Page 1 - 961107
P. 1

؟تسا هار رد داشرا ریزو هیلع مرن یاتدوک


      تسا هداتفا هار هب ییامنیس نامزاس رد اه ملیف فیقوت ی هزات جوم     دهد یم ریزو بیرخت یارب یتراظن یاهاروش هب یفارحنا نایرج کی دورو زا ربخ »امنیس« یاه هدینش
            دنوش هدرپ ی هناور ناوارف لیدعت و حرج اب تسا رارق نارکا تبون رد یاه ملیف مه و ناگدنامرانک مه ،هراونشج یاه ملیف مه دوش یم هدینش                    1337 لسلسم هرامش - مراهچ و تسیب لاس -  79 ی هرامش -دیدج ی هرود - 1396 نمهب 7 هبنش
                                 ناموت 1000

                                                                        زا تیامح رد

                                                                  ىوسوم اضرملاغدیس

                                                                     تياكش


                                                            ناگدننك هيهت
                                                                    لقتسم                                                                  ىاروش هب      یارب یا هدنورپ

      راکسا مسارم ی هرود نیمدون یاهدزمان                                              تنايص
      تسین ناماندب یارب ییاج
                                                                      ی هناخ
      یفرعم تقو بولگ ندلگ مسارم نس یور نمتروپ یلاتان هک یا هقیقد نامه زا
      »نادزمان ی هنادرم مامت تسرهف نیا و...« تفگ ینادرگراک نیرتهب یاهدزمان                               امنيس
      زیتودنت باسح هیوست هب .دوش متخ اج نیا هب ارجام هک دش یم هدز سدح دیاب
      تقو ره زا شیب لااح هک ینادرم اب ،دوویلاه رد تردق بحاص نقافتا نانز
      یاه هورگ یهاوخ مهس ارجام لبق لاس ات رگا .دنتسه لبیس زکرم رد یرگید
      کی لقادح »یقلاخا یاه ییاوسر« مچرپ ریز لااح ،دوب دوویلاه رد تیلقا
      و تایقلاخا رب یراشفاپ اب ،راشف زا رتارف ات هتفای تصرف ،اه تیلقا نیا زا هورگ                           ناگدننک هیهت ایآ
      یاعدم وس کی زا .دنک جراخ رود زا ار ردق بیقر ،دوخ رظن تیناقح رب رارصا
      یوس زا و دش گنررپ لبق زا رت شیب »یلصا یاه هتشر رد نانز یلاخ یاج«                                     هدش مامت
      یهار مه بسچرب هک ینادرم زا زیاوج نادزمان ییاهن یاه تسرهف رگید
      یلمعلا سکع و لمع .دش یم یلاخ دندوب هدروخ ار ناگ هدشاوسر اب                                        لابند هب
      هب یزیت و دنت یاه خساپ رت مان شوخ یاه هراتس کدنا دش ثعاب هک
      جوم هک نوسین مایل یاه تبحص ،دیاش شنیرتدنت .دنهدب هیور نیا                                      یهاوخ مهس
      و تسناد »یطسو نورق رد نارگوداج راکش« هیبش ار هداتفا هار هب
      .دننکن جراخ رود زا ار اه مدآ ،هدشن تابثا اه ماهتا ات تساوخ                                        ؟دنتسه
      اه نآ یاپ هک یلوا رفندنچ ،دش عورش نیاتسنیاو یوراه زا هک ناتساد
      ،یدعب یاهزور رد اما .دندوب سدح لباق دش یم هدیشک نایم هب
      اه بیذکت و دش رشتنم عیسو ژاریت اب اه هناسر رد ،تابثا نودب تاماهتا
      دوویلاه رد یجوم ،زورما ،لااح .درکن ادیپ ار اعدا لصا تردق مدص کی                                 36 رجف نارواد
      »هزات ماندب« زا دنهد یم حیجرت همه ،هدراو ماهتا نیلوا اب هک هداتفا هار
      هدش ماجنا رت شیپ یاه یزاب زا ار وا اتح و دننکن راک وا اب ،دنریگب هلصاف                              دندش یفرعم
      هک یسیپسا نیوک یارب هدمآ شیپ یارجام زا سپ .دننزب طخ مه
      تورث مامت« ملیف زا شاه سناکس مامت نارکا هب هدنام یا هتفه دنچ
      ،درک یزاب هرابود ار اه هنحص نآ رملاپ رفوتسیرک و دش هتخیر رود »ایند                             بیکرت کی
      خر کلفا یسیک یارب ،یمرگرس یایند داعبا رد قافتا نیرت گرزب لااح
      یا هدع و داتفا هار وا هیلعرب نیپمک نیلوا شیپ هام کی یتقو .تسا هداد
      ارجام ،دشابن رضاح راکسا مسارم نیمدون رد وا دنتساوخ یمداک آ زا
      زا سرت مجح داد ناشن زورید ربخ اما ؛تشاد تهابش یخوش کی هب                                   ییامنیس
      زین ییامنیس یاهرنه و مولع یمداک آ داعبا هب یداهن رد اتح ،یماندب
      راکسا مسارم هب ار کلفا یسیک دندرک ملاعا اه نآ .تسا گرزب هزادنا هچ
      ،هلاس نیدنچ یتنس نتشاذگرانک ینعی نیا و ؛درک دنهاوخن توعد مدون
      رد ار فلاخم سنج رگیزاب نیرتهب راکسا ،لبق لاس رگیزاب نیرتهب هراو مه هک
      یاعدا تاعفد هب کلفا هک تس یلاح رد نیا .درک یم ادها وا هب یدعب مسارم
      دوب هتخاس ار نآ شدوخ هک یملیف رد و دنتسه شا یعدم هک ار ینز راک مه ود
      نادزمان تسرهف .تساه فرح نیا زا رتارف ارجام اما ؛هدرک در دنا هدوب شرانک
      نیرتهب بولگ ندلگ رد هک( وکنارف زمیج مان تبیغ دنتفگ اه یلیخ دش ملاعا هک
      بلغا رد زین »هعجاف دنمرنه« شملیف و دش لاکیزوم /یدمک درم رگیزاب
      نآ زا سپ هک تس یتاقافتا لیلد هب )دوب ناگ هدش نیسحت وزج اه تسرهف
      هدرک در ار تاماهتا وکنارف .دندش یعدم ش هیلع نز دنچ و داتفا وا یارب مسارم
      یادف ار شا هزیاج یرنه تیفیک یمداک آ درادن ناکما دنتفگ مه اه یلیخ و دوب
      و ناگ هدنهد هزیاج تسرهف زا کلفا نتشاذگرانک اما ؛دنک یشیدنا تحلصم
      شملیف و وکنارف زمیج ندشندزمان دهد یم ناشن ،مسارم هب شندرکن توعد
      .تسا هداد خر ریسم نیمه رد مه
      درادن تسود راگنا سک چیه ،دیبسچ هک بسچرب ،هک نیا تسا ملسم هچ نآ
      شوگ مهتم یاه فرح هب و دزادنیب رطخ هب عافد یارب ار شا یا هفرح تیعقوم
      کش یب هک یسرت .دش دهاوخ رازگرب یسرت نینچ ی هیاس ریز مدون راکسا .دهد
      دوویلاه نیمه رد یدایز ی هنارگاشفا یاه ملیف ی هیام تسد دعب اه لاس
      .دوب دهاوخ )هداتفا هار هب زورما هک یجوم فلاخرب(
   1   2   3   4   5   6