Page 1 - 961110
P. 1

دیشاب‌صاخ‌یاه‌نایرج‌عفن‌هب‌ییامنیس‌نامزاس‌یاه‌هعومجمریز‌رد‌ینوناقریغ‌یاه‌ینزیار‌بقارم‌!نایردیح‌یاقآ
          !نارگید و نابات رون ،ناریملیف ،یدیجم
     مشک‌یمن‌بقع‌مفنص‌و‌مدوخ‌قح‌زا‌دنزیرب‌نم‌یولج‌ار‌ملیف‌نیا‌لوپ‌ربارب3‌رگا‌للهاو‌هب‌:‌نارکا‌زا‌شفارصنا‌رس‌رب‌نابات‌رون‌ی‌هسسوماب‌یلام‌قفاوت‌ی‌هعیاش‌هب‌خساپ‌رد‌یفجن‌دمحا
                                                                ‌ یاه‌سکع‌نیتسخن‌زا‌ییامنور
                                                        زورما‌ی»امنیس«‌رد‌یفقث‌نیسحریما‌ی‌هزات‌ملیف‌
                                                       دراد همادا فرب رد یسور       1396 نمهب 10 هبنش هس
      81 ی هرامش -دیدج ی هرود
       مراهچ و تسیب لاس
      1339 لسلسم هرامش     شوپ هایس ابص :سکع / »یسور« رد ربا رباص و ییاقآ ریما

