Page 1 - 960705
P. 1

داب تیلست ناریا راوگوس تلم مومع رب ینیسح یاروشاع و اعوسات


                                                         ناـــــموت 1000
                                                         1270لسلسم هرامش - مراهچ و تسیب لاس -12 ی هرامش -دیدج ی هرود-1396 رهم 5 هبنش راهچ
                                                                دوش یم رشتنم هامرهم15 هبنش امنیس ی همانزور یدعب ی هرامش
                                                              ی هلداعم
                                                          یلوهجم دنچ

                                                           مرحم نارکا
                                                          هدرپ یور یاه ملیف بیکرت یناهگان رییغت اب

                                                             »نیمراش و نم« و »رصع 5 تعاس«
                                                                دندرک یظفاحادخ اهامنیس زا


                                                        تامیمصت تایئزج »امنیس« اب وگو تفگ رد یجرف اضرملاغ
                                                         درک حیرشت مرحم نارکا بیکرت رییغت رد ار یفنص یاروش

                                                       مینک یم ینزیار »نیمراش و نم« نارکا ی همادا یارب :نایئاباب
                                                         میدرگ یمزاب نارکا هب :»رصع 5 تعاس« یمومع طباور


    یعاجش نیسحریما :سکع / »یگ هفخ« رد هدازدمحم دیون                  رگید دیون نآ :یگ هفخ

                                              یدیعس دیحو و یراشفا مارهب زا تشاددای ود

                                              »یگ هفخ« ات هدازدمحمدیون ریسم ی هرابرد                                              یراصنا کمایس ییامنیس ی همانراک زیلانآ
                                    اه‌هناسر‌‌رد
       تروصرد هک یقافتا .ینیسح یاروشاع هب یهتنم یاهزور  ی هناهب هــب یــشرازگ رد زوین قرــشم
       مزلا تائاتفتسا ماجنا ای دوخ یاهزوجم رب داشرا یراــشفاپ  »شا هــتفرن یاــه هار و یــلم« نارــکا  »رصع5 تعاس« زا سپ بطاخم نویلیم کی
       روبجم ریزو اــت تــسویپ یمن عوقو هب ملیف تخاــس زا شیپ  درک رورم ار ینلایم هنیمهت ی همانراک
       ی هدننک هیهت اب ییوگو تفگ ییامنیس نامزاس ؛دیوگب دوش  ناریا یامنیس نازاس ملیف زا یرگید دادعت و زاس ملیف نیا و ماش تقو هب نراک یدولم
       ره لثم مــه نلاا .دنا هدیــسر یدنب عمج هــب و هتــشاد ملیف  .داد رارق داقتنا دروم دنت ینحل اب ار
       هک ؛دننک یم لــمع اــنبم نآ رــب ،دننک یم اــضما هــک یدادرارــق  نازاس ملیف زا یگرزب شخب ناسب ،ینایم هنیمهت لکشم
       !دشاب دناوت یمن همیرج غلبم زج مه یدنب عمج زا روظنم  یقطنم یگدنلاب و یــگتخپ دنور کــی هک تــسا نیا ،ینطو  رگید راب رف نویامه ،دراگیداب قفوم ی هبرجت زا سپ
                        ریسم و دنک یمن یط دوخ یزاــس ملیف یاه لاــس ریس رد ار
       ناینایک راتفر یــلدمه همانزور   یــعون ...تــسا یلــسلست و یا هرــیاد تروــص هب وا یراک دزاس یم یقیسوم ایک یمتاح میهاربا ملیف یارب
       بآ یادص نم« شیامه رد ار      تسا یراعش ندوب نز -ندوب ردام نایم یزاــس یبطقود
       شهوکن و دقن دروم »متــسه     تیوه نآ اــب ایند یــطارفا یاه تــسینمف تــساه لاس هک رجف ی هراونشج ی هداج رد نویماک
       و اه هیــشاح یناوخزاب نمض یــشرازگ رد و هداد رارــق یدج  یریگ لکش رد ار نآ ی هجیتن و دنا هدرب لاؤس ریز ار هداوناخ
             .تسا هتشون قافتا نیا یاه باتزاب  تسرپرس یب ناکدوک ،یدلاو کت یاه هداوناخ ی هعجاف
       یــجازم بــیرغ و بــیجع تارــییغت نــیا دــسر یم رــظن هــب  جیورت و دنور نیا .میتسه دهاــش »یگدازمارح« شیازفا و
       ی هناسانشراک و هدرتسگ یشهوژپ راک هب زاین اه یتیربلس  یرما مسینمف بتکم رصانع نیرت لاکیدار کیتامتسیس دیسر یراذگادص ی هلحرم نایاپ هب یوترپ ایزوبماک ی هزات ملیف
       تیصخش و حور یواک ناور و یــسانش ناور رظنم زا قیمع  یدج روط هب »نز ود« مــلیف اب ینایم یامنیــس رد هک دوب
       ،جیردت هب ،دهد یم ناــشن نئارق و دهاوش .دشاب هتــشاد .درک ادیپ همادا وا یدعب یاه ملیف رد و دش عورش  محر یب و نابرهم هلبا ؛نوسنیتپ تربار
       و امنیــس هدــش هتخانش یاه هرهچ ناــیم رد یمدیپا نــیا
       همه رد« دــننک یم ناــمگ هــک دــیآ یم دوــجو هب ،نوــیزیولت  ندیسرارف هب هراشا اب دنورهش ی همانزور
       دوــش یم اهرنه ی همه لماــش هک یراک هــمه ؛دــنمامت راک  نارــکا مدــع و مرــحم یراوگوــس ماــیا  »شوخ تاقوا« ملیف ی هرابرد تاکسا وا.یا تشاددای
       شیاه هزوح یــمامت رد یــعامتجا ،یــندم یاــه تیلاعف و  ار یــــــــــلاخ یاـــــــــــــج نــیا »زیخاــــــتسر«
       ناــسانشراک ،ماــمت زــیچ همه دارــفا .»درــیگ یمربرد ار .تسناد زیگنارب فسأت
       و هتــشادن یصصخت نآ رد دوــخ هک ار یــیاه هزوح ی هــمه  رظنراهظا یا هــنوگ هب »زیخاتــسر« تــشونرس ی هرابرد ریزو یکسفونرآ کیرات نهذ رد نمرپوس
       اه هزوح نآ هب )هنومن یارب( فرص ندوبرگیزاب ی هطساو هب  ملیف نیا نارــیا رد هک نیا رب دراد هراــشا نحیولت هــک دنک یم
       ،دنا هدز هیکت شا یــسانشراک یلدنصرب و دنا هدرک ادیپ هار  دروخ یم نام مشچ رگید راب کی لااح و تشاد دهاوخن نارکا
           ...و دننز یم داد ناشرس ،دننک یم هرخسم  رد ییاروشاع یاه ملیف یلاخ یاج و اهامنیــس یلیطعت هب  »ردام« شدیدج ملیف یتاغیلبت یاه وگو تفگ للاخ رد یکسفونرآ نراد
                                              درک ملاعا ار ینامرهقربا یملیف تخاس هب شلیامت

