Page 1 - 960715
P. 1

تاماهبا
           1271لسلسم هرامش - مراهچ و تسیب لاس -13 ی هرامش -دیدج ی هرود-1396 رهم 15 هبنش

      ییاریذپ کی

           !هداس

      بیجع یارجام زا »امنیس« یلیلحت شرازگ

        باتک و باسح رد هدش مگ یاه لوپ

            رجف ملیف ی هراونشج

                                  نابلخ طوقس             اب اهزور نیا            دیدج لصف
               لوا تشاددای
       یلیلحت ی همان هام ،یربخ ی همانزور           ییاکیرمآ           امنیس ی هداوناخ          دیدج یاه ملیف


        .مییامــش رانک رد هرابود زورــما زا یراوگوــس ماــیا لیلد هب هفقو یا هــتفه زا ســپ


        یلبق ی هرود رد هــک هچ نآ زا ادج یا هیور راــشتنا ی هزات رود رد امنیــس ی همانزور  زورک مات ی هزات ملیف قلطم تسکش رذآ مشچ رصان اب »امنیس« یاهوگ و تفگ  هارمه یلامتحا شورف زا ام ینیب شیپ
        رد هرود نیا ی هرامــش نیتسخن رد هک یزیچ ؛هتفرگ یپ دــش یم هتخانــش نآ هب  هتشذگ ی هتفه ی هشیگ رد مج یعیفش اضر و یردنکسا هراتس  نارکا هزات ملیف 4 ناگدننک هیهت رظن اب
        هرابود دــش ببــس یدعب یاهزور یاهدروخزاب اما مداد حــیضوت ار نآ هلاقمرــس

