دشوپ‌یم
              دشورف‌یم‌»شا‌هتفرن‌یاه‌هار‌و‌یلم«‌رباربود‌»راگن«        ‌یور‌ار‌وزرب‌و‌هتشذگ‌بش‌همین‌کی‌زا‌تعاس‌.تسا‌توافتم‌میدید‌وا‌زا ‌هب‌طوبرم‌یوــلبات‌مادک‌ره‌هــک‌دجــسم‌فارطا‌یاه‌هزاغم‌مــمهف‌یم
                                             ‌ومیل‌و‌لسع‌و‌شوج‌بآ‌ندروخ‌لاح‌رد‌دجــسم‌یدورو‌رد‌یوکــس
                                                               ‌هتخاس‌هنحص‌میت‌طسوت‌و‌دنتسه‌روکد‌یگمه‌،دنراد‌ار‌ناــشدوخ
                                             ‌وا‌.هدرک‌شریگ‌لفاغ‌دزی‌یریوک‌یاوه‌و‌بآ‌میمهف‌یم‌و‌مینک‌یم‌ادیپ ‌،هورگ‌تسد‌هب‌مه‌نآ‌طایح‌یاضف‌و‌دجسم‌یرهاظ‌یامن‌.دنا‌هدش
                                             ‌یتقو‌یناوجون‌رد‌.مدهشم‌ی‌هچب‌نم«‌:دیوگ‌یم‌.میریگ‌یم‌فرح‌هب‌ار ‌لاح‌نیا‌اب‌.تسا‌هدوبن‌لبق‌زا‌مه‌نآ‌طسو‌بآ‌ضوح‌و‌هدش‌یراکرجآ
     ‌نیمود‌نایاپ‌ی‌هناتسآ‌رد‌»شا‌هتفرن‌یاه‌هار‌و‌یلم«‌.دسرب‌ناموت‌درایلیم ‌مود‌ملیف‌ی‌هنازور‌شورف‌ربارب‌ود‌یشورف‌اب‌نانچ‌مه‌ناوج‌دبمار‌»راگن«
     ‌دیاب‌دنور‌نیا‌اب‌و‌هدیسر‌ناموت‌نویلیم‌دصشش‌شورف‌‌هب‌نارکا‌ی‌هتفه ‌مرحم‌یرادازع‌مایا‌نایاپ‌ات‌دسر‌یم‌رظن‌هب‌و‌دهد‌یم‌همادا‌نارکا‌هب‌لودج ‌مرح‌میتفر‌یم‌امرس‌زا‌ندنام‌ظوفحم‌یارب‌میدرک‌یم‌رارف‌هسردم‌زا ‌فرط‌زا‌فــقو‌روج‌کی‌عقاو‌رد‌و‌تــسین‌یتقوم‌اهزاــس‌و‌تخاس‌نیا
                                                                      .تسا‌هدیسر‌دجسم‌هب‌هک‌تسا‌لایرس
                                             ‌دنچ‌.میدرک‌یم‌ثحب‌و‌میدناوخ‌یم‌باــتک‌اج‌نآ‌مرگ‌یاضف‌یوت‌و
     ‌.دنک‌شلات‌ناموت‌درایلیم‌کی‌شورف‌هب‌ندیسر‌یارب‌رگید‌ی‌هتفه‌کی ‌کیدزن‌نآ‌هب‌دناوتن‌یملیف‌و‌دشاب‌اهامنیس‌ی‌هــشیگ‌زات‌شیپ‌ملیف‌نیا ‌ناشیارب‌ام‌راک‌نیا‌و‌دندوب‌هدش‌تسود‌ام‌اب‌هک‌دندوب‌اج‌نآ‌یناحور ‌شیارب‌رهش‌یتنس‌تفاب‌ندش‌ظفح‌هک‌نیا‌رب‌دیکأت‌اب‌همادا‌رد‌یفیطل
     ‌لودج‌موس‌ی‌هبتر‌رد‌ربارب‌یــشورف‌اب‌»نیمراش‌و‌نم«‌و‌»غاد‌ناتــسبات« ‌شورف‌ناموت‌نویلیم‌هس‌و‌هاجنپ‌هبنش‌کی‌زور‌ناوج‌دبمار‌ملیف‌.دوــش ‌.ما‌هدرک‌یرادربوگلا‌اه‌یناحور‌نامه‌زا‌یکی‌زا‌ار‌مشقن‌نم‌.دوب‌بلاج ‌یگنر‌ای‌یلگ‌رداچ‌رگید‌نارهت‌رد‌اه‌نز«‌:دیوگ‌یم‌هتشاد‌یدایز‌تیمها