       تسا تکیتامنیس تیاس یاهرامآ یانبم رب لودج            هشیگ

       ود یط ملیف نیا هک تسا یلاح رد شهورگرس رد »نیمراش  لــیطعت هدــنیآ ی هــتفه یادــتبا زا اهامنیــس هــک یــلاح رد
       تیلب اب شورف نیا و هتشاد ییلااب شورف هتشذگ ی هتفه  گر« ،تاــیطعت زا لــبق یاــهزور نــیرخآ رد ،دنوــش یم
       شیامن یفنص یاروش دوجو نیا اب ،هدمآ تــسد هب اهب مین  یاه ملیف نتشادگ رس تشپ و هنازور شورف دشر اب »باوخ
       تمیق ندوب اــهب مین هب یهجوت شورــف فک ی هبــساحم رد  شورف لودج ی هنایم هب »رصع 5 تعاــس« و »ادیآ و اراس«
       تمیق ندوب اهب مین هب هجوت اب هک یلاح رد ،هتشادن اه تیلب  ملیف نانچ مه لودــج ردص رد .دیــسر اهامنیــس ی هنازور
       نیا رد .دش یم فصن مه اهامنیس شورف فک دیاب اه تیلب  ملیف و دراد رارق اه ملیف ی هیقب هب تبسن ،هلصاف اب »راگن«
       ،شیامن یفنص یاروش بیجع میمصت هب هجوت اب و طیارش  زور بیجع ربخ اما .دراد رارق مود ی هبتر رد ینایم هنیمهت
       دوجو مه اه ملیف رگید یارب هباشم قافتا نداد خر لامتحا  نارکا ناــیاپ یارب شیامن یفنص یاروــش میمصت ،هتــشذگ
       اب هک ییاه ملیف نارــکا یارب یمیمصت هــچ دید دــیاب و دراد  اب هک یمیمصت .تسا هورگرس یامنیس رد »نیمراش و نم«
           .دوش یم هتفرگ ،دنا هدش نارکا اهب مین تیلب  و نم« نارکا نایاپ .هدش هجاوم نایئاباب شویراد ضارتعا


        بطاخم عومجم  شورف عومجم هبنشود شورف نلاس زور   ملیف مان
         300,000   1,664,000,000 49,000,000 70  20    راگن
         107,000   600,000,000 31,000,000 35  13  شا‌هتفرن‌یاه‌هار‌و‌یلم
         180,000   1,212,000,000 17,000,000 49  20   غاد‌ناتسبات
         164,000   855,000,000  16,000,000 60   20   نیمراش‌و‌نم
         1,380,000  10,807,000,000 11,000,000 40 98    نادیسکا
         617,000   5,654,000,000 10,000,000 17  101   باوخ‌گر
         390,000   2,718,000,000 10,000,000 50  47    ادیآ‌و‌اراس
         1,298,000  9,481,000,000 9,000,000 56  64   رصع‌5‌تعاس
         182,000   1,330,000,000 5,000,000 33  48  ‌دعب‌زور‌کی‌و‌تسیب
         180,000   1,738,000,000 4,000,000 19  62   نکن‌نم‌شفک‌وت‌اپ
         14,600    88,000,000  2,000,000  20  17    ناجام
         3,300    16,000,000  1,500,000  17  13   یهام‌ی‌هچایرد
   1   2   3   4   5   6