                      .منک یملق ار روطس نیا
        »ربخ« یور .تسامنیس ی هرابرد یربخ ی هحفص۸ راــشتنا همانزور رد ام یانب نایشیمرد اضر »یـکشاوی« زا ییامنور
        رب زکرمت هــک تــسا نیا رب هدــننادرگ مــیت داــقتعا نوچ ،مــیراد دــیک أت »امنیــس« و
        دراد تسد رد هچ نآ اب مه ار بطاخم فیلکت دناوت یم ،تــسا یصصخت هچ نآ
        یزاجم یاضف رد اوــتحم نیمه تردقرپ ی هضرع ،یگژیو نیا زج .دنک نــشور
        یعامتجا یاه هکبش رد هک ییاه لاناک و همانزور نردم تیاس بو ی هطساو هب   ولوئاپوئاس لاویتسف رد
        :دوب زیچ کــی ،درکیور نیا ترــسح ،ام دوخ یارــب .تــسام یدعب فده ،میراد
        ی هطقن ناوــنع هب یلبق ی هرود رد هــک یزــیچ نامه ؛یــناوخزاب و لــیلحت تبیغ
        نآ یارب همانزور بلاق هک دوب نیا هتکن .دش یم هتخانش امنیس ی همانزور توق دننک یم هلبود ار »یکشاوی«یناریا راتسارپوس ود /»یروتنلا« نادرگراک ی هزات ملیف زا سکع نیتسخن
        ی هتــسیاش و تمحزرپ یتاحفص لاــس نآ رد ام .دوب »مک« یندناوخ تاــحفص
        همانزور ی هزور کی رمع هک غیرد اما ،میدناــسر یم امــش تــسد هب ندــشویشرآ
        .دوش کاپ هظفاح زا دوز یلیخ و دنامن یقاب اهراک نآ ی هعومجم دــش یم ببس  شیامن یارب . تسا رگیدکی هب ناوج ود قشع ناتساد » یکشاوی «  ملیف نیا،نایشیمرد اضر ی هنایارگ مرف یاه هبرجت ی همادا رد  لهچ رد نایشیمرد اضر ی هتخاــس »یکشاوی« ییامنیس ملیف
        راــشتنا .میدیزگرب هزات یراکهار ،دــیدج تراچ یزــیر همانرب ماگنه نیمه یارــب  یگــشیپادص سانــشرس رگیزاب ود تــسا رارق ناریا رد مــلیف نیا  یدنلزوین نارگیزاب روضح اب و یسیلگنا نابز هب زین یتــسیلامرف  ییامنور ولوئاپوئاس ملیف یللملا نیب لاویتــسف زا هرود نیمکی و
        ییاج مه روحم هدنــسیون و یلیلحت شخب نآ ات ؛همانزور راــنک رد همانهام کی  ی هدــننک شخپ .دــنریگب هدــهع رــب ار یــلصا یاه تیصخــش .تسا هدش هتخاس .دش دهاوخ
        دنم هقلاع یارــب شا یرادــهگن و ویــشرآ ناکما و دــشاب هتــشاد دوخ ی هتــسیاش  دــمحم ، »یکــشاوی« یــللملا نیب        هــک یــلاح رد »امنیــس« شرازــگ هــب
        .دــش دلوتم یهاگن نینچ زا ،امنیــس »تیلب« .دــشاب رت مهارف اــم ی هدننک لابند  )یــناریا یاه لقتــسم( یــیابطا  :ادص حارط   یراــی یفص هدیاه :نیودت   نایــشیمرد اضر :ىرنه رــیدم و نادرــگراک ،هدنــسیون    لــحارم نــیرخآ ک اــپلد اــضردمحم
        »امنیس« یوگول و هتفر اه کــسویک یور هتشذگ ی هبنــشراهچ زا هک یا همانهام  نیتــسخن »یکــشاوی«.تسا  نادرگراک لوا رایتــسد   تراوتــسا نرک :دیلوتریدم   فلودنر انول :یقیــسوم   کاپلد اضر دمحم  ماــجنا ار »یکــشاوی« ســکیم و ادــص
        همانزور نایم یردارب و دنویپ نیا ناشن ات دشک یم کدی یلصا ناونع یور مه ار  دنلزوین و نارــیا کرتــشم لوصحم  مود رایتــسد   ینــسحم ادن :نیودت رایتــسد   یرــشورب اردناــساک :زیر همانرب   یداــیم نــیمرآ :  ییامنور ناــمز هــب ملیف نــیا ،دــهد یم
                        .دشاب همانهام و  زا »ولوئاپوئاــس« لاویتــسف.تسا  نــیرآ :یزاــجم یاــضف   ینیــسح دیعــس :یــمومع طباور رــیدم   دــنوثایغ نیــسحریما :نادرــگراک  مــلیف نیا.دوــش یــم کــیدزن دوــخ
        هک یا هتفه هس لوط رد هک اه نآ ،ام نابطاخم و امنیــس یاه یا هفرح مراودیما  مــهد اــت هاــم رــهم مــتفه و تــسیب سانش قح نتوه :گنر حیحصت    ایرآ یامنیس ناماگــشیپ تکرــش :لاتیجید راوتاربلا   ناخریما  اــضر ییامنیــس دــنلب مــلیف نــیمراهچ
        شخب نآ تبیغ هک دندش روآدای فلتخم یاحنا هب ،درذگ یم همانزور راــشتنا زا  دهاوخ رازگرب لیزرب روشک رد هام نابآ  سیرگ ،سیمس نسلوا سکلا ،ناراک ـرآ نویتسا ،زمدا لکیام ،یلره یلیما ،زلیوج ویتام :نارگیزاب   ،»ضغب« یاــه ملیف زا سپ نایــشیمرد
        ی همانهام ندید اب ،تــسا سوسحم هزات یاه هرامش رد نیــشیپ ی همانزور زا  یلبق یاه ملیف اب نایشیمرد.دش    ...و نوسمات ارلا ،پروتنیسا  تــسا »یروتنلا« و »!متــسین ینابصع«
        بیکرت و دنــشاب هدرک ادیپ ار ام تــسخن ی هدیا ی هدوقفم ی هقلح امنیــس تیلب  یرــبتعم یاه هراونــشج رد دوــخ هتشادنپ دیمح : هژورپ ریدم   یناشیورد یدومحم هیمس :حرط یرجم   نایشیمرداضر :هدننک هیهت    مامت .دراد هناقــشاع یــیاوه و لاــح هــک
         .دشاب لماک امش یارب ،نام»یراتشون ی هتسب« ات دنک کمک دناوتب ود نیا  ندنل و وتنروت ،لآرتنوم ،نیلرب نوچ ...هیکشاوی ناتساد هی نیا ،میراد یکشاوی ىارجام هی ام زا مودک ره :ناتساد ی هصاخ    تسارک رهش رد »یکشاوی«یاه هنحص
       بییقن ورسخ
                                .تسا هتشاد یقفوم روضح زین                           .تــسا هدــش یرادرب ملیف دنلزوین چرچ

