Page 1 - 960716
P. 1

1396 رهم 16 هبنش کی
                          دیدج ی هرود
                         14 ی هرامش
                       مراهچ و تسیب لاس

                         1272لسلسم هرامش

    راتفر کین یلع :سکع / »بآ ریز ورس« رد نایدیمح کباب و ناگیار دوعسم ،یدوبهب اضر

         دنک‌یم‌یسررب‌امنیس‌ی‌همانزور‌»نروپ‌و‌لوپ«‌دنتسم‌زا‌یرنه‌ی‌هزوح‌ییامنور‌ی‌هناتسآ‌رد
      ؟زایتما ای تراسج ؛هعونمم ی هقطنم هب دورو      مرادن‌لوبق‌ساسح‌یاه‌هژوس‌هب‌نتخادرپ‌رد‌ار‌تیدودحم‌:»یسنج‌بلاقنا«‌دیلوت‌ریدم‌‌ ‌مداد‌یم‌زوجم‌نایودهم‌»یراتلا«‌هب‌مدوب‌داشرا‌یاج‌:هروس‌دنتسم‌زکرم‌ریدم‌
      راظتنا زا رت مک »ایرلاام« ؛راظتنا زا رتارف »درز« :هتفه رخآ ی هشیگ      تاکسا یلدیر اب ریاپما یوگو تفگ                                36 رجف رد »بآ ریز ورس« زا ییامنور


      ‌رب‌یا‌همادا‌»2049‌رنار‌دیلب«‌نارکا‌زاغآ‌‌و‌»تننواک‌:هناگیب«‌تیقفوم‌اب‌         رگنهآ‌هشاب‌یلعدمحم‌ینادرگراک‌هب‌»بآ‌ریز‌ورس«‌ییامنیس‌ملیف‌نیودت‌
      دسر‌یم‌رظن‌هب‌ملیف‌تبثم‌یاهدقن‌و‌هتشذگ‌زور‌زا‌تاکسا‌»رناردیلب«‌             یربخ‌یبسن‌توکس‌رد‌هک‌نیگنس‌یا‌هژورپ‌؛دنک‌یم‌یرپس‌ار‌ینایاپ‌لحارم‌
      دنا‌هدیسر‌جوا‌نارود‌هب‌رگید‌راب‌تاکسا‌یلدیر‌قولخم‌یلیخت‌-یملع‌یاه‌ناهج‌                               دیسر‌ماجنارس‌هب‌

      یبشا لاه فلخ دنزرف                                                  تیفافش لابقتسا هب      رتلکنیلدراچیر‌ی‌هزات‌ملیف‌ی‌هرابرد‌‌ریاو‌یدنیا‌رد‌نئوک‌کیرا‌تشاددای               رجف‌ی‌هزات‌ی‌هیشاح‌ی‌هرابرد‌یتورم‌دیعس‌یگتفه‌تشاددای


      وپ یایند نیگمغ قلاخ زا یظفاحادخ                                            ایرلاام ات ایر ماهتا زا


      ‌ ‌»وپ‌د‌ینیو«‌یاه‌ناتساد‌قلاخ‌نیلم‌شقن‌یاه‌شلاچ‌زا‌نوسیلگ‌لنماد             تفرگ‌ار‌شنابیرگ‌ریخا‌تقودنچ‌هک‌ییاه‌هیشاح‌زا‌سپ‌یرادمان‌هدازآ
      دیوگ‌یم‌»نیبار‌رفوتسیرک‌ظفاحادخ«‌شدیدج‌ملیف‌رد                                        تسا‌هدش‌زاسربخ‌هرابود‌
                                              اه‌هناسر‌‌رد تسا تکیتامنیس تیاس یاهرامآ یانبم رب لودج      هشیگ