     ‌یدعب‌یاه‌هبتر‌رد‌»ادیآ‌و‌اراــس«‌و‌»نادیــسکا«‌و‌دنراد‌رارق‌هنازور‌شورف ‌.دسرب‌ناموت‌نویلیم‌دصشش‌و‌درایلیم‌کی‌شورف‌عومجم‌هب‌ات‌تشاد ‌راب‌نیا‌.منک‌شا‌یزاــب‌رواب‌لباق‌هــک‌نیا‌و‌دوب‌نآ‌لوط‌شقن‌یتخــس ‌یارب‌ار‌هچوکرس‌ات‌هناخ‌هاتوک‌ی‌هلصاف‌دشاب‌رارق‌رگا‌یتح‌دننک‌یمن‌رس
     ‌نارکا‌زاغآ‌و‌هدنیآ‌ی‌هتفه‌ود‌ات‌نلامتحا‌اه‌هشیگ‌یلعف‌تیعضو‌.دنتسه ‌و‌هدیــسر‌بطاخم‌رازه‌دصیــس‌عومجم‌هب‌نینچ‌مه‌ناوج‌دبمار‌مــلیف ‌رود‌یگدنز‌و‌هناخ‌زا‌تسا‌هام‌تشه‌.میا‌هدرکن‌تعرس‌یادف‌ار‌تیفیک ‌لااح‌و‌متساوخ‌یم‌ار‌ییاهاضف‌نینچ‌اما‌نم‌.دننک‌یط‌یزبس‌دیرخ
          .تشاد‌دهاوخ‌همادا‌زییاپ‌نارکا‌دیدج‌ملیف‌دنچ ‌ود‌شورف‌هب‌نارــکا‌ی‌هتفه‌نیموــس‌رد‌دناوت‌یم‌شا‌هتفه‌رخآ‌شورف‌اــب ‌راک‌نیا‌رد‌یزیچ‌اما‌منیب‌یم‌رید‌هب‌رید‌ار‌مدنزرف‌و‌رــسمه‌.میا‌هدــش ‌دنهد‌یم‌نم‌نیبرود‌هب‌ار‌یریوصت‌نینچ‌،دزی‌زا‌هلحم‌نیا‌نامدرم
                                             ‌رد‌یتبسانم‌راک‌ناونع‌10‌هب‌کیدزن‌نم‌.دنک‌یم‌باجم‌ارم‌هک‌تسه .»دشاب‌هدش‌ماجنا‌ناشیارب‌سابل‌یحارط‌هک‌نیا‌نودب
      بطاخم عومجم  شورف عومجم هبنش کی شورف نلاس    زور     ملیف مان    ‌ما‌یگدنز‌رد‌ار‌مدرم‌یاعد‌میقتسم‌ریثأت‌دوش‌یم‌ناترواب‌.مراد‌همانراک ‌هنحص‌تــشپ‌رد‌رضاح‌ناراگــنربخ‌عمج‌نهذ‌هــب‌هک‌یلاؤــس‌نیلوا
       300,000   1,615,000,000 53,000,000 70    19      راگن     ‌تشه‌،هن‌نویلیم‌داتشه‌،میراد‌یناریا‌نویلیم‌داتشه‌ام‌؟منیب‌یم ‌یتوافتم‌خساپ‌نادرگراک‌و‌تسا‌نارگیزاب‌ی‌هجهل‌ی‌هرابرد‌،دسر‌یم
                                             ‌نامز‌کی‌رد‌رــگا‌رفن‌دصتــشه‌،هن‌مه‌رفن‌رازه‌دصتــشه‌،هن‌نویلیم ‌نلثم‌،دــنز‌یم‌فرح‌شدوــخ‌لثم‌یــسک‌رــه‌نــم‌لایرــس‌رد«‌:دراد
       98,000   568,000,000 29,000,000 35     12   شا‌هتفرن‌یاه‌هار‌و‌یلم ‌یبوخ‌قافتا‌.دــهدب‌شریخ‌ادخ‌دنیوگب‌و‌دــننک‌اعد‌وت‌یارب‌صاــخ ‌رگیزاب‌و‌هدرک‌ظفح‌ار‌شا‌یناهفصا‌ی‌هجهل‌هت‌یناطــس‌شخبناهج
       180,000   1,195,000,000 16,000,000 49    19     غاد‌ناتسبات          »؟دیرادن‌لوبق‌،دهد‌یم‌خر‌وت‌یارب ‌،دنک‌یم‌تبحص‌رایعم‌یسراف‌هب‌مه‌دنمجرا‌وزرب‌ینعی‌یلصا‌شقن
                                             ‌حیضوت‌هتفرگ‌طابترا‌دیدج‌شقن‌اب‌روط‌هچ‌هک‌نیا‌ی‌هرابرد‌دنمجرا ‌نام‌تیلم‌رــب‌مدقم‌اه‌تیموق‌،مــیناریا‌کــی‌نکاــس‌همه‌ام‌هــکارچ
       159,000   839,000,000 16,000,000 60     19     نیمراش‌و‌نم