                                  اه‌هناسر‌‌رد تسا تکیتامنیس تیاس یاهرامآ یانبم رب لودج                  هشیگ

     دننامه یحطس و یسانشراکریغ یاه حرط یخرب ندروخ تسکش و  یاــه هنیزه زیر ملاــعا نارــیا ی هــمانزور  ینعی هدش نارکا هزات ملیف رگید هب هنازور شورف لودج موس ی هبتر و دهد یم  اهامنیس هنازور شورف لودج ردص هب دش یم روصت هچ نآ زا رتدوز »درز« ملیف
     اه نآ زا یرایسب هک ییاه حرط .دوبن امنیس یلم ی هسردم سیسأت  رب ینایاپ ی هــطقن ار رجف ملیف ی هراونــشج  زا رتارف یشورف »درز« دننام مه هداز غابص هواک ملیف .هدیسر »ایلاتیا ایلاتیا«  اهامنیس یا هتفه کی یلیطعت زا دعب رگید ملیف هس هارمه هک ملیف نیا .دیسر
     ،تــشاذگ لاملا تیب رب یفلتخم یدام یاه هنیزه هک نیا رب هولاع .تسناد ریخا تاماهبا  هدیسر ناموت نویلیم 105 شورف هب و هتشاد شنارکا تسخن زور ود رد راظتنا  یا هلصاف اب ات دیسر ناموت نویلیم 235 شورف هب زور ود یط ،دوب هدش نارکا
     امنیس نیا ناج یب ی هرکیپ رب زین ار یرایسب یونعم قیمع تامطل  هب دازآ یسرتسد و راشتنا« نوناق ندــش ییارجا اب هک یطیارش رد  رارق لودج مراهچ ی هبتر رد شنارکا ی همادا رد ینلایم هنیمهت ملیف .تسا  هتفه ود ات کی دیاب .دشاب اهامنیس ی هنازور شورف نیشنردص هجوت لباق
     ...و اه هنیزهزیر زونه ،رجف ی هراونشج صاخ دروم رد اهنت .درک دراو  عیرست و لیهست تاعلاطا دازآ شدرگ مهدزای تلود رد »تاعلاطا  ملیف و تشادن یبوخ ی هیحاتتفا تاروصت فلاخ رب اما »ایرلاام« ملیف .هتفرگ  نیا رد هک تشاد دهاوخ همادا »درز« یارب شورف دنور نیا ایآ دید و درک ربص
                .تسا هدشن صخشم  هتشذگ ی هرود یاه هنیزه زیر ملاعا اب هک دور یم راظتنا ،تسا هدش  هب تسناوتن ناموت نویلیم50 زا رت مک تسخن زور ود شورف اب یزابهش زیورپ  96 لاس مود ی همین نارکا ی هدیدپ دناوت یم هداز یقت یفطصم ملیف تروص
                       هراونشج نیا نوماریپ یاه ثیدح و فرح ،رجف ملیف ی هراونــشج   .دسرب لودج یلااب یاه هبتر  همادا نارکا هب یبوخ شورف اب نانچ مه »راگن« ،لودج مود ی هبتر رد .دشاب
     رفوتسیرک ملیف نیرخآ هب مینست یرازگربخ  هامدنفسا ی هیعلاطا رد هک یا هتساوخ و راظتنا ،دریگب نایاپ ی هطقن بطاخم عومجم شورف عومجم هبنش جنپ شورف هبنشراهچ شورف نلاس  زور ملیف مان
     دقاف ار نآ و هــتخات »کرکناد« یــنعی ،نلاون  رد .تسا هدش حیرصت نآ رب زین ییامنیــس نامزاس یمومع طباور
         .تسا هتسناد یخیرات رابتعا  ریاس و تابــساحم ناوید زا هیعلاطا نیا ینایاپ دنب رد نامز نامه 16,000 235,000,000 145,000,000 80,000,000 64 2 درز
