Page 1 - 961108
P. 1

امن‌یصوصخ‌‌یاه‌یناپمک‌یدرایلیم‌100‌یزاب
      تسا هدش هتفرگ رظن رد یلصا یناپمک 5 یارب ناموت درایلیم 20 هنلااس تلایهست      درک دهاوخ ییامنور ار »یزاس ملیف یاه یناپمک« حرط ییامنیس نامزاس هراونشج زا سپ
        ؟تفر دنهاوخ حرط نیا راب ریز ملیف دیلوت ی هصرع صخاش یاه هرهچایآ        دوب دهاوخ اه یناپمک لوئسم ناریدم اب اه ملیف تیلوئسم »تخاس ی هناورپ« فذح اب

                                                                   راددروکر ملیف ی هدیا
                    1338 لسلسم هرامش - مراهچ و تسیب لاس -  80 ی هرامش -دیدج ی هرود - 1396 نمهب 8 هبنش کی
                                                                     راکسا یاه یدزمان
                                                                   ؟تسا یبدا تقرس

                                                                هنوگ هچ

                                                                  وروت لد


                                                                بآ لکش
                                                                ؟دیدزد ار

         ناموت 1000                                                                   یمدرم تاضارتعا ی همادا

                                                                         شورف دنیآرف هب
                                                                         رجف یاه تیلب
                                                                  بطاخم بذج                                                                       یا هراونشج       ریما اب تاقلام                                                       !یشکورگ اب
       هراونشج زور نیلوا رد                                                    نمهب نارکا زا یدیجم
                                                                      ملیف فارصنا لامتحا    یمرزآ نلادرا :سکع امیلقا امین ملیف نیتسخن                                    یناتسمز باوخ صرق

                                                                   !اهامنیس یارب
       دش شیامن ی هدامآ مارم یک دلایم یزاب اب
                                                  اه‌هناسر‌رد تسا تکیتامنیس تیاس یاهرامآ یانبم رب لودج   هشیگ