     یعیــشدض اــب سراــف یرازــگربخ  یخرب یــشرازگ رد زین ناوج ی هــمانزور  رد ناگتخیهرف ی همانزور بطاخم عومجم شورف عومجم هعمج شورف نلاس  زور ملیف مان
     یاه مــــلیف ندرـــــــــک فـــــیصوت  ی هنیمز رد ییامنیس نامزاس تامادقا  هتــشذگ زور هــک یــبلطم
     رد هدــش هـــــــــتخاس یـــــــناریادض  .داد رارق لاؤس دروم ار اه هجدوب  ندرــک فــیصوت راد هیــشاح نــمض ،درــک رــشتنم 40,000 416,000,000 181,000,000 64 3 درز
     و یرنهدض دــیلوت کی ار »یــناریا طاــبترا« ،دووــیلاه  نامزاس یاه هعومجم ریز یلام درکلمع  )یناهج شخب صوصخ هب( رجف ملیف ی هراونشج 370,000 2,103,000,000 90,000,000 75 17 راگن
               .دناوخ ینیئآدض  تیفاعم نوناق هب هجوت اب هک هدوب هنوگ هچ ییامنیس  شرازگ ی هــئارا یارــب یبــسانم تصرف ار اهزور نــیا 16,000 182,000,000 77,000,000 68 3  ایلاتیا ایلاتیا
     ناــیناریا ناــیرج اــب کرتــشم یراکــمه رد دووــیلاه  زا یخرب یارــب ،یرنه و یگنهرف تاــسسؤم یــتایلام .درمشرب هراونشج ی هجدوبزیر زا نلاوئسم 150,000 866,000,000 61,000,000 42 24 شا هتفرن یاه هار و یلم
     هداد رارــق فدــه ار نایعیــش خرــس لاــب یــناریا دض  ؟تسا هدمآ یدرایلیم یاه تایلام تاــسسؤم نیا  کیکفت یارب یبویا میمصت یشاوح مامت عورش نامز زا 185,000 977,000,000 42,000,000 40 31 نیمراش و نم
     میقم یاه یناریا دض نایرج ریخا یریگ فده .تــسا  للها تــجح تــیریدم لوــط رد ییامنیــس نامزاــس  شخب نیا یارب یحلاصا یاه هاگن ،زورما ات اه هراونشج 1,403,000 10,925,000,000 25,000,000 20 109 نادیسکا
     گنهرف اب هک تــسا یبهذم تاداقتعا نهو ،دوویلاه  هجدوب رادــقم هچ نایردیح یدــهم دمحم و یــبویا  یاه یزاــس هیشاح هــب رــجف مــلیف ی هراونــشج مــهم 4,900 44,000,000 20,000,000 33 3 کچوک نانامرهق
     یریبعت هــب ای یــناریا دض مــلیف .تــسا نــیجع یعیــش  ؟تــسا هتــشاد یا یــجورخ هــچ و هدرــک تــفایرد  شــخب یارــب هــچ نآ .تــسا هــتفای لــیلقت درــکراک یب 197,000 1,358,000,000 18,000,000 32 38 غاد ناتسبات
     دیلوت کی موــش دلوت »یناریا طابترا« ،ییاروــشاع دض  هک ینادنورهــش و یناریا یاه هدنهد تایلام نــعطق  فیرعتزاب ،تسا مهم رجف ملیف ی هراونشج للملا نیب
     ناــیناریا تــیعمج طــسوت ،یــنیئآدض و یرــنهدض  ناریا ی هــعبت کــی ناوــنع هب روــشک یــتفن دــمآرد رد  رازاب و هراونــشج نیا رد رــضاح لــلملا نیب راثآ هــب هاگــن 3,500 58,000,000 16,000,000 53 3  ایرلاام
     شلاچ یارب هک یملیف .تسا دوویلاه میقم یناریا دض  درک هنیزه زــیر دننادب دــنراد لیامت ،دنتــسه میهــس  هجدوب زــیر ملاعا رــس رب اــهاوعد هــک لااح .تــسا مــلیف 627,000 5,661,000,000 11,000,000 12 112 باوخ گر
     تــسد ،گنج رد رضاح ناناوجون و تمواقم ناینب اــب  یاهدادرارق زا یخرب ارچ و تسا هدوب هنوگچ نامزاس  تــسا هبلاطم نیا حرط یارــب یبوخ نامز هــتفرگ لااب 396,000 2,928,000,000 8,000,000 16 59 ادیآ و اراس
     هب ار یدیزی یریت و دنز یم یــخیرات گرزب لعج کی هب  یتروص رد ،تسا هدش هتسب صاخ یدارفا اب نامزاس  رازاب زا یشرازگ رجف ی هراونــشج یرازگرب نلاوئــسم هک 1,324,000 9,808,000,000 8,000,000 19 77 رصع 5 تعاس
     ترضح ،یعیــش تمواقم لبمس و همــشچرس تمس  دییأت دروم نادــنچ راک ماجنا رد اــه نآ تیحلاص هــک  هدش رازگرب یتوافتم لکش هب دنراد اعدا هک ییاه ملیف 4,700 23,000,000 1,000,000 14 23 یهام ی هچایرد
         .دنک یم باترپ )ع( نیسح للهادبعابا       !تسین           .دننک هئارا ،تسا 190,000 1,820,000,000 500,000 19 73  نکن نم شفک وت اپ
   1   2   3   4   5   6