     خر مود یــناهج گنج نــیح »کرــکناد«رد هــچنآ زا اه یــسیلگنا  یزاس فافش روظنم هب هک دوب هدش تساوخرد یتراظن یاه هاگتسد 350,000 2,013,000,000 81,000,000 42,000,000 75 16 راگن
     لاماک »یلم - یخیرات« ییاتــسدوخ اب و دنا هتخاس هــسامح ،داد  ی هوحن نینچ مه و هراونشج یلام نایماح و اهدمآرد ،تارابتعا زا یلام 9,000 105,000,000 75,000,000 30,000,000 68 2 ایلاتیا ایلاتیا
     رد .دنا هدورــس یزوریپ هموظنم ،گرزب تــسکش کی زا ،یفارحنا  لخد زا لماک یلام شرازگ هراونشج یاهدمآرد و تارابتعا درک هنیزه 140,000 815,000,000 55,000,000 29,000,000 42 23 شا هتفرن یاه هار و یلم
     رد یوسنارف و یسیلگنا زابرــس رازه دصراهچ ،مود یناهج گنج .دنهد هئارا رجف ملیف ی هراونشج جرخ و 4,000 42,000,000 32,000,000 10,000,000 53 2 ایرلاام
     .دندــش هرصاحم یزان ناــملآ یاهورین طــسوت کرکناد لحاــس           170,000   935,000,000  31,000,000  15,000,000 40   30   نیمراش و نم
     گنج لیاوا رد هک تسا هتفرگ هسنارف لامش رد یرهش »کرکناد«  ،زورــما نــطو ی هــمانزور 1,400,000 10,900,000,000 18,000,000 10,000,000 20 108 نادیسکا
     یلحاس رهش نیا ات ار نیقفتم یاهورین ،ناملآ شترا ،مود یناهج  مهدزای تلود یاه تسایس 193,000 1,340,000,000 16,500,000 9,500,000 32  37   غاد ناتسبات
     نیا رد نیقفتم یاهورین زا رفنرازه دصراهچ دودح و دنار بقع هب .درک دادملق زورما یامنیس یاه یناماس هبان ی هشیر ار
     یارب ایناتیرب زا یناوارف یاه قیاق و اه یتشک.دندش راتفرگ هقطنم  و مهدزای تلود رد داشرا ترازو ییامنیــس تسردان یاه تسایس 2,000 24,000,000 15,400,000 8,600,000 33 2 کچوک نانامرهق
     دروم ،دندش لیسگ کرکناد لحاس هب نازابرس تیعمج نیا تاجن  یا هدرتسگ تارییغت داجیا ثعاب یلاح رد تلود نیا رد نآ ی همادا 626,000 5,650,000,000 9,000,000 6,000,000 12 111 باوخ گر
     ،نیقفتم یاهورین رــس تــشپ .دنتفرگ رارق اه یزان ییاوه هلمح  نیا یارجا ییاهن ی هجیتن هک هدــش روشک ییامنیس ی هصرع رد 395,000 2,920,000,000 8,000,000 3,000,000 16 58 ادیآ و اراس
     ایرد اهنآ لباقم رد و ،یورــشیپ لاح رد تازیهجت مامت اب اه ناملآ  ددجم نتفرگ توق زج یزیچ هتــشذگ یاه لاــس رد اه تسایس 1,320,000 9,800,000,000 7,000,000 3,000,000 19 76 رصع 5 تعاس
     ات ای دندش یم نمشد میلست دیاب ای یهاتوک ینامز هلصاف هب .دوب  و دوهشم شلات ،هایس مسیلائر رناژ تیروحم اب یا هراونشج یامنیس 197,000 1,820,000,000 500,000 900,000 19 72 نکن نم شفک وت اپ
              .دنتفر یم شیپ لماک یدوبان  امنیس دنم هغدغد و یشزرا یاهورین ندنار هیشاح هب یارب سوملم 4,400 22,000,000 500,000 350,000 14 23 یهام ی هچایرد
   1   2   3   4   5   6