     زیورپ .تسا ناراددروکر وزج رجف ملیف ی هراونــشج زا هرود هس رد  و رابتعا هب ،دشاب ربتعم و نیزو ردق هچ ره هک تــسا هراونــشج کی  تبــسن یــشرازگ رد ناهیک« ی همانزور بطاخم عومجم شورف عومجم  هعمج شورف  نلاس  زور ملیف مان
     رگید زا رجف ی هراونشج رد نیرولب غرمیس 4 تفایرد اب ییوتسرپ  زا یرایسب ناگدننکرازگرب هنافسأتم هک دیازفا یم هراونشج کی نزو  ی هراونــشج نارواد تاــیه باختنا هب  ۱,9۰۰,۰۰۰  ۱4,2۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۰7  ۵3  لغب هنیآ
     زا یموصعم هــناورپ مه نز نارــگیزاب ناــیم رد و تــسا ناراددروکر .دننک یمن هجوت مهم نیا هب ییامنیس یاه هراونشج  ریخا یاه لاــس رد مادک چیه هک تــسا هدرک داقتنا رجف ملیف
            .دیآ یم باسح هب هراونشج نارادروکر  ینارگامنیس هب یشرازگ رد »راکتبا« ی همانزور .دنا هدرکن ادیپ تسد یریگ مشچ تیقفوم هب  ۱47,6۰۰  ۱,۰9۰,۰۰۰,۰۰۰  9۰,۰۰۰,۰۰۰  8۰  3۱  ومعرسپ و ومعرتخد
     باختنا هب یــشرازگ رد »سراف« یرازــگربخ  ی هراونشج رد نیرولب غرمیــس راددروکر هک ار  دقاف ،یرارکت دارفا هک رجف ملیف ی هراونشج ریخا یاه لاــس مسر  88,6۰۰  7۱۵,۰۰۰,۰۰۰  8۰,۰۰۰,۰۰۰  ۵4  ۱7  سنلاوقشع
     دــیدج یرــجم ناوــنع هــب یرــیدم نارــهم  .تسا هداد رارق یسررب دروم دنتسه رجف  یرواد راک یغوبن و راکتبا چیه نودب و یزاــس نایرج و یراذگریثأت  4۵,۰۰۰  427,۰۰۰,۰۰۰  ۵۱,۰۰۰,۰۰۰  26  ۱7  باوخ لپ
     ناریدم لاح هب ات هک نیا و »تفه« ی همانرب  ی هراونــشج زا هرود نیمــششو یس ی هناتــسآ رد  مه رجف ملیف ی هراونشج نیمــشش و یس رد ،دنریگ یم هدهعرب ار
         .تسا هتخادرپ ،دنا هدرکن وگو تفگ وا اب هکبش  یاه هراونشج نیرت مهم زا یکی ناونع هب نآ زا ناوت یم ،رجف ملیف  ی هراونشج نیمششو یس نارواد یماــسا هتشذگ زور !دــش رارکت  3۱,۰۰۰  294,۰۰۰,۰۰۰  46,۰۰۰,۰۰۰  33  ۱۰  یناسنا یدمک
     ییامنیس ی همانرب یرــس نیرخآ شخپ زا تــسا هام ۱۰ دودح  نــیا رد نارگامنیــس رــثکا فــلتخم راودا رد .درــب ماــن ییامنیــس  یا هفرحریغ درکیور یایوگ یماــسا نیا .دندــش یفرعم رجف ملیف  ۱۱8,6۰۰  ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰  3۰,۰۰۰,۰۰۰  ۵۰  3۱  ربعم دس
     ندش کیدزن اب لااح و درذگ یم امیس هس ی هکبش رد »تفه«  ،یوــترپ اــیزوبماک رــیظن یناــسک .دنا هتــشاد روــضح هراونــشج  نــیا .تــسا هراونــشج یاــه ملیف یــبایزرا ی هــنیمز رد هراونــشج  89,۰۰۰  746,۰۰۰,۰۰۰  ۱8,۰۰۰,۰۰۰  27  4۵  یصخش میرح
     یرجم باختنا باهتلا ،رجف ملیف ی هراونشج یرازگرب نامز هب  وکین ،اــیرآدمتعم هــمطاف ،ییوتــسرپ زــیورپ ،یمتــسرایک ساــبع  ،هتسجخ نسح ،یزیربت لامک ،یناشخدب مارهب زا دنترابع یماسا
     هار مه یرایــسب یــشاوح اب شــخپ هب دــیدج یرــس ندیــسر و  ی هراونــشج هب ناــشروضح اب هــک ...و یداــهرف رــغصا ،دــنمدرخ  اضردمحم و روپرئاط هتــشرف ،یلماعردص لوــسر ،ناقهد ورــسخ  28,۰۰۰  ۱88,۰۰۰,۰۰۰  ۱3,۰۰۰,۰۰۰  4۱  3۱  هنمد و هلیلک
     قرو هراب کی هب اما اه نابز رس رب روپدیشر مان ادتبا .تسا هدش  و روضح اــب هک یناناوج نــینچ مه و دندیــشخب راــبتعا رــجف ملیف  صخشم هچ نآ ،مینک یم رورم ار دارفا نیا ی همانراک یتقو .نتورف  4۱,۰۰۰  269,۰۰۰,۰۰۰  ۱3,۰۰۰,۰۰۰  28  ۵3  سدقم تسرهف
     و رت تردقرپ یادیدناک ناونع هب یریدم نارهم مان و تــشگرب  ناــش یا هفرح ریــسم ی هــمادا رد هراونــشج رد ناــشراثآ شــیامن  .تــسا ریخا یاه لاــس رد اه نآ شــشخرد و تیقفوم مدع تــسا  66,۵۰۰  ۵73,۰۰۰,۰۰۰  ۱2,۰۰۰,۰۰۰  24  4۵  یذغاک ی هناخ
     یریدم نارهم ناریدم ملاعا اب تیاهن رد .دش ناونع رت حرطم  یرازگرب زا ههد هــس زا شیب نایرج رد نایم نیا رد .دنتفرگ راــبتعا  ،ناهج فورعم و یا هــفرح یاه هراونــشج هک تــسا یلاح رد نیا
     هراونشج مایا رد »تفه« ینویزیولت ی همانرب یرجم ناونع هب  غرمیــس تــفایرد راددروــکر هــک ینارگامنیــس یــسررب هراونــشج  لقادح هک دننک باــختنا رواد ناونع هب ار یدارــفا دننک یم شلات  6۵,6۰۰  494,۰۰۰,۰۰۰  4,۰۰۰,۰۰۰  ۱4  ۵9  یتلاکش
     روــضح ی هراــبرد نوــیزیولت نارــیدم رــظنراهظا .دــش یــفرعم  تفایرد اــب اــیک یمتاح مــیهاربا .تــسین فــطل زا یــلاخ ،دنتــسه  یروآون و غوبن ای دنشاب هدیسر یتاقیفوت هب ،ریخا لاــس ود یکی رد  2۵,۰۰۰  ۱46,۰۰۰,۰۰۰  4,۰۰۰,۰۰۰  9  ۵9  شوایس زار
     یارب یرــیدم هدــش هدینــش هک داتفا قافتا یــلاح رد یرــیدم  .دوب ملیف نیرتهب نیرولب غرمیــس نیرت شیب راددروکر غرمیس۵  نارواد کرتــشم یــگژیو اــما .دنــشاب هداد ناــشن دوــخ زا یــصاخ  84,۵۰۰  798,۰۰۰,۰۰۰  2,۰۰۰,۰۰۰  7  ۵9  رذآ
     ییاهن قفاوت هب نویزیولت اــب زونه »تفه« ی همانرب رد روضح  تفایرد راد دروــکر نــیمود غرمیــس 4 تفایرد اــب یدــیجم دیجم  رد تیقفوم بــسک مدع ،رــجف ملیف ی هراونــشج نیمــششو یس
                 .تسا هدیسرن  نیرولب غرمیس تفایرد اب یوترپ ایزوبماک .تــسا نیرولب غرمیس  یاه نیرتیو نیرت مهم زا یکی ،یرواد شخب .تسا ریخا یاه لاس  8۵  86۰,۰۰۰  6۰۰,۰۰۰  6  3  دابآ لگ ی هناسفا
   1   2   3   4   5   6