                                             ‌نامز‌رد‌.مدرک‌هاگن‌مدرم‌یاه‌شنکاو‌هب‌قیقد‌یلیخ‌نم«‌:دهد‌یم ‌یدزی‌نلصا‌ام‌ی‌هصق‌یناحور‌نلثم‌؛دراد‌مه‌یقطنم‌هیجوت‌.تسین
       1,380,000  10,796,000,000 11,000,000 40   97     نادیسکا     ‌هار‌مدرــم‌نیب‌یفیطل‌یاــقآ‌اب‌و‌مدــش‌یم‌سبلم‌زور‌رــه‌دــیلوت‌شیپ .»تسا‌هدمآ‌اج‌نیا‌هب‌تمدخ‌یارب‌و‌تسین
       390,000   2,708,000,000 11,000,000 50    46     ادیآ‌و‌اراس   ‌،یگدنز‌اب‌.ار‌اه‌هیعدا‌یخرب‌و‌مدناوخ‌هرابود‌ار‌هغلابلا‌جهن‌.میتفر‌یم ‌هب‌هجوت‌اــب‌و‌هدــش‌ناتــساد‌کی‌یلصا‌ی‌هرهچ‌یناحور‌کی‌مــه‌زاب
                                             ‌ساــسحا‌لااح‌و‌مدرــک‌ادیپ‌راکورــس‌رت‌شیب‌هــلحم‌و‌دجــسم‌،مدرــم ‌نیا‌هیلوا‌تــشادرب‌مینیبب‌ناضمر‌هام‌رد‌ار‌لایرــس‌تــسا‌رارق‌هک‌نیا
       1,298,000  9,472,000,000 10,000,000 56    63     رصع‌5‌تعاس
                                             ‌نتفرگ‌لکــش‌لاح‌رد‌ما‌یرگیزاب‌یاه‌هبرجت‌نیرتهب‌زا‌یکی‌مــنک‌یم ‌یفیطل‌هک‌؟دــشاب‌هدــش‌هئارا‌دناوت‌یم‌یا‌هزاــت‌رــیوصت‌هچ‌هک‌تــسا
       617,000   5,644,000,000 8,000,000 17    100     باوخ‌گر                   ‌.»تسا ‌هک‌اهردق‌نآ‌هــن‌یراد‌نید‌هک‌تــسا‌نیا‌تیعقاو«‌:دــهد‌یم‌باوج
       182,000   1,325,000,000 6,000,000 33    47    ‌دعب‌زور‌کی‌و‌تسیب ‌هک‌تسین‌روط‌نیا‌و‌تسا‌مدرم‌یاریذپ‌نانچ‌مه‌نمحرلا‌دجــسم ‌.لهس‌،میریگ‌یم‌شا‌هداس‌هک‌اهردق‌نآ‌هن‌و‌تسا‌تخس‌مینک‌یم‌رکف
                                             ‌.دشاب‌هدــش‌ناذا‌تقو‌رد‌نآ‌قنور‌زا‌عنام‌یرادربریوصت‌هورگ‌روضح ‌لیب‌ندش‌سبلم‌زا‌لبق‌هک‌تسا‌یزرواشک‌دیس‌نم‌ی‌هصق‌یناحور
       180,000   1,734,000,000 5,000,000 19     61    نکن‌نم‌شفک‌وت‌اپ ‌ار‌لماوع‌راک‌،طاــیح‌زا‌یصخــشم‌یاهاج‌رد‌دنراد‌هزاــجا‌اتح‌مدرــم ‌زورما‌یناحور‌دنتفگ‌هک‌یناسک‌ی‌همه‌هب‌نم‌.مه‌زونه‌هتبلا‌و‌هدز‌یم
       14,600    86,000,000 2,000,000 20      16     ناجام     ‌و‌اه‌نآ‌نایم‌یتسود‌نتقیقح‌ییوگ‌و‌دننک‌اشامت‌نلاپ‌تبث‌ماگنه ‌زا‌یدصرد‌‌.هتفر‌ناتدای‌امش‌،تسه‌ارچ‌متفگ‌،تسین‌ینینچ‌نیا
        2,900    14,500,000 1,000,000 17      4     یهام‌ی‌هچایرد          ‌.تسا‌هدش‌رت‌مکحم‌ادخ‌ی‌هناخ ‌دنراذگ‌یم‌مه‌ار‌ناــش‌همامع‌،دنوش‌یم‌روتوم‌راوــس‌زونه‌نویناحور
   1   2   3   4   5   6