                                                  اه‌هناسر‌رد تسا تکیتامنیس تیاس یاهرامآ یانبم رب لودج   هشیگ


     موس یرس شخپ لابند هب »انریا« یرازگربخ  یتشاددای رد »زورما نطو« ی همانزور  روضح »یبآ نامسآ« ی همانزور بطاخم عومجم شورف عومجم  هبنش کی شورف  نلاس  زور ملیف مان
     یسررب هب یشرازگ رد ،»دازرهش« ی هعومجم  لااح« ی همانرب نابطاخم زا یریگ یار  ناوــنع هــب هدازــیلع نیــسح  ۱,9۳۳,000  ۱5,000,000,000  90,000,000  ۱07  55  لغب هنیآ
     لوا یرس تیقفوم هب ایآ هک نیا و لایرــس نیا .تسا هداد رارق دقن دروم ار رجف ملیف ی هراونشج یارب »دیشروخ  شــیارب اــیآ هــک ار رــجف ملیف ی هراونــشج رد مــلیف ود زاــس گنهآ  ۱5۳,800  ۱,۱۴0,000,000  ۱5,000,000  80  ۳۳  ومعرسپ و ومعرتخد
     .تسا هتخادرپ ،ریخ ای درک دهاوخ ادیپ تسد  یگنهرف ،یــعامتجا ،یــسایس تاــمیمصت یور یــعامتجا یاــضف  دوخ تــشاددای ی هژوــس ؟ریخ ای دراد هار مه هب غرمیــس تفایرد
     دمآرس هب »دازرهش« یگناخ شیامن ی هعومجم نابطاخم راظتنا  ثــعاب هلأــسم نــیمه و تــسا راذــگرثا گرزــب یاه هراونــشج یرواد و  .تسا هداد رارق  95,700  790,000,000  ۱5,000,000  5۴  ۱9  سنلاوقشع
     .درــک زاــغآ هتــشذگ زور زا ار دوــخ موــس لــصف عــیزوت لایرــس نــیا و  زا هدافتسا اب عفن یذ یاه فرط ی همه مهم یاه هاگنزب رد دوش یم  ورس« و »فیثک راک« ملیف ود یزاــس گنهآ اب هدازیلع نیــسح لاسما  ۳۴,600  ۳۳۲,000,000  ۱۳,000,000  ۳۳  ۱۲  یناسنا یدمک
     رد اما درک ادیپ یرایسب ناراد فرط تسخن لصف رد هک یا هعومجم  ار یعامتجا یاضف زا دوخ مهس دننک شلات یا هناسر تاناکما ی همه  هدازیلع نیسح .تــشاد دهاوخ روضح رجف ی هراونــشج رد »بآ ریز  ۴7,500  ۴55,000,000  ۱0,000,000  ۲6  ۱9  باوخ لپ
     ی همه لااح ،درکن هدروآرب ار تاراظتنا نادنچ ،مود لصف رد و همادا  ،دشاب تبثم هک نآ زا رت شیب اهراتفر یخرب نایم نیا رد .دننک رت شیب  باــسح هــب رــجف مــلیف ی هراونــشج رد هزــیاج ناراد دروــکر هــلمجزا  ۱۲۱,000  ۱,0۳۴,000,000  ۱0,000,000  50  ۳۳  ربعم دس
     لیاوا و راب نیتسخن یارب .تسا لصف نیموــس تمس هب اه مشچ  لااح« ی هــمانرب یرــجم ،روپدیــشر اضر . دــهد یم سکع ی هــجیتن  ی هدــنرب اــه مــلیف یزاــس گنهآ یارــب راــب راــهچ نوــنکات وا .دــیآ یم
     شیامن ی هکبش رد لایرس دنچ یماکان زا سپ هک دوب 9۴ لاس رهم  ملیف ی هراونــشج ی هرود نیا ریبد ،هداز هــغوراد نابزیم »دیــشروخ  یامنیــس وــس کی زا .هدــش یزاــس گنهآ نیرتهب نــیرولب غرمیــس  90,600  758,000,000  6,000,000  ۲7  ۴7  یصخش میرح
     یمک هتبلا هک اپون ی هناسر نیا رد »دازرهــش« ی هعومجم ،یگناخ  شا  همانرب نابطاخم یارــب یلدنص ۱00لوق هداز هــغوراد زا و دوب رــجف  هدش دوخ یتسیلائر یاه هبرجت نیرت دنم شزرا زا یکی بحاص ناریا  ۲9,600  ۱96,000,000  ۴,000,000  ۴۱  ۳۳  هنمد و هلیلک
     »دازرهش« .دش شخپ ،دوب هداد تسد زا ار دوخ بطاخم دامتعا مه  کی ،دنک باختنا ار رفن ۱00نیا دهاوخب هک نآ یارب روپدیشر .تفرگ ار  رد دنم شزرا یا هــبرجت بحاص زــین ناریا یقیــسوم رگید یوــس رد و  67,۳00  57۳,000,000  ۳,000,000  ۲۴  ۴7  یذغاک ی هناخ
     دازرهش مود لصف .درک زاب نابطاخم نایم ار شدوخ یاج دوز یلیخ  لوا ی هــلحرم رد هک تــسا هدرک یــحارط ار یا هــلحرم ۲ یجنــسرظن  زاوآ و یقیسوم( یحاون یقیسوم زا هدافتــسا ،یلم یقیسوم ی هنیمز
     هراو مه مهدزناپ تمسق نایاپ ات یگناخ شیامن رد عیزوت یادتبا زا  زا سپــس و دوــش یم یریگ  یأر ملیف ۲۳ نیب زا همانرب لاــناک قــیرط زا  70 لاس زا دعب .تسا هدش نز یادص زا هدافتسا نینچ مه و )ینلایگ  ۴۱,900  ۲7۳,000,000  ۲,000,000  ۲8  55  سدقم تسرهف
     .تــشاذگ باذج و هزات مارد اــی ناجیه راظتنا مــشچ ار ناــبطاخم  یأر هب یکمایپ یجنسرظن کی رد تــسخن یجنــسرظن زا رترب ملیف 9  ناریا ملیف یقیسوم یاه هرهچ نیرت مهم زا یکی هب هدازیلع نیــسح  90۴,600  6,570,000,000  ۲,000,000  ۲0  89  روتلاخ
     و ضحم تیقفوم کی ی هبرجت اب موس نومزآ رد یحتف نسح لااح  هب هجوت اــب هک هدــش یحارط یلاح رد دــنیآرف نیا .دوــش یم هتــشاذگ  »داب مشچ رد« و »غیت ریز« لایرــس ود یقیسوم تخاس .دــش لیدبت  66,600  ۴99,000,000  ۱,000,000  ۱۴  6۱  یتلاکش
     موس لصف دیلوت غارس ،مود لصف رد بوخ نادنچ هن ی هبرجت کی  یدایز شخب نتعیبط رجف ملیف ی هراونشج یاه تیلب تیدودحم  .هدوب ریخا یاه لاس رد هدازیلع یریوصت یاه تیلاعف رگید هلمج زا  ۲5,۴00  ۱۴8,000,000  ۱,000,000  9  6۱  شوایس زار
     هعومجم نیا زا تمسق نیتسخن هتشذگ زور و هتفر »دازرهش« لایرس  دید دنهاوخن ار هراونشج یاه ملیف نــساسا همانرب نیا نابطاخم زا  هدازیلع یقیسوم ات دوب یتصرف اه لایرس نیا یود ره ندوب بطاخمرپ
     و تیقفوم نارود هب دناوت یم هعومجم نیا ایآ دید دیاب .دش ییامنور  و اوتحم هــب تبــسن یتخانــش چیه هــک دــنهد یم یأر یدــنیآرف رد و  رد ملیف ود اب لاسما وا .دوش هدینش هدرتسگ ی هزادنا رد نویزیولت زا  8۴,700  799,000,000  ۱,000,000  7  6۱  رذآ
       ؟ریخ ای دسرب تسخن لصف رد دوخ جوا اه یشزرو لوق هب  .دنرادن اه ملیف تخاس  ؟تسا شیپ رد مجنپ غرمیس ایآ .دراد روضح رجف ی هراونشج  ۲۱0  ۲,080,000  ۱00,000  8  ۴  دابآ لگ ی هناسفا
   1   2   3   